95/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet

a villamosenergia-szállítás és -szolgáltatás korlátozásáról és szüneteltetéséről

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló - az 1995. évi LXXI. törvénnyel módosított - 1994. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: VET) 47. §-ának végrehajtása érdekében a 47. § (3), az 57. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Megelőző intézkedések

1. §[1]

A szolgáltatás korlátozása és szüneteltetése

2. § (1)[2]

(2) Ha a korlátozás vagy szüneteltetés 3 óránál hosszabb időtartamú, akkor azt lehetőleg periodikusan, fogyasztóként - megkülönböztetés nélkül - váltakozva kell alkalmazni.

(3) A korlátozásra vagy szüneteltetésre szolgáló okok megszűnése esetén a korlátozást és a szüneteltetést fel kell oldani.

(4)[3]

3. § (1)[4]

(2) A KS tervezetet úgy kell elkészíteni, hogy a korlátozás elrendelése esetén a fogyasztói terheléscsökkenés a legmagasabb fokozatban elérje az üzemi szabályzat szerint elkészített éves operatív tervben rögzített fogyasztói csúcsterhelés legalább 75%-át.

(3) A KS tervezetében a termelő berendezések műszaki adatai figyelembevételével a szállító és a szolgáltató korlátozási fokozatokat alakít ki, a károk legkisebb mértékre történő csökkentésének érdekében.

(4)[5]

4. § (1) A KS tervezetéről a szolgáltató a tervezetben szereplő fogyasztókat tájékoztatni köteles. A fogyasztói véleményeltérésről a szolgáltató a KS tervezet megküldésével egyidejűleg tájékoztatja a Magyar Energia Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal).

(2) Azok a fogyasztók, amelyeknél a villamosenergia-korlátozás vagy -szüneteltetés károkat vagy személyi sérüléseket okozhat, kötelesek a berendezések és a személyek védelmére megelőző intézkedéseket tenni.

5. § (1) A Hivatal a 3. § (1) bekezdése szerint elkészített KS tervezet és adatok alapján a fogyasztókat az előre meghatározott teljesítmény kontingensek figyelembevételével, a különböző korlátozási fajtákba, fokozatokba besorolja; a KS-t megállapítja.

(2) A védett fogyasztók jegyzékét a szolgáltató valamennyi fogyasztó számára hozzáférhetővé teszi.

(3) A KS megállapítása után a szállító tájékoztatja a szolgáltatókat a fokozatonkénti korlátozási teljesítmény értékekről.

(4) A KS megállapítása után a szolgáltató tájékoztatja a fogyasztókat, hogy mely korlátozási fajtába és fokozatba sorolták be.

6. §[6]

Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések

7. §[7]

1. számú melléklet a 95/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelethez

A Korlátozási Sorrend készítésének rendje

1. A tervezés szempontjai:

a) a korlátozásra nem jelölhetők ki a segédáramforrással nem rendelkező védett fogyasztók,

b) az energia, illetve az energiahordozókat termelő fogyasztók csak nélkülözhető teljesítményigényük mértékéig korlátozhatók,

c) a korlátozás miatt esetleg jelentősebb kárt szenvedő fogyasztókat lehetőleg később sorra kerülő fokozatba kell besorolni,

d) nem korlátozható automatikusan az a fogyasztó, amelynél az automatikus kikapcsolás veszélyhelyzetet teremt (tűz, robbanás, baleset stb.),

e) egy-egy fogyasztó és középfeszültségű leágazó vonal több korlátozási fajtában és fokozatban is szerepelhet,

f) az egyes fogyasztóknál felvett teljesítményadatok esetében a mindenkori szerződésben rögzített teljesítményeket, illetve vonalaknál a vonali terhelés éves csúcsidei maximumát kell figyelembe venni,

g) a fokozatba helyezésnél figyelembe kell venni a fogyasztók terhelésének évszakonkénti alakulását,

h) a hőigényekre tekintettel a saját használatú erőművel rendelkező fogyasztó helyzetét figyelembe kell venni,

i) a szolgáltatók a fokozatonkénti korlátozási teljesítményeket a középfeszültségű vonalak terhelései és 400 kW-nál nagyobb lekötött teljesítményű egyedi fogyasztók között osztják fel.

2. A Korlátozási Sorrend elkészítése:

a) A szállító rendszerszinten meghatározza az egyes korlátozási fajták és fokozatok teljesítményértékét. A korlátozás módjai: hagyományos, amikor az egyes fogyasztók teljesítményigényét korlátozzák vagy rotációs, amikor az egyes területrészeket korlátozzák a KS szerint. Az egyes korlátozási fajtákon belül fokozatokat kell képezni,

b) a szállító az egyes korlátozási fajták és egyes fokozatok teljesítménykontingenseit a szerződésben rögzített éves csúcsterhelés alapján arányosan felosztja a szolgáltatók között,

c) a szolgáltatók elkészítik a KS tervezetét. A védett fogyasztókkal való előzetes egyeztetéseket a szolgáltatók végzik, az 1991. évi XX. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően,

d) a szolgáltatók az általuk készített tervezeteket a KS előkészítése érdekében megküldik a szállítónak,

e) a szállító, a szolgáltatók tervezetei alapján diszkrimináció nélkül elkészíti a KS-t, melyet szállítói és szolgáltatói bontásban benyújt a Hivatalhoz.

3. A Korlátozási Sorrend adatainak módosítása:

A KS adatainak módosítását az érvényességi időtartamon (2 éven) belül is el kell végezni, ha

a) a fogyasztók szerződött teljesítményértékei 20%-nál nagyobb mértékben megváltoztak, vagy

b) a korlátozandó teljesítmény megváltozott, vagy

c) a korlátozási teljesítményt más fokozatba kell átsorolni, vagy

d) új táppontot helyeztek üzembe, illetve, ha a középfeszültségű vonalakat átcsoportosították.

2. számú melléklet a 95/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelethez[8]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 281/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 281/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 281/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 281/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 281/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 281/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 281/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 281/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére