Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

139/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről szóló 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996. évi LXIII. törvény 13. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány az egészségügyi szolgáltatás nyújtásáraj ogosító működési engedélyekről szóló 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az R. 9. §-a (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben a szakmai minimum feltétel nincs meghatározva, ennek kiadásáig az egészségügyi szolgáltató - kérelemre - ideiglenes működési engedélyt kap."

2. § (1) Az R. 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (4)-(7) bekezdések számozása (5)-(8) bekezdésekre változik:

"(4) Abban az esetben, ha a (3) bekezdés szerinti rendeletek alapján kiadott engedéllyel rendelkező szolgáltatók engedélye kizárólag

a) a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 6/1992. (III. 31.) NM rendelet en,

b) a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet en,

c) a betegszállítás rendelésének és feltételrendszerének szakmai szabályairól szóló 23/1995. (VI. 29.) NM rendelet en

alapul, a működési engedély iránti kérelmet az a)-c) pontokban foglalt rendeletekben meghatározott szakmai minimumfeltételek módosításáról rendelkező népjóléti miniszteri rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell benyújtani. Az 1996. december 31-ig benyújtott működési engedély iránti kérelmek kiadásáról a tisztifőorvos 1997. március 30-ig dönt."

(2) Az R. 13. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Amennyiben a (2)-(4) bekezdések, valamint a 9. § (4) bekezdése szerinti határidőn belül a kötelezett működési engedély kiadását nem kéri, az ott megjelölt határidőt követően egészségügyi szolgáltatást nem nyújthat. Ebben az esetben a (3)-(4) bekezdésekben foglalt jogszabályok alapján kiadott engedélyek a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő naptól külön intézkedés hiányában is érvénytelenek."

3. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. preambulumában a "területi ellátási" szövegrész helyébe a "területi finanszírozási" szövegrész, 2. §-ának b) pontjában a "szakterületek" szövegrész helyébe a "szakterület" szövegrész, 4. §-ának (2) és (3) bekezdésében a "székhelye" szövegrész helyébe a "telephelye" szövegrész lép.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök