Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

23/1995. (VI. 29.) NM rendelet

a betegszállítás rendelésének és feltételrendszerének szakmai szabályairól

A népjóléti miniszter feladat- és hatásköréről szóló - többször módosított - 49/1990. (XI. 15.) Korm. rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya - tulajdoni formától és fenntartótól függetlenül - kiterjed minden betegszállítást végző szervezetre, illetve személyre (a továbbiakban: Szervezet).

(2) A betegszállítás egészségügyi szolgáltató tevékenység.

(3)[1] E rendelet alkalmazása során

a) betegszállításon a sérült vagy beteg személy (a továbbiakban: beteg) mentőjárművel, illetve betegszállító járművel történő, állapotának megfelelő elhelyezést és egészségügyi ellátást biztosító szállítását,

b) betegszállító állomáson az e rendelet 1. számú mellékletének 1. pontjában meghatározott járművek és egészségügyi felszerelésük készenlétben tartására és tárolására, takarítására és fertőtlenítésére, valamint a szolgálatban lévő szakszemélyzet elhelyezésére alkalmas, a betegszállítási feladatok felvételét és a betegszállító járművek irányítását szolgáló, megfelelő hírközlő eszközökkel ellátott intézményt,

c) mentőállomáson a mentés rendszerébe funkcionálisan integrált, az e rendelet 1. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott mentőjárművek és egészségügyi felszerelések készenlétben tartására és tárolására, takarítására és fertőtlenítésére, valamint a szolgálatban lévő szakszemélyzet elhelyezésére alkalmas, a mentőfeladatok átvételét és a mentőegységekhez továbbítását szolgáló, megfelelő hírközlő eszközökkel ellátott, elhelyezésében és kialakításában a személyzet haladéktalan riaszthatóságát és a mentőegység késedelem nélküli kivonulását biztosító intézményt [a b) és c) pont a továbbiakban együtt: Állomás]

kell érteni.

2. §

(1) A betegszállítás lehet

a) a sürgősség igénye szerint:

aa) sürgős (azonnali, illetve 1 órán belüli),

ab) egyszerű (3 órán, 6 órán belüli és alkalmi);

b) a szakkíséret igénye szerint:

ba) szakorvosi, orvosi, illetve

bb) mentőtiszti,

bc) neonatológiai szakasszisztensi kíséretet igénylő (a továbbiakban a ba), bb) és bc) együtt: őrzött szállítás),

bd) mentőápolói felügyeletet igénylő,

be) felügyeletet nem igénylő szállítás.

(2) A betegszállítás végrehajtható:

a) őrzött szállítás igénye esetén

aa) rohamkocsival,

ab) esetkocsival,

ac) neonatológiai rohamkocsival, illetve

ad) neonatológiai mentőkocsival;

b) mentőápolói felügyelet igénye esetén mentőkocsival;

c) felügyeletet nem igénylő betegszállítás esetén fekvő-, illetve ülőbeteg-szállító kocsival;

d) a szakkíséret szintjétől függetlenül, kíméletes szállítás igénye esetén, valamint szakmailag indokolt esetben a szállítási idő lerövidítése érdekében légi mentőjárművel (mentőhelikopter, mentőrepülőgép);

e) nagy távolságú szállítás esetén közforgalmú járművel (vasút, légi jármű stb.) a beteg állapotának megfelelő szakkísérettel és egészségügyi felszereléssel.

3. §

(1)[2] Betegszállítási tevékenység az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak (a továbbiakban: ÁNTSZ) az Állomás működését engedélyező határozata alapján végezhető. A működési engedélyt a Szervezet kérelmére az ÁNTSZ-nek az Állomás helye szerint illetékes megyei (fővárosi) intézete (a továbbiakban: Intézet) adja meg, ha a Szervezet

a) a megye közigazgatási területén az e rendelet 1. számú mellékletének 1.1. és/vagy 1.2. pontjában meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel folyamatosan Állomást működtet, valamint

b) az egészségügyi és szociális vállalkozásokról szóló 113/1989. (XI. 15.) MT rendelet 8. §-a szerinti felelősségbiztosítással rendelkezik.

(2)[3] Szakkíséretet igénylő, illetve sürgős betegszállítási engedély kiadásához, illetve e tevékenységek folytatásához az (1) bekezdésben foglaltakon túl az alábbi feltételek szükségesek:

a) a Szervezet oxyologus szakorvost - ha neonatológiai szállítást végez, neonatológus szakorvost - foglalkoztat, aki felelős a szakmai szabályok betartásáért;

b) az Állomás az e rendelet 1. számú mellékletének 2. pontjában meghatározott megfelelő szintű mentőjármű személyi és tárgyi feltételeivel rendelkezik;

c) a Szervezet az Országos Mentőszolgálattal (a továbbiakban: OMSZ) az engedélyezni kért Állomás működésére is kiterjedő - legalább a betegszállítási, illetőleg mentési tevékenység ellátásának idejét, területét, tömeges baleset vagy katasztrófahelyzet esetén az együttműködés rendjét, az OMSZ szolgálatvezetésével való kapcsolattartás rendszerét szabályozó - együttműködési szerződést kötött. A szerződésben - közös megegyezéssel - az együttműködés egyéb feltételei is megállapíthatóak.

(3) Az engedélynek tételesen tartalmaznia kell, hogy a 2. § (1) bekezdésében foglaltak közül mely típusú betegszállítás végzésére jogosít.

(4) A Szervezet tevékenysége során köteles

a) az engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételeket folyamatosan biztosítani;

b) a 2. számú melléklet I. részében meghatározott dokumentációt vezetni;

c)[4] szakkíséretet nem igénylő betegszállítás esetén rádión és/vagy rádiótelefonon, egyébként rádión magasabb szintű mentőegység segítségét kérni, ha balesetet észlel, vagy az általa szállított beteg állapota romlik, és az adott szintű ellátás személyi, illetve tárgyi feltételei nem biztosítottak. A segítség megérkeztéig köteles a tőle elvárható beavatkozásokat megtenni, majd a magasabb képzettségű mentődolgozó utasításainak megfelelően eljárni;

d)[5] szakkíséretet nem igénylő betegszállítás esetén rádión és/vagy rádiótelefonon, egyébként rádión elérhetőségét biztosítani tömeges baleset esetére; ilyenkor - költségtérítés ellenében - köteles haladéktalanul a mentésirányítás rendelkezésére állni, ha ezzel azonnali szállítási feladatokat nem késleltet;

e) szállító kapacitásával arányosan tartalék járműről gondoskodni.

f)[6] a működés során keletkező veszélyes hulladék kezeléséről, ártalmatlanításáról, valamint a felhasznált textília, munkaruha, védőruha rendszeres fertőtlenítéséről, mosatásáról gondoskodni;

g)[7] haladéktalanul tájékoztatni az OMSZ Főigazgatóságát az általa használt rádiófrekvenciáról, illetve diszpécser-központjának hívószámáról és az általa használt egyéb hívószámokról.

(5)[8] Betegszállításra használt gépjármű vér és vérkészítmény, illetve egészségügyi beavatkozás céljából emberi szerv, valamint szervátültetés céljából egészségügyi szakszemélyzet szállításán kívül egyéb célra nem vehető igénybe. Kizárólag ülőbeteg-szállítást és/vagy felügyelet nélküli fekvőbeteg-szállítást végző gépjárművel bejelentésre kötelezett fertőző betegségben szenvedő személy nem szállítható.

(6)[9] Betegszállításra igénybe vett gépjárművön a Szervezet cégnevét, cégjelzését, székhelyét, valamint az Állomás telephelyét fel kell tüntetni. Kizárólag szakkíséretet nem igénylő betegszállításra használt gépjárművön más jelölés (felirat), jelkép nem alkalmazható.

(7)[10] Az Állomás működését engedélyező Intézet az engedélyt - az OMSZ egyidejű tájékoztatásával - megküldi a Szervezet székhelye szerinti megyei intézetnek, amely az Állomást az engedélyben foglaltak szerint, Szervezetenként vezetett nyilvántartásba veszi. Az Állomás működését a nyilvántartásba vételt követően kezdheti meg.

(8)[11] A működési engedély módosításáról, illetőleg visszavonásáról, valamint a működés felfüggesztéséről az eljáró, jogerős határozatot hozó hatóság az OMSZ-ot és a nyilvántartást vezető Intézetet értesíti, amely a nyilvántartást megfelelően módosítja, illetőleg az Állomást a nyilvántartásból törli. Az Állomás működésének szüneteltetéséről, illetve megszüntetéséről a Szervezet az engedélyező, valamint a nyilvántartást vezető hatóságot, illetőleg az OMSZ-ot tájékoztatja. A működés 90 napot meghaladó szüneteltetése vagy megszüntetése esetén az Állomást - a működési engedély visszavonásával - a nyilvántartásból törölni kell.

(9)[12] Az Intézet a működés azonnali felfüggesztését, illetve megszüntetését rendeli el, ha a tevékenység nem felel meg az engedélyezés alapjául szolgáló követelményeknek, illetőleg jogszabályba ütközik.

4. §

(1) A betegszállítás sürgősségét a beteg állapota, illetve veszélyeztetettsége alapján a megrendelő orvos határozza meg.

(2) Azonnali és 1 órán belüli betegszállítást életveszély, valamint sürgős gyógyintézeti ellátás szükségessége esetén lehet megrendelni.

(3) Esetkocsival, rohamkocsival, illetve légi járművel történő betegszállítás megrendelésekor a feladat végrehajtásáról a szolgálatvezető a megrendelő orvos szakmai indokainak figyelembevételével, a rendelkezésre álló lehetőségek függvényében dönt.

(4) Meghatározott időpontban végzendő vizsgálat, illetve ellátás céljából a betegszállítás a sürgősebb esetek figyelembevételével teljesíthető. Eszerint kell eljárni a beteg vizsgálatról, illetve ellátásról történő visszaszállításánál is.

5. §

A betegszállítás bejelentésekor, továbbá a betegszállítási utalványon meg kell adni

a) a biztosított nevét, életkorát;

b)[13] a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét (a továbbiakban: TAJ szám);

c) a szállítást indokló, valamint a szállítás szempontjából lényeges egyéb kórismét;

d) a betegfelvétel helyét, a szállítás közbeeső és célállomását;

e) milyen sürgősséggel szállítandó;

f) szállítási körülményeket (ülve, fekve stb.);

g) különleges igényeket (pl. vákuummatracban szállítás, inkubátoros szállítás, lélegeztetés szükségessége, folyamatos monitorozás igénye stb.);

h) a megrendelő orvos nevét, telefon- és orvosi bélyegzőszámát, illetve, ha a megrendelés nem a 89/1990. (V. 1.) MT rendelet 19/A. §-ának (2) bekezdése alapján történik, a megrendelő nevét, címét és telefonszámát;

i)[14] a költségviselő nevét, címét és a fizetés módját.

6. §

(1) A betegszállítást a 2. számú melléklet II. részében foglalt betegszállítási utalványon kell megrendelni.

(2) Azonnali és 1 órán belüli betegszállítást a biztosítási jogviszony igazolásától függetlenül végre kell hajtani.

(3)[15] A megyehatáron túli alkalmi betegszállítást két munkanapon belül kell teljesíteni.

(4)[16] Ha a betegszállítás indoka megszűnik, a megrendelő köteles haladéktalanul lemondani a megrendelést. Ha a beteg hozzátartozója, gondozója olyan körülményt észlel, amely megítélése szerint lehetetlenné teszi a beteg szállítását (pl. a beteget időközben saját kocsival vagy taxival kórházba szállították, a pszichiátriai beteg megszökött stb.), a megrendelést a megrendelő orvos tájékoztatása után lemondhatja.

7. §

A beteget a gyógyintézetben a beszállítását követő 15 percen belül vagy át kell venni, vagy dönteni kell továbbszállításáról. Felvétel esetén át kell venni a betegszállítás során keletkezett veszélyes hulladékot is.

8. §

(1)[17] A betegszállítás során a Szervezet a rendelkezésére álló gyógyszereket, infúziókat és mentéstechnikai felszereléseket szükség esetén a helyszínen tevékenykedő orvos rendelkezésére bocsátja.

(2)[18] Fertőző beteg szállítása után, valamint ha egyéb beteg szállítása során a szállító jármű a beteg bármely váladékával szennyeződött, a járművet megfelelően fertőtleníteni kell.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

(2)[19]

(3) A rendelet hatálybalépésekor betegszállítást végző szervezetek a 3. § szerinti engedélyt 1995. december 31-ig kötelesek beszerezni. 1996. január 1-jét követően az OMSZ-on kívül más szervezet engedély hiányában betegszállítást nem végezhet.

Szabó György s. k.,

népjóléti miniszter

1. számú melléklet a 23/1995. (VI. 29.) NM rendelethez

1. Betegszállító járművek[20]

Közúti betegszállító gépjármű az ÁNTSZ-engedély kiadásakor a gyártás évétől számítva 3 évesnél idősebb nem lehet, és a forgalomba helyezés évétől számítva legfeljebb 10 évig üzemeltethető.

1.1. Ülőbeteg-szállító kocsi: gépkocsivezetővel és szükség esetén ápolóval kivonuló, rádióval/rádiótelefonnal ellátott, megfelelő fertőtlenítő szerekkel mosható, fertőtleníthető vagy cserélhető üléskárpittal felszerelt gépkocsi.

1.2. Fekvőbeteg-szállító kocsi: gépkocsivezetővel és szükség esetén ápolóval kivonuló, hordágytartóval, hordággyal és rádióval/rádiótelefonnal ellátott, megfelelő fertőtlenítő szerekkel, mosható, fertőtleníthető vagy cserélhető üléskárpittal felszerelt gépkocsi.

2. Mentőjárművek

Közúti mentőjármű az ÁNTSZ engedély kiadásakor a gyártás évétől számítva 3 évesnél idősebb nem lehet, és ugyanettől számítva legfeljebb 10 éves koráig üzemeltethető.[21]

2.1. Mentőkocsi: mentőápolóval és mentőgépkocsi-vezetővel kivonuló, egészségügyi alapfelszereléssel, az OMSZ rádióhálózatában üzemelő rádióval/rádiótelefonnal, megkülönböztető jelzéssel, valamint legalább egy fekvőbeteg szállítására beépített hordágytartóval ellátott, megfelelő fertőtlenítő szerekkel, mosható, fertőtleníthető vagy cserélhető üléskárpittal felszerelt gépkocsi.[22]

A mentőkocsi betegterének minimális méretei:

hosszúság: 2400 mm

szélesség: 1200 mm

magasság: 1400 mm

2.1.1. Egészségügyi alapfelszerelés:

- Hordágy

- Vacuum-matrac (legalább 80 cm széles)

- Rögzítősínek (Cramer sín vagy pneumatikus sín vagy vacuum sín)

- Nyakrögzítő készlet (ajánlott a Stiftneck)[23]

- Oxigénpalack reduktorral

- Lélegeztető ballon (ajánlott a Ruben-ballon)

- Légútbiztosítás eszközei:

= leszívópumpa (taposó, vagy egyéb hordozható szívó - ajánlott az Ambu leszívó)

= leszívó katheterek

= száj-garat tubus

- Vérnyomásmérő (phonendoscoppal)

- Steril és nem steril kötszerek

- Izolációs takaró

- Egyszer használatos fecskendők és tűk

- Gyógyszerek:

= Injectiók:

- nem kábító fájdalomcsillapító

- simaizom görcsoldó

- atropin

= Orálisan adható készítmények:

- nifedipin tabletta

- adsorbens és hashajtó (carbo activatus, magnesium vagy natrium sulfuricum)

- natrium hydrocarbonicum

- sedativum

= Egyéb:

- sublingualis nitroglycerin

- beta-2 mimeticum spray

- Ringer laktát infúzió, szerelék, percutan kanülök

- Kézi műszerek (olló, csipesz, Kocher)

- Szülészeti csomag (nyákszívó, köldökcsat, bébi izolációs takaró)

- Steril és nem steril lepedők, takarók

- Kéz- és bőrfertőtlenítőszer

- Védőkesztyűk, orr-száj maszkok

- Hulladékgyűjtő (veszélyes hulladéknak)

- Ágytál, hánytál

- Hullatakaró

2.1.2. Ajánlott kiegészítő felszerelés:

- Nitralginpalack, reduktorral és demand szelepes inhalátorral

- Kolloid plazmapótszer

2.2. Esetkocsi: mentőtiszttel vagy mentőorvossal kivonuló, egészségügyi többletfelszereléssel ellátott mentőkocsi.

Az esetkocsi betegterének minimális méretei:

hosszúság: 2800 mm

szélesség: 1300 mm

magasság: 1600 mm

2.2.1. Egészségügyi többletfelszerelés:

- A mentőkocsinál ajánlott kiegészítő felszerelés

- Intubatiós felszerelés (laryngoscop, tubusok összekötővel)

- EKG (scop)

- Defibrillátor (aszinkron üzemmódú)

- Gyomormosó felszerelés

- Gyógyszerek: major analgeticum

opiátantagonista

sympathomimeticumok

sedativumok

furosemid

antiarrhythmicumok

corticosteroid

antihistaminok

glucosum 40%

natrium-hydrogencarbonat injectio vagy infusio

antihypertensivum

bronchospasmolyticum

uterotonicum

- Műanyag védőszemüveg

- Motoros szívó[24]

- Infusios pumpa (perfusor)[25]

- Pulsoxymeter (lehet defibrillátor részegysége is)[26]

- Vércukor-meghatározó készülék tesztcsíkkal[27]

2.2.2. Ajánlott kiegészítő felszerelés:[28]

- Respirátor

- Bébi-táska (bébi-ballon, bébi-laryngoscop, tubusok)

2.3. Rohamkocsi: oxyologus szakorvossal vagy kórházi gyakorlatát elvégzett, egy éve kivonuló szolgálatot teljesítő főfoglalkozású mentőorvossal, vagy legalább 10 éves mentőgyakorlattal rendelkező részfoglalkozású orvossal kivonuló, többletfelszereléssel ellátott esetkocsi.

A rohamkocsi betegterének minimális méretei:

hosszúság: 2800 mm

szélesség: 1500 mm

magasság 1800 mm

A betegtérben a hordágyat úgy kell elhelyezni, hogy a beteg mindkét oldalról és a fejrész felől is hozzáférhető legyen (ergonómiai tér: minimum 450 mm).

2.3.1. A rohamkocsi egészségügyi többletfelszerelése:

- Az esetkocsinál ajánlott kiegészítő felszerelés

- Szinkron és aszinkron üzemmódban használható defibrillátor, őrző monitorral (az esetkocsi defibrillátora helyett)

- Pacemaker (transthoracalis és endocavitalis stimulálás lehetőségével - lehet a defibrillátor részegysége is)

- EKG (graph - lehet a defibrillátor részegysége is)

[29]

[30]

- Centralis vénapunctióhoz szükséges eszközök

- Speciális égési kötszer

- Gyógyszer: ultrarövid hatású iv. narcoticum

2.3.2. Ajánlott további eszközök:

- Sebészeti felszerelés

- Gyógyszer: thrombolyticum.

2.4. Neonatológiai szállítókocsi: neonatológiai szakasszisztenssel és mentőgépkocsi-vezetővel kivonuló, neonatológiai felszereléssel, rádiótelefonnal és megkülönböztető jelzéssel ellátott, valamint legalább egy inkubátor szállítására beépített hordágytartóval ellátott gépkocsi.

2.4.1. A neonatológiai szállítókocsi felszerelése:

- Tartalék áramforrás (akkumulátor)

- Külső áramfelvételi lehetőség álló helyzetben az inkubátor folyamatosan melegen tartásához

- Kétkörös sűrített levegő és oxigén a kocsiban (fix) és a hordágyrendszerben (mobil)

- Szállító inkubátor

- Újszülött reanimációs felszerelés

- Újszülött vérnyomásmérő (koraszülött és újszülött mandzsetta sorozattal)

- Testhőmérséklet mérő (27 °C alsó értékig skálázva)

2.4.1.1. Az újszülött reanimációs felszerelés:

- újszülött laringoszkóp (00, 0, 1-es lapocokkal)

- fonendoszkóp

- Magill-fogó, újszülött méretű

- önfelfúvódó ballon teljes újszülött maszk sorozattal és oxigén rezervoárral

- endotracheális tubussorozat (2,0-4,5 mm átmérőig)

- szívószondák (4-10 Fr méretig)

- arteria és vena umbilicalis kanülök (3,5 és 5 Ch méretben)

- egyszer használatos fecskendők, tűk.

2.5. Neonatológiai rohamkocsi: neonatológus szakorvossal vagy neonalológiai-oxyológiai kiképzésben részesült orvossal kivonuló, többletfelszereléssel ellátott neonatológiai szállítókocsi.

2.5.1. A neonatológiai rohamkocsi többletfelszerelése:

- Intenzív inkubátor respirátorral és szívóval egybeépítve (a szállító inkubátor helyett)

- EKG monitor (újszülött)

- Vérgázellenőrző monitor (pulzoximéter és/vagy transzkután pO2, pCO2 monitor)

- Infúziós pumpa (fecskendős)

- Arteria és vena umbilicalis kanüláló szett

- Mellkasi draináló szett

- Polaroid kamera (az elszállított és átadott újszülött állapotának rögzítésére)

- a 2.2.1. pontban felsorolt gyógyszereken felül:

Mesterséges surfactans

Dobutamin hidroklorid (iv.)

Dopaminum chloratum (iv.)

2 benzil-4,5-imidazolinium hidroklorid (iv.)

Prostaglandin E 1 (iv.)

Pancuronium vagy hasonló hatású iv. izomrelaxans

Albumin infúziós oldat

Liotris puffer oldat

NaHCO3

5 és 10%-os dextróz (iv.)

2.5.1.1. Az arteria és vena umbilicalis kanüláló szett:

- kanülök (3,5 és 5 Ch méretben)

- csipeszek (4 db szokványos méretű, illetve 2 db finom csipesz, anatómiai és sebészi)

- gombos szonda

- sebészi tűfogó

- ollók (egy finom, egy szokványos méretű)

- érlefogók (2 db kisméretű)

- egyszer használatos varrótűk, fel nem szívódó sebészi varrófonallal egybeszerelve a kanül rögzítéséhez)

- kötszerek, törlők.

2.6. Mentőhelikopter és mentőrepülőgép: a szakkíséret igényének megfelelő, a földi mentőjárműveknél meghatározott egészségügyi személyzettel és felszereléssel, valamint a légügyi előírásoknak megfelelő pilótával (vagy pilótákkal) és műszaki személyzettel rendelkező légi jármű.

3. Munkaköri képzettségi követelmények

3.1. Mentőgépkocsi-vezetőként az foglalkoztatható, aki a megkülönböztető jelzésű gépjármű vezetéséhez jogszabályban előírt követelményeknek eleget tesz, és az alábbiakban jártas:

- légútbiztosítás (eszköz nélkül)

- lélegeztetés (eszköz nélkül, illetve ballonnal)

- újraélesztés egyedül, illetve másik segélynyújtóval

- vérzéscsillapítás

- kimentés és fektetés.

3.2. Mentőápolóként az foglalkoztatható, aki a jogszabályban meghatározott mentőápolói képesítéssel, illetve ennek megszerzéséig az előírt minimumvizsgával rendelkezik. A szakképesítést a mentőápolói foglalkoztatás kezdetétől számított 5 éven belül meg kell szerezni. Esetkocsin lehetőleg, rohamkocsin kizárólag szakképzett mentőápoló foglalkoztatható.

3.2.1. A minimumkövetelmények az alábbiak:

- légzésmegállás felismerése

- légútbiztosítás eszköz nélkül, illetve leszívással, garattubussal

- lélegeztetés eszköz nélkül, illetve lélegeztetőballonnal

- klinikai halál felismerése

- újraélesztés egy, illetve két segélynyújtóval

eszköz nélkül,

lélegeztetőballonnal

- kimentés Rautek-féle műfogással

- stabil oldalfekvés létesítése

- fektetési módok

- vérzéscsillapítás, kötözés

- rögzítés javallatai, módjai

- vérnyomásmérés

- riasztó tünetek felismerése, segélykocsi-hívás javallatai

- helyszíni szülésvezetés

3.2.1.1. A minimumkövetelmények elsajátításához 80 órás elméleti/gyakorlati képzés szükséges. A tanfolyamot

a mentőszervezetek szervezik.

A kiképzés tematikája:

A mentőellátás szervezése Magyarországon. Mentőegység típusok 2 óra

A vitális funkciók fogalma, vizsgálata.

A klinikai halál diagnosztikája 2 óra

Az újraélesztés elmélete 2 óra

Légútbiztosítás, lélegeztetés 4 óra

Mellkaskompressziók kivitelezése 4 óra

Újraélesztés egy segélynyújtóval 4 óra

Újraélesztés két segélynyújtóval 4 óra

Riasztó tünetek felismerése 2 óra

Az eszméletlenség fogalma, felismerése, veszélye, teendők eszméletlen beteggel 4 óra

Kimentés (Rautek-féle műfogás), betegmozgatás, fektetési módok 4 óra

Vérzések, vérzéscsillapítás, kötözés 6 óra

Vérnyomásmérés és pulzusszámolás 2 óra

Csontok és ízületek sérülései, rögzítési módok 6 óra

Koponya-agyi és gerincsérülések felismerése és ellátása 2 óra

Hasi és mellkasi sérülések és ellátása 2 óra

Thermikus traumák és ellátásuk 2 óra

A shock és az ájulás fogalma, felismerése 2 óra

Életveszélyes belgyógyászati betegségek felismerése 4 óra

A leggyakoribb életveszélyes mérgezések 2 óra

Szülésvezetés 4 óra

A legfontosabb heveny ideg- és elmegyógyászati betegségek felismerése 2 óra

Tömeges baleset fogalma, ellátása 2 óra

A mentőkocsi felszerelése 4 óra

Jogi, etikai kérdések 1 óra

Munkavédelem 1 óra

Konzultáció, ismétlés 6 óra

3.2.1.2.[31]

3.2.2. A mentőgépkocsi-vezetők és a mentőápolók részére rendszeres szinten tartó képzést, illetve továbbképzést kell szervezni, melynek anyagából évenként ellenőrző vizsgát kell tenni. Ezért a mentőszervezet szakmai vezetője felelős.

3.3. Neonatológiai szakasszisztensként az foglalkoztatható, aki gyermekápolói és intenzív therapiás szakasszisztensi képzettséget szerzett, és legalább két éves neonatológiai gyakorlattal rendelkezik.

3.4. Mentőtisztként az foglalkoztatható, aki

3.4.1. a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Mentőtisztképző Szakát elvégezte és sikeres záróvizsgát tett,[32]

3.4.2. orvostanhallgatóként orvosegyetem által szervezett oxyológiai tanfolyamot elvégezte és tanfolyamzáró vizsgát tett.

3.5. Mentőorvosként az foglalkoztatható, aki legalább 3 hónapig anaesthesiologiai és intensiv therapiás gyakorlatot teljesített, és rohamkocsin 2 hetes gyakorlatot teljesített. Ezt követően osztható be esetkocsira akkor, ha felettese (állomásvezető, illetve mentőszervezet vezető főorvos) meggyőződött arról, hogy az alapvetően szükséges diagnosztikai, eszközhasználati, reanimatiós, gyógyszerelési, illetve szervezési készségek birtokában van.

3.6. Oxyologus szakorvosként az foglalkoztatható, aki oxyologiából szakorvosi bizonyítványt szerzett.

3.7. Neonatológiai rohamkocsin az az orvos foglalkoztatható, aki neonatológiai szakvizsgát szerzett, vagy legalább fél évig teljes munkaidőben perinatalis intenzív osztályon gyakorlatot teljesített.

2. számú melléklet a 23/1995. (VI. 29.) NM rendelethez

[33]
I.
Betegszállítási adatlap
Megrendelő orvos neve:...................................................................................................................................
pecsétszáma:.................................................................................................................................................... .E — egyedi szállítás
Költségviselő:...................................................................................................................................................K — kapcsolt szállítás
Egyéb:..............................................................................................................................................................P — programozott szállítás
Beteg neve:.......................................................................................................................................................
TAJ száma:.......................................................................................................................................................
lakcíme:............................................................................................................................................................
Diagnosis:.........................................................................................................................................................
Szállítandó: ülve—fekve
Mentőegység szint: mentőkocsi, esetkocsi, rohamkocsi
Betegfelvétel helye:...........................................................................................................................................
ideje:.................................................................................................................................................................
Betegátadás helye:
ideje:..................................................................................................................................................................
Gépkocsi km-órájának állása:...........................................................................................................................
Megtett km:.......................................................................................................................................................
Ellátás:..............................................................................................................................................................
Betegszállítást végző gépkocsi forgalmi rendszáma:..........................................................................................
Dátum:..............................
…………………………………………………
orvos, mentőtiszt, mentőápoló aláírása
[34]
II.
Betegszállítási utalvány
Név:...............................................................................................
Kor:................................................................................................
TAJ száma:......................................................................................
Diagnosis:......................................................................................
A betegszállítást rendelő orvos által alkalmazott therápia,
ellátás:.............................................................................................
Honnan szállítandó:........................................................................
Hova szállítandó:...........................................................................
Helybiztosítás:..............................................................................
Sürgősség:
azonnal — 1 órán belül — 3 órán belül — 6 órán belül —
alkalmilag
A szállítás módja: ülve — fekve
egyéb igény: szállítás alatti ellátás:................................................
légi szállítás: lehetséges — szükséges
Szakkíséret igénye: mentőápoló — mentőtiszt — mentő-
orvos
Dátum:..............................
A megrendelés időpontja:.............................................................
P. H.
…………………………………..
orvos aláírása

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 1. §-a. Hatályos 1996.08.24.

[2] Megállapította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[3] Megállapította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[4] Módosította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[5] Módosította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[6] Beiktatta a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[7] Beiktatta a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[8] Beiktatta a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[9] Beiktatta a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[10] Beiktatta a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[11] Beiktatta a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[12] Számozását módosította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[13] Módosította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[14] Módosította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[15] Beiktatta a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 3. §-a. Hatályos 1996.08.24.

[16] Számozását módosította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 3. §-a. Hatályos 1996.08.24.

[17] Számozását módosította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 4. §-a. Hatályos 1996.08.24.

[18] Beiktatta a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 4. §-a. Hatályos 1996.08.24.

[19] Hatályon kívül helyezte a 55/1996. (XII. 27.) NM rendelet 5. §-a. Hatálytalan 1997.01.01.

[20] Megállapította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[21] Módosította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[22] Módosította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[23] Beiktatta a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[24] Beiktatta a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[25] Beiktatta a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[26] Beiktatta a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[27] Beiktatta a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 5. § (4) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[28] Megállapította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[29] A "- Respirátor" szövegrészt hatályon kívül helyezte a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.08.24.

[30] A "- Bébi-táska (bébi-ballon, bébi-laryngoscop, tubusok)" szövegrészt hatályon kívül helyezte a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.08.24.

[31] Hatályon kívül helyezte a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1996.08.24.

[32] Módosította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[33] Módosította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

[34] Módosította a 23/1996. (VIII. 16.) NM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 1996.08.24.

Tartalomjegyzék