187/1996. (XII. 13.) Korm. rendelet

a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 124. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A bányásznyugdíjról szóló, a 115/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelettel módosított 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Életkorára tekintet nélkül bányásznyugdíjra jogosult az, aki)

"c) utolsó munkaviszonya, jogviszonya 1991. december 31-ét követően a gazdálkodó szervezetnél szűnik meg, vagy az igénybejelentés időpontjában rendszeres szociális járadékban, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, bányászati keresetkiegészítésben, munkanélküli járadékban, illetőleg munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesül."

2. § Az R. a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) Bányásznyugdíjra jogosult életkorára tekintet nélkül az is, aki

a) szénkülfejtéses bányatérségben fizikai munkakörben legalább 30 év szolgálati időt szerzett, és

b) az 1. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt ellátásokban nem részesül, valamint

c) utolsó munkaviszonya, jogviszonya 1996. december 31-ét követően a szénbányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél szűnik meg, vagy az igénybejelentés időpontjában rendszeres szociális járadékban, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában, bányászati keresetkiegészítésben, munkanélküli járadékban, illetőleg munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesül.

(2) A 2. § (1) bekezdésének a) pontjában előírt 30 év szolgálati időbe a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény végrehajtására kiadott 89/1990. (V. 1.) MT rendelet I. számú mellékletében az "1. Föld alatt végzett munka" címszó alatt felsorolt munkakörökben eltöltött időt is számításba kell venni.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában előírt feltételek meglétét a gazdálkodó szervezet igazolja."

3. § Ez a rendelet 1997. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az 1996. december 31-ét követő időponttól megállapított nyugdíjakra kell alkalmazni.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére