22/1996. (X. 9.) KTM rendelet

a Kiskunsági Nemzeti Park bővítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) A Kiskunsági Nemzeti Park (a továbbiakban: Nemzeti Park) területéhez csatolom a 15/1993. (IV. 7.) KTM rendelettel létesített Miklapusztai Tájvédelmi Körzet 6241,1 hektár, valamint a 17/1993. (IV. 7.) KTM rendelettel létesített Peszéradacsi Tájvédelmi Körzet 5757,3 hektár kiterjedésű területeit, a tájvédelmi körzet elnevezések egyidejű megszüntetésével.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt területek Nemzeti Parkhoz való csatolásának célja az egységes - nemzetközileg is megfelelő - természetvédelmi kezelés megvalósítása.

2. § (1) Védetté nyilvánítom és a Nemzeti Park 7. számú Szikra és az Alpári rét elnevezésű törzsterületéhez csatolom a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 340,4 hektár kiterjedésű Tiszaalpár és Tiszasas községhatárokban lévő területeket.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Nemzeti Park területéhez szervesen csatlakozó fokozottan védett növény- és állatfajokban gazdag vizes élőhelyek védelme, a táj természeti állapotának megőrzése.

3. § A csatolt, illetve bővítési területek természetvédelmi kezelését a Nemzeti Park igazgatóság látja el.

4. § A Nemzeti Park területegységeinek elnevezése a bővítés után:

1. Felső-Kiskunsági puszta,

2. Felső-Kiskunsági tavak,

3. Kolon-tó,

4. Fülöpházi buckavidék,

5. Orgoványi rétek,

6. Bugac,

7. Szikra és az Alpári rét,

8. Miklapuszta,

9. Peszéradacsi rétek.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 22/1996. (X. 9.) KTM rendelethez

A Kiskunsági Nemzeti Park 7. számú törzsterülete bővítésének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Tiszaalpár

018A-D, 020/1A-D, 021/6A-B, 022, 023/1A-C, 023/2A-D, 0290, 0291, 0292/2C, 0293/1A-B, 0293/2A-C

Tiszasas

0148/1, 0165/1-2, 0166, 0167, 0184/A-B, 0185/A-B, 0186

Tartalomjegyzék