24/1996. (X. 9.) KTM rendelet

a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes helyrajzi számainak módosításáról

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom és az 1/1978. OKTH számú határozattal létesített és a 20/1992. (XI. 6.) KTM rendelettel módosított Pilisi Tájvédelmi Körzet (a továbbiakban: TK) területéhez csatolom a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, Esztergom város közigazgatási területéhez tartozó 815,7 hektár, valamint Pomáz közigazgatási területéhez tartozó 81,9 hektár kiterjedésű területet.

2. § A mellékletben felsorolt területek közül fokozottan védetté nyilvánítom az Esztergom 0303-0305, 0312-0313, 0316, 0556/4, 0557-0558, 0571, 0574-0577 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 761,1 hektár kiterjedésű területet.

3. § A védetté nyilvánítás célja a Pilis hegységhez szervesen csatlakozó, átmeneti zónát alkotó terület geológiai, botanikai, zoológiai és tájképi értékeinek megóvása, valamint az értékes fajokban gazdag gyep és erdőterületek megőrzése.

4. §[1] A védett terület természetvédelmi kezelői feladatait a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

5. §[2]

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 24/1996. (X. 9.) KTM rendelethez

A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítési területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Esztergom

0300-0305, 0312-0313, 0316, 0551/2, 0554/2, 0555/34, 0556/4, 0557-0558, 0571, 0574-0577

Pomáz

0132/12-13, 0132/16a, 0132/17-22, 0132/25-26, 0133, 0134, 0135/2, 0147, 0148, 0149/1-8, 0150/1-8, 0150/9a, 0150/10, 0150/12-15, 0150/18-20, 0153/1-3, 0153/5-11, 0153/14-15, 0153/17, 0153/19-20, 0153/22-23, 0153/24a-b, 0157/1, 0157/2b-c, 0194, 0242/a-b, 0464/a, 0466, 8401-8404, 8456, 8606, 8638/b, 8639, 8640/ac, 8641, 8643/1-6, 8644, 8653-8654, 8656-8658, 8659/1-6, 8660-8662, 8671-8675, 8729/b, 8730-8732, 9228/1, 9388-9392, 9393/1-6, 9394/1, 9395-9398, 9452-9454, 9455/1-2, 9456/1-2, 9457/1-2, 9458-9471, 9472/1-3, 9473-9475, 9476/1-4, 9477/1-2, 9478/1-2, 9479, 9480/2-5, 9983, 9984/1-2, 9986-9987, 9989, 9990/1-2, 9991-9992

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 32/2017. (VI. 9.) FM rendelet 5. §-a. Hatályos 2017.06.10.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 28. § 15. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék