29/1996. (XI. 5.) FM rendelet

egyes agrárgazdasági célok 1996. évi költségvetési többlettámogatásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 69. §-ában kapott felhatalmazás, valamint a Kormány 152/1996. (X. 10.) Korm. rendeletében (a továbbiakban: R.) foglaltak alapján az 1113/1995. (XI. 22.) Korm. határozatban előírt integrált szerkezetátalakítási program végrehajtása céljából - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet alapján Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén:

a) többlettámogatást igényelhet, aki a többször módosított 44/1995. (XII. 29.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján ezen rendelet 3. §-ában meghatározott jogcímeken már pályázatot nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Földművelésügyi Hivatalhoz, illetve a Miskolci Erdőfelügyelőséghez, és pályázata elfogadásra került, illetve elfogadás alatt áll, és többlettámogatási kérelmével a Területfejlesztési Tanács egyetért;

b) támogatás igényelhető az R. 1. §-ának b) pontja alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Területfejlesztési Tanács (a továbbiakban: Területfejlesztési Tanács) által kürt pályázati felhívás szerint.

2. §

(1) Az 1. § a) pontjában foglaltaknak megfelelő többlettámogatási kérelmet a megyei Földművelésügyi Hivatal, illetve a Miskolci Erdőfelügyelőség - e rendelet hatálybalépését követő harminc napon belül - a Területfejlesztési Tanácshoz javaslatával együtt küldi meg.

(2) Az 1. § b) pont szerinti pályázatokat a Területfejlesztési Tanácshoz - a pályázati felhívás közzétételétől számított 30 napon belül - lehet benyújtani.

(3) A Területfejlesztési Tanács a (2) bekezdés szerinti döntéséhez kért észrevételeket a megyei Földművelésügyi Hivatal és a Miskolci Erdőfelügyelőség tizenöt napon belül köteles a Területfejlesztési Tanács részére megadni.

(4) A Területfejlesztési Tanács a pályázatokat ezen jogszabály feltételei szerint megvizsgálja, összesíti és a jogosultak személyére, támogatásuk mértékére - a részére meghatározott keretösszegen belül - a földművelésügyi miniszternek javaslatot tesz. Javaslatához csatolja a megyei Földművelésügyi Hivatal és a Miskolci Erdőfelügyelőség észrevételeit.

(5) Az 1. § b) pont szerinti támogatás igénybevételének részletes feltételeit a földművelésügyi miniszter egyetértésével a Területfejlesztési Tanács által kiadott, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítőben megjelenő pályázati felhívás tartalmazza.

3. §

(1) Az 1. § a) pont szerinti többlettámogatás az alábbi jogcímeken és mértékben vehető igénybe:

a) a Vhr. 8. § (1) bekezdés a), a (2) bekezdés a) pontjaiban és az 1. számú mellékletében foglalt, a mezőgazdasági beruházásokhoz igényelt támogatások arányosításáról szóló 16/1996. (VI. 4.) FM rendeletben meghatározott támogatásokon felül a beruházási költségek további tíz százaléka;

b) a Vhr. 8. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt támogatáson túl a kamattámogatás további ötven százaléka;

c) a Vhr. 12. § (2) bekezdésében, valamint 2. számú mellékletében a mezőgazdasági beruházásokhoz igényelt támogatások arányosításáról szóló 16/1996. (VI. 4.) FM rendeletben meghatározott támogatásokon felül a beruházási költségek további tíz százaléka;

d) a Vhr. 13. §-ában szereplő BTO 293 (ITJ 39) "Mezőgazdasági gépek" csoportba tartozó új gépek vásárlásához adható többlettámogatás az áfa-mentes ár további tíz százaléka.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alapján az új gépek vásárlására adható többlettámogatásra kizárólag azok a pályázók jogosultak, akik a megye közigazgatási területén belül folytatnak földhasznosítást.

4. §

Az R. 5. §-ában meghatározott mértékű előirányzat terhére adható többlettámogatás igénybevételére, elszámolására és ellenőrzésére a Vhr. rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

a) pályázatonként legfeljebb huszonöt millió forint többlettámogatás, illetve támogatás vehető igénybe;

b) az igénybe vett többlettámogatás végleges juttatás, visszafizetési kötelezettség nélkül;

c) a fel nem használt, illetve más célra fordított többlettámogatás jogosulatlanul igénybe vett állami támogatásnak minősül;

d) a többlettámogatás felhasználásának ellenőrzését a Területfejlesztési Tanács látja el a megyei Földművelésügyi Hivatal és a Miskolci Erdőfelügyelőség bevonásával.

5. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az R. előírásait kell megfelelően alkalmazni.

Dr. Lakos László s. k.,

földművelésügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére