Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

1996. évi LXVII. törvény

az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény módosításáról[1]

Az Országgyűlés az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvényt (a továbbiakban: Etv.) a következők szerint módosítja:

1. § Az Etv. címe a következőképp változik meg:

"1994. évi XXIII. törvény egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról"

2. § Az Etv. 1. §-ának a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) hivatásos - nyílt vagy "szigorúan titkos" - állományú tisztként teljesítettek-e szolgálatot a volt BM III/III-as Csoportfőnökségnél, a budapesti vagy a megyei rendőr-főkapitányságok III/III-as osztályainál, illetve elődeiknél (a Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztálya, a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztályának, a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatóságának, az Államvédelmi Hatóságnak a "Belső reakció" elhárításával foglalkozó szervezeti egységei, a Belügyminisztérium IV. Belső reakció elhárítási osztálya, a Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztály V. Belső reakció elleni harc osztálya); vagy

b) végeztek-e az a) pontban felsorolt szervek részére érdemi tevékenységet, azaz

- aláírták-e a hálózati feladatok vállalására vonatkozó nyilatkozatot, és adtak-e jelentést, illetve

- kaptak-e e szervezetektől illetményt, prémiumot, kedvezményt, és aláírtak-e hálózati feladatok vállalására vonatkozó nyilatkozatot, vagy adtak-e jelentést, illetve

- szerepelnek-e az a) pontban felsorolt szervek hálózati nyilvántartásában, és kaptak-e e szervezetektől illetményt, prémiumot, kedvezményt, vagy adtak-e jelentést, vagy"

3. §[2]

4. § Az Etv. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az 1. §-ban meghatározott ellenőrzés - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - az Országgyűlés vagy a köztársasági elnök előtt eskütételre kötelezett, illetve az Országgyűlés által megválasztott személyekre terjed ki.

(2) Az ellenőrzés nem terjed ki azokra az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott tisztséget betöltő személyekre, akik 1972. február 14. napja után születtek.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek ellenőrzését az alábbi sorrend szerint kell elvégezni:

1. az országgyűlési képviselők,

2. a köztársasági elnök,

3. a Kormány tagjai,

4. az Állami Számvevőszék elnöke, alelnökei,

5. az állampolgári jogok országgyűlési biztosa és helyettese, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, az adatvédelmi biztos,

6. az Alkotmánybíróság tagjai,

7. a Legfelsőbb Bíróság elnöke,

8. a legfőbb ügyész,

9. az államtitkárok,

10. a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettese,

11. a legfőbb ügyész helyettesei,

12. a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnökei, a Jegybank Tanács tagjai,

13. a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, alelnökei,

14. a Magyar Rádió és Magyar Televízió elnöke, alelnökei, a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatója,

15. az 1-14. pontokban fel nem sorolt (1) bekezdés szerinti személyek.

(4) A Történeti Hivatal elnökének és helyettesének ellenőrzését a kinevezésüket megelőzően kell elvégezni. A Történeti Hivatal alkalmazottainak ellenőrzését az elnök írásos kérésére soron kívül kell elvégezni."

5. § Az Etv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Az ellenőrzést a 2. § (3) bekezdése azonos pontjában meghatározott tisztségek vonatkozásában az ellenőrzés alá vont személyek nevének alfabetikus sorrendje szerint az 5. §-ban meghatározott bizottság által összeállított, személyazonosításra alkalmas névsor alapján kell lefolytatni."

6. § (1) Az Etv. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az egyes fontos tisztségeket betöltő személyeket ellenőrző bizottság a központi költségvetés Országgyűlés fejezetének "Országgyűlés hivatali szervei" alcímén belül szerepel. A bizottság tagjának munkavégzési jogviszonyára a díjazás kivételével a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényt (a továbbiakban: Ktv.) kell alkalmazni. A bizottság tagjának díjazásáról az Országgyűlés rendelkezik. A bizottság tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogokat az Országgyűlés elnöke gyakorolja."

(2) Az Etv. 5. §-a (6) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A bizottság tagja bíróság vagy más hatóság előtt nem vonható felelősségre az e megbízatása gyakorlása során közölt tény vagy vélemény miatt, ez azonban nem mentesít a titokvédelemre és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásának kötelezettsége alól."

7. § Az Etv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § A bizottság tagjává jelölt bíró ellenőrzését az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága hajtja végre."

8. § Az Etv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Az e törvény szerinti ellenőrzést az 1. §-ban meghatározottakra vonatkozó adatokat tartalmazó iratok alapján kell lefolytatni.

(2) A bizottság, valamint a 7. §-ban foglalt ellenőrzés során az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága a titokvédelemre és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, minden egyéb korlátozástól mentesen vizsgálhatja az ellenőrzött személyek tekintetében a Történeti Hivatalban kezelt, valamint a Történeti Hivatalnak történő átadásáig az 1990. február 14-én lezárt és a Belügyminisztériumban őrzött iratokat, illetőleg azokból adatszolgáltatás teljesítését kérheti.

(3) A belügyminiszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter a hatáskörébe, illetőleg a felügyelete vagy irányítása alá tartozó szervek által kezelt iratokból adatszolgáltatást, betekintést köteles biztosítani a bizottság, valamint az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága részére az ellenőrzés lefolytatásának céljára az ellenőrzés alá vont személyek 1. §-ban meghatározott adatainak és iratainak tekintetében.

(4) A bizottság, illetőleg az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága az ellenőrzés alá vont vagy tanúként meghallgatni kívánt személy személyazonosságának és lakcímének megállapítása céljából név- és lakcím adatokat igényelhet a (3) bekezdésben meghatározott iratokból, illetőleg a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából.

(5) A bizottság és az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága az ellenőrzés alá vont személy tekintetében az ellenőrzés lefolytatása céljából bármely, az 1. §-ban meghatározottakra vonatkozó iratot is vizsgálhat.

(6) A bizottság tagjai jogosultak megismerni mindazokat a minősített adatokat, amelyek a 2. §-ban felsorolt személyek 1. §-ban meghatározott tevékenységére vonatkoznak és az ilyen adatokat tartalmazó iratokba - a minősített adat jogszabályok szerinti megőrzésének és védelmének kötelezettségével - betekinthetnek. A bizottság által tanúként meghallgatott személy számára - az ellenőrzéshez szükséges adatokra vonatkozóan - az államtitok megőrzésének kötelezettsége alóli felmentést a minősítő nem tagadhatja meg."

9. § Az Etv. 10. §-a a következő új (1) bekezdéssel egészül ki, és az (1)-(3) bekezdések számozása (2)-(4) bekezdésre változik:

"(1) A bizottság eljárása során - ha e törvény másként nem rendelkezik - az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

10. § Az Etv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § A bizottság ülése zárt, azon a bizottság tagjain kívül csak az ellenőrzés alá vont személy, valamint írásban meghatalmazott képviselője, illetőleg a bizottság által a 10. § (2)-(3) bekezdése szerint megállapított időpontra beidézett személy vehet részt."

11. § Az Etv. 18. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) Ha a bizottság döntése szerint az ellenőrzött személy végzett az 1. §-ban meghatározott tevékenységet, a bizottság felszólítja tisztségéről 30 napon belül való lemondásra, illetőleg felmentése kezdeményezésére, egyben tájékoztatja arról, hogy ellenkező esetben döntését a 30. napot követő 15. nap elteltével nyilvánosságra hozza. A bizottság felhívja továbbá az ellenőrzött személy figyelmét arra, hogy a döntés ellen bírósághoz fordulhat, és a döntés hatályon kívül helyezését kérheti. Ha az ellenőrzött személy a bizottság döntése ellen bírósághoz fordult, akkor a perben a bíróság soron kívül jár el. A tárgyalást - ha egyéb intézkedésre nincs szükség - legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől számított 30. napra kell kitűzni. A döntésben foglaltak tekintetében a személyhez fűződő jogok megsértése miatt nincs helye bírósági eljárásnak.

(2) Ha az ellenőrzött személy az (1) bekezdés szerinti felszólítást tartalmazó döntés, illetőleg a döntés ellen benyújtott keresetet elutasító jogerős ítélet közlésétől számított 30 napon belül tisztségéről nem mond le, vagy felmentését nem kezdeményezi, a bizottság a 30. napot követő 15. nap elteltével döntését nyilvánosságra hozatal céljából a Magyar Közlöny személyi részében és a Magyar Távirati Iroda útján közzéteszi."

12. § Az Etv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) A bizottság az eljárása során keletkezett iratokat, a döntés, valamint a jogerős bírósági ítélet egy-egy példányát, továbbá az ellenőrzött személy tisztségéről való lemondásának, illetőleg felmentése kezdeményezésének megtörténtét tanúsító iratokat a döntés, illetőleg az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül átadja a Történeti Hivatalnak, amely azt az e törvényben foglalt szabályok szerint őrzi és kezeli.

(2) A bizottság eljárásának alapjául szolgáló iratokat - az (1) bekezdésben meghatározott időpont után - vissza kell adni az iratokat szolgáltató szervnek, amely azt a továbbiakban a rá vonatkozó szabályok szerint kezeli.

(3) Az e törvény 1. §-ában meghatározottakra vonatkozó iratok nem selejtezhetők."

13. § Az Etv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § A bizottság működése, továbbá ezzel összefüggésben az iratok vizsgálata, illetőleg az adatszolgáltatás teljesítése során a 8. §-ban meghatározott szerveknél felmerülő költségekhez szükséges pénzügyi fedezetről a központi költségvetésben kell gondoskodni."

14. §[3]

15. § Az Etv. 27. § (4) bekezdése utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) ...A bizottság a döntés nyilvánosságra hozatalára a 18. § és a 20. § értelemszerű alkalmazásával a felszólítás közlésétől számított határidővel intézkedik."

16. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény 9. §-a, 11. §-ának (2) bekezdése, 12. §-a, 19. §-ának (3) és (5) bekezdése, 21. §-a, 22. §-a és 25. §-a, valamint a 27. § (1) bekezdéséből az "...és - a 23., 25. és 26. § kivételével - 2000. június 30-án hatályát veszti" szövegrész.

(2) Az Etv. 27. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A törvény - a 24-26. §-ok kivételével - 2000. június 30-án hatályát veszti."

(3) Az Etv. 27. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A 2. §-ban foglalt tisztségeket az 1996. évi LXVII. törvény hatálybalépésekor betöltők ellenőrzését a hatálybalépést követő egy éven belül, az azt később betöltők esetében a hivatalba lépést követően kell lefolytatni."

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

"h) az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 1994. évi XXIII. törvény 5. §-ában meghatározott bizottság, az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága, valamint a bíróság a törvényben meghatározott ellenőrzés lefolytatásához."

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1996. július 3-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi III. törvény 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.03.31.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi III. törvény 13. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.03.31.