6/1996. (II. 23.) KHVM rendelet

egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről és egyes iránymutatások alkalmazásáról

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 45. §-ának (1) bekezdésében, valamint a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 151/1994. (XI. 27.) Korm. rendeletben, továbbá az egyes jogszabályok hatályon kívül helyezésével összefüggő feladatokkal kapcsolatos kormányhatározatokban foglaltak figyelembevételével - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet 1. számú mellékletében felsorolt utasítások hatályukat vesztik.

(2) E rendelet hatálybalépését követően a 2. számú mellékletben felsorolt iránymutatások nem alkalmazhatók.

2. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Kovács Kálmán s. k., közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár

1. számú melléklet a 6/1996. (II. 23.) KHVM rendelethez

A hatályát vesztő utasítások

28/1962. (Közl. Ért. 13.) KPM ut. a megyei szállítási bizottságok létesítéséről

29/1963. (Közl. Ért. 12.) KPM ut. az árképzési és kalkulációs munkakörben foglalkoztatott dolgozók képesítése

45/1966. (Közl. Ért. 32.) KPM-ÉM e. ut. a járdákról

20/1967. (Közl. Ért. 10.) KPM ut. a közúti igazgatóságoknál az anyagi ösztönzés bevezetéséről

28/1968. (Közl. Ért. 11.) KPM ut. a közlekedési, postai és távközlési muzeális emlékek védelméről

22/1969. (Közl. Ért. 16.) KPM-ÉVM e. ut. a járdákról szóló 45/1966. (Közl. Ért. 32.) KPM-ÉVM együttes utasítás módosításáról

28/1969. (Közl. Ért. 20.) KPM ut. a MAHART vállalati szabványokról

5/1970. (Közl. Ért. 4.) KPM-ÁH e. ut. a Földalatti Vasút díjszabásának meghirdetéséről

21/1970. (Közl. Ért. 17.) KPM ut. a közlekedési és postai tisztképzésről

23/1970. (Közl. Ért. 21.) KPM ut. a helyi közlekedési vállalatok díjszabásában a pótdíjak módosításáról

13/1971. (Közl. Ért. 12.) KPM-ÁH e. ut. a helyi közlekedési díjszabások kiegészítéséről

27/1971. (Közl. Ért. 21.) KPM ut. a közútépítő és -fenntartó gépparknak az országos utak-hidak költségvetési előirányzatából történő fejlesztéséről és a KPM Közúti Gépbeszerző Iroda felállításáról szóló 2/1971. (Közl. Ért. 2.) KPM utasítás hatályon kívül helyezése

7/1974. (Közl. Ért. 7.) KPM ut. a Városi Utak Tervezési Szabályzata című útügyi ágazati szabvány módosítása

9/1974. (Közl. Ért. 9.) KPM ut. a külföldi tanulmányutakon, valamint a nemzetközi tudományos és kulturális rendezvényeken való részvétel egyes kérdéseinek szabályozása

13/1974. (Közl. Ért. 12.) KPM ut. a tanácsi út-híd felügyelők működésére vonatkozó irányelvek kiadása

21/1975. (Közl. Ért. 10.) KPM ut. a beruházásokkal kapcsolatos egyes feladatok

1/1977. (Közl. Ért. 2.) KPM ut. a szabványosításról szóló 19/1976. (VI. 12.) MT rendelet végrehajtása

3/1978. (Közl. Ért. 3.) KPM ut. a KPM közúti igazgatóságok

9/1978. (Közl. Ért. 10.) KPM ut. a minisztérium és a felügyelete alá tartozó szervek vezetői külföldi publikációs tevékenysége

16/1979. (Közl. Ért. 10.) KPM ut. a statisztikai tevékenységről

5/1981. (V. É. 4.) OVH ut. a vízügyi alapról módosított 14/1983. (V. É. 16.) OVH utasítás

7/1982. (V. É. 13.) OVH ut. a Balaton és vízgyűjtője vízminőségének rendszeres vizsgálatáról és minősítéséről

16/1983. (Közl. Ért. 8.) KPM ut. a KPM közúti igazgatóságokról szóló 3/1978. (Közl. Ért. 3.) KPM utasítás módosítása

24/1983. (Közl. Ért. 12.) KM-ÉVM e. ut. a járdákról szóló 45/1966. (Közl. Ért. 32.) KPM-ÉM együttes utasítás módosítása

12/1984. (Közl. Ért. 12.) KM ut. a szolgálati útlevelek, a határátlépési igazolványok és szolgálati célú kiutazási engedélyek kiadása és nyilvántartása

9/1985. (Közl. Ért. 1986. 1.) KM ut. a tehergépkocsik üres futásának korlátozásáról szóló 20/1980. (XI. 11.) KPM rendelet alapján befizetett térítések felhasználása

2. számú melléklet a 6/1996. (II. 23.) KHVM rendelethez

A rendelet hatálybalépését követően már nem alkalmazható iránymutatások

858 088/1968. (Közl. Ért. 30.) KPM irányelv A közutak külterületi szakaszai mentén ültetett fák tulajdonjogára és a tulajdonjog korlátozására vonatkozó jogszabályok alkalmazására

865 517/1968. (Közl. Ért. 33.) KPM irányelv A közutak rongálása esetén követendő eljárásban az egységes jogalkalmazásra

152 723/1971. (Közl. Ért. 8.) KPM közlemény Személyszállításból származó követelések azonnali inkasszóval történő beszedésének jóváhagyása

(Közl. Ért. 21. 1972.) KPM irányelv A tanácsi út- és hídfenntartási, valamint korszerűsítési költségvetési előirányzatok felhasználásához

(Közl. Ért. 11. 1973.) KPM közlemény A kiépített közutak és földutak csatlakozásainak felülvizsgálatához, a sárrázó burkolatok kialakításához és az útcsatlakozásokkal kapcsolatos hatósági eljáráshoz

A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium (Közl. Ért. 9. 1974.) közleménye Az országos, valamint a tanácsi közúti hálózatba történő felvétel, illetőleg az azokból való törléssel kapcsolatban szükséges ingatlan-nyilvántartási intézkedésekről

(Közl. Ért. 5. 1976.) KPM közlemény A hajók üzemképességi vizsgálatra történő előkészítésének rendjéről

(Közl. Ért. 11. 1976.) KPM irányelv A gépjárműjavító és -karbantartó szolgáltatások minőségvédelméről

(Közl. Ért. 12. 1976.) KPM közlemény Az üzemegészségügyi szolgálat továbbfejlesztése érdekében szükséges tennivalókról

(Közl. Ért. 9. 1977.) KPM közlemény A közúti forgalmi rend kialakításáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 2/1976. (II. 29.) KPM rendelet egyes rendelkezéseinek hivatalos értelmezéséről

(Közl. Ért. 10. 1978.) KPM közlemény A belvízi hajók műszaki felügyeleti előírásai módosításainak és kiegészítéseinek közzétételéről

(Közl. Ért. 12. 1978.) KPM közlemény A belvízi hajók műszaki felügyeleti előírásai módosításainak és kiegészítéseinek közzétételére

(Közl. Ért. 5. 1979.) KPM közlemény A 8/1979. (V. 15.) KPM rendelettel kiadott Hajózási Szabályzat egyes rendelkezéseinek értelmezéséről

(Közl. Ért. 7. 1979.) KPM-BM együttes állásfoglalása A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) egyes rendelkezéseinek hivatalos értelmezéséről

(Közl. Ért. 10. 1979.) KPM közlemény A hajózási képesítésekről szóló 17/1979. (VIII. 23.) KPM rendelet egyes rendelkezéseinek értelmezésére és végrehajtására

(Közl. Ért. 3. 1980.) KPM közlemény A közutak forgalom alatti építésénél felmerülő többletköltség számítására

(Közl. Ért. 5. 1980.) KPM közlemény A társadalombiztosítási ügyintézői létszámnormák kidolgozásáról

(Közl. Ért. 6. 1980.) KPM közlemény A tengeri és belvízi hajók műszaki felügyelet előírásai módosításának és kiegészítésének közzétételéről

(Közl. Ért. 6. 1981.) KPM közlemény Az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítására vonatkozó Európai Megállapodás) alapján kötött kétoldalú különmegállapodásokról

(Közl. Ért. 12. 1981.) KPM közlemény A 4. sz. ADR különegállapodás kötéséről

8001/1982. (Közl. Ért. 8.) KPM tájékoztató Az autójavítóipari szolgáltatások szervezeti formáinak korszerűsítéséről

8003/1982. (Közl. Ért. 14.) KPM tájékoztató Az egyes kisiparosként gyakorolható tevékenység szakmai előírásairól

(Közl. Ért. 15. 1982.) KPM közlemény Az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítására vonatkozó Európai Megállapodás) alkalmazásáról

(Közl. Ért. 15. 1982.) KPM közlemény A tengeri hajók műszaki felügyeleti előírásai módosításának és kiegészítésének közzétételéről

(Közl. Ért. 6. 1983.) KPM közlemény A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos anyagi ösztönzésről

8003/1983. (Közl. Ért. 9.) KPM tájékoztató Az 1980. január 1-jén hatályos árszabályozó jogi iránymutatásokról

7004/1983. (Közl. Ért. 11.) KM irányelv Az újítási és találmányi tevékenységgel kapcsolatos feladatok végrehajtásához

(Közl. Ért. 7. 1984.) Közlekedési Főfelügyelet közleménye A tengeri hajók műszaki felügyeleti előírásai módosításainak és kiegészítéseinek közzétételéről

(Közl. Ért. 11. 1984.) KM közlemény Az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállítására vonatkozó Európai Megállapodás) alapján kötött 10. sz. kétoldalú különmegállapodásról

(Közl. Ért. 12. 1984.) KM közlemény Az ADR Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) alapján kötött 12. sz. kétoldalú különmegállapodásról

(Közl. Ért. 3. 1985.) KM közlemény Az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) alapján kötött 13. sz. kétoldalú különmegállapodásról

(Közl. Ért. 3. 1985.) KM közlemény Az ipari robbantóanyagok műszaki követelményeiről

8002/1985. (Közl. Ért. 10.) KM tájékoztató Az ágazati tanfolyami végzettség bérbesorolásánál irányadó minősítésről

(K. H. É. Ért. 7. 1990.) KöHÉM közlemény A KöHÉM 1990. évi igazgatási statisztikai adatgyűjtési rendszeréről

(K. H. É. Ért. 21. 1990.) KHM közlemény KHM állásfoglalás a saját gépjármű hivatalos célú igénybevétele esetén adható költségtérítésekről

(K. H. É. Ért. 24. 1990.) KHM közlemény Az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) alapján kötött, a 15. számú Megállapodást módosító 18. számú kétoldalú Megállapodásról

Tartalomjegyzék