12/1997. (III. 24.) IKIM rendelet

a lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjának megállapításáról szóló 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló, az 1995. évi LXXI. törvénnyel módosított 1994. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: VET) 4. §-ának c) pontjában, valamint 55. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra is - a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjának megállapításáról szóló, többször módosított 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"(1) A lakossági fogyasztók háztartási célú villamos energia fogyasztását - a (2) bekezdésben, valamint a 2/A. §-ban említett fogyasztás kivételével - az 1. számú melléklet A) díjszabása szerinti díjakkal kell elszámolni."

2. § Az R. az alábbi 2/A. §-sal egészül ki:

"2/A. § Az 1. számú melléklet C) díjszabása szerinti díjakkal kell elszámolni a villamosenergia-ipari társaságok munkavállalói és nyugdíjasai által vételezett villamos energiát."

3. § Az R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3. § A fogyasztó szerződésszegése (szabálytalan vételezése) esetén a VET 51. §-ának (1) bekezdésében és 52. §-ának (2) bekezdésében előírt felemelt díj:

31 Ft/kWh"

4. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

5. § (1) Ez a rendelet 1997. április 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendeletben közzétett árakat (díjakat) első alkalommal a rendelet hatálybalépését követő első leolvasás utáni fogyasztás elszámolásánál kell hatósági legmagasabb árként alkalmazni. Éves számlázás esetén a 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékleteként közzétett Villamos Energia Közüzemi Szabályzat 14. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerint kell eljárni.

(3) A hatálybalépést követően az áramszolgáltató (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult egyszeri külön mérőleolvasást végezni.

Melléklet a 12/1997. (III. 24.) IKIM rendelethez

[A 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet 1. számú melléklete]

A lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjai általános forgalmi adó nékül

Tartalomjegyzék