135/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet

a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kiviteléről, behozataláról, illetve reexportjáról szóló 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A külkereskedelemről szóló 1974. évi III. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-ával összhangban a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kiviteléről, behozataláról, illetve reexportjáról szóló, többször módosított 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Haditechnikai terméket a Magyar Köztársaság vámterületére behozni, onnan kivinni, ügynöki és képviseleti, illetve reexporttal összefüggő tevékenységet folytatni, továbbá magyar természetes és jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek ügynöki és képviseleti, illetve reexporttal összefüggő tevékenységet a Magyar Köztársaság vámterületén kívül végezni csak tevékenységi, tárgyalási és szerződéskötési (forgalmi) engedély birtokában lehet. Vámterület alatt e rendelet alkalmazása szempontjából a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 3. §-a szerinti területet kell érteni, ideértve a vámszabadterületet, de ide nem értve a tranzitterületet."

2. § Az R. 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az engedélyt az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a Haditechnikai Operatív Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) határozata alapján adja ki. Az engedély határozott időtartamra adható és feltételhez köthető. Tárgyalási és szerződéskötési engedély csak tevékenységi engedély birtokában kérhető."

3. § Az R. 2. §-ának (1) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A Bizottság tagjai: a belügy-, a honvédelmi, az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi, a külügy-, a pénzügy- és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter által kijelölt személyek. A Bizottság elnöke a minisztérium helyettes államtitkára, titkárát az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter jelöli ki."

"(3) A Bizottság munkájába más minisztériumok, valamint az országos hatáskörű szervek képviselőit is bevonhatja."

4. § Az R. 2/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A HTB tagjai: a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, a Külügyminisztérium politikai államtitkára és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter által kijelölt személy. A HTB elnökét - tagjai közül - a miniszterelnök bízza meg. A HTB titkára: a külügyminiszter egyetértésével az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter által kinevezett személy."

5. § Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tevékenységi engedély az érvényességi idején belül lehet eseti, illetve részleges vagy teljes körű."

6. § Az R. 8. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

"(3) A tevékenységi engedéllyel rendelkező gazdasági társaságban 25%-ot meghaladó tulajdonváltozás esetén a tevékenység csak ismételten benyújtott és elbírált kérelem alapján kiadott engedély birtokában folytatható. Az engedéllyel rendelkező cég vezetője a tulajdonváltozás bekövetkeztét követő 8 napon belül köteles a változásról tájékoztatni az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériumot, valamint ezen határidőn belül kérelmezheti tevékenységi engedélyük megújítását. A 25%-ot meghaladó tulajdonosváltozást megelőzően kötött szerződéseit a cég teljesítheti, de tevékenységi engedélyük megújításáig, valamint az azt követően újonnan benyújtandó tárgyalási és szerződéskötési (forgalmi) engedély iránti kérelmeik elbírálásáig új szerződéseket nem köthet, és új tárgyalásokat nem folytathat."

7. § Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A minisztérium által korábban kiadott, visszavonásig érvényes tevékenységi engedélyek 1997. december 31-ével hatályukat vesztik, azokat 1998. január 10-ig vissza kell juttatni a minisztériumnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatályukat vesztő tevékenységi engedélyek határozott időtartamúra történő átalakítását a minisztérium - a cég kérelmére - új, gyorsított engedélyezési eljárás keretében folytatja le. A cégek e rendelet szerinti külkereskedelmi tevékenységük folyamatosságának biztosítása érdekében 1997. október 31-ig kérelmezhetik engedélyük átalakítását."

8. § Az R. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

9. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 135/1997. (VII. 29.) Korm. rendelethez

A 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet melléklete a következő XXII. és XXIII. fejezetekkel egészül ki:

"XXII. FEJEZET

I. Kényszerítő és bűnfelderítő eszközök

a) Elektromos gumibot és sokkoló eszközök.

b) Mozgásszabadságot korlátozó eszközök az alábbiak szerint:

1. Patentbilincs.

2. Lábbilincs, szorítóbilincs.

3. Hüvelykujjbilincs, illetve -szorító és különleges rendeltetésű kínzóeszközök.

Megjegyzés:

A b) 3. pontba tartozó eszközök forgalmára vonatkozó engedély nem adható ki.

c) Ortoklor-benzalmalon-nitrilt (CS) és klóracetofenont (CN) tartalmazó könnygázfajták.

Megjegyzés:

Nem tartoznak a c) pont alapján engedélyezés alá a 20 gramm vagy ennél kisebb egyedi kiszerelésű könnygázkészítmények abban az esetben, ha azok hatóanyagtartalma max. 1%.

II. Bűnfelderítő eszközök

a) Lézeres ujjlenyomat-azonosító berendezés.

b) Számítógépes ujjlenyomat-azonosító berendezés.

c) Hangelemző és -azonosító berendezések és alkatrészek.

d) Mobil bűnügyi vizsgálati laboratóriumok, ezek berendezései és tartozékai.

e) Speciális rendeltetésű biológiai, neurofizikai reakció vizsgáló berendezések, illetve ezek alkatrészei és tartozékai. Így különösen:

1. Poligráfok.

2. Ujjlenyomat-elemzők, monitorok és berendezések.

3. Automatizált ujjlenyomat-azonosító és keresőrendszerek.

4. Pszichológiai stressz elemző berendezések.

5. Különleges rendeltetésű alkatrészek és tartozékok a 4. pontban szereplő berendezésekhez és rendszerekhez.

Megjegyzés:

Nem tartoznak e pont alapján ellenőrzés alá azon biomedikai készülékek, amelyeket kórházakban biológiai és neurofizikai reakciók vizsgálatára alkalmaznak.

XXIII. FEJEZET

Különleges titkosszolgálati eszközök

I. Lehallgató eszközök, ezek alkatrészei és tartozékai

Lehallgató eszköznek minősül bármely elektronikus, mechanikus vagy más eszköz, módszer, "technológia", szoftver, amely az információkhoz egyébként jogosan hozzáférők, illetve a kommunikációban résztvevők tudta nélkül, titkosan alkalmazható és az alábbi tulajdonságok valamelyikével rendelkezik:

a) Közvetlen beszéd titkos lehallgatására, továbbítására, rögzítésére tervezték, gyártották vagy erre lényeges átalakítás nélkül felhasználható. Így különösen:

1. Elektronikus erősítővel ellátott fal (kontakt) mikrofonok és sztetoszkópok.

2. Lézer- vagy infravörös sugárzást felhasználó, illetve ultrahangos elven működő lehallgató rendszer és elemei.

3. Beépíthető miniatűr, esetleg távvezérelhető adóberendezések és azok speciális vevőkészülékei.

4. Különféle rejtőeszközökbe épített vagy ruházat alá rejthető kisméretű adók, az azokhoz tartozó vevők és hangrögzítő eszközök.

5. A 10 órát meghaladó felvételi idejű miniatűr hangrögzítő eszközök.

6. Nagyérzékenységű parabola- és puskamikrofonok.

7. Szubminiatűr elektret mikrofonok és akusztikus szondák.

b) Digitális vagy analóg információkat tároló és/vagy feldolgozó számítógépekből, számítástechnikai vagy egyéb eszközökből vagy a hozzájuk használható információhordozókon tárolt információk bármilyen módon történő titkos megszerzésére, továbbítására, rögzítésére tervezték, gyártották, vagy erre lényeges átalakítás nélkül felhasználható.

c) Vezetékes és/vagy vezeték nélküli beszéd és nem beszéd jellegű információt továbbító távközlési rendszerek harmadik félként történő titkos lehallgatásra tervezték, gyártották, vagy erre lényeges átalakítás nélkül felhasználható.

Megjegyzés:

Jelen pont nem szabályozza az alábbi eszközöket, berendezéseket, tartozékokat:

1. A nagyközönségi felhasználásra tervezett szórakoztató elektronikai eszközök, azok tartozékai.

2. Ipari vagy polgári felhasználásra tervezett jelzőrendszerek elemei.

3. Diszpécserközpontok információrögzítő eszközei.

4. Színházi, sport vagy egyéb tömegrendezvények hangosító eszközei, irányított mikrofonjai, rádiómikrofonjai.

5. Polgári vagy rádióamatőri felhasználásra tervezett rádióadó-vevő készülékek.

6. Ipari, polgári, távközlés-technikai felhasználásra tervezett berendezések, mérőműszerek, azok tartozékai.

7. Általános rendeltetésű számítástechnikai eszközök, azok tartozékai, alkatrészei.

II. Lehallgató eszközök felderítésére, működésének kimutatására szolgáló eszközök

Jelen pont szabályozza mindazokat a termékeket, eszközöket, "technológiákat" szoftvereket, ezek alkatrészeit, tartozékait, melyet az I. pontban szabályozott lehallgató eszközök felderítésére, működésének kimutatására terveztek, gyártottak. Így különösen:

a) Telefonvonal-ellenőrző, a telefonbeszélgetés védelmét szolgáló, lehallgatást detektáló berendezések.

b) Szélessávú zavaróadók, akusztikus, "fehérzaj" generátorok.

c) Rejtett adók felderítésére és helyének meghatározására szolgáló detektorok.

d) Nem lineáris átmenet gerjesztésén alapuló detektáló eszközök passzív lehallgató berendezések felfedésére.

e) Ruházat alá rejthető, a beszélgetőpartnernél lévő adóberendezés vagy működő magnetofon felfedését biztosító eszközök.

III. A titkos vizuális megfigyelés eszközei

Titkos vizuális megfigyelőeszköznek minősülnek mindazok az optikai, mechanikus, elektronikus és egyéb eszközök és tartozékaik, illetve ezek működtető szoftverei, amelyek az alábbi tulajdonságok valamelyikével rendelkeznek:

a) Emberek, emberi tevékenység vagy azzal összefüggő cselekmények titkos megfigyelésére, rögzítésére (dokumentálására), illetve az így nyert információ továbbítására és feldolgozására tervezték, gyártották, vagy erre lényeges átalakítás nélkül felhasználható. Így különösen:

1. Kisméretű, nagy felbontású és érzékenységű CCD kamerák és azok tartozékai.

2. Rejtőeszközbe vagy ruházat alá rejtett miniatűr kamerák és tartozékaik.

3. Mikrohullámú tartományban üzemelő videojel-továbbító berendezések és ezek vevői.

4. Az elektromos hálózatot felhasználó videojel-továbbító berendezések és ezek vevői.

5. Kis belépőnyílású fiberoszkópok, illetve az üvegszáloptikát felhasználó rejtett megfigyelést lehetővé tevő rendszere és az ezek fényképezőgéphez vagy videokamerához való csatlakozását biztosító adapterek és tartozékok.

b) Korlátozott fényviszonyok mellett működnek (segédmegvilágítást nem igényelnek) és különleges fotósokszorozó csövet vagy optikai elemet, alkatrészt tartalmaznak. Így különösen:

1. Éjszakai fényképezésre és videofelvétel készítéséhez felhasználható 2. és 3. generációs fényerősítő berendezések és tartozékaik.

c) Infravörös tartományban működő speciális rendőrségi éjjellátó készülékek és azok tartozékai.

Megjegyzés:

Jelen pont nem szabályozza az alábbi eszközöket, berendezéseket, tartozékokat.

1. Nagyközösségi vagy egyéb polgári felhasználásra tervezett fotós vagy videós szórakoztató, oktatási stb. eszközök és azok alkatrészei, tartozékai.

2. Ipari vagy polgári felhasználásra tervezett vagyonvédelmi, betörésjelző vagy egyéb riasztórendszerek elemei.

3. Ipari és forgalommegfigyelő, -számláló, sebességmérő, dokumentáló rendszerek elemei.

4. Orvosi vagy ipari felhasználásra tervezett és gyártott endoszkópok, videoszkópok, fiberoszkópok, boroszkópok, azok alkatrészei, tartozékai.

5. Tömegrendezvényeken használt videodokumentáló rendszerek és azok elemei.

IV. Titkos behatolás eszköze

a) Titkos behatoló eszköznek minősül minden mechanikai, elektronika, optikai és szoftver eszköz, illetve ezek tartozékai, amely zárt objektumba (zárt földterület, épület, gépkocsi stb.) történő titkos behatolás céljából készült, és az alábbi jellemzők bármelyikével rendelkezik:

1. Mechanikus, elektromos, elektronikus vagy egyéb elven működő zárak, lakatok, reteszek stb. rendeltetésszerű nyitóeszközeit helyettesítő roncsolásos vagy roncsolásmentes nyitására tervezett és gyártott eszközök, "technológiák", tartozékaik és alkatrészük.

2. Elektronikus biztonsági rendszerek rendeltetésszerű működését befolyásoló vagy működésképtelenséget kiváltó, speciálisan e célra készült eszközök, szoftverek és ezek tartozékai.

V. Rejtjelző és titkosító berendezések

a) Távközlési és informatikai rendszerekben használatos rejtjelző és titkosító eszközök, gépek, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek, valamint azok funkcionális részegységei, alkatrészei, továbbá kiegészítő egységei és tartozékai.

b) Speciális rejtjelkulcsok előállítására, elosztására, szállítására tervezett vagy használt eszközök, berendezések és speciálisan ezekhez tervezett szoftverek.

c) Rejtjelkulcsok.

Megjegyzés:

Jelen pont nem szabályozza az alábbi eszközöket, berendezéseket, tartozékokat:

1. Nagyközösségi vagy egyéb polgári felhasználásra tervezett (szerzői jogvédelem biztosítását célzó) kódoló-dekódoló eszközök.

2. Ipari vagy polgári felhasználásra tervezett biztonsági (vagy védelmi, személyazonosító, jogosultság-ellenőrzési célú) rendszerek kódoló-dekódoló eszközei.

VI. Egyéb eszközök

a) Ruházat alá rejthető, vezeték nélküli füllhallgatóval ellátott kommunikációs rendszer.

b) Irány- és helymeghatározásra használható miniatűr jeladók és ezek speciális vevői."

Tartalomjegyzék