1997. évi XXIX. törvény

az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény módosításáról[1]

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosítására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

Eljárási szabályok

7. § (1) A Tv. 2. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja, továbbá 3. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján lefolytatásra kerülő eljárásra az 1991. évi XXV. törvény 10-12. §-ában foglaltak az irányadók, a (2)-(8) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(2)[8] Aki a Tv. 2. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja, illetőleg 3. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján jogosult kárpótlásra, e törvény hatálybalépésétől számított 4 hónapon belül a kárpótlási hatósághoz nyújthatja be kárpótlás iránti kérelmét.

(3) Ha a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján kárpótlásra jogosult 1992. július 2-át követően meghalt, mielőtt e törvény szerint kérelmét benyújthatta volna, a jogosultnak járó kárpótlás megállapítását - a sérelmet szenvedett halála esetén túlélő házastárs (Tv. 5. §) hiányában - bármelyik örökös kérheti a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.

(5)[9] A Tv. 2/A. §-ának (1) bekezdésében és 2/B. §-ának (1) bekezdésében meghatározott sérelem miatt e törvény hatálybalépése előtt szabadságelvonás címén megállapított kárpótlásnak a Tv. 2/A. §-ának (2) bekezdése szerinti emelése ügyében a kárpótlási hatóság hivatalból jár el.

(6)[10] A Tv. 3. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján kárpótlásra jogosultnak nem kell új kérelmet előterjesztenie, ha az e törvény hatálybalépése előtt benyújtott kérelmét a kárpótlási hatóság részben vagy egészben azért utasította el, mert a sérelmet szenvedett a munkaszolgálatot nem harcoló alakulat kötelékében teljesítette. Ez esetben a kárpótlási hatóság hivatalból indított új eljárása során az elutasított kérelemről, illetőleg az elutasított részéről - e törvény alapján - új határozatot hoz.

(7) A hivatalból indult eljárás ügyintézési határideje azonos a kérelemre indult eljáráséval, a határidő kezdete e törvény hatálybalépésének napja.

(8)[11]

7/A. §[12] (1)[13] Ha az eljárás során a jogosulttal való kapcsolattartás lehetetlenné vált, vagy a jogutód nem ismert, a kárpótlási hatóság a döntését az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hirdetményi közlésre vonatkozó szabályai szerint közli.

(2)[14]

Egyéb rendelkezések

8. § (1)[15] A kárpótlási hatóság a 7. § (5) bekezdése szerint hozott határozatában a kiegészítő kárpótlást a korábbi határozattal azonos módon állapítja meg kárpótlási jegy vagy életjáradék formájában. A jogosult legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül kérheti, hogy a kárpótlási jegy helyett életjáradékot állapítsanak meg, amely - a 12. § (2) bekezdésének megfelelően - e törvény hatálybalépését követő hónap első napjától jár.

(2)[16] A 7. § (6) bekezdése alapján folyó eljárásban a kárpótlási hatóság a korábban már elbírált kérelemre figyelemmel állapítja meg a kárpótlást kárpótlási jegyben vagy életjáradékban. A jogosult azonban legkésőbb a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül élhet választási jogával a két kárpótlási forma között, a kárpótlási jogcímként újonnan elismert időszakot illetően.

(3) Ha a jogosult meghalt, a neki haláláig visszamenőlegesen [14. § (2) bekezdés] járó kárpótlást - a 9. § (2) bekezdésében említett kivétellel - kárpótlási jegyben kell megállapítani.

9. § (1) A megállapított kárpótlás a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a hagyaték részét képezi.

(2) Ha a sérelmet szenvedett meghalt, a részére a 7. § (5) és (6) bekezdése alkalmazásával megállapított kárpótlás - életjáradék esetén a sérelmet szenvedettnek haláláig járó életjáradék - a túlélő házastársat illeti meg.

(3) Az özvegynek megállapított egyösszegű kárpótlás annyiban képezi a hagyaték részét, amennyiben az - a 11. § (4) bekezdésének figyelembevételével - meghaladja a neki mint túlélő házastársnak szabadságelvonás, deportálás vagy kényszermunka miatt adott kárpótlást, ideértve az élete végéig kapott életjáradékot is.

10. § Ha a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott sérelem miatt a sérelmet szenvedett elhunyt után a túlélő házastárs - a 7. § (2) bekezdésében megállapított határidőn belül - maga nyújtotta be a kárpótlási igényét, akkor a sérelmet szenvedett számára ugyanezen okból a 7. § (6) bekezdés alkalmazásával kárpótlás nem állapítható meg, és így a 9. § (2) bekezdése nem alkalmazható.

11. § (1) Ha a túlélő házastárs a Tv. 2. §-ának (7) bekezdése alapján az egyösszegű kárpótlást választja, de a választást megelőzően már kárpótlást kapott azért a szabadságelvonásért, deportálásért, kényszermunkára hurcolásért, amely alatt a sérelmet szenvedett meghalt, a (2)-(6) bekezdést kell alkalmazni.

(2) Ha a túlélő házastárs (özvegy) a részére megállapított egyösszegű kárpótlás összegét elérő címletértékű kárpótlási jegyet, kis összegű kárpótlást [Tv. 8. § (1) és (2) bekezdés] kapott, az egyösszegű kárpótlást teljesítettnek kell tekinteni. Ha az egyösszegű kárpótlást az előbb említettek nem érik el, a különbözetet ki kell fizetni.

(3)[17] Ha a túlélő házastárs a kárpótlási jegyeit a kárpótlási hatóságnak visszaszolgáltatta, akkor a neki megállapított egyösszegű kárpótlást részére ki kell fizetni, a kárpótlási jegyek egy részének visszaszolgáltatása esetén az egyösszegű kárpótlás arányos része jár.

(4) Az egyöszegű kárpótlást teljesítettnek kell tekinteni, ha a túlélő házastársnak (özvegynek) kárpótlásként életjáradékot állapítottak meg.

(5) Ha a kifizetett életjáradék a túlélő házastársnak (özvegynek) járó egyösszegű kárpótlás összegét nem éri el, akkor - a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően - részére a különbözetet ki kell fizetni, feltéve, hogy a választásra vonatkozó bejelentésében ezt kéri. Ez esetben az életjáradék további folyósítását meg kell szüntetni.

(6) E § alkalmazásában - a (4) bekezdés kivételével - csak azt a kárpótlást lehet figyelembe venni, amelyet azért a sérelemért állapítottak meg, amely során a sérelmet szenvedett meghalt.

Kárpótlási jegy helyett életjáradék ismételt választása

12. § (1)[18] Az a kárpótlásra jogosult, akinek a kárpótlását a Tv. 6. §-ának (1) bekezdése alkalmazásával kárpótlási jegyben e törvény hatálybalépése előtt megállapították, a részére kiadott és még fel nem használt kárpótlási jegy visszaszolgáltatása mellett 1997. szeptember 1-je és december 31-e között igényelheti kárpótlási hatóságtól az életjáradék megállapítását. E határidő jogvesztő, elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

(2) A havi életjáradékot a Tv. szerint kell kiszámítani. Ha a visszaszolgáltatott kárpótlási jegy címletértéke kevesebb, mint a kárpótlást megállapító határozatban megjelölt érték, az életjáradék havi összegét arányosan csökkenteni kell. Az életjáradék e törvény hatálybalépését követő hónap első napjától jár.

13. § (1)[19] Az életjáradék megállapításáról a kárpótlási hatóság az igénylés benyújtásától számított 4 hónapon belül dönt.

(2) Az életjáradék folyósítására a Tv. 20/A. §-át kell alkalmazni.

(3) Az életjáradék legkorábban 1997. december 1-jétől folyósítható.

Záró rendelkezések

14. § (1) E törvény a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Tv. 2/A. §-ának (2) bekezdése és 3. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján, az e törvény 7. §-ában szabályozott eljárás során életjáradékban megállapított kárpótlás - a Tv. 16. §-ának (1) bekezdése szerint - 1992. január 1-jétől jár.

(3) A (2) bekezdés értelmében visszamenőlegesen fizetendő életjáradéknak 1992. január 1-je és az e törvény hatálybalépése hónapjának utolsó napja közötti időre járó összegét 1998. január 1-jétől számítva 3 év alatt kell kifizetni.

(4) A Tv. 2. §-a alapján járó kárpótlás teljesítésére a költségvetésről szóló törvényben 1998. évre kell 3 milliárd forintot biztosítani.

(5) A Tv. 2. §-a alapján megállapított egyösszegű kárpótlásra, valamint a 12. § szerint folyósításra kerülő életjáradékra a Tv. 6. §-ának (2) bekezdését kell alkalmazni.

(6)[20]

(7)[21] A Tv. 2. §-ának (2) bekezdésében említett törvényre vonatkozó javaslatot a Kormánynak a kárpótlási igény bejelentésére szolgáló határidő [7. § (2) bekezdés] elteltét követő 12 hónapon belül kell az Országgyűlés elé terjesztenie.

(8) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 7-13. § végrehajtására vonatkozó eljárási szabályokat - ideértve a kárpótlási jegy helyett az életjáradék ismételt választásának részletes szabályait - megállapítsa, továbbá, hogy a visszamenőlegesen járó életjáradék kifizetésének rendjét, ütemezését szabályozza.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. április 29-i ülésnapján fogadta el.

[2] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 294. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 294. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 294. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 294. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 294. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 294. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Módosította a 2011. évi CCI. törvény 136. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[9] Módosította a 2010. évi CLIII. törvény 28. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[10] Módosította a 2010. évi CLIII. törvény 28. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CIV. törvény 35. §-a. Hatálytalan 2017.01.01.

[12] Beiktatta a 2011. évi CCI. törvény 135. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[13] Megállapította a 2017. évi L. törvény 120. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi L. törvény 121. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[15] Módosította a 2010. évi CLIII. törvény 28. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[16] Módosította a 2010. évi CLIII. törvény 28. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[17] Módosította a 2010. évi CLIII. törvény 28. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[18] Módosította a 2010. évi CLIII. törvény 28. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[19] Megállapította a 2017. évi L. törvény 120. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 294. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Az 1997. évi XXIX. törvény 14. § 7. bekezdése az 1998. évi XXXIII. törvény 66. §-ának megfelelően módosított szöveg

Tartalomjegyzék