2/1997. (I. 30.) NM rendelet

a közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló 18/1992. (VII. 14.) NM rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 61. §-ának (3) bekezdésében, valamint 66. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök közalkalmazotti osztályba sorolásáról szóló 18/1992. (VII. 14.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közalkalmazottak által betölthető egyes munkakörök megnevezését és fizetési osztályba sorolásuk feltételeit az 1. számú melléklet tartalmazza."

(2) Az R. 2. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Kjt. 66. § (4) bekezdésében meghatározott illetménynövekedésre jogosító képesítéseket a 2. számú melléklet tartalmazza."

2. § Az R. 3/A. §-ának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szociális, egészségügyi, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 113/1992. (VII. 14.) Korm. rendelet 2-3. §-a szerinti magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásával az a közalkalmazott bízható meg, aki rendelkezik a munkakör betöltésére jogosító képesítéssel."

3. § Az R. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép, egyidejűleg az R. e rendelet 2. számú mellékletében foglalt új 2. számú melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 2/1997. (I. 30.) NM rendelethez

"1. számú melléklet a 18/1992. (VII. 14.) NM rendelethez

I. Ágazatspecifikus munkakörök

Munkakör megnevezéseFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
1.Egyetemi, főiskolai végzettséget igénylő munkakörök:
orvos, fogorvos, gyógyszerész***
szakorvos, fogszakorvos, szakgyógyszerész**
laboratóriumi vegyész***
pszichológus***
klinikai szakpszichológus**
mentálhygienés szakember*
szociálpolitikus***
szociális munkás****
családgondozó****
dietetikus*****
diplomás ápoló***
egészségügyi menedzser*****
Munkakör megnevezéseFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
egészségnevelő***
egészségügyi szakoktató**
egészségügyi ügyvitelszervező***
egészségbiztosítási szakember***
foglakoztatásvezető***
gyógypedagógus*****
gyógytornász***
konduktor***
közegészségügyi és járványügyi felügyelő***
logopédus*****
mentőtiszt***
növendékügyi előadó****
orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikai asszisztens**
optometrista**
szociálpedagógus***
szociális szervező***
védőnő (családgondozó védőnő)****
vizsgázott fogász**
egyéb egyetemi, főiskolai végzettséget igénylő munka-
körök
***
2.Felső-, közép- és alsófokú szak/szakmai képesítést igénylő munkakörök:
a)asszisztens/szakasszisztens
asszisztens****
szakasszisztens*
segédasszisztens**
egyéb****
b)ápoló/szakápoló
általános ápoló****
ápoló (OKJ 54 50 12 01),
csecsemő- és gyermekápoló (OKJ 54 50 12 02)
mentőápoló*
szakápoló***
segédápoló, ápolási asszisztens**
egyéb****
c)gondozó/szakgondozó
gondozó (irányító-gondozó)****
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ 54 50 70 01)*
szociális gondozó és szervező**
bölcsődei szakgondozó*
segédgondozó**
egyéb****
Munkakör megnevezéseFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
d)egyéb ágazati munkakörök
boncmester*
dajka****
diétás nővér*
egészségügyi operátor*
egészségügyi gázmester*
egészségügyi statisztikus*****
élelmezésvezető***
foglalkoztató***
fogtechnikus/fogműves**
főápoló/nő/ főnővér /klinikai, osztályos, részlegfelelős
főnővér/ főmadám/ főműtős/nő (vezetői megbízás
nélkül)
******
gyermek- és ifjúságvédelmi előadó**
gyógymasszőr, sportmasszőr*
hivatásos nevelőszülő**
kardiotechnikus*
klinikai fogászati higiénikus*
közegészségügyi-járványügyi ellenőr*
laboráns*
masszőr (fürdősmasszőr)*
mentő gépkocsivezető***
munkavezető, foglalkozásvezető*
ortopédiai cipész**
ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő**
ortopédiai műszerész**
ortopédiai technikus**
orvosírnok***
szülésznő**
szociális ügyintéző*****
szolgálatvezető******
egyéb munkakörök****
e)kisegítő munkakörök
beteghordó/betegszállító*
boncsegéd**
egészségőr/fertőtlenítő**
falugondnok*
fürdő üzemeltető**
műtőssegéd**
egyéb kisegítő munkakörök***

Besorolási előírások a kinevezések (kinevezés módosítások, átsorolások) elkészítéséhez:

1. "Egyetemi és főiskolai végzettséget igénylő munkakörökbe" kell besorolni azt a munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felsőszintű képesítést igénylő szakmai feladatot kell ellátni.

Ezen belül:

- "J" fizetési osztályba kell sorolni az egyetemi végzettség és szakképzettség, tudományos fokozat, MTA tagság stb. feltételhez kötött munkakört (pl. egyetemi tanár, egyetemi docens stb.).

- "I" fizetési osztályba kell sorolni az egyetemi végzettség és szakképzettség, jogszabályban előírt szakvizsga, 1984. szeptember 1-je előtt szerzett egyetemi doktori cím, illetve 1984. szeptember 1-je után szerzett egyetemi tudományos fokozat stb. feltételhez kötött munkakört.

- "H" fizetési osztályba kell sorolni az egyetemi végzettség és szakképzettség vagy főiskolai végzettség és szakképzettség, valamint tudományos fokozat feltételhez kötött munkakört (pl. adjunktus, főiskolai tanár stb.).

- "G" fizetési osztályba kell sorolni a főiskolai végzettség és szakképzettség és jogszabályban előírt szakvizsga stb. feltételhez kötött munkakört (pl. egészségügyi menedzser).

- "F" fizetési osztályba kell sorolni a főiskolai végzettség és szakképzettség feltételhez kötött munkakört (gyógytornász, konduktor, logopédus stb.). ["F"-"I"-ig terjedően a megfelelő fizetési osztályba kell sorolni azt a munkakört, amely egyetemi vagy főiskolai végzettséggel is betölthető (pl. dietetikus, egészségügyi menedzser, gyógypedagógus stb.)].

2. a) "Felső-, közép- és alsófokú szak/szakmai képesítést igénylő munkakörökbe" kell besorolni azt a munkakört, amelyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő, felső-, közép- és alsófokú szakmai képesítést igénylő feladatot kell ellátni.

Ezen belül:

- "E" fizetési osztályba kell sorolni azt a munkakört, amelyet a már hatályon kívül helyezettt 12/1976. (IX. 9.) EüM rendelet szerinti képzésben szerzett másodfokú szakosító képesítéssel (anaesthesiológiai szakasszisztens, bölcsődei szakgondozó, citológiai szakasszisztens, gyógyfoglalkoztató szakasszisztens, gyógyszertári analitikus szakasszisztens, gyógyszerkiadó szakasszisztens, intenzív terápiás szakasszisztens, klinikai laboratóriumi szakasszisztens, mikrobiológiai asszisztens, műtős szakasszisztens, röntgen-műtős szakasszisztens, újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakasszisztens, újszülött-csecsemő-gyermek intenzív terápiás szakasszisztens, nefrológiai szakápoló, emésztőszervi endoszkópos szakasszisztens, radiofarmakológiai szakasszisztens, kórbonctani, elekronmikroszkópos szakasszisztens, kórbonctani, hisztokémiai szakasszisztens stb.) lehet betölteni; valamennyi szakasszisztensi munkakört, tekintet nélkül arra, hogy az OKJ-ban szerepel-e vagy sem; az OKJ-ban meghatározott felsőfokú szakképesítések pl. klinikai szakápolói, szakgondozói, klinikai elekrofiziológiai asszisztensi, klinikai fogászati higiénikusi, kardiotechnikusi, orvosi laboratóriumi technikai asszisztensi, képi diagnosztikai asszisztensi, ápolói, szülésznői vagy csecsemő- és gyermekápolói, szociális menedzser (vezetési-szervezési ismeretet nyújtó képzettséggel rendelkezők) munkakört.

- "D" fizetési osztályba kell sorolni valamennyi, a középiskola utolsó évfolyama elvégzéséhez és 1975 előtti képzésben szerzett oklevélhez kötött munkakört; a 4+1 képzési idejű technikusi oklevéllel, bizonyítvánnyal betölthető munkakört; az érettségi után szerzett szakképesítéshez kötött munkakört (pl. laboratóriumi asszisztens, röntgenasszisztens, gyógyszertári asszisztens, szociális asszisztens, szociális gondozó és szervező); az érettségivel együtt szerzett képesítésre épülő, szakképesítést igénylő munkakört (az ún. elsőfokú szakosító képzéshez - pl. felnőtt szakápoló, gyermekápoló, körzeti ápoló, szülésznő - kötött munkakört); a szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött munkakört (pl. mentálhygienés asszisztens).

- "C" fizetési osztályba kell sorolni az alapfokú iskolai végzettség utáni képesítésre épülő szakképesítést igénylő munkakört [az 1975 előtti képzés szerint pl. a 8 általános + 2-3 éves nappali vagy munka melletti tanfolyamos ápolóképzésben (pl. felnőtt szakápoló) + ún. első fokú szakosító képzésben részesültek, a 34/1977. (EüK. 23.) EüM utasítás szerinti első fokú szakosító képzésben részesültek (pl. 8 általános + 2-3 éves, nappali vagy munka melletti tanfolyamos ápolóképzést igénylő munkakörök]; a Nemzeti alaptanterv szerinti alapműveltségi vizsgát igénylő szakképesítéshez kötött munkakört.

- "B" fizetési osztályba kell sorolni az alapfokú iskolai végzettséget és szak/szakmai képesítést igénylő [pl. a már hatályon kívül helyezett 2/1975. (III. 1.) EüM rendelet szerinti képzésben szerzett általános ápoló és általános asszisztensi; az ugyancsak hatályon kívül helyezett 10/1976. (VII. 23.) EüM rendelet szerinti segédápoló/segédasszisztens/segédgondozó, masszőr/fürdősmasszőr, fertőtlenítő, boncmester]; a Nemzeti alaptanterv szerinti alapműveltségi vizsgához kötött munkakört.

- "A" fizetési osztályba kell sorolni az alapfokú iskolai végzettséggel (8 általános) vagy anélkül betölthető munkaköröket.

2. b) Ágazatspecifikus ápoló/szakápoló munkaköröknél az "általános ápoló" munkakörbe kell sorolni valamennyi ápolói szakképesítéssel (pl. gyermekápoló, általános betegápoló, körzeti ápoló stb.) betölthető munkakört megnevezésétől függetlenül, amely képesítés megszerzése nem kötött középiskolai végzettséghez.

2. c) Ágazatspecifikus gondozó/szakgondozó munkaköröknél a "gondozó (irányító-gondozó)" munkakörbe kell sorolni valamennyi gondozói szakképesítéssel (szociális otthoni gondozó, bőr-nemibeteggondozó, pulmonológiai gondozó stb.) betölthető munkakört megnevezésétől függetlenül, amely képesítés megszerzése nem kötött középiskolai végzettséghez.

2. d) Ágazatspecifikus egyéb ágazati munkakörökbe a táblázat 2. a), b), c) pontjaiban felsoroltakon kívüli - az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó -, egyéb szakmai képesítéssel betölthető munkaköröket (pl. boncmester, diétásnővér stb.).

2. e) Ágazatspecifikus kisegítő munkakörökbe kell besorolni - az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó - legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel betöltött munkakört (pl. beteghordó, boncsegéd, dajka).

II. Nem ágazatspecifikus munkakörök

Munkakör megnevezéseFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
1.Egyetemi, főiskolai végzettséget igénylő (szakértői/szaktanácsadói) munkakörök:
biofizikus, biokémikus, biológus, fizikus, jogász, jog-
tanácsos, kémikus, közgazdász, lektor, matemati-
kus, mérnök (főmérnök), munkavédelmi szakmér-
nök, muzeológus, szociológus, vegyész stb.
***
főkönyvelő, humánpolitikai szervező, informatikus,
könyvtáros, revizor (belső ellenőr), statisztikus,
számítástechnikai szervező, szoftverfejlesztő,
üzemgazdász, üzemmérnök, munkavédelmi üzem-
mérnök stb.
*****
2.Ügyintézői (előadói, főelőadói) munkakörök:
általános titkár, titkárnő**
bér- és társadalombiztosítási, humánerő-gazdálkodási,
pénzügyi, statisztikai, számviteli ügyintéző
***
adatbázis felelős, energia-/raktárgazdálkodó, számítógép-
technikai programozó
**
számítógép-hálózat üzemeltető**
anyaggazdálkodó, anyagbeszerző***
Munkakör megnevezéseFizetési osztályok
ABCDEFGHIJ
polgári védelmi felelős***
tűzrendész, üzemrendész****
egyéb ügyintézők****
3.Irodai és ügyviteli munkakörök:
anyagnyilvántartó, bérelszámoló***
könyvelő****
leltározó, leltárellenőr, nyilvántartó, pénztáros***
adminisztrátor, gondnok, gyors- és gépíró, iratkezelő***
adatrögzítő***
telefon-, telex-, telefaxkezelő*
egyéb irodai és ügyviteli munkakörök****
4.Szolgáltató munkakörök:
technikus**
szakmunkás****
gépkocsivezető (személygépkocsi, tehergépkocsi,
autóbusz)
***
gépjárműszerelő**
fűtő, kazánfűtő***
raktáros, raktárkezelő****
vegytisztító***
egyéb szolgáltató jellegű munkakörök***
5.Kisegítő munkakörök:
betanított munkás, éjjeliőr, hivatalsegéd, kézbesítő,
kisegítő, konyhalány, őr/telepőr, portás, segéd-
munkás, takarító stb.
*

Besorolási előírások a kinevezések (kinevezésmódosítások, átsorolások) elkészítéséhez:

1. "Szakértői, szaktanácsadói munkakörökbe" kell besorolni azt a munkakört, amelyben egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel az intézmény alaptevékenységét segítő érdemi műszaki, számítástechnikai, gazdasági, jogi, igazgatási stb. feladatokat kell ellátni.

2. "Ügyintézői munkakörökbe" kell besorolni azt a munkakört, amelyben középfokú vagy egyéb - nem egyetemi, főiskolai - felsőfokú végzettséggel és szakképesítéssel operatív feladatokat kell ellátni.

3. "Irodai és ügyviteli munkakörökbe" kell besorolni azt a munkakört, amelyben középfokú vagy alapfokú iskolai végzettséggel és szakképesítéssel, illetőleg szakképesítés nélkül adminisztratív jellegű feladatokat kell ellátni.

4. "Szolgáltató munkakörökbe" kell besorolni azt a munkakört, amelyben középfokú vagy egyéb felsőfokú végzettséget és szakképesítést igénylő feladatokat kell ellátni."

5. "Kisegítő munkakörökbe" kell besorolni azt a munkakört, amelyben legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel szakképesítést nem igénylő, fizikai jellegű feladatokat kell ellátni."

2. számú melléklet a 2/1997. (I. 30.) NM rendelethez

"2. számú melléklet a 18/1992. (VII. 14.) NM rendelethez

Az Kjt. 66. §-ának (4) bekezdése alapján illetménynövekedésre jogosító szak/szakmai képesítések

MunkakörTöbbletképesítés
szakorvos- ráépített szakképesítésnek megfelelő munkakörben
foglalkoztatottak esetén az alapszakképesítés,
- klinikai területen foglalkoztatottaknál:
anaesthesiológia és intenzív terápia,
igazságügyi orvostan,
izotópdiagnosztika,
klinikai laboratóriumi vizsgálatok,
orvosi mikrobiológia,
oxyológia,
traszfúziológia,
kórbonctan-kórszövettan
szakorvosi képesítés;
radiológus szakorvosműszaki felsőoktatásban szerzett oklevél;
családgondozó,
irányító-gondozó szociális munkás,
szociális szervező
felsőszintű szociális képzésben szerzett oklevél mellett egészségügyi, szociális, pedagógiai szakirányú szakképzés (továbbképzés) keretében szerzett oklevél;
gyógypedagóguslátás-, hallás-, értelmi- és mozgássérült-, pszychopedagógus;
"E" fizetési osztályba sorolt:
asszisztens, szakasszisztens, általános ápoló, ápoló, szakápoló, csecsemő- és kisgyermekgondozó, főápoló, főmadám, főműtős, főnővér, kardiotechnikus, klinikai fogászati hygienikus, szakgondozó, szolgálatvezető, szülésznőegészségügyi főiskola bármely szakán szerzett végzettség, amennyiben a közalkalmazott által betöltött munkakörhöz szükséges képesítés egészségügyi főiskolai képzés keretében nem szerezhető meg;
általános ápoló, ápoló, szakápoló, főápoló, főmadám, főműtős, főnővéra nem anaesthesiológiai és intenzív fekvőbeteg-ellátó részlegen (osztályon) dolgozó intenzív terápiás ápolói vagy anaesthesiológiai és intenzív terápiai szakasszisztensi képesítés; mentőápolói képesítés, pszichiátriai ápolói képesítés;
vérellátás területén foglalkoztatott hematológiai asszisztenslaboratóriumi asszisztensi, laboratóriumi szakasszisztensi képesítés;
bentlakásos szociális intézményben általános ápoló, ápoló, gondozó, házi gondozó (szociális gondozó és ápoló), irányító-gondozó, szociális asszisztens, szociális gondozó és szervező, utcai gondozóközépfokú alapképzésben szerzett oklevél mellett egészségügyi, szociális, szakirányú középfokú szakképzés, (továbbképzés) keretében szerzett oklevél;
bármely munkaköramennyiben a munkáltató kötelezte a közalkalmazottat a további képesítés megszerzésére, és az nem biztosít magasabb fizetési osztályba sorolást; vagy a további szakképesítés hasznosítását a munkáltató foglalkozási feltételként a közalkalmazott kinevezésében (kinevezés módosításában, átsorolásában) előírja; mestervizsga."

Tartalomjegyzék