4/2010. (II. 23.) IRM rendelet

a közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggő egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszterrel egyetértésben - az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet tekintetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról,a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet tekintetében a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pont bc)-bd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet tekintetében a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben - az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

Az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet módosítása

1. § Az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet 15. § (2) bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:

(Rendkívüli haláleset kivizsgálására irányuló eljárásban az eljárást lezáró döntést közölni kell:)

"d) fogvatartott, kényszergyógykezelt, ideiglenesen kényszergyógykezelt halála esetén a büntetést vagy intézkedést végrehajtó büntetés-végrehajtási szervvel."

A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet módosítása

2. § Hatályát veszti a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet 34. § (2) bekezdésében a ", ha indokolt meg kell motozni" szövegrész.

A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosítása

3. § A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 12/A. § (1) bekezdésében a "15 napon" szövegrész helyébe a "15 munkanapon" szöveg lép.

Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet módosítása

4. § Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet 5. § (2) bekezdésében és 6. § (5) bekezdésében a "rendőrhatóságnak" szövegrész helyébe a "rendőrségnek" szöveg, 5. § (3) és (4) bekezdésében a "rendőrhatóság" szövegrész helyébe a "rendőrség" szöveg, 6. § (5) bekezdésében az "az illetékes rendőrhatóság" szövegrész helyébe az "a rendőrség" szöveg, 8. § (4) bekezdésében a "rendőrhatóság" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg, 8. § (6) bekezdésében és 10. § (3) bekezdésében a "rendőrhatósági" szövegrész helyébe a "hatósági" szöveg, valamint 10. § (3) bekezdésében az "az engedélyező rendőrhatóság" szövegrész helyébe az "a rendőrség" szöveg lép.

A közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet módosítása

5. § A közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felügyelői intézkedést a napszaknak megfelelő köszönéssel, a személy nemének és életkorának megfelelő megszólítással és a tervezett intézkedés közlésével kell megkezdeni. Az intézkedés foganatosítása során az elérni kívánt célt egyértelműen kell megfogalmazni. Az intézkedés során alkalmazott felszólításból, figyelmeztetésből a cselekmény jogsértő jellegének abbahagyására, illetve a távozásra történő felhívásnak ki kell tűnnie."

6. § Az R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felügyelő kizárólag a Kftv. 14. §-ában,a 15. § (2) és (3) bekezdésében, a 16. §-ában és a 21. §-ában meghatározott esetekben jogosult a személyt vagy a járművet feltartóztatni. Amennyiben az érintett kifogásolja a feltartóztatást, adatait [Kftv. 10. § (1) bekezdése] és a feltartóztatás okát a felügyelőnek rögzíteni kell. Katona által vezetett jármű esetén a felügyelő a 4. § (3) bekezdése szerint jár el."

7. § Az R1. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Őrszolgálatban a felügyelő az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyont (épületet, építményt, járművet vagy más dolgot) véd, őriz, illetve közbiztonsági szempontból ellenőriz."

8. § (1) Az R1.1. § (2) bekezdésében a "jár el - kivéve" szövegrész helyébe a "jár el, kivéve" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1.18. § (1) bekezdésének utolsó mondata.

A közterület-fel ügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet módosítása

9. § A közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed:)

"c) a felügyelő hatósági szolgálati igazolvánnyal (a továbbiakban: szolgálati igazolvány) és egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvénnyel (a továbbiakban: felügyelői jelvény) történő ellátását, továbbá ezek nyilvántartását végző szervre."

10. § Az R2. 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A ruházati ellátás alap- és utánpótlási ellátásból áll.

(2) Az alapellátás egyszeri járandóság. Rendeltetése, hogy a felügyelő a szolgálat megkezdésekor rendelkezzen mindazon ruházati cikkekkel és felszerelési eszközökkel, amelyek a szolgálati feladatok ellátásához szükségesek, illetve amelyeket az alapellátási norma számára előír.

(3) Az alapellátási norma az új felszerelő első ellátásához (alapellátásához) szükséges ruházati cikkek és felszerelési eszközök körét határozza meg.

(4) Az alapellátásra való igényjogosultság kezdő időpontját a munkáltató szabályzatban rögzíti. Az alapellátás kiadásának terhelési időpontja az igényjogosultság kezdeti hónapjának első napja.

(5) Az alapellátás kiadásakor az igényjogosulttal közölni kell a ruházati cikkek viselési (kihordási) idejét, illetve az utánpótlás időpontját és módját, továbbá azt, hogy a ruházat tisztíttatása, mosatása, karbantartása az igényjogosult kötelessége.

3. § A felügyelő részére rendszeresített ruházati cikkeket és felszerelési eszközöket az 1. számú melléklet szerinti Ruházati és Felszerelési Előírásban (a továbbiakban: Előírás) kiadott alapellátási normák tartalmazzák. Az egyéb előírásokat, így különösen a felszerelési eszközök beszerzését, meglétét, folyamatos utánpótlását és annak módját, az öltözködési előírásokat és azok betartásának ellenőrzését, az egyenruha-ellátással kapcsolatos általános követelményeket és a felelősség szabályait, az alapellátáshoz szükséges ruházati cikkekés felszerelési eszközök viselési (kihordási) idejét, leadását vagy megváltását a munkáltató szabályzatban állapítja meg."

11. § Az R2. 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A szolgálati igazolvány mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza.

10. § (1) A szolgálati igazolvány sorszámmal ellátott biztonsági okirat, ezért szigorú elszámolási rend alá tartozik.

(2) A Kftv. 13. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a szolgálati igazolvány visszavonásáról rendelkező határozat kézhezvételét követően a felügyelői jelvényt a munkáltató haladéktalanul bevonja.

(3) A visszavont szolgálati igazolványt és a visszavont felügyelői jelvényt a munkáltató az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak (a továbbiakban: IRM) küldi meg selejtezés céljából. A visszavont szolgálati igazolványt és a visszavont felügyelői jelvényt az IRM selejtezi.

(4) A szolgálati igazolvány, illetve a felügyelői jelvény elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését a szolgálati igazolvány, illetve a felügyelői jelvény birtokosa - a tudomására jutást követően haladéktalanul - köteles jelenteni a munkáltatónak. A munkáltató a jelentést követően azonnal intézkedik - az IRM megkeresése útján - az elveszett szolgálati igazolvány, illetve felügyelői jelvény érvénytelenítésére. Az IRM az érvénytelenítésről az elveszett szolgálati igazolvány, illetve felügyelői jelvény sorszámának közzététele útján gondoskodik.

(5) Az elvesztés, megrongálódás, megsemmisülés miatt szükségessé váló újszolgálati igazolvány és felügyelői jelvény készítési költségei az abban elmarasztalt személyt terhelik. Ha a szolgálati igazolvány és a felügyelői jelvény birtokosa vétlen, a költségeket a munkáltató viseli."

12. § Az R2. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

"10/A. § (1) A szolgálati igazolvány, valamint a felügyelői jelvény kiadását a körzetközponti okmányirodánál (a továbbiakban: okmányiroda) - a 4. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazó formanyomtatványon - kell kezdeményezni.

(2) Az okmányiroda kép- és aláírás felvételt készít, rögzíti az adatokat, és a kitöltött formanyomtatványt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala útján megküldi az IRM-nek."

13. § Az R2. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

14. § (1) Az R2.6. §-ában az "az Előírás" szövegrész helyébe az "a 2. § és az Előírás" szöveg, 7. § (3) bekezdésében a "névkitűzőt" szövegrész helyébe az "az 1. számú melléklet szerinti névkitűzőt" szöveg, 1. számú melléklete 2. Fejezet I-III. pontjában a "Felszerelési cikkek" szövegrészek helyébe a "Felszerelési eszközök" szöveg, 2. számú mellékletében a "szolgálati azonosító" szövegrészek helyébe a "felügyelői" szöveg, 2. számú melléklete 1. pont b) alpontjában az "az igazolvány" szövegrészek helyébe az "a szolgálati igazolvány" szöveg, valamint 2. számú melléklete 2. pontjában az "Az igazolvány" szövegrész helyébe az "A szolgálati igazolvány" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R2.1. számú melléklet 1. Fejezete, valamint 3. számú melléklete.

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosítása

15. § A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 5. §-sal egészül ki:

"5. § (1) A megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell a megkülönböztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenység végzését igazoló okirat másolatát. Ha a kérelmező a megkülönböztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenység végzését igazoló okirat másolatát nem csatolja, az engedélyező hatóság az engedély iránti kérelem elbírálásához adatszolgáltatási kérelemmel fordulhat az e bekezdésben foglalt adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz.

(2) Ha a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelmet benyújtó szervezet az (1) bekezdés szerinti tevékenységét megbízás alapján végzi, a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell az ezt igazoló okirat másolatát."

16. § Az R3. 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (6) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik:

"(6) A megkülönböztető jelzést adó készülék használatára e rendelet alapján jogosult - hatósági ellenőrzés céljából - az engedély időbeli hatálya alatt az engedélyező hatóság felhívására köteles bemutatni a megkülönböztető jelzés használatáról szóló bejegyzést tartalmazó menetlevelet vagy annak megfelelő más okmányt, illetve azok másolatát."

17. § (1) Az R3. 9. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez)

"b) a települési (kommunális) hulladék, ide értve a szelektíven gyűjtött hulladék szállítását végző járműre,"

(2) Az R3. 9. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez)

"g) a közlekedési hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési feladatát végző járművére."

18. § (1) Az R3.10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére hatósági engedély

a) a radioaktív anyagot szállító vagy a külön jogszabályban megengedett hosszúsági vagy szélességi méretet meghaladó járművet rendszeresen kísérő,

b) az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását rendszeresen végző, valamint

c) a járművek hatósági elszállításához, illetve a kerékbilincs alkalmazása során rendszeresen használt járműre adható, ha a jármű üzemeltetési célja azt indokolja."

(2) Az R3. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelmet benyújtó a figyelmeztető jelzés felszerelését és használatát megalapozó tevékenységét megbízás alapján végzi, a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezése iránti kérelemhez csatolni kell az ezt igazoló okirat másolatát."

19. § (1) Az R3. 12. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jármű üzembentartója köteles)

"a) a 3. § (1) bekezdésének a)-d) pontjában és a 9. § (1) bekezdésének a)-c) és g) pontjában meghatározott esetekben a készülékek felszerelését és leszerelését,"

(a bejegyezésre okot adó körülménytől számított tizenöt napon belül a közlekedési igazgatási hatóságnál a járműnyilvántartásba bejegyeztetni. A kötelezettség kiterjed az a) pontnál a jogosultságnak, b) pontnál az engedélyezés tényének, lejárta időpontjának, illetve visszavonásának a forgalmi engedélybe történő bejegyeztetésére is.)

(2) Az R3. 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére jogosító engedély időbeli hatályának meghosszabbítására irányuló kérelmet a (3) bekezdésben meghatározott határidőn túl nyújtották be, a kérelemhez csatolni kell a gépjármű műszaki adatlapjának másolatát."

Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet módosítása

20. § Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Forgács Imre s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet a 4/2010. (II. 23.) IRM rendelethez

"4. számú melléklet a 46/1999. (XII. 28.) BM rendelethez

A közterület-felügyelői igazolvány és jelvény kiadásához szükséges formanyomtatvány tartalmi elemei

1. A közterület-felügyelő adatai

1.1. családi és utónév

1.2. születési családi és utónév

1.3. születési hely és idő

1.4. anyja születési családi és utóneve

1.5. lakcím

1.6. fénykép (2 példányban)

2. A munkáltató szervadatai

2.1. megnevezés

2.2. cím

3. Keltezés

4. A közterület-felügyelő sajátkezű aláírása

5. Az adatok hitelességét igazoló közterületfelügyelet-vezető (jegyző, mint a közterület-felügyelő munkáltatója) aláírása"

2. melléklet a 4/2010. (II. 23.) IRM rendelethez

(1) Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. számú melléklet "Közterületfelügyelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei" cím III. pont 2. alpontjában a "közbiztonság" szövegrész helyébe a "társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, valamint a közbiztonság" szöveg lép.

(2) Az R4. 2. számú melléklet "Közterületfelügyelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei" cím IV. pontja az "Őrzi az önkormányzati vagyont őrszolgálat során" szövegrészt követően a következő szöveggel egészül ki:

"Térfigyelő rendszert működtet

Járművet elszállít"

Tartalomjegyzék