1997. évi IV. törvény

az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról[1]

Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló, többször módosított 1995. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Priv. tv.) a következők szerint módosul:

1. § A Priv. tv. 1. §-a kiegészül a következő (7) és (8) bekezdéssel:

"(7) Az ÁPV Rt. köteles olyan belső ellenőrzési rendszert kialakítani, amely biztosítja a privatizációs ügyletek lebonyolításának folyamatos ellenőrzését. Az ÁPV Rt. belső ellenőrzési szabályzatát - az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) véleményének figyelembevételével - a Kormány hagyja jóvá.

(8) A Kormány, illetőleg a részvényesi jogokat gyakorló privatizációért felelős miniszter e törvényben biztosított jogkörében a Magyar Állam nevében jár el."

2. § (1)[2]

(2) A Priv. tv. 5. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem tartozik e törvény hatálya alá)

"c) az állami tulajdonban lévő erdők, illetőleg az erdővel együtt önálló földrészletként nyilvántartott más művelési ágú vagy művelés alól kivett olyan terület, amely a törvény hatálybalépésekor az Állami Vagyonügynökség kezelésében állt vagy az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság vagyoni köréhez tartozott."

3. §[3] A Priv. tv. 28. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a bekezdés a következő h)-l) pontokkal egészül ki, illetőleg a (3) bekezdés a következők szerint módosul:

(Mellőzni lehet a versenyeztetést:)

"b) a több befektetőnél történő tőkepiaci jellegű zártkörű elhelyezés és tőzsdei értékesítésre adott megbízás esetén;

c) állami tulajdonon belüli vagy privatizáció előkészítését, illetőleg a tartós állami tulajdon biztosítékát célzó részvény, üzletrész vagy ingatlan értékarányos cseréje esetében;"

"h) nyomvonal jellegű létesítmény és helyhez kötött egyéb közcélú létesítmény elhelyezése céljára szolgáló földterület elidegenítése esetében;

i) állami tulajdonban álló termőföld termőfölddel való értékarányos cseréje esetén;

j) ha az ÁPV Rt. két esetben nyilvános pályáztatást folytatott le, amely eredménytelenül zárult, ajánlat vagy megfelelő pályázó hiánya miatt;

k) az e törvény 35. §-ában meghatározott vagyonátadás esetében;

l) a telekalakításról szóló jogszabály szerinti telekalakítások végrehajtásához szükséges tulajdoni változásra vonatkozó megállapodás esetén."

"(3)"

4. § A Priv. tv. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(6) bekezdések számozása (4)-(7) bekezdésekre módosul:

"(3) A pályázati felhívásban foglalt, a (2) bekezdésben felsorolt feltételek a pályázat eredményhirdetéséig vagy eredménytelennek nyilvánításáig nem módosíthatók."

5. § A Priv. tv. "Az ajánlatok értékelése" címet követően a következő 31/A. §-sal egészül ki:

"31/A. § (1) A pályázatot eredményesnek kell nyilvánítani, ha a pályázati felhívásra a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő egy vagy több érvényes ajánlat érkezett.

(2) Ha a pályázati felhívásra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot, vagy ha a benyújtott pályázatok egyike sem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, akkor a pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani, és az érintett társasági részesedés, illetve egyéb vagyon értékesítésére kilencven napon belül új pályázatot kell kiírni.

(3) A pályázatot az ÁPV Rt. Igazgatósága - kivételes esetben, ha az értékesítés jelentős vagyonvesztéssel járna - az igazgatósági tagok kétharmadának szavazatával elfogadott határozatával eredménytelennek nyilváníthatja."

6. § A Priv. tv. 34. §-a kiegészül a következő (2) bekezdéssel, és a 34. § jelenlegi szövege (1) bekezdésre változik:

"(2) Az emlékeztetőt csatolni kell a 3. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartáshoz. Az emlékeztetőt bárki megtekintheti. Az (1) bekezdés alapján elkészített emlékeztetőt az ÁPV Rt. Igazgatósága köteles a privatizációs eljárás befejezését követően 30 napon belül egy eredeti példányban (az összes melléklettel együtt) az Országos Levéltárnál letétbe helyezni. Ezzel egyidejűleg a letétbe helyezések tényéről az ÁPV Rt. Igazgatóság elnöke félévente összesítő jelentésben tájékoztatja az Állami Számvevőszéket."

7. §[4]

8. §[5]

9. §[6]

10. §[7]

11. § A Priv. tv. a következő 69/A. §-sal egészül ki:

"Vegyes rendelkezések

69/A. § (1) Ha a kivásárló nem tesz eleget az 54. § (2) bekezdés szerinti vételi kötelezettségének, az ÁPV Rt. jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás a már kifizetett társasági részesedések tulajdonjogát nem érinti.

(2) Dolgozói részvények kibocsátásakor a névértéket kell vetítési alapnak tekinteni. A kibocsátás során a névérték legfeljebb 90%-áig adható kedvezmény.

(3) Az e törvény hatálya alá tartozó vagyon nem tartozik az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/B. §-ában meghatározott kincstári vagyon körébe.

(4) Az ÁPV Rt. az 1989. évi XIII. törvény alapján átalakult vállalatok esetében a társaságok számára - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az 1989. évi XIII. törvény 21. §-ának (1) bekezdése szerint fizeti ki a 20% vételárrészt, amelyet a 21. §-ának (4) bekezdésében előírtak szerint kell felhasználni. Azt a társaságot, amely részére e bekezdés alapján a vételárrész 20%-a kifizetésre került, nem illeti meg az e törvény 45. §-ának (2) bekezdésében meghatározott 10%-os készpénzbevétel.

(5) Az ÁPV Rt. - kivételesen indokolt esetben, a Kormány döntése alapján - térítés nélkül adhat át állami ingatlan vagyont a helyi önkormányzat részére - annak illetékességi területén belül - foglalkoztatás- és szociálpolitikai célok megvalósításának elősegítése érdekében."

12. § E törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 3. §-ának (3) bekezdése, 44. §-ának (2) bekezdése, 54. §-ának (3) bekezdése, 57. §-ának (3) bekezdése, 70. §-a (4) bekezdésének második mondata és (5) bekezdése, 77. §-ának (4) bekezdése.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1997. február 25-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXVI. törvény 107. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2003.12.30.

[3] A 28. § (3) bekezdést megállapító részt hatlyon kívül helyezte a 2000. évi CXXXIII. törvény 110. § (1) bekezdés h) pontja. Hatályos 2001.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXXXIII. törvény 110. § (1) bekezdés h) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXXXIII. törvény 110. § (1) bekezdés h) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXXXIII. törvény 110. § (1) bekezdés h) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2000. évi CXXXIII. törvény 110. § (1) bekezdés h) pontja. Hatálytalan 2001.01.01.