55/1997. (IX. 23.) IKIM rendelet

a lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjának megállapításáról szóló 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló, az 1995. évi LXXI. törvénnyel módosított 1994. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: VET) 4. §-ának c) pontjában, valamint 55. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra is - a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjának megállapításáról szóló 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az 1. számú mellékletben szereplő díjakhoz tartozó éves fogyasztási tömböket a számlázás során időarányosan kell alkalmazni, és egy év elteltével végelszámolást kell készíteni. Az éves fogyasztási tömbök igazolt társbérlőnként külön-külön alkalmazandók."

2. § Az R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"3. § A fogyasztó szerződésszegése (szabálytalan vételezése) esetén a VET 51. §-ának (1) bekezdésében és 52. §-ának (2) bekezdésében előírt felemelt díj:

34 Ft/kWh."

3. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

4. § (1) Ez a rendelet 1997. október 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendeletben közzétett árakat (díjakat) első alkalommal a rendelet hatálybalépését követő első leolvasás utáni fogyasztás elszámolásánál kell hatósági legmagasabb árként alkalmazni.

(3) A hatálybalépést követően az áramszolgáltató (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult egyszeri külön mérőleolvasást végezni.

(4) Amennyiben a hatálybalépés után tervezett első leolvasás a fogyasztónak felróható okból kétszeri kísérlettel nem hajtható végre, vagy írásbeli fogyasztói bejelentésből nem állapítható meg a számlázás alapjául szolgáló mérőállás, a számlázásnál az árváltozás hónapjának utolsó napjával mint osztónappal lehet az árváltozást megelőző és követő leolvasási adatok különbségét áralkalmazás szempontjából időarányosan megosztani.

(5) Éves számlázás esetén a 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékleteként közzétett Villamos Energia Közüzemi Szabályzat 14. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerint kell eljárni.

Dr. Fazekas Szabolcs s. k.,

Ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter

Melléklet az 55/1997. (IX. 23.) IKIM rendelethez

[A 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet 1. számú melléklete]

A lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjai általános forgalmi adó nélkül

Tartalomjegyzék