70/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet

a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény és az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező egyes kormányrendeletek módosításáról

A társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) 124. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A 89/1990. (V. 1.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 84/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A T. 43. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a nyugdíjnövelés a baleseti rokkantsági nyugdíjhoz is jár."

2. § Az R. 85. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha az átmeneti járadékban részesülő öregségi nyugdíjra válik jogosulttá, öregségi nyugdíja, előrehozott öregségi nyugdíja - ide nem értve a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat - a megállapítás időpontjában nem lehet kevesebb annál az összegnél, amely az öregségi nyugdíjra jogosító életkor betöltése, illetőleg az előrehozott öregségi nyugdíj megállapítása hónapjában átmeneti járadék címen megilleti. E rendelkezést kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha átmeneti járadék helyett rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjat állapítanak meg."

3. § Az R. a következő 92. §-sal egészül ki:

"92. § A T. 44. § (1) bekezdés alkalmazásánál a baleseti járadékot, valamint a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló rendelkezések szerint járó keresetkiegészítést az egyes naptári években azon határösszegen felül is figyelembe kell venni, amely összegig a kereset, jövedelem után nyugdíjjárulékot kell fizetni."

4. § (1) Az R. 96. §-a (4) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A havi átlagkereset meghatározásánál az 1987. december 31-e utáni időre eső nyugdíjjárulék-köteles keresetet, az 1987. december 31-e utáni időponttól megállapított baleseti járadékot, valamint a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló rendelkezések alapján járó és 1987. december 31-e utáni időre eső keresetkiegészítést csökkenteni kell a magánszemélyek jövedelemadójának kizárólag ezen keresetekre eső összegével. Az 1996-ban és 1997-ben elért keresetekre eső személyi jövedelemadó képzett összegét a munkáltató, a bér kifizetője által történt adóelőleg megállapítására vonatkozó rendelkezések szerint kell meghatározni. Az 1988. január 1-je, az és 1996. december 31-e közötti, valamint az 1997. évre eső keresetekből az adó kiszámításánál naptári évenként"

(2) Az R. 96. §-ának (4) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

"f) az 1997-ben elért kereset alapján megállapított, képzett adó összegéből a kereset, jövedelem 20 százalékát, de legfeljebb jogosultsági hónaponként havi 3600 Ft-ot kell levonni."

5. § Az R. 97. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) Ha a biztosítottnak nem volt naptári évenként 365 (szökőévben 366) napi keresete, a naptári évre eső keresetet a következők szerint kell megállapítani:]

"d) majd meg kell határozni az így kiszámított összegre eső képzett adóösszeget [az 1991. évben elért keresetre képzett adót 3000 forinttal, az 1993. évre képzett adót 2400 forinttal, az 1995. évre képzett adót a 96. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott összeggel, az 1997. évre képzett adót pedig a kereset, jövedelem 20 százalékát kitevő összeggel, de legfeljebb havi 3600 forinttal csökkenteni kell], amelyet el kell osztani 365-tel (szökőévben 366-tal)."

6. § Az R. 257/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"257/A. § Az utazási költség megtérítése iránti igényt a jogosult a lakóhelye szerint illetékes MEP-hez vagy a munkáltatónál működő társadalombiztosítási kifizetőhelyhez nyújthatja be. A kifizetőhelyhez benyújtott igényt 8 napon belül a jogosult lakóhelye szerint illetékes MEP-hez kell továbbítani. Az igényt a MEP bírálja el, és az utazási költséget az igény benyújtását követő 30 napon belül kifizeti."

7. § Az R. a következő 313/B. §-sal egészül ki.

"(1) A T. 103/F. § (1) bekezdésében említett egyéni vállalkozó minden év január 31-éig - 1997-ben május 31-éig - nyilatkozik arról, hogy a T. 103/D. § (3) bekezdésében, illetőleg a T. 103/E. § (3) bekezdésében említett legkisebb összegű járulékot egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként kéri figyelembe venni. A nyilatkozatát az illetékes MEP-hez és az érintett vállalkozáshoz is be kell nyújtania.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók abban az esetben is, ha a biztosított egyidejűleg több társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja. Ez esetben a választásra vonatkozó nyilatkozatát valamennyi társas vállalkozáshoz be kell nyújtania.

(3) Ha a vállalkozó a tárgyéven belül megkezdett újabb vállalkozási tevékenysége alapján tartozik a T. 103/F. § hatálya alá, a választásra vonatkozó nyilatkozatát az újabb vállalkozás kezdetét magában foglaló hónap végéig kell benyújtania az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint a MEP-hez, illetőleg a társas vállalkozáshoz."

8. § Az R. a következő 440/A. §-sal egészül ki:

"440/A. § A munkáltató a tárgyévet követő év január 31. napjáig - 1997-ben május 31. napjáig - köteles igazolást adni a biztosított részére a tárgyévben levont és befizetett egészségbiztosítási, illetőleg nyugdíjjárulék összegéről és az annak alapját képező jövedelemről."

9. § Az R. 441/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon kívül a munkáltatónak a tárgyhónapot követő hónap 10-éig be kell jelentenie a biztosítás szünetelésének időtartamát és a biztosítás alapját képező jogviszony megszűnését, továbbá a biztosítás megszűnését követően a munkáltató által folyósított táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély időtartamát."

10. § Az R. 441/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdésben említett személyek, továbbá az egyéni vállalkozók az eltartott hozzátartozóikat a 441/A. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat benyújtásával a lakóhelyük szerint illetékes MEP-nél az előírt nyomtatványon kötelesek bejelenteni."

11. § Az R. 441/D. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 441/A-441/C.. §-okban említett szervek (személyek) az 1997. évi december 31-i állapotnak megfelelően kötelesek valamennyi egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy adatait 1998. január 31-ig az előírt nyomtatványon vagy mágneses adathordozón bejelenteni."

12. § Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez a szociálisan rászorultak részére kiadott igazolványról szóló 201/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

13. § Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 202/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

"1/A. § (1) Az Eht. 2. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az egészségügyi hozzájárulást a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság esetén a fizetés nélküli szabadság első napjától nem kell megfizetni.

(2) A bedolgozót foglalkoztató munkáltató nem köteles az egészségügyi hozzájárulást megfizetni arra az időtartamra, amely alatt a biztosítás az R. 7. §-a alapján szünetel."

14. § (1) Az a volt szakszövetkezeti tag, aki e rendelet hatálybalépése napján nyugellátásban, illetőleg baleseti rokkantsági nyugdíjban még nem részesül és 1992. február 29-ig havi 200 forint összegű szakszövetkezeti járulékot fizetett, a szakszövetkezet tagjaként eltöltött időre, de legfeljebb az említett időpontot közvetlenül megelőző öt naptári évre választása szerint kérheti (vállalhatja)

a) a havi 1200 forint társadalombiztosítási járulék és a havi 200 forint összegű szakszövetkezeti járulék különbözetének, vagy

b) az 1997. június 1-jén érvényes havi 17 000 Ft összegű minimálbér 30%-ának megfelelő nyugdíjbiztosítási járulék és a befizetett havi 200 Ft összegű szakszövetkezeti járulék különbözetének

1997. december 31-ig - szakszövetkezeti nyugdíjbiztosítási járulék címén - történő megfizetését annak érdekében, hogy az érintett időtartamot szolgálati időként lehessen figyelembe venni. Az erre irányuló kérelmet 1997. október 31-ig lehet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál (kirendeltségnél) előterjeszteni, amelyben nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a kérelmező melyik naptári évre, hónapra (évekre, hónapokra) kéri, illetőleg vállalja a járulékkülönbözet (szakszövetkezeti nyugdíjbiztosítási járulék) megfizetését. Az előterjesztett kérelemben közölni kell

a) a kérelmező személyi adatait, lakcímét és a TAJ számát,

b) a megszűnt szakszövetkezet elnevezését, székhelyét (telephelyét),

c) a tagsági jogviszony kezdetének és megszűnésének időpontját.

A tagsági jogviszony kezdetének és megszűnésének időpontjáról, továbbá a szakszövetkezeti járulék fizetéséről - ha az ezekre vonatkozó adatok a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem találhatók meg - a nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség) igazolást kér be.

(2) A kérelem tárgyában a nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség) határozatot hoz, amelyben a fizetendő szakszövetkezeti nyugdíjbiztosítási járulék összegét is közli. A szakszövetkezeti nyugdíjbiztosítási járulékot az illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárhoz (kirendeltséghez) kell befizetni, amelyet a kérelmező folyószámláján kell kezelni (nyilvántartani). A befizetett összegről vagy a befizetés elmulasztásáról az egészségbiztosítási pénztár (kirendeltség) a befizetést, illetőleg a határidő lejártát követő 30 napon belül értesíti a nyugdíjbiztosítási igazgatóságot (kirendeltséget). Ha a kérelmező a vállalt járulékfizetés teljesítését az előírt határidőig nem teljesíti, a határozat visszavonásáról a nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség) intézkedik.

(3) A T. 44. § (1) bekezdésének alkalmazásánál az öregségi nyugdíj alapját képező keresetként az e § (1) bekezdésének a) pontja szerinti járulékfizetés esetén havi 3500 forintot, a b) pont szerinti járulékfizetés esetén pedig havi 17 000 forintot kell figyelembe venni.

15. § (1) A T. 10. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és a (3) bekezdésének b) pontjában megjelölt biztosítottat megszakítás nélkül öt napnál nem hosszabb ideig, a tárgyhónapon belül összesen legfeljebb tizenöt napig foglalkoztató természetes személy - kivéve a T. 103/D. § (1) bekezdése alapján egyéni vállalkozónak minősülő természetes személyt - a biztosítottak bejelentését 1997. év november 30. napjáig utólag is teljesítheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által erre rendszeresített nyomtatványon, valamint a biztosítottak utáni járulékfizetési kötelezettsége teljesítésének 1997. november hó 30. napjáig utólag is eleget tehet.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett határidő lejárta előtt a magánszemély által foglalkoztatott biztosított vagy hozzátartozója társadalombiztosítási ellátás megállapítása iránti igényt terjeszt elő, a biztosított bejelentését és a járulékok megfizetését soron kívül kell teljesíteni.

(3) Az a magánszemély, aki az általános szabályoktól eltérő, az (1) bekezdésben foglalt bejelentési és járulékfizetési lehetőséget választja, erről egy alkalommal, az első foglalkoztatást követő három napon belül - a foglalkoztatóra vonatkozó személyi adat (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, év, hónap, nap) a lakóhely (tartózkodási hely) és a TAJ szám feltüntetésével - köteles írásban értesíteni a lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztárat (kirendeltséget).

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 294., 440. §-a és 464. §-ának (2) bekezdéséből "a III. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően" szövegrész hatályát veszti.

(3) Az R. 296. § (1) bekezdésében az "a T. 103/D. § (4)-(6) bekezdésében" szövegrész "a T. 103/D. § (5)-(6) bekezdésében" szövegrészre; az "a T. 103/E. § (4)-(6) bekezdésében" szövegrész "a T. 103/E. § (5)-(7) bekezdésben" szövegrészre; az "a T. 103/E. § (6) bekezdésében" szövegrész "a T. 103/E. § (7) bekezdésében" szövegrészre; az R. 318. § (2) bekezdésében a "[T. 103/E. § (2) bekezdés]" hivatkozás "[T. 103/E. § (2)-(3) bekezdés]"-re; továbbá a "T. 103/E. § (4) bek."-re való hivatkozás "T. 103/E. (5) bek."-re változik.

(4) Az 1997. évi XVIII. törvény 15. §-ának (6) bekezdésében említett bejelentés határideje 1997. május 31. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek bizonyítania kell, hogy a határidő meghosszabbításának feltételei fennállnak.

(5) Az 1997. évi XVIII. törvény 15. §-a (7) bekezdésének alkalmazásánál a bejelentéssel egyidejűleg az őstermelői igazolványt is be kell mutatni.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 70/1997. (IV. 18.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 201/1996. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott ..............................................................

(leánykori név: ........................................................

születési helye, ideje: ................................................

anyja neve: ............................................................

TAJ száma: :...........................................................)

............................................................ alattilakos

kijelentem, hogy az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett vagyok és

a) az előírt egészségbiztosítási járulékot nem vagyok képes megfizetni*

b) biztosítottnak minősülő személy eltartott hozzátartozója vagyok*

c) a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 118. § (1) bekezdés a)-k) pontjában felsorolt egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy eltartott hozzátartozója vagyok*

Ezt a nyilatkozatot büntetőjogi felelősségem tudatában, a társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító igazolvány igényléséhez tettem.

A nyilatkozatban szereplő adatoknak az igazolvánnyal kapcsolatos információs rendszerben történő felhasználásához hozzájárulok.

Kelt: .......................

.............................

aláírás

*A megfelelő aláhúzandó."

Tartalomjegyzék