121/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (2) bekezdésében és a (3) bekezdése a) pontjának ae) alpontjában, valamint a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény 29. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az 1988. évi I. törvény 8. és 9. §-ában foglaltakra is figyelemmel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara egyetértésével - a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló - többször módosított - 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/A. § (1) Személygépkocsival közúti személyszállítási szolgáltatás személytaxi-szolgáltatásként vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatásként végezhető.

(2) Vállalkozás a székhelye szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: kamara) engedélyével (a továbbiakban: taxiengedély) végezhet személytaxi-szolgáltatást.

(3) Taxiengedély annak a vállalkozásnak adható, amelynél igazolt

a) a személyes megbízhatóság,

b) a szakmai alkalmasság,

c) a megfelelő pénzügyi teljesítőképesség, továbbá

d) amely olyan személygépkocsival rendelkezik, amelyet a területi közlekedési felügyelet - külön jogszabály alapján - személytaxi-szolgáltatás végzésére alkalmasnak minősített és ezt igazolólappal tanúsítja.[1]

(4) A (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt követelményeket a vállalkozás - illetőleg az adott tevékenységet végző szervezeti egység, részleg - vezetését, irányítását ténylegesen és állandó jelleggel ellátó, a taxiengedélyben megnevezett személynek (a továbbiakban: szakmai vezető) kell teljesítenie. A szakmai vezető személyének változása esetén a kamara legfeljebb 6 hónapos időtartamra felmentést adhat a szakmai alkalmasság követelményének teljesítése alól.

(5) A személyes megbízhatóság feltételeinek nem felel meg az a személy, aki

a) büntetett előéletű;

b) olyan vállalkozás szakmai vezetője volt, amelynél

- a kamara illetékes etikai bizottsága (a továbbiakban: etikai bizottság) vagy a szakmai érdekképviseletek megállapítása szerint a személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat - ideértve a települési önkormányzat (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat) által a közterületen kijelölt taxiállomás (a továbbiakban: taxiállomás) használatára -,

- a járművezetők személyi feltételeire, az áralkalmazásra, az ártájékoztatásra, a nyugtaadási kötelezettségre vonatkozó jogszabályokat, illetőleg a személytaxikra vonatkozó műszaki, biztonsági vagy igazgatási szabályokat

megsértették, és ezért az engedélyező szerv a vállalkozás személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás végzésére jogosító valamennyi engedélyét [(14) bek.] visszavonta, a visszavonás időtartama alatt;

c) az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatások keretében történő járművezetésre való jogosultságát a (13) bekezdés b) pontjában felsorolt okok valamelyike miatt a kamara visszavonta, a visszavonás időtartama alatt.

(6) A szakmai alkalmasság az 1. számú melléklet 1/b) pontjában meghatározott személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói szakismeretek eredményes elsajátítását tanúsító vizsgabizonyítvánnyal igazolható.

(7) Nem szükséges vizsgát tennie annak a szakmai vezetőnek, aki - a kérelem benyújtását megelőzően - 10 évnél nem régebben, legalább 5 évig szakirányú szakmai vezetői beosztásban dolgozott személytaxis vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozásnál vagy ilyen területen egyéni vállalkozó volt. Részleges vagy teljes felmentést kaphat a vizsgakötelezettség alól az a személy, aki az előírt szakismeretek elsajátítását szakirányú felsőfokú képesítésről kiállított okirattal igazolja.

(8) A pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben megfelelő, ha a vállalkozás

a) 90 napnál nem régebbi igazolással igazolja, hogy az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 97. §-ának q) pontjában meghatározott köztartozása nem áll fenn;

b) személytaxinként a szállítható utasok száma alapján 25 ezer Ft összegű, elkülönítetten kezelt vagyoni biztosítékkal, ennek megfelelő - pénzügyi intézmény által nyújtott - garanciával vagy erre felelősségbiztosítással rendelkezik. A vagyoni biztosíték legfeljebb 40 napos visszapótlási kötelezettség mellett kizárólag a kamara rendelkezésével az utasok más módon nem fedezett kártérítési igényének kielégítésére használható fel.

(9) A taxiengedélyt a kamara kérelemre, a vállalkozás nevére, meghatározott működési területre (településre, településekre) és a személytaxi forgalmi rendszámára szólóan adja ki.

(10) A kamara az illetékességi területén kívül eső működési területet csak e működési terület szerint illetékes kamara egyetértése alapján jegyezhet be az engedélybe.

(11) A taxiengedélyben - a (9) bekezdésben felsorolt adatokon kívül - fel kell tüntetni az engedély sorszámát, a vállalkozás székhelyét, telephelyét, a szakmai vezető nevét, továbbá a mellékletben a személytaxihoz minősítő vizsgálat alapján kiadott igazolólap és a működési területen lévő taxiállomások használatára jogosító engedély számát is, amennyiben azok használatát a települési önkormányzat (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat) rendeletben szabályozta.

(12) A tevékenység folytatása során a vállalkozás 8 napon belül köteles a taxiengedély adataiban bekövetkezett változásokat a kamaránál bejelenteni. A kamara a bejelentés alapján az engedély adatait módosítja vagy - a régi bevonása mellett - újat ad ki. A vállalkozás a tevékenység megszűnése esetén a taxiengedélyt - a kamara tulajdonát képező rendszámtáblával együtt - a kamarának köteles visszaszolgáltatni, vagy a tevékenység szüneteltetése esetén azokat a kamaránál letétbe helyezni.

(13) A kamara a személytaxi rendszámtáblájának visszavétele mellett a taxiengedélyt legalább 3 hónapra, de legfeljebb 5 évre bevonja, ha a vállalkozás az adott személytaxival

a) az engedélyezett tevékenységet tartósan - legalább egy éven át - nem gyakorolja, anélkül, hogy a szünetelést a kamaránál megfelelő indokkal (betegség, hosszabb külföldi tartózkodás stb.) a taxi-rendszámtábla egyidejű letétbe helyezése mellett bejelentette volna;

b) a jogszabályban meghatározott szakmai követelményeket megsértette - ideértve a hatósági ár túllépését, az árfeltüntetés hiányát, a nyugtaadási kötelezettség teljesítésének elmulasztását, a viteldíjjelző készülék szabálytalan működtetését, illetőleg az utasok más módon történő megkárosítását, a taxiállomás használatára jogszabályban előírtak megsértését -, és emiatt a visszavonásra a működési terület szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője), a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, a területi fogyasztóvédelmi felügyelőség, a Közlekedési Főfelügyelet, a területi közlekedési felügyelet, az etikai bizottság vagy az illetékes érdekképviseleti szerv bizonyítékokkal alátámasztott javaslatot tett.

(14) A kamara a vállalkozás valamennyi taxiengedélyét a személytaxi-rendszámtábla (rendszámtáblák) bevonása mellett

a) visszavonja, ha a vállalkozás a működése során a taxiengedélyek kiadásához szükséges és az e rendeletben előírt valamely feltételt már nem teljesíti;

b) legalább 3 hónapra, de legfeljebb 5 évre visszavonhatja a (13) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmények súlyos vagy ismétlődő megsértése esetén.

(15) A vállalkozás a taxiengedély visszavonásának időtartama alatt újabb taxiengedélyt nem kaphat. A személytaxi cseréje esetén azonban a taxiengedély is cserélhető."

2. § Az R. 5/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/B. § (1) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális, oktatási, vasúti, vízi, légi utasszállítási tevékenységhez kapcsolódó személyszállítás végzésére, továbbá rendezvények szervezésére jogosult vállalkozás keretében, a kamara engedélyével (a továbbiakban: személygépkocsis személyszállító engedély) végezhető. A személygépkocsis személyszállító engedély taxigépkocsira nem adható ki és az személytaxi-szolgáltatás végzésére nem jogosít.

(2) Személygépkocsis személyszállító engedély annak a vállalkozásnak adható,

a) amely az (1) bekezdésben előírtak meglétét vállalkozói igazolvánnyal, társasági szerződéssel, alapító okirattal igazolja;

b) amely a 12. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak kivételével teljesíti az e rendeletben a személytaxi-szolgáltatásra előírt feltételeket;

c) amelynek személygépkocsis személyszállító engedélye vagy taxiengedélye nem áll visszavonás hatálya alatt.

(3) A személygépkocsis személyszállító engedélyt a kamara kérelemre, a vállalkozás nevére, a gépkocsik rendszámára adja ki. Az engedélyben fel kell tüntetni az engedély sorszámát, a szakmai vezető nevét, a vállalkozás székhelyét, telephelyét, a személygépkocsihoz minősítő vizsgálat alapján kiadott igazolólap azonosító számát is.

(4) A személygépkocsis személyszállító engedély adataiban bekövetkezett változásokra és az engedély leadására az 5/A. § (12) bekezdésében foglaltakat, az engedély visszavonására - ideértve az engedélyezett tevékenységtől eltérő működést is - az 5/A. § (13) és (14) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni."

3. § Az R. a következő 5/C. §-sal egészül ki:

"5/C. § (1) Az 5/A. § (1) bekezdésében meghatározott szolgáltatások keretében járművet vezetni csak személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvánnyal (a továbbiakban együtt: igazolvány) szabad.

(2) Az igazolványt a taxiengedéllyel vagy a személygépkocsis személyszállító engedéllyel rendelkező vállalkozás által benyújtott - személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító jármű vezetésére képesített személy adatait tartalmazó - kérelemre a kamara 8 napon belül adja ki. A kérelmet el kell utasítani, ha a járművezető

a) büntetett előéletű,

b) nem felel meg a 11. §-ban meghatározott feltételeknek,

c) korábban kiadott igazolványát visszavonták, a visszavonás időtartama alatt,

d) szakmai vezetője volt olyan vállalkozásnak, amely személytaxi-szolgáltatás vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás végzésére való jogosultságát az engedélye visszavonásával [5/A. § (14) bek. és 5/B. § (4) bek.] elveszítette, ennek időtartama alatt.

(3) Az igazolvány tartalmazza:

a) a járművezető személyi adatait,

b) az 1. számú melléklet 1/a) pontjában meghatározott képesítésről szóló igazolás (bizonyítvány) számát és kiállításának dátumát,

c) a működési területet,

d) az igazolvány sorszámát,

e) annak a vállalkozásnak a megnevezését, amelynek a személytaxiját, személygépkocsiját a járművezető vezetni jogosult,

f) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által rendszeresített azonosító lapot. Az azonosító lap a járművezető nevét, fényképét és az igazolvány számát tartalmazza.

(4) Az igazolvány (3) bekezdésben meghatározott adataiban bekövetkezett változásokat a (3) bekezdés e) pontja kivételével a járművezetőnek az igazolványt kiállító kamaránál 8 napon belül be kell jelentenie. Amennyiben a (3) bekezdés e) pontjában megjelölt vállalkozás adataiban változás következik be, úgy a megváltozott adatokat a vállalkozásnak kell a kamarának bejelentenie. A bejelentés alapján az igazolványt kiállító kamara az igazolvány adatait módosítja, vagy - régi igazolvány bevonása mellett - új igazolványt ad ki.

(5) Az igazolványt kiállító kamara az igazolványt

a) visszavonja, ha az igazolvány kiadásának az e rendeletben előírt feltételei már nem teljesülnek,

b) legalább 3 hónapra, de legfeljebb 5 évre visszavonja, ha az 5/A. § (13) bekezdésének b) pontjában megjelölt szakmai követelményeket a járművezető megsértette.

(6) A személytaxi- és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás esetében a jármű vezetőjének a jármű műszerfalán - az utas felőli oldalon - az azonosító lapot el kell helyeznie."

4. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű jobb oldali első ajtajának külső részén - a tehergépkocsi oldalfalán - jól látható méretben fel kell tüntetni az üzemben tartó nevét és telephelyét vagy a területi közlekedési felügyelet, illetőleg - személytaxi és személygépkocsi esetében - a kamara által e célra rendszeresített jelet és azonosítási számot."

5. § Az R. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Személytaxiként

a) négy- vagy többajtós és legalább öt személy szállítására alkalmas,

b) külön jogszabályban meghatározott színű, a kamara tulajdonát képező és a személytaxit üzemeltető vállalkozás részére átadott taxi-rendszámtáblával felszerelt[2]

személygépkocsi tartható üzemben."

6. § Az R. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) Személytaxival

a) a taxiengedélyben meghatározott működési területen kívülre is,

b) nemzetközi szerződésekben meghatározott keretek között az országhatáron kívülre is

szállítható utas.

(2) Személytaxival a működési területen kívül - a korábban szállított utas visszaszállítását kivéve - csak írásban történő vagy egyéb ellenőrizhető módon dokumentált előrendelés alapján, a működési területre irányuló úticéllal vehető fel utas, már odaúton is kikapcsolt (foglaltra állított) "TAXI" fényjelző berendezéssel."

7. § Az R. a következő 23/A. §-sal egészül ki:

"23/A. § (1) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi a 2. számú mellékletben meghatározott menetlevéllel vehet részt a közúti forgalomban.

(2) A menetlevél szigorú számadású okmánynak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni. A felhasznált vagy rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul, a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell megőrizni."

8. § Az R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § A közúti forgalomban a jármű vezetője köteles a tevékenységétől függően - a külön jogszabályokban meghatározott okmányokon kívül - az 5/C. § szerinti igazolványt, más közúti közlekedési szolgáltatás végzése esetén az adott szolgáltatáshoz a járművezető részére előírt képesítés megszerzéséről szóló igazolást, a járati engedélyt, a 4. § szerinti belföldi közúti árufuvarozói engedélyt, a 4/A. § szerinti nemzetközi közúti árufuvarozói engedélyt és a nemzetközi közúti árufuvarozási (közlekedési) engedélyt, az 5/A. § szerinti taxiengedélyt, az 5/B. § szerinti személygépkocsis személyszállító engedélyt magánál tartani."

9. § Az R. 25. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e rendeletben foglaltak megtartását - a hatáskörük gyakorlására vonatkozó szabályok szerint - a területi közlekedési felügyelet, a Közlekedési Főfelügyelet, továbbá a személytaxi-szolgáltatás és a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás esetében a területi kereskedelmi és iparkamara, a települési önkormányzat jegyzője (a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője), a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség, illetőleg a területi fogyasztóvédelmi felügyelőség is ellenőrzi. Az ellenőrzésre jogosult szervek az 5/A. §-ban, az 5/B. §-ban és az 5/C. §-ban előírt feltételek meglétét, valamint a közterület használatára és az áralkalmazásra vonatkozó előírások megtartását a taxiállomásokon és próbautazások során is ellenőrzik. Az ellenőrzést végző szervek a cselekmény vagy mulasztás súlyához képest büntető vagy szabálysértési feljelentést tesznek, illetve hatáskörükbe tartozóan lefolytatják a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggeszthetik; az engedély, az igazolvány visszavonását kezdeményezhetik."

10. § (1) Az R. 1. számú mellékletének I. pontja helyébe az e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete az e rendelet 2. számú mellékletével egészül ki.

11. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) és a (7) bekezdésekben foglalt kivételekkel - 1998. október 1-jén lép hatályba, a folyamatban lévő eljárásokat azonban a korábbi rendelkezések szerint kell befejezni.

(2) E rendelet 3. §-a 1999. július 1-jén; az R. 5/A. §-ának az e rendelet 1. §-ával megállapított (13)-(15) bekezdései, valamint az e rendelet 11. §-ának (7) bekezdése 1998. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor a személytaxi-szolgáltatás vagy a személygépkocsis személyszállító szolgáltatás végzésére jogosult vállalkozás személygépkocsijai a hatóság által korábban kiadott taxiengedéllyel és meghatározott színű rendszámtáblával a soron következő műszaki megvizsgálás időpontjáig, de legkésőbb 1999. október 1-jéig vehetnek részt a közúti forgalomban.

(4) A területi közlekedési felügyelet 1998. október 1-jéig köteles az érvényes taxiengedélyekre vonatkozó adatokat a kamarának átadni.

(5) Az R. 3. §-ában "- a 4. §-ban, a 4/A. §-ban és az 5/A. §-ban meghatározott eseteket kivéve -" szövegrész helyébe "- a 4. §-ban, a 4/A. §-ban, az 5/A. §-ban és az 5/B. §-ban meghatározott eseteket kivéve -" szövegrész lép.

(6) Az R. 5. §-ában "- a 4. §-ban, a 4/A. §-ban és az 5/A. §-ban megjelölt tevékenységre -" szövegrész helyébe "- a 4. §-ban, a 4/A. §-ban, az 5/A. §-ban és az 5/B. §-ban megjelölt tevékenységre -" szövegrész lép.

(7) A közúti közlekedés szabályairól szóló - többször módosított - 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 39. §-a új (6) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (6) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik:

"(6) A vasúti átjárót biztosító jelzőberendezés üzemzavara esetén járművel a vasúti átjáróra - a (3) bekezdésben említett megállást követően - abban az esetben szabad ráhajtani, ha

a) a vasúti átjáró olyan kialakítású, hogy a megállás helyéről a vasúti pálya mindkét irányban kellő távolságra belátható és a jármű vezetője meggyőződött arról, hogy az átjáró felé vasúti jármű nem közeledik, vagy

b) a vasúti átjáró forgalmát vasúti jelzőőr irányítja és a jelzőőr "Megállj" jelzést nem ad,

feltéve - mindkét esetben - hogy a (2) bekezdésben említett folyamatos áthaladás lehetséges."

1. számú melléklet a 121/1998. (VI. 17.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez]

(A közúti közlekedési szolgáltatás végzéséhez meghatározott képesítési követelmények

I. Belföldi közúti közlekedési szolgáltatásnál:)

"1/a) Személytaxival végzett szolgáltatásnál és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásnál - a jármű vezetőjének - vizsgát kell tennie:

- közlekedési, hibaelhárítási és vezetéstechnikai ismeretekből, vezetéselméletből,

- elsősegélynyújtási ismeretekből,

- vezetési gyakorlatból,

- a személytaxi tartozékainak kezeléséből,

- helyismereti jártasságból és idegenforgalmi ismeretekből,

- utasfelvételből, fuvarvállalásból,

- a személytaxi szolgáltatásra vonatkozó, a kamarai etikai kódexben foglalt szabályokból.

1/b) Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói képesítés megszerzéséhez a vállalkozás szakmai vezetőjének vizsgát kell tennie:

- vállalkozással kapcsolatos munkaügyi, pénzügyi, adózási ismeretekből,

- a személyszállítási szerződések szabályaiból."

2. számú melléklet a 121/1998. (VI. 17.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez]

Az R. 2. számú melléklete a következő D) ponttal egészül ki:

"D) A személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi okmánya:

Gépjármű 31. sz. menetlevél"

Személygépkocsi menetlevélsorozatsorszám
A........
Forgalmi rendszám:Gyártmány:... év ...... hó ... napÜzemben tartó neve, címe, pénzforgalmi jelzőszáma:
Gépjárművezető neve:Gépjárművezető neve:
TeljesítésA fuvar kezdetének ideje .... óra ..... percKm-óra állásaTényleges kmUtasszámTeljesítmény igazolásaDíjszámítás:
Honnan hová (megállás helye)ÉrkezésIndulás
órapercóraperc
XX
Összes km:A fuvar befejezésének ideje ... óra ... percFuvarozási idő:

Gépjármű 31. sz.

Lábjegyzetek:

[1] 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet.

[2] 48/1997. (VIII. 26.) BM rendelet.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére