21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet

a személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló, 44/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-a (2) bekezdésének i) pontjában, továbbá a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/B. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:[1]

1. §[2]

A rendelet hatálya a gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és az egyéni vállalkozó (a továbbiakban: üzemben tartó) személytaxi-szolgáltatás végzéséhez használt személygépkocsijára, valamint a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira (a továbbiakban együtt: személytaxi) terjed ki.

2. §

(1)[3] A személytaxi-szolgáltatásra - az üzemben tartó kérelmére - minősítő vizsgálaton alkalmasnak minősített személytaxihoz a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága taxi-igazolólapot ad ki. A taxi-igazolólap mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A minősítő vizsgálaton a személytaxi abban az esetben minősíthető alkalmasnak, ha:

a) a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott üzemeltetési műszaki feltételeknek, valamint a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel, és

b) a gyártása óta 5 naptári évnél több nem telt el, vagy megfelel a (3) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezéseknek;

c) a gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága a 3 millimétert eléri;

d) a külső részén jobb oldalon visszapillantó tükröt szereltek fel;

e) hátsó ablaka páramentesítővel ellátott;

f) hátrameneti lámpával szerelték fel;

g) üzemi fékberendezése erőrásegítővel van ellátva;

h) a "TAXI" szót mutató fényjelző berendezése a viteldíjjelző foglalt állásában fényt nem bocsát ki;

i) a beépített viteldíjjelző készülék megfelel a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek;

j) felépítménye, utastere állapota megfelel a 2. számú mellékletben meghatározott követelményeknek;

k) a hátsó ülésekhez biztonsági övet szereltek fel, továbbá

l)[4] rendelkezik egy évnél nem régebben elvégzett környezetvédelmi felülvizsgálatról szóló érvényes igazolólappal, továbbá a személygépkocsi-típus nem a külön jogszabályban* meghatározott 0 vagy 1 jelzésű környezetvédelmi osztályba tartozik.

(3) A minősítő vizsgálat alkalmával be kell mutatni:

a) a viteldíjjelző készülék érvényes hitelesítését, az előírásoknak való megfelelőségét, rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát, és a személytaxiba történő beépítés szakszerűségét, az üzembe helyezési bélyegzés érvényességét igazoló - szakértő intézmény által, egy hónapnál nem régebben kiállított - tanúsítást, e rendelkezés hatálybalépéséről külön jogszabály rendelkezik,

b)[5] a személytaxi közlekedésbiztonsági szempontból kiemelten fontos fődarabjainak, szerkezeti egységeinek rendeltetésszerű használatra alkalmasságáról három hónapnál nem régebben szakértő intézmény által kiállított tanúsítást. A tanúsítás mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

2/A. §

(1)[6] A személytaxit ismételt minősítő vizsgálaton (a továbbiakban: további minősítő vizsgálaton) kell bemutatni:

a) az időszakos vizsgálat alkalmával, továbbá ha

b) a személytaxi üzemben tartója megváltozik.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján elvégzett további minősítő vizsgálaton nem alkalmazható a 2. § (2) bekezdés b) pontjának második fordulatában és a 2. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltétel.

(3)[7] A személytaxi további minősítő vizsgálatán nem kell alkalmazni a 2. § (2) bekezdése l) pontjának második fordulatában a környezetvédelmi osztályba tartozásra meghatározott követelményt.

3. §[8]

A minősítő vizsgálaton alkalmasnak minősített személytaxihoz - a taxiengedély bemutatását követően - a külön jogszabályban megjelölt hatóság taxirendszámtáblát forgalmaz, és a taxiengedély számát a forgalmi engedélybe bejegyzi, illetőleg a taxiengedély visszavonása esetén a bejegyzést törli.

4. §[9]

5. §

A személytaxi további minősítő vizsgálatát csak a személytaxihoz kiadott taxi-igazolólap és taxirendszámtábla bemutatása mellett lehet elvégezni.

6. §

(1)[10][11][12] A minősítő vizsgálatért a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló - külön jogszabályban meghatározott - forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálati díj másfélszeresét kell megfizetni.

(2)[13] A díjat az NKH költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.

6/A. §[14]

A személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsi minősítő vizsgálata során a 2. § (2) bekezdés h) és i) pontjának, valamint a 2. § (3) bekezdés a) pontjának rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

7. §

(1) E rendelet 1992. november 1-jén lép hatályba.

(2)[15]

(3)[16]

(4)[17]

Siklós Csaba s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelethez

MINTA

Mérete: 70 x 100 mm

Igazolólap személytaxihoz

Gyártmány: ................. Azonosító szám: .............................

Típus: ..................... Viteldíjjelző készülék típusa: ..............

Alvázszám: ................. Gyártási száma: .............................

Rendszám: ..................

A minősítő vizsgálat időpontja: ...... év .................. hó ...... nap

P.H.[18]

2. számú melléklet a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelethez

A személytaxi felépítményére, utasterére vonatkozó követelmények

1. Felépítmény

- A karosszéria-elemek egyszínűre festettek (fényezettek) legyenek.

- A karosszéria rozsdafoltos, felhólyagosodott, repedezett, sérült nem lehet.

- Az ajtók biztonságosan legyenek nyithatók és zárhatók.

- Az ajtónyílások tömítései beázásmentességet biztosítsanak.

- A szélvédő és a hátsó, valamint az oldalablakokon sérülés, karcolás nem lehet.

- Az ablakemelő szerkezet biztonságos működésű legyen.

2. Utastér

- A kárpitok, üléshuzatok tiszták és sérülésmentesek legyenek.

- Az állítható ülések mozgatását biztosító szerkezet és az ülések rögzítése működőképes, illetve biztonságos legyen.

- Az ülések ülőfelülete és háttámlája kellően rugalmas, ép legyen.

- Az utastér szellőztetésére, illetve fűtésére szolgáló berendezés működőképes legyen.

- Az utastérben elhelyezett tartozékok (pl. rádió adó-vevő és tartozékai) az utasok kényelmét ne zavarja.

3. Csomagtér

- A csomagtér sérülésmentes és tiszta legyen.

- A csomagtérben az utasok útipoggyászában kárt okozó tárgyak nem lehetnek.

3. számú melléklet a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelethez

4. számú melléklet a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelethez[20]

A személytaxik légszennyezésére vonatkozó forgalomba helyezés és forgalomban tartási követelmények 1995. január 1. napjától

5. számú melléklet a 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelethez

Az 1995. december 31. után forgalomba helyezett személytaxik légszennyezésére vonatkozó követelmények

Lábjegyzetek:

[1] A hivatkozott jogszabályt a 151/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte és a tárgykört újraszabályozta.

[2] A 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet 1. § 2. bekezdése a 21/1998. (IX. 11.) KHVM rendelet 2. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[3] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 15. § a) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[4] Megállapította a 7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.07.01. * A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete.

[5] Lásd a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendeletet.

[6] A 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet 2/A. §-át a 21/1998. (IX. 11.) KHVM rendelet 2. § 2. bekezdése iktatta be

[7] Beiktatta a 7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.07.01.

[8] Lásd a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 20/1990. (VIII. 6.) BM rendeletet.

[9] A 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet 4. §-át a 21/1998. (IX. 11.) KHVM rendelet 4. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte

[10] A 6. § (1) bekezdése a 19/1996. (VII. 16.) KHVM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

[11] Lásd a 12/1996. (III. 22.) KHVM-BM együttes rendelettel módosított 8/1993. (III. 5.) KHVM-BM együttes rendelet 1. számú mellékletének II/6.3. pontját.

[12] A 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet 6. § 1. bekezdése a 19/1996. (VII. 16.) KHVM rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg

[13] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 15. § b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[14] A 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet 6/A. §-át a 21/1998. (IX. 11.) KHVM rendelet 2. § 3. bekezdése iktatta be

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 22. § 41. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 22. § 41. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 22. § 41. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[18] A területi közlekedési felügyelet körbélyegzője.

[19] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 15. § c) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[20] A 4. és 5. számú mellékletet a 25/1994. (VI. 29.) KHVM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

Tartalomjegyzék