Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet

a gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány a gazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladatáról és hatásköréről a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A miniszter - a pénzügyminiszterrel együttműködve, az érdekelt miniszterek bevonásával - kidolgozza és előterjeszti a Kormány gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai stratégiáját. Ennek keretében

a) kidolgozza a gazdaságstratégia és a foglalkoztatáspolitika cél-, eszköz- és intézményrendszerét, a reálgazdaság fejlesztésére vonatkozó feladatokat, a gazdasági növekedés, a versenyképesség feltételeit és a foglalkoztatás követelményrendszerét;

b)[2] kialakítja a horizontális támogató programokat, a befektetésösztönzés, az aktív foglalkoztatás- és bérpolitika és a piacszabályozás elveit, közreműködik a kereskedelemfejlesztés elveinek kidolgozásában;

c) javaslatokat dolgoz ki a gazdaságfejlesztésre fordítható pénzügyi források céljaira és felhasználására; rendelkezik a külön jogszabállyal hatáskörébe utalt pénzügyi alapokkal, célelőirányzatokkal, szabályozza és ellenőrzi azok működtetését; közreműködik a területfejlesztés és környezetvédelem állami pénzügyi eszközeinek felhasználásában.

(2)[3] A Kormány gazdaságstratégiai programjának megalapozása érdekében figyelemmel kíséri a gazdasági folyamatok feltételeinek alakulását, előrejelzéseket készít azok várható tendenciáiról.

Ennek keretében

a)[4][5] elemzi a reálgazdasági folyamatokat, egybeveti azokat a gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai célokkal, elvégzi a kormányzati intézkedések hatásvizsgálatát;

b) tudományosan megalapozott rövid, közép- és hosszú távú gazdasági és munkaerő-piaci előrejelzéseket, elemzéseket készít, modellezi a reálgazdasági folyamatokat;

c) következtetéseiről és az azok alapján szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatairól rendszeresen tájékoztatja a Kormányt.

2. § (1)[6] A miniszter - az érdekelt miniszterekkel együttműködve - a gazdaságstratégiai célok meghatározása és megvalósítása érdekében, a foglalkoztatáspolitikai, környezet- és természetvédelmi célkitűzésekkel összhangban kidolgozza

a) az ipar-, az energia-, a kereskedelem- és az idegenforgalmi politika koncepcióját, ennek részeként a fejlesztési, modernizációs, struktúrapolitikai koncepciót, továbbá az ezekkel kapcsolatos stratégiát és döntési javaslatokat;

b) a külföldi működő tőkebevonási és külföldre irányuló tőkebefektetési politikát, részt vesz a befektetésösztönzés szabályozó rendszerének kialakításában;

c) az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz a strukturális alapok forrásai fogadásának nemzeti fejlesztési koncepcióját;

d) a mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások fejlesztésére, támogatási és információs rendszerének kialakítására vonatkozó javaslatokat;

e) a Kormány gazdaságstratégiai innovációs-, technológiapolitikai és gazdaságkutatási célkitűzéseit, valamint ezek megvalósításának feladatait, szervezi azok végrehajtását;

f)[7] technológiai hatásvizsgálatokat, elemzéseket, közép- és hosszú távú előrejelzéseket készít, egybeveti azokat a gazdaságstratégia technológiai és innovációs céljaival;

g) a fogyasztóvédelmi politika koncepcióját, javaslatot tesz a megvalósítás szervezeti és intézményi feltételeire;

h) a lakáspolitikai koncepciót, és megteremti a gazdaságpolitika és a lakáspolitika összhangját.

(2) A gazdaságstratégiai célkitűzések végrehajtása érdekében közreműködik

a) a központi állami költségvetési, monetáris, árfolyam-, adó-, pénzügy- és a hitelpolitika;

b) a területfejlesztési, környezetvédelmi, agrár- és infrastruktúra-fejlesztési politika

kidolgozásában.

3. § A miniszter

a) közreműködik az európai integrációs kapcsolatok tekintetében az európai integrációhoz való csatlakozással összefüggő munkálatokban, részt vesz az Európai Közösségekkel és azok tagállamaival kötött társulási szerződés végrehajtásában, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozás követelményeinek teljesítésére történő felkészülésben;

b) elősegíti a határon túli magyar közösségekkel és a szomszédos országokkal fenntartott gazdasági kapcsolatok fejlesztését;

c)[8]

d)[9] a külügyminiszterrel együttesen felügyeli a befektetésösztönzést és a kereskedelemfejlesztést szolgáló hazai intézményeket. Közreműködik az e célokat szolgáló külpiaci tevékenység irányításában;

e) közreműködik a vámpolitika alakításában és eszközrendszerének működtetésében;

f) a külügyminiszterrel együtt megállapítja az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok behozatalának, kivitelének rendjét, a miniszter külön jogszabályokban meghatározott termékkörben ellátja a hatósági engedélyezési feladatokat.

g)[10][11] részt vesz a feladatkörét érintő nemzetközi szervezetek munkájában, ennek keretében koordinálja más hazai állami szervek, érdekképviseleti szervezetek együttműködését, feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot alakít ki a nemzetközi szervezetek tagországaival, valamint biztosítja a nemzetközi szervezetekben betöltött tagságból adódó feladatok végrehajtását;

h)[12] ellátja a feladatkörébe tartozó nemzetközi egyezmények előkészítésével, megkötésével, aláírásával, megerősítésével és kihirdetésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik azok hazai végrehajtásáról;

i)[13] képviseli a Kormányt a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi tárgyú hivatalos nemzetközi rendezvényeken.

j)[14] ellátja a Notifikációs Központ irányítását.

4. §[15] A miniszter az érdekelt miniszterek bevonásával

a)[16] figyelemmel kíséri és elemzi a forgalmi folyamatokat, a kereslet-kínálat, az árak alakulását és összhangját. A forgalmi folyamatok zavartalansága érdekében működteti az ehhez kapcsolódó, hatáskörébe tartozó intervenciós eszközöket, külön jogszabály szerint egyetértési jogot gyakorol a Gazdaságbiztonsági Tartalék kezelésében. A külügyminiszterrel egyetértésben működteti a piacvédelem nemzetközileg is elfogadott eszközeit.

b) összehangolja az energiahordozó-ellátás, valamint az energiagazdálkodás hazai és nemzetközi feladatait, megállapítja a külön törvényekkel hatáskörébe utalt energia árakat, közreműködik az energetika és az ipar környezeti hatásaival kapcsolatos tevékenységben, közreműködik a megújuló energiaforrások hasznosításában;

c) ellátja az idegenforgalommal összefüggő állami feladatokat, ennek keretében koordinálja az idegenforgalom ágazati jellegéből adódó tárcaközi és regionális tevékenységet;

d) intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói jogok védelme érdekében;

e) ellátja a logisztikai fejlesztésekkel összefüggő állami feladatokat.

f)[17] közreműködik a mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások technológiai megújulásának elősegítésében;

g) részt vesz az országos és regionális fejlesztési, valamint hosszú távú szerkezetátalakítási programok kidolgozásában és megvalósításában;

h) közreműködik a kutatásfejlesztés információs rendszerének és infrastruktúrájának továbbfejlesztésében;

i) elősegíti a korszerű műszaki megoldások elterjesztését, hasznosítását, az e célok elérését szolgáló szervezetek, intézmények fejlesztését.

5. § A miniszter az e rendeletben foglalt szakágazatok tekintetében

a) megállapítja az egyes tevékenységek gyakorlásának feltételeit, meghatározza az egyes tevékenységek végzéséhez szükséges szakmai követelményeket és engedélyhez kötött tevékenységek körét;

b) közreműködik a közoktatás és a felsőoktatás állami feladatainak teljesítésében, ellátja a külön jogszabályban megállapított szakképesítések tekintetében a szakképzésért felelős miniszter hatáskörébe utalt feladatokat;

c) ellátja az áruk és szolgáltatások biztonságára vonatkozó szabályozási feladatokat, közreműködik a nemzeti szabványok kidolgozásában, továbbá a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és akkreditálással kapcsolatos jogalkotó munkában;

d) ellátja a honvédelmi törvényből adódó feladatokat, kezeli a hatáskörébe utalt védelmi célú állami tartalékokat;

e) koordinálja a lakosság ellátásával összefüggő minősített időszaki és rendkívüli helyzetekből adódó feladatokat, szervezi az ehhez kapcsolódó információs rendszert;

f) érvényesíti a védelmi és biztonsági követelményeket, meghatározza a minősített helyzetek feladatait és gondoskodik végrehajtásukról;

g) gondoskodik a haditechnikai külkereskedelmet szabályozó jogszabályok végrehajtásáról, az azzal kapcsolatos minisztériumok közötti együttműködés, valamint a nemzetközi együttműködés szervezéséről és fejlesztéséről;

h) gondoskodik az egyes nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmazása nemzetközileg vállalt feltételeinek betartásáról;

i) ellátja a földtani, valamint ásványi nyersanyagkutatás és ásványvagyon-kutatás állami irányítási és ellenőrzési feladatait;

j) szervezi a hulladékgazdálkodással, a másod- és nyersanyagok hasznosításával kapcsolatos, külön jogszabállyal hatáskörébe utalt feladatokat;

k) gondoskodik a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló nemzetközi szerződések hazai végrehajtásáról;

l) gondoskodik a kábítószerek tiltott gyártásához felhasználható egyes vegyi anyagokkal végezhető legális tevékenységek felügyeletére vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesítéséről, az ehhez szükséges hazai és nemzetközi együttműködés szervezéséről.

6. § (1) A miniszter feladata, hogy elősegítse az emberi erőforrásokkal való hatékony humángazdálkodás feltételeinek megteremtését, a foglalkoztatási feszültségek csökkentését, valamint koordinálja a Kormány, a munkaadók és a munkavállalók közötti érdekegyeztetést.

(2)[18] A miniszter a foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos feladatai körében

a) kidolgozza a Kormány foglalkoztatáspolitikai koncepcióját, irányelveit;

b) foglalkoztatási előrejelzéseket és hatásvizsgálatokat végez;

c) munkahelyteremtéshez kapcsolódó programokat, intézkedéseket, támogatási rendszereket dolgoz ki, gondoskodik azok végrehajtásáról;

d) ellátja a munkaügyi központok, valamint az Országos Munkaügyi Kutató és Módszertani Központ irányítását, meghatározza azok szakmai felügyeleti rendszerét és a jogszabályok keretei között rendelkezik a foglalkoztatáspolitikához kapcsolódó állami pénzalapok, így különösen - a Munkaerő-piaci Alap irányító Testülete (MAT) jogkörének figyelembevételével - a Munkaerő-piaci Alap felett;

e) biztosítja a MAT működésének feltételeit;

f) előkészíti és megalkotja a foglalkoztatáspolitika eszközrendszerére és annak működtetésére, a munkaerő-piaci szervezetre, a munkaviszonyra, a közalkalmazotti jogviszonyra, a munkaügyi kapcsolatokra, a munkaügyi ellenőrzésre, a kollektív szerződések regisztrálására, valamint a polgári szolgálat teljesítésére vonatkozó jogszabályokat;

g) ellátja a polgári szolgálattal kapcsolatos hatósági feladatokat;

h) meghatározza a munkaerő-piaci szolgáltatások szabályait, és elvégzi a munka-, pálya-, álláskeresési foglalkoztatási tanácsadással kapcsolatos feladatokat;

i) figyelemmel kíséri a munkaerő-piaci folyamatokat, és gondoskodik a munkaerő-piaci információk összegyűjtéséről, kezeléséről és rendszeres nyilvánosságra hozataláról;

j) kezdeményezi és támogatja a foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi és munkaerő-piaci tárgyú kutatásokat.

(3) Az érdekegyeztetéssel kapcsolatos feladatai körében a Kormány képviselőjeként

a) részt vesz a gazdasági, munkaügyi, foglalkoztatási érdekegyeztetésben, koordinálja az egyes minisztériumok érdekegyeztetéssel, a tárcaszintű fórumok működtetésével kapcsolatos tevékenységét;

b) figyelemmel kíséri az érdekegyeztetés, a munkaügyi kapcsolatok folyamatait, javaslatot dolgoz ki az érdekegyeztetés továbbfejlesztésére, összehangolja a kormányzati szervek ezzel kapcsolatos tevékenységét, közreműködik a munkaügyi kapcsolatok fejlesztésében;

c) rendszeres kapcsolatot tart a munkaadói és a munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel.

d)[19] biztosítja a munkaügyi közvetítői és döntőbírói szolgálat működésének feltételeit;

e) dönt a kollektív szerződések hatályának az ágazatra (alágazatra) történő kiterjesztéséről.

(4) A jövedelempolitika végrehajtása érdekében

a) figyelemmel kíséri és a gazdaságpolitikai célok szempontjából elemzi a bér-, ár- és foglalkoztatási folyamatokat;

b) koordinálja a versenyszféra keresetalakulásának befolyásolását célzó, érdekegyeztetéssel kapcsolatos kormányzati teendőket és a költségvetési intézményi szféra bérpolitikáját;

c) kidolgozza az érdekegyeztető tárgyalásokon a versenyszféra keresetalakulására és a minimálbér emelésére vonatkozó kormányzati tárgyalási pozíciókat;

d) előterjeszti a Kormánynak - a pénzügy-, a szociális és családügyi, valamint az egyéb érdekelt miniszterekkel együttműködve - a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatokat;

e) ellátja a költségvetési intézményi szféra országos érdekegyeztetési rendszerével kapcsolatos kormányzati teendőket, gondoskodik az érdekegyeztetés központi intézményeinek működési feltételeiről, végzi a szükséges koordinációt, képviseli feladat- és hatáskörében a kormányzati tárgyalási pozíciót.

(5)[20] 7. § A miniszter az e rendeletben foglalt szakágazatok tekintetében, az állam vállalkozói vagyonának működtetése és privatizálása érdekében

a) külön törvényben meghatározottak szerint közreműködik a privatizációs szerződések véleményezésében, jóváhagyásában, valamint a pályázati feltételek megfogalmazásában;

b) a külön törvényben meghatározott gazdasági társaságok tekintetében gyakorolja a hatáskörébe utalt tulajdonosi jogokat;

c) közreműködik az állami tulajdon működtetésére irányuló kormányzati tevékenységben;

d) kiírja a hatáskörébe tartozó koncessziós pályázatokat, és megköti a koncessziós szerződéseket.

8. § (1) A miniszter az e rendeletben foglalt szakágazatok tekintetében

a) gyakorolja a jogszabállyal hatáskörébe utalt hatósági jogköröket és törvényességi felügyeletet, ellátja a külön törvényben meghatározott módon a közraktárak felügyeletét;

b) irányítja az általa létesített költségvetési és a jogszabályokban meghatározott egyéb szervezeteket.

(2) A miniszter ellátja a külön jogszabállyal feladat- és hatáskörébe utalt tevékenységeket, előkészíti, illetve kiadja a szabályozási felelősségi körébe tartozó jogszabályokat.

9. § A miniszter a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodik a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információs rendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről. A Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve ellátja a külgazdasági statisztika adat-előállítási folyamatának szakmai irányítását. Kezeli törvény vagy egyéb jogszabály felhatalmazása alapján a hatósági jogkörének gyakorlásához szükséges adatokat. Az összegyűjtött és feldolgozott információk alapján elemzi és értékeli a gazdasági folyamatokat, irányítja és összehangolja az információfeldolgozó, -elemző munkát.

10. §

(1) A miniszter a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során együttműködik az érintett miniszterekkel, az országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a külön törvényben meghatározott módon a Magyar Nemzeti Bank elnökével, továbbá az illetékes gazdasági, szakmai kamarákkal, más köztestületekkel, társadalmi szervezetekkel, érdekképviseleti szervekkel és az egyházakkal.

(2) A miniszter

a) az egyházak vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti a kormányprogramban foglaltakat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló nemzeti kulturális örökség miniszterével együttműködve ellátja az ágazati feladatokat;

b) a határon túli magyarok vonatkozásában tárcája tevékenységében érvényesíti az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében, valamint a kormányprogramban meghatározott szempontokat, az ebből fakadó kormányzati tevékenységet koordináló külügyminiszterrel, illetve a Határon Túli Magyarok Hivatalának elnökével együttműködve ellátja az ágazati feladatokat.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 149/1994. (XI. 17.) Korm rendelet, valamint az azt módosító 27/1997. (II. 13.) Korm. rendelet , a 134/1995. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. §-a, a 64/1996. (V. 3.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdése és a 193/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. §-a.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. § 1. bekezdése a 102/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[2] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. § 1. bekezdésének b) pontja a 2/2000. (I. 18.) Korm. rendelet 1. § -ának megfelelően módosított szöveg

[3] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. § 2. bekezdés-a a 2/2000. (I. 18.) Korm. rendelet 5. §-ának megfelelően módosított szöveg

[4] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. § 2. bekezdésének a) pontja a 2/2000. (I. 18.) Korm. rendelet 5. §-ának megfelelően módosított szöveg

[5] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 1. § 2. bekezdés a) pontja a 102/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[6] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. §1. bekezdése a 102/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. § -ának megfelelően módosított szöveg

[7] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 2. § 1. bekezdésének f) pontja a 2/2000. (I. 18.) Korm. rendelet 2. § -ának megfelelően módosított szöveg

[8] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § -ának c) pontját a 2/2000. (I. 18.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte

[9] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § -ának d)-f) pontja a 2/2000. (I. 18.) Korm. rendelet 3. § -ának megfelelően módosított szöveg

[10] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § -ának g) pontját a 2/2000. (I. 18.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte

[11] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § g)-i) pontjait a 102/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § -ának megfelelően módosított szöveg

[12] Az 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § -ának h) pontját a 2/2000. (I. 18.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte

[13] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 3. § -ának i) pontját a 2/2000. (I. 18.) Korm. rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte

[14] Beiktatta a 46/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.04.20.

[15] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. §-ának bevezető része a 2/2000. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[16] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § -ának a) pontja a 2/2000. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § 2. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[17] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. § -ának f)-i) pontjait a 2/2000. (I. 18.) Korm. rendelet 4. § 3. bekezdése iktatta be

[18] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. § 2. bekezdése a 102/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § 1. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[19] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. § 3. bekezdésének d)-e) pontjait a 102/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § 2. bekezdése iktatta be

[20] A 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 6. § 5. bekezdését a 102/2000. (VI. 28.) Korm. rendelet 5. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte

Tartalomjegyzék