134/1995. (XI. 16.) Korm. rendelet

a gazdasági kamarák általános feladatai biztosításához szükséges jogszabály-módosításokról

A Kormány a gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény 83. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §

(1) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetőleg behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A minisztérium az 5. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyek kiadásánál az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések végrehajtása érdekében az érdekelt országos gazdasági kamarák véleményének kikérésével, valamint a külön jogszabályokban meghatározott szervezetek, illetőleg, ha ilyen szervezet nincs, úgy az adott árut termelők, forgalmazók által létrehozott szakmai szövetségek (önkoordinációs szervezetek) álláspontjának figyelembevételével jár el."

(2) Az R. 11. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium azon cégek és [az e rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott] természetes személyek tekintetében, akik az (1) bekezdésben említett nemzetközi megállapodásokat, a (2) bekezdésben említett tiltásokat vagy egyéb külpiaci előírásokat megszegve kárt vagy más hátrányt okoznak a piac szereplőinek vagy a nemzetgazdaságnak, az érdekelt országos gazdasági kamarák véleményének kikérésével

a) a szükséges engedélyek kiadását megtagadhatja;

b) a kiadott engedélyeket visszavonhatja;

c) meghatározott időre, de legfeljebb egy évre a külkereskedelmi tevékenység folytatását felfüggesztheti, vagy a külkereskedelmi tevékenységtől eltilthatja.

Amennyiben a minisztérium valamely cég külkereskedelmi tevékenységét felfüggeszti, vagy attól eltiltja, úgy arról az érdekelt gazdasági kamarát tájékoztatja."

4. §

(1) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok behozatalánál alkalmazható piacvédelmi intézkedésekről szóló 113/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az 1. §-ban említett károkozás, vagy azzal fenyegetés esetén az ipari és kereskedelmi miniszter - az illetékes miniszterek, az érdekelt országos gazdasági kamarák, továbbá a termelők és a fogyasztók érdekképviseleti szervei véleményének meghallgatásával - ezek elhárítása céljából, legfeljebb egy éves időtartamra

a) behozatali kontingenst állapíthat meg;

b) a pénzügyminiszterrel és a Versenyhivatal elnökével egyetértésben vámpótlékot állapíthat meg, figyelemmel a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire is;

c) a behozatalra kerülő áru mennyiségére és/vagy árára vonatkozó kötelezettségvállalást kezdeményezheti az exportőrnél;

d) egyéb, a kárt megelőző vagy orvosolható intézkedést (importengedélyek visszavonása, módosítása, engedélyezési kötelezettség alá vonás) hozhat (a továbbiakban együtt: védelmi intézkedések)."

(2) Az R. 3. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az eljárás megindításáról, illetve az érdemi döntésről az eljárással érintetteket (a termék exportőreit és/vagy importőreit, a termék hazai előállítóit és az exportőr ország illetékes hatóságait), valamint az érdekelt országos gazdasági kamarákat írásban tájékoztatni kell és azt az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium hivatalos lapjában nyilvánosságra kell hozni."

5. §

(1) A dömpingellenes és értékkiegyenlítő vámokra vonatkozó szabályokról szóló 69/1994. (V. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A dömpingellenes és az értékkiegyenlítő vámok kivetésére irányuló vizsgálatokat az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) folytatja le."

(2)[3] Az R. 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az eljárás során a Minisztérium döntéseit a Pénzügyminisztérium, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, a Munkaügyi Minisztérium, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága, a Gazdasági Versenyhivatal, valamint az érdekelt országos gazdasági kamarák és érdekképviseleti szervek bevonásával - a hatáskörét érintő területeken a Földművelésügyi Minisztériummal egyetértésben - hozza. A Minisztérium egyedül dönt arról, hogy az előirányzott intézkedés összhangban van-e a nemzetközi kötelezettségekkel."

6. §[4]

7. §

A mezőgazdasági termelő és erdőgazdálkodó gázolaj felhasználása utáni fogyasztásiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 2/1995. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gfr.) 3. §-ának (1) bekezdése kiegészül a következő mondattal:

"A földművelésügyi hivatal hatáskörébe tartozó igazolás kiadásában a területi agrárkamara közreműködik."

8. §

A mezőgazdasági biztosító egyesületek alapításának támogatásáról szóló 35/1994. (III. 18.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatás odaítéléséről a Pénzügyminisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium, a Magyar Agrárkamara és az Agrárkoordinációs Fórum képviselőiből alakult Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt az egyesület kérelmére, az e rendeletben meghatározott feltételek szerint."

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Horn Gyula s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 156/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatálytalan 1998.10.08.

[2] Hatályon kívül helyezte a 110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2003.08.23.

[3] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1996/45. száma. Megjelent 1996.06.07.

[4] Hatályon kívül helyezte a 177/1995. (XII. 29.) Korm. rendelet 103. § (2) bekezdés f) pontja. Hatálytalan 1996.01.01.