22/1998. (XII. 19.) GM rendelet

a lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjának megállapításáról szóló 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló, az 1995. évi LXXI. törvénnyel módosított 1994. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: VET) 4. §-ának c) pontjában, valamint 55. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra is - a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjának megállapításáról szóló 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet (a továbbiakban. R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A fogyasztó szerződésszegése (szabálytalan vételezése) esetén a VET 51. §-ának (1) bekezdésében és 52. §-ának (2) bekezdésében előírt felemelt díj

42 Ft/kWh."

2. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § (1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendeletben közzétett árakat (díjakat) első alkalommal a rendelet hatálybalépését követő első leolvasás utáni fogyasztás elszámolásánál kell hatósági legmagasabb árként alkalmazni.

(3) A hatálybalépést követően az áramszolgáltató (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult egyszeri külön mérőleolvasást végezni.

(4) Amennyiben a hatálybalépés után tervezett első leolvasás a fogyasztónak felróható okból kétszeri kísérlettel nem hajtható végre, vagy írásbeli fogyasztói bejelentésből nem állapítható meg a számlázás alapjául szolgáló mérőállás, a számlázásnál az árváltozás hónapjának utolsó napjával mint osztónappal lehet az árváltozást megelőző és követő leolvasási adatok különbségét áralkalmazás szempontjából időarányosan megosztani.

(5) Éves számlázás esetén a 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékleteként közzétett Villamos Energia Közüzemi Szabályzat 14. §-a (4) bekezdésének b) pontja szerint kell eljárni.

Dr. Chikán Attila s. k.,

gazdasági miniszter

Melléklet a 22/1998. (XII. 19.) GM rendelethez

[A 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet 1. számú melléklete]

A lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjai általános forgalmi adó nélkül

MegnevezésLegmagasabb díj (Ft/kWh)
A) díjszabás
I. tömb: A fogyasztásnak 600 kWh/évet meg nem haladó része16,80
II. tömb: A fogyasztásnak az I. tömböt meghaladó, 600 és 3600 kWh/év közé eső része19,00
III. tömb: A fogyasztásnak a II. tömböt meghaladó, 3600 kWh/év feletti része20,30
B) díjszabás
I. tömb: A fogyasztásnak 2400 kWh/évet meg nem haladó része8,60
II. tömb: A fogyasztásnak 2400 és 12 000 kWh/év közé eső része8,80
III. tömb: A fogyasztásnak a II. tömböt meghaladó, 12 000 kWh/év feletti része9,00
C) díjszabás
I. tömb: A fogyasztásnak 20 000 kWh/évet meg nem haladó része5,00
II. tömb: A fogyasztásnak az I. tömböt meghaladó része az A) díjszabás III. tömbje szerint20,30

Tartalomjegyzék