245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet

a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. §-a (3) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Az állatok védelmével összefüggő feladatok

1. § (1)[1]

(2)[2] A rendőrség képviselője a veszélyes állatokkal kapcsolatban megtartott helyszíni szemlén köteles részt venni.

(3)[3]

2. §[4] A jegyző, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, amely eljárásba szakhatóságként bevonja a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalt annak elbírálása kérdésében, hogy az állatotthonban az állattartás körülményei megfelelnek-e az állatvédelmi és a járványügyi követelményeknek.

3. §[5] Ha a jegyző, illetve a járási hivatal az Átv. 6-8. §-aiban meghatározott rendelkezések megsértését észleli, illetve ezek megsértése miatt hozzá bejelentés érkezik, köteles haladéktalanul eljárni vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság intézkedését kezdeményezni.

4. § (1)[6] A jegyző, illetve járási hivatal az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.

(2)[7] A jegyző, illetve járási hivatal az (1) bekezdés szerinti határozatát, ha az természetvédelmi oltalom alatt álló állatot érint, köteles közölni a természetvédelmi hatósággal is.

5. § Az állattartás céljára szolgáló létesítmények elhelyezésére, építésére és karbantartására az építésügyi, az állategészségügyi, a környezet- és természetvédelmi, valamint a közegészségügyi jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Az állatok nyilvántartása

6. §[8]

7. § (1)[9] A járási hivatal, illetve a jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén - a (2) bekezdés szerinti állatok kivételével - az állattartást korlátozhatja, megtilthatja.

(2)[10] Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állat esetén a járási hivatal, illetve a jegyző kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál az állat tartásának korlátozását, illetve megtiltását.

8. § Ez a rendelet 1999. április 1. napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 158. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[2] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 157. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 189/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.07.01.

[4] Megállapította a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2014.03.26.

[5] Módosította a 189/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.06.12.

[6] Módosította a 189/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.06.12.

[7] Módosította a 189/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.06.12.

[8] Hatályon kívül helyezte a 189/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2014.07.01.

[9] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[10] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

Tartalomjegyzék