98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet

egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 7. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 8. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 9. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdés a) pontjában, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30 § (1) bekezdés b) pontjában, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában,

a 10. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 11. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (2) bekezdésében, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (1) bekezdésében, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § g) pontjában, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 12. és a 16. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában,

a 13. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 14. alcím tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés d) pontjában,

a 15. alcím tekintetében a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 53. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ŐKr.) 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az Szja tv.-ben előírt nyilatkozatokat az elévülésre vonatkozó rendelkezések szerint az adatnyilvántartó lapokkal együtt kell megőrizni."

(2) Az ŐKr. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az igazolvány visszavonásáról szóló 8/A. § d) pontja szerinti döntésével egyidejűleg meghatározza, hogy a döntés jogerőre emelkedésétől számított mennyi időtartamra nem adható ki új igazolvány a mezőgazdasági őstermelő részére. A tilalmat a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága - a cselekmény súlyától függően - két hónaptól két évig terjedő időtartamra állapíthatja meg."

(3) Az ŐKr. 8/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8/A. § A megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága az igazolvány használatának jogszerűsége és az abban foglalt adatok valódiságának ellenőrzése során jogosult:

a) a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, értékesített termék származását ellenőrizni,

b) a mezőgazdasági őstermelő igazolványát, értékesítési betétlapját és az adatnyilvántartó lap másolatát elkérni, abba betekinteni,

c) az igazolványt visszatartani, ha az igazolványban és az adatnyilvántartó lapon feltüntetett értékesítésre szánt termékek köre, és az értékesítő helyen lévő termékek eltérnek,

d) az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített termék mennyisége 10%-kal vagy azt meghaladó mértékben több mint, amennyit az adatnyilvántartó lapján bejelentett, valamint a mezőgazdasági őstermelő saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni."

(4) Az ŐKr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az igazolvány kiállításával, érvényesítésével és visszaadásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ügyfélszolgálatnak, a nyilvántartásba vételi és adatvédelmi feladatoknak a megszervezését a NAK látja el."

(5) Az ŐKr. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A NÉBIH a (3) bekezdés szerinti információs rendszerhez a NAK számára, és a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága számára hozzáférést biztosít."

(6) Az ŐKr. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve és a NAK között az őstermelői igazolványok adatnyilvántartó lapjainak átadását 2014. június 30-ig be kell fejezni."

(7) Az ŐKr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(8) Hatályát veszti az Őkr. 12. § (3) bekezdése.

2. A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

2. § A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § A jegyző, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti, amely eljárásba szakhatóságként bevonja a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalt annak elbírálása kérdésében, hogy az állatotthonban az állattartás körülményei megfelelnek-e az állatvédelmi és a járványügyi követelményeknek."

3. A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: JKr.) Melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:

"5/A. § A Kormány a járási hivatal állatotthon létesítése és működése engedélyezésére irányuló eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy az állatotthonban az állattartás körülményei megfelelnek-e az állatvédelmi és a járványügyi követelményeknek - első fokú eljárásban a járási állat-egészségügyi hivatalt, másodfokú eljárásban az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki."

5. A gyümölcsültetvény telepítését engedélyező telepítési hatóság kijelöléséről szóló 314/2007. (XI. 21.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

5. § Hatályát veszti a gyümölcsültetvény telepítését engedélyező telepítési hatóság kijelöléséről szóló 314/2007. (XI. 21.) Korm. rendelet.

6. A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KMr.) 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

"d) hatáskörrel rendelkező hatóságok: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a kérelmező székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve, az agrárkamarai KM ellenőr, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal központi szerve és Közvetlen Támogatások Igazgatósága (a továbbiakban: MVH);"

(2) A KMr. 1. §-a a következő f) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"f) agrárkamarai KM ellenőr: ellenőrzésben hatósági feladatot ellátó közreműködő szerv, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Kölcsönös Megfeleltetésre kiképzett és regisztrált falugazdász munkatársa."

(3) A KMr. 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások betartását - a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó előírás kivételével - az MVH ellenőrzi. A felszín alatti vizek védelmére vonatkozó előírást a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága ellenőrzi.

(4) A vidékfejlesztési támogatásról szóló közösségi szabályok szerinti tápanyag-gazdálkodásra, valamint a növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelmények betartását a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a Kölcsönös Megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 65/2011 EU bizottsági rendelet 19. cikk (1) bekezdésére tekintettel a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága ellenőrzik."

(4) A KMr. 1. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) A KMr. 2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(6) A KMr. 3. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

7. Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BKr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Az adóhatóságnál a jogsértést okozó tevékenységgel kapcsolatban bejelentett jövedelemmel nem rendelkező személyeket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, ötszáz millió forintot meg nem haladó éves nettó árbevétellel rendelkező ügyfélnek kell tekinteni.

(2) E rendelet alkalmazásában tétel - az Európai Unió általános hatályú közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusának kifejezetten erre vonatkozó eltérő rendelkezése hiányában - az ellenőrzött egységben található, azonos megnevezésű, kiszerelésű és jelölésű, azonos feltételek mellett előállított, az áru és az előállítás szempontjából azonos megítélésű termékegyedek összessége.

(3) E rendelet alkalmazásában a tétel értéke az adott előállító, illetve forgalmazó helyen az ellenőrzés, illetve mintavétel időpontjában alkalmazott bruttó egységár és a tétel mennyiségének szorzata.

(4) Ha a tétel értéke nem állapítható meg, vagy az eljárás során az adott tétel szokásos értékénél húsz, vagy annál több százalékkal kevesebb állapítható meg, akkor az adott tételnek a szokásos piaci árát kell figyelembe venni.

(5) E rendelet alkalmazásában azonos tényállású jogsértés alatt mind a jogszabály, mind az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa ugyanazon rendelkezésének megsértését érteni kell."

(2) A BKr. 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bírság mértékének megállapítása során a bírság 7. § szerint megállapított alapösszegét meg kell szorozni)

"b) a Tv. 14/A. § (1) bekezdésének, illetve a 23. § (1) és (2) bekezdésének megsértése esetén a 3. számú mellékletben meghatározott szorzókkal."

(3) A BKr. 9. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Ha ugyanazon tételre vonatkozóan a jogsértő magatartással egyidejűleg több, az (1) bekezdésben szereplő eset is megvalósul, a bírság alapösszegét a súlyosabb bírságtétellel fenyegetett jogsértésre irányadó bírságkiszabási szabályok szerint kell megállapítani.

(5) Különböző tételeket érintő, az (1) bekezdés b), illetve f) pontjában foglalt jogsértés esetén az ellenőrzött létesítményben található tételek értékét a bírság alapösszegének megállapításakor össze kell adni."

(4) A BKr. 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bírság mértékének megállapítása során a bírság 9. § szerint megállapított alapösszegét meg kell szorozni)

"b) a Tv. 14/A. § (1) bekezdésének, illetve a 23. § (1) és (2) bekezdésének megsértése esetén a 3. számú mellékletben meghatározott szorzókkal."

(5) A BKr. 1. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A BKr. 3. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) A BKr. 4. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(8) A BKr. 5. számú melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) A BKr.

a) 4. § (2) bekezdésében az "a károsító felületi borítottságának átlaga a technológiailag biztosítható mértéket, de legfeljebb 5%-ot nem haladja meg." szövegrész helyébe az "a károsító felületi borítottságának átlaga az 5%-ot nem haladja meg." szöveg,

b) 6. § bekezdésében a "B) táblázat d) pontjában" szövegrész helyébe az "illetve a B) táblázat d) és e) pontjában" szöveg

lép.

(10) Hatályát veszti a BKr.

a) 8. § (2) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében az "a bírság mértékének megállapításához" szövegrész,

b) 12. § (3) bekezdése.

8. Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) Az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 15 tagból áll, akik közül az élelmiszer-vállalkozások 3 főt, az oktatási, illetve kutatási intézmények képviselői 3 főt, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek 1 főt javasolhatnak, továbbá a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2 főt, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 1 főt, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter 3 főt, a fogyasztóvédelemért felelős miniszter 1 főt, valamint az egészségügyért felelős miniszter 1 főt jelöl. A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság tagjait az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter nevezi ki."

(2) A KR. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter a Magyar Élelmiszerkönyv (1) bekezdés szerinti tervezete alapján a Magyar Élelmiszerkönyv

a) kötelező előírásait rendelettel kiadja,

b) irányelveit az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján közzéteszi,

c) mindenkor hatályos szövegét az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján egységes szerkezetben megjelenteti."

(3) A KR. 12. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A Növényvédelmi Bizottság 21 tagból áll, akik közül a Gabonatermesztők Országos Szövetsége 1 főt, a Greenpeace Magyarország Egyesület 1 főt, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ 1 főt, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara 2 főt, az MTA Növényvédelmi Kutató Intézet 1 főt, a Növényvédőszer-gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület 1 főt, a Növényvédő Szer Kereskedők Szakmai Egyesülete 1 főt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 1 főt javasolhat, továbbá a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 5 főt, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter 2 főt, a környezetvédelemért felelős miniszter 1 főt, a természetvédelemért felelős miniszter 1 főt, az egészségügyért felelős miniszter 1 főt jelöl. A tagokat az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter nevezi ki. A Növényvédelmi Bizottság tagja az országos növényegészségügyi főtisztviselő, valamint az országos növény- és talajvédelmi főfelügyelő.

(3) A Növényvédelmi Bizottság elnöke az országos növényegészségügyi főtisztviselő, titkárát az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter nevezi ki a tagok közül."

(4) A KR. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter a Növényvédelmi Bizottság javaslata alapján a Növényvédelmi Módszertani Gyűjteményt az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján egységes szerkezetben közzéteszi."

(5) A KR.

a) 1. § (2) bekezdésében az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 4 főt, a szociális és munkaügyi miniszter 1 főt, az egészségügyi miniszter 1 főt, valamint a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal elnöke 1 főt jelöl" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter 4 főt, a fogyasztóvédelemért felelős miniszter 1 főt, az egészségügyért felelős miniszter 1 főt, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 1 főt jelöl" szöveg,

b) 1. § (3) és (5) bekezdésében, 2. § (4) és (7) bekezdésében, 4. § (2), (3) és (4) bekezdésében, 7. § a) pontjában, 8. § (1) és (2) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter" szövegrészek helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter" szöveg,

c) 1. § (4) bekezdésében, 2. § (7) és (8) bekezdésében, 3. § (4) bekezdésében, 4. § (8) és (9) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 11. § c) pontjában, 12. § (6) bekezdésében az "a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrészek helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

d) 1. § (6) bekezdésében az "a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter" szöveg,

e) 4. § (1) bekezdésében az "a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszternek" szöveg,

f) 5. § (3) bekezdésében, 11. § nyitó szövegrészében az "A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter" szövegrész helyébe az "Az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter" szöveg,

g) 11. § b) pontjában az "a Hivatalos Értesítőben, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelő miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján" szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti a KR. 3. § (4) bekezdésében, valamint 5. § (3) bekezdésében az "a Hivatalos Értesítőben, valamint" szövegrész.

9. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FMKr.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Éltv. 17. § (1) bekezdés b) pontjában, 17. § (7) és (8) bekezdésében, 32. § (4) bekezdésében, 33. § d) pontjában, 37. § (1) bekezdés b) pontjában növények, növényi termékek tudományos kutatási céllal, illetve fajtaszelekciós munkára történő behozatala, valamint feltartóztatott szállítmányok behozatala kivételével, 37. § (2) bekezdésében, 37. § (3) bekezdés a), b), d), f) és h) pontjában, 38. § (1) bekezdés h), n), u)-v) pontjában, 48. § (1) bekezdés a), c), e) és g) és k) pontjában, 48. § (3) bekezdésében, 49. § (1) bekezdésében, 50. § (1) és (2) bekezdésében, 54. § (1) bekezdésében, 60. § (1) bekezdés k) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki."

(2) Az FMKr. 6. § (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) Az Éltv. 18. § (1) bekezdés e), f), h) és i) pontjában, 34. § (1) bekezdés a) és c), valamint e) pontjában eseti engedély esetén, 34. § (2) bekezdés b)-g), i), k) és l) pontjában, 34. § (4) bekezdés c) és d) pontjában, 38. § (3) bekezdésében, 53. § (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki.

(5) Az Éltv. 15. § (4) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés g) pontjában, 18. § (5) bekezdésében, 19. § (1) és (4) bekezdésében, 23. § (1)-(4) bekezdésében, 26. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 27. § (2) és (3) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés m) pontjában, 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § c) pontjában, 34. § (2) bekezdés a), h) és j) pontjában, 34. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, 34. § (4) bekezdés b) és e)-g) pontjában, 35. § (1) és (2) bekezdésében, (3) bekezdés a) és c)-e) pontjában, (4) bekezdés a)-c) pontjában, 36. § (1) bekezdés c) pontjában, (2) és (3) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés g) pontjában, 39. § (1) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés b) pontjában, 61. § (1) és (3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a Melléklet 22. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát és a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki.

(6) Az Éltv. 8. § (2) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 24. § (1) bekezdés a) pontjában, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 26. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés d) pontjában, 30. § (2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés e), g)-i), k), l) és s) pontjában, 33. § b) pontjában, 38. § (1) bekezdés b), c) és e) pontjában, 38. § (4) és (5) bekezdésében, 38/A. § (9) bekezdésében, 42. § (1) bekezdés d) pontjában, 43. §-ában, 44. § (1)-(6) bekezdésében, 45. §-ában, 53. § (4) bekezdésében 56. §-ában, 57. § a)-c) és e)-t) pontjában, 58. §-ában, 59. §-ának (6) bekezdésében, 62. § (3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságát és a járási állat-egészségügyi hivatalt jelöli ki."

(3) Az FMKr. 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény

a) 60. § (1) bekezdése szerinti növénytermesztési hatóságként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát,

b) 64. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági igazgatási szervként és 64/A. §-a szerinti növénytermesztési hatóságként a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát

jelöli ki."

(4) Az FMKr. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 64/A. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi, valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságát és a járási állat-egészségügyi hivatalt, talajvédelmi hatóságként a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát jelöli ki."

(5) Az FMKr. 6. § (6) bekezdésében a "42. §-a (1) bekezdésének d) pontjában" szövegrész helyébe a "38/C. § (1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdés d) pontjában" szöveg lép.

10. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

10. § A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

11. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NKr.) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 5. § (6) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 8/A. § (3) bekezdésében, 8/B. § (1) és (3) bekezdésében, 15. § (5) bekezdésében, 16. § (2) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (5)-(8) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés g) pontjában, 19. § (4) bekezdésében, 23. § (4) bekezdésében, 23/A. §-ában, 24. § (1) bekezdés a) pontjában, 24. § (2) bekezdésében, 25. § (1), (4) és (5) bekezdésében, 26. §-ában, 27. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint (2) és (5) bekezdésében, 28. § l) pontjában, 29. § c) pontjában, 30. § (2) bekezdésében, 31. § (1) és (2) bekezdésében, 32. §-ában, 33. §-ában, 34. § (1) bekezdés f)-h) pontjában, i) pontjában állatgyógyászati készítmények nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmények hatóanyagainak kereskedelme vonatkozásában, 34. § (2) bekezdés b)-l) pontjában, 34. § (3) bekezdésében, 34. § (4) bekezdés a), b) és f)-j) pontjában, 35. § (3) és (4) bekezdésében, 35/A. § -ában, 36. § (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés a), b) pontjában növények, növényi termékek tudományos kutatási céllal, illetve fajtaszelekciós munkára történő behozatala, valamint feltartóztatott szállítmányok behozatala vonatkozásában és c)-d) pontjában, 37. § (2) bekezdésében, 37. § (3) bekezdés a)-g) és i) pontjában, 38. § (1) bekezdés a)-i), l)-t) és v) pontjában, 38. § (4)-(7) bekezdésében, 38/A. §-ában, 38/B. §-ában, 38/D. § (1) és (3) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 40. § (1)-(3) és (6) bekezdésében, 41. §-ában, 42. § (1) bekezdés a)-d) pontjában, 43. §-ában, 44. § (1)-(6) bekezdésében, 45. §-ában, 47/B. § (1), (11) és (12) bekezdésében, 47/C. § (3) bekezdésében, 48. § (1) bekezdés a)-h) és j)-l) pontjában, 49. § (1) bekezdésében, 51. § (3) bekezdésében, 53. § (4) bekezdésében, 56. §-ában, 57. §-ában, 58. §-ában, 59. § (6) bekezdésében, 60. § (1) bekezdés c) és k) pontjában, 61. § (1) és (3) bekezdésében, 62. § (3) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 63/A. § (4) bekezdésében, 71. § (3)-(5) bekezdésében, 72. §-ában, valamint a Melléklet 22. és 39. pontjában foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a NÉBIH-et jelöli ki."

(2) Az NKr. 8. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(16) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 20. § (2) bekezdés m) pontjában, és a 37. § (1b) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a NÉBIH-et jelöli ki."

(3) Az NKr. 8. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:

"(18) A NÉBIH ellátja a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 882/2004/EK rendelet) az illetékes hatóság számára megállapított feladatokat."

(4) Az NKr. 9. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § t) pontja tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a NÉBIH-et jelöli ki.

(11) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 64/A. § (3) bekezdésének tekintetében a Kormány élelmiszerlánc-felügyeleti szervként és talajvédelmi hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki."

(5) Az Nkr. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: bortörvény) 11. § (4) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 24. §-ában, 24/A. §-ában, 25. § (2) bekezdésében, 28. §-ában, 29. §-ában, 30. § (2) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 44. §-ában, 47/A. §-ában 48. § (1), (2), (5), (6) és (9) bekezdésében, 51. § (1) és (4) bekezdésében, valamint 51/A. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány borászati hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki."

(6) Az NKr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 21. § (2) bekezdésében, 22. § (3) és (6) bekezdésében, 24. § (2) és (3) bekezdésében, 25/A. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 33. § (2) bekezdésében, 38/A. § (4) bekezdésében, 66. § (1a) bekezdésében, 74. § (6) bekezdésében, 82. §-ában, 88. §-ában, 89. §-ában, 89/A. § (2), (3), (4) és (5) bekezdésében, valamint a 92. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány vadászati hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki."

(7) Az Nkr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 13. § (2) bekezdésében, 14. § (2) és (4) bekezdésében, 16. § (6) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 42. § (1) bekezdésében, 46. § (7) bekezdésében, 61. § (2) bekezdés k) pontjában, valamint az állami alkalmazásban álló halászati őr tekintetében az 56. § (2), (4), (5) és (9) bekezdésében foglaltak tekintetében a Kormány elsőfokú halgazdálkodási hatóságként a NÉBIH-et jelöli ki."

(8) Az NKr. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerinti

a) mezőgazdasági igazgatási szervként, - a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (6) bekezdése és a 61. § (1) bekezdése kivételével -,

b) gyümölcs termőhelyi katasztert vezető szervként,

c) telepítési hatóságként

a NÉBIH-et jelöli ki."

(9) Az NKr. 19. §-a a következő (1b) és (1c) bekezdéssel egészül ki:

"(1b) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 59. §-a szerinti telepítési engedélyezési eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága talajvédelmi hatósági jogkörben szakhatóságként közreműködik annak elbírálása kérdésében, hogy a talaj tulajdonságai a telepítendő ültetvény igényeinek és a telepítéshez szükséges talajvédelmi intézkedések megfelelőek-e.

(1c) A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § (6) bekezdése és a 61. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági igazgatási szervként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt jelöli ki."

(10) Az NKr.

a) 8. § (1) bekezdésében a "38/B. §-ában, 38/D. § (1) és (3) bekezdésében" szövegrész helyébe a "38/B. §-ában, 38/C. §-ában, 38/D. § (1) és (3) bekezdésében" szöveg,

b) 16. § (1) bekezdésében a "42. § (1) bekezdésében, 46. § (7) bekezdésében" szövegrész helyébe a "42. § (1) és (4) bekezdésében, 46. § (7) bekezdésében" szöveg

lép.

12. Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

12. § Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

"11/A. § (1) Amennyiben a kedvezményezett más, a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély összegű (de minimis) támogatást igénybe vett kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, az általános és mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kedvezményezett a támogatást nyújtó szervnek nyilatkozzon arról, hogy mely egyéb vállalkozásokkal tekinthető egy és ugyanazon vállalkozásnak. Ezt a nyilatkozatot a támogatást nyújtó szerv továbbítja a csekély összegű támogatásokról nyilvántartási rendszert működtető MVH részére.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a csekély összegű (de minimis) támogatás első alkalommal történő igénylésekor kell megtenni.

(3) Amennyiben az egy és ugyanazon vállalkozásra vonatkozó tényállás megszűnik, arról az érintett vállalkozások bármelyike jogosult legkésőbb a változást követő első alkalommal igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatást megelőzően az MVH-nak nyilatkozni.

(4) Az MVH a 11. § (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerben az egy és ugyanazon vállalkozásnak tekintendő kedvezményezettek vonatkozásában a 11. § (5) bekezdés a) pontja szerinti összegeket összevontan kezeli.

(5) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti átalakulást (egyesülés, szétválás) követően a csekély összegű (de minimis) támogatás első alkalommal történő igénylésekor a jogutód kedvezményezett tájékoztatást nyújt az MVH részére az átalakulás tényéről.

(6) A kedvezményezett (5) bekezdés szerinti tájékoztatása alapján az MVH a 11. § (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartási rendszerben

a) az egyesülő vállalkozások részére az egyesülés időpontjának évében, valamint az azt megelőző kettő üzleti évben megítélt valamennyi csekély összegű támogatását figyelembe veszi;

b) a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást a támogatott tevékenységet átvállaló vállalkozás tekintetében veszi figyelembe azzal, hogy amennyiben nem állapítható meg, hogy mely vállalkozás veszi át a korábban csekély összegű (de minimis) támogatással támogatott tevékenységet, a csekély összegű támogatást szétválással érintett új vállalkozások között a saját tőkéjük - a szétválás tényleges időpontjában érvényes - könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani.

(7) Amennyiben a Számv. tv. 11. §-a szerinti kivételek alapján a kedvezményezett a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz vagy új üzleti évre tér át, arról a támogatás első alkalommal történő vagy az áttérést követően bármely csekély összegű (de minimis) támogatás igénylésekor az MVH részére tájékoztatást nyújt.

(8) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat és az (5) és (7) bekezdésben foglalt tájékoztatások bármelyikének elmulasztása a Tv. 69. § (1) bekezdés a) pontja szerinti valótlan tényközlésnek minősül.

(9) A csekély összegű (de minimis) rendeletek hatálya alá tartozó agrár állami támogatás igénylésekor a kedvezményezett nyilatkozik a támogatást nyújtó szerv részére az általa, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a tárgyévet és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló időszakban igénybe vett csekély összegű (de minimis) támogatás mértékéről.

(10) A támogatást nyújtó szerv a kedvezményezett (9) bekezdésben meghatározott nyilatkozatában szereplő adatokat a 11. § (6) bekezdés szerinti megkeresés előtt elektronikus formában köteles az MVH-nak megküldeni.

(11) A kedvezményezett, valamint a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás által a tárgyévet és az azt megelőző két üzleti évet magába foglaló időszakban igénybe vett mezőgazdasági és halászati csekély összegű (de minimis) támogatás mértékéről szóló nyilatkozatnak a 11. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartási rendszerben szereplő adatok minősülnek."

13. A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről szóló 399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről szóló 399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A távérzékelési engedély iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben felsorolt adatokon kívül tartalmaznia kell:)

"b) a távérzékelés, valamint a fel- és leszállás helyét, a tervezett repülési útvonalat térképen vagy térképmásolaton három példányban,"

(2) Az R. 1. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(A távérzékelési engedély iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben felsorolt adatokon kívül tartalmaznia kell:)

"j) az adatokkal rendelkezni jogosult nyilatkozatát arról, hogy a távérzékeléshez igénybevett pénzügyi források tartalmaznak-e részben vagy egészben közpénzeket."

(3) Az R. 1. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A kiadott engedélyekről - az 1. § (2) bekezdés szerinti tartalommal - a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szerv negyedévente, vagy megkeresés esetén soron kívül tájékoztatja a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet.

(8) A honvédelem térképészeti támogatásért felelős szerv negyedévente, vagy megkeresés esetén soron kívül tájékoztatást ad a katonai, illetve a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztereknek, valamint a katonai és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőinek. A tájékoztatás a kérelmező személy (szerv) megnevezését, a légi távérzékelt munkaterület megnevezését, valamint a légi távérzékelés felhasználási célját tartalmazza."

14. Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a 13. §-t követően a következő fejezetcímmel egészül ki:

"III/A. FEJEZET

AZ ÁLLATOK LEÖLÉSE"

(2) Az R. 35. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység folytatásához érettségi bizonyítvány továbbá az 5. melléklet A. pontja szerinti tananyagot oktató, az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (a továbbiakban: ÁTET) által elismert tanfolyam sikeres elvégzése szükséges. A tanfolyamot záró sikeres vizsgáról a tanfolyamot tartó intézmény bizonyítványt ad ki.

(5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység folytatásához az 5. melléklet D. pontjában felsorolt felsőfokú képesítések valamelyike, továbbá az 5. melléklet B. pontja szerinti tananyagot oktató, az ÁTET által elismert tanfolyam sikeres elvégzése szükséges. A tanfolyamot záró sikeres vizsgáról a tanfolyamot tartó intézmény bizonyítványt ad ki. A (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység folytatásához a vizsgálni kívánt állatfaj speciális tartási, élettani igényeivel kapcsolatos ismeretekkel is rendelkezni kell."

(3) Az R. 35. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A (4) és (5) bekezdés szerinti tanfolyamot felsőoktatási intézmény szervezi."

(4) Az R. 42. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A projektértékelés magában foglalja:)

"e) a 3-8., 11., 12., 14., 28. és 29. §-ban, valamint az Ávtv. 30 §-ban említett indokolás értékelését;

f) annak megállapítását - figyelemmel a 46. § (2) és (3) bekezdésére -, hogy szükség van-e a projekt visszamenőleges értékelésére, és ha igen, ennek időpontját, és"

(5) Az R. 42. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A projektértékelés magában foglalja:)

"g) a 45. §-ban meghatározott nem szakmai jellegű összefoglaló megfelelőségének értékelését."

(6) Az R. 50. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Az ÁTET)

"g) feladata vizsgálni és értékelni a 35. § szerinti tanfolyamok képzési programjainak az oktatási és képzési minimumkövetelményeknek történő megfelelőségét."

(7) Az R. 50. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az ÁTET tagja az élettudományokban szerzett felsőfokú diplomával rendelkező személy lehet."

(8) Az R. 51. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felhasználó minden év február 28-ig megküldi - a NÉBIH honlapján közzétett táblázatok szerint - az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak az állatok kísérletekben történt felhasználására vonatkozó statisztikai adatokat, köztük az alkalmazott kísérletek tényleges súlyosságára, és a felhasznált főemlős állatok eredetére és fajaira vonatkozó információkat is, valamint a kizárólag szerveik vagy szöveteik felhasználása céljából leölt állatok számára vonatkozó adatokat. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság összesíti az információkat és minden év április 15-ig megküldi a NÉBIH-nek, amely az összesített adatokat minden év május 31-ig közzéteszi a honlapján. Az országos főállatorvos az összesített adatokról tájékoztatja az Európai Bizottságot."

(9) Az R. 54. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A 35. § (4) és (5) bekezdése szerinti tanfolyammal egyenértékű, de az ÁTET által el nem ismert tanfolyamokról vagy képzésekről 2015. december 31-ig kiállított bizonyítvány a 35. § (4) és (5) bekezdése szerinti bizonyítványnak tekintendő."

(10) Az R. a következő 58. §-sal egészül ki:

"58. § A 2013. január 1. és április 15. között kiadott kísérleti engedélyek 2017. december 31-ig érvényesek."

(11) Az R.

a) 35. § (7) bekezdésében az "a), b) és d)" szövegrész helyébe az "a)-d)" szöveg,

b) 40. § (2) bekezdésében az "Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács (a továbbiakban: ÁTET)" szövegrész helyébe az "ÁTET" szöveg,

c) 45. § (4) bekezdésében az "Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság" szövegrész helyébe az "A NÉBIH" szöveg,

d) 2. melléklet II. fejezet 5. pontjában a "kísérlet ismertetése" szövegrész helyébe a "kísérlet számozott felsorolása és ismertetése" szöveg,

e) 2. melléklet III. fejezetében a "szükséges elemekkel" szövegrész helyébe a "szükséges, II. fejezet szerinti elemekkel" szöveg, és

f) 5. melléklet D. pont a) alpontjában a "diplomák" szövegrész helyébe a "diplomák, vagy" szöveg

lép.

(12) Hatályát veszti az R.

a) 2. melléklet II. fejezet 10. pont e) és f) alpontja, és

b) 5. melléklet C. pontja.

15. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

15. § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladatainak a meghatározásáról szóló 525/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében az "(1) bekezdés b)-d) pontjaiban" szövegrész helyébe az "(1) bekezdésben" szöveg lép.

16. Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2014. (II. 11.) Korm. rendelet módosítása

16. § Nem lép hatályba az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2014. (II. 11.) Korm. rendelet 4. §-a.

17. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivételekkel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 12. § 2014. március 28-án lép hatályba.

(3) A 7. § és 6-9. melléklet a kihirdetést követő harmincegyedik napon lép hatályba.

(4) A 9. § (5) bekezdése és 11. § (10) bekezdés a) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.

18. § A 14. alcím a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 22-i 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

1. Az ŐKr. 1. számú melléklet 2. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ügyfél azonosító adatai:)

"f) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti ügyfél-azonosító szám, amennyiben az ügyfél ezzel rendelkezik,"

2. Az ŐKr. 1. számú melléklet 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Közös igazolvány kiállítása esetén:)

"c) az adatnyilvántartó lapon a közös igazolványban szereplők neve, adóazonosító jele, születés helye és ideje, anyja születéskori családi és utóneve, családtagi minősége."

3. Az ŐKr. 1. számú melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10.1. Őstermelői tevékenység megnevezése (ÖVTJ-kód);

10.2. Egyéb, az őstermelés mellett folytatott tevékenység megnevezése (ÖVTJ-kód)."

2. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

1. A JKr. Melléklet 7.) pont második bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"Megbízottat a megbízási díjon felül a saját tulajdonú gépjármű feladat ellátáshoz való használatáért havonta a megtett futásteljesítmény után, általános személygépkocsi-normaköltség megtérítésre jogosult, melynek mértéke a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján kilométerenként 9 Ft, azaz kilenc forint és üzemanyag norma."

2. A JKr. Melléklet "A jogosult állatorvosi tevékenység során elszámolható munkaórák" sorát követő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

AB
Elszámolható munkaórák száma
alkalmanként
1.Állatvásárok állategészségügyi felügyelete4
2.Állatbemutatók állategészségügyi felügyelete4
3.Állatkiállítások állategészségügyi felügyelete3
4.Állatversenyek állategészségügyi felügyelete4
5.Eb megfigyelések alkalmanként1
6.Elejtett vadak húsvizsgálata (kivéve vadfeldolgozó)2
7.Kistermelőknél elvégzett húsvizsgálatok2
8.Állattartó telepre tenyésztésre, továbbtartásra érkezett szállítmányok
állategészségügyi felügyelete
2
9.Gyűjtőtelepre érkezett szállítmányok állategészségügyi felügyelete2
10.Kereskedői telepre érkezett szállítmányok állategészségügyi felügyelete2
11.Szalmonella hatósági mintavételek2
12.Vágóhidak felügyelete, ahol nem vágnak többet:
12.1.40 felnőtt szarvasmarhánál hetente4
12.2.200 felnőtt sertésnél hetente4
12.3.200 felnőtt juhnál, kecskénél hetente4
12.4.250 000 egyed baromfinál évente4
13.Vágópontok felügyelete2

3. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Tanácsi
rendelet
szerinti
sorszám
EK irányelv/rendeletHatáskörrel rendelkező ellenőrző szervek
1.A Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.)
a vadon élő madarak védelméről
3. cikk (1), (2) b), a 4. cikk (1), (2) és (4) bekezdései,
5. a), b) és d)
- MVH
2.A Tanács 86/278/EGK irányelve (1986. június 12.)
a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása
során a környezet és különösen a talaj védelméről
3. cikk
- a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és
a megyei kormányhivatal Növény- és talajvédelmi
igazgatósága
3.A Tanács 91/676/EGK irányelve
(1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági
eredetű nitrátszennyezésével szembeni
védelméről
4. és 5. cikk
- a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és
a megyei kormányhivatal Növény- és talajvédelmi
igazgatósága
4.A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.)
a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő
állatok és növények védelméről
6., és a 13. cikk (1) a) pontja
- MVH
5.A Tanács 2008/71/EK irányelve (2008. július 15.)
a sertések azonosításáról és nyilvántartásáról
3., 4. és 5. cikk.
- a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és
a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatósága, a járási
állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal
(a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal),
valamint az agrárkamarai KM ellenőr
6.Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK
rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhafélék
azonosítási és nyilvántartási rendszerének
létrehozásáról, továbbá a marhahús és
marhahústermékek címkézéséről, valamint
a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről
4. és 7. cikk
- a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatósága, járási
állat-egészségügyi hivatal, valamint az agrárkamarai
KM ellenőr
7.A Tanács 21/2004/EK rendelete
(2003. december 17.) a juh- és kecskefélék
azonosítási és nyilvántartási rendszerének
létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK
rendelet, továbbá a 92/101/EGK és 64/432/EGK
irányelv módosításáról
3. cikk, 4. cikk és 5. cikk
- a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és
a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatósága, a továbbiakban:
járási állat-egészségügyi hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr

"

4. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Tanácsi
rendelet
szerinti
sorszám
EK irányelv/rendeletHatáskörrel rendelkező ellenőrző szervek
9.A Tanács 91/414/EGK irányelve (1991. július 15.)
a növényvédőszerek forgalomba hozataláról
3. cikk
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Központja és a megyei kormányhivatal
Növény- és talajvédelmi igazgatósága, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr
10.A Tanács 96/22/EK irányelve (1996. április 29.)
az egyes hormon-hatású, tireosztatikus
hatású anyagoknak és a b-agonistáknak
az állattenyésztésben történő felhasználására
vonatkozó tilalomról, valamint a 81/602/EGK,
a 88/146/EGK és a 88/299/EGK irányelv hatályon
kívül helyezéséről
3., 4., 5. és 7. cikk
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatósága, a járási állat-
egészségügyi hivatal, valamint az agrárkamarai
KM ellenőr
11.Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK
rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog
általános elveiről és követelményeiről, az Európai
Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és
az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások
megállapításáról
14., 15., a 17. cikk (1) bekezdése, 18., 19. és
20. cikk
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatósága,
valamint Növény- és talajvédelmi igazgatósága,
a járási állat-egészségügyi hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr
12.Az Európai Parlament és a Tanács 999/2001/EK
rendelete (2001. május 22.) az egyes fertőző
szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére,
az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra
vonatkozó szabályok megállapításáról
7., 11., 12., 13. és 15. cikk
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatósága,
a járási állat-egészségügyi hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr
13.A Tanács 85/511/EGK irányelve
(1985. november 18.) a ragadós száj- és
körömfájás elleni védekezésre irányuló közösségi
intézkedések bevezetéséről
3. cikk
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatósága,
a járási állat-egészségügyi hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr
14.A Tanács 92/119/EGK irányelve
(1992. december 17.) az egyes állatbetegségek
elleni védekezésre irányuló általános közösségi
intézkedések, valamint a sertések hólyagos
betegségére vonatkozó külön intézkedések
bevezetéséről
3. cikk
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és
a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatósága, a járási állat-
egészségügyi hivatal, valamint az agrárkamarai
KM ellenőr
15.A Tanács 2000/75/EK irányelve
(2000. november 20.) a kéknyelv betegség elleni
védekezésre és felszámolására vonatkozó külön
rendelkezések megállapításáról
3. cikk
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatósága,
a járási állat-egészségügyi hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr

"

5. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelethez

Tanácsi
rendelet
szerinti
sorszám
EK irányelv/rendeletHatáskörrel rendelkező ellenőrző szervek
16.A Tanács 91/629/EGK irányelve
(1991. november 19.) borjak védelmére
vonatkozó minimumkövetelmények
megállapításáról
3. és 4. cikk
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatósága,
a járási állat- egészségügyi hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr
17.A Tanács 91/630/EGK irányelve
(1991. november 19.) a sertések védelmére
vonatkozó minimumkövetelmények
megállapításáról
3. cikk és 4. cikk (1) bekezdése
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatósága,
a járási állat- egészségügyi hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr
18.A Tanács 98/58/EK irányelve
(1998. július 20.) a tenyésztés céljából tartott
állatok védelméről
4. cikk
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
és a megyei kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi igazgatósága,
a járási állat- egészségügyi hivatal, valamint
az agrárkamarai KM ellenőr

"

6. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A növényvédelmi bírság tételes mértéke

A) A növényvédelmi bírság mértéke a Tv. 60. § (1) bekezdésének az alább felsorolt pontjában foglalt tényállások szerint:

a) A zárlati károsítóval való fertőzés azonnali felszámolására vonatkozó
kötelezettség megszegése, zárlati károsító terjesztése vagy a terjedés elősegítése,
a zárlati intézkedés megszegése
1. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. és 2. számú mellékletében "A" listán felsorolt
károsítok esetén:
500 000-100 000 000 Ft
2. a növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. és 2. számú mellékletében "B" listán felsorolt
károsítok esetén:
200 000-50 000 000 Ft
b) Engedélyköteles termékkel olyan cselekmény megvalósítása, amely
1. az ember vagy állat egészségét veszélyezteti:50 000-100 000 000 Ft
2. az élelmiszer- vagy takarmánybiztonságot veszélyezteti:50 000-100 000 000 Ft
3. a környezetet veszélyezteti:50 000-50 000 000 Ft
c) A Tv. 17. § (1), illetve (4) bekezdésében előírt védekezési kötelezettség
elmulasztása
1. belterületen:kevesebb, mint 50 m215 000 Ft
50 m2, vagy nagyobb, de 200 m2-nél
kevesebb
15 000-50 000 Ft
200 m2, vagy nagyobb, de 1000 m2-nél
kevesebb
50 000-100 000 Ft
1000 m2, vagy nagyobb, de 1 ha-nál
kevesebb
100 000-750 000 Ft
1 ha, vagy nagyobb750 000-5 000 000 Ft
2. külterületen:kevesebb, mint 1 ha15 000-50 000 Ft
1 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint
5 ha
50 000-150 000 Ft
5 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint
10 ha
150 000-225 000 Ft
10 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint
30 ha
225 000-1 000 000 Ft
30 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint
50 ha
1 000 000-2 000 000 Ft
50 ha, vagy nagyobb, de kevesebb, mint
100 ha
2 000 000-3 750 000 Ft
100 ha, vagy nagyobb3 750 000-5 000 000 Ft
g) A méhészetek növényvédelmi szempontból elrendelt vándoroltatási tilalmának
megszegése:
2 000 000 Ft
i) Az alábbi kötelezettség elmulasztása, illetve megszegése esetén
1. Forgalomba hozatali engedéllyel (típusminősítés) nem rendelkező
növényvédelmi gép forgalmazása:
a forgalmazott tétel
forgalmi adót is tartalmazó
értékének 20%-a, de
legalább 200 000 Ft
2. Forgalomba hozatali engedéllyel (típusminősítés) nem rendelkező
növényvédelmi gép, vagy időszakos felülvizsgálaton részt nem vett, illetve meg
nem felelt növényvédelmi gép üzemeltetése vagy használata:
gépenként 50 000 Ft
j) A zárlati károsítóval való fertőzés bejelentésére vonatkozó kötelezettség
megszegése:
15 000 Ft
k) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt vegyszeres növényvédelmi
munkavégzés akadályozása:
15 000-200 000 Ft
l) A növényvédelmi hatósági tevékenység akadályozása, a hatóság intézkedésének
figyelmen kívül hagyása, az állami vagy közérdekű védekezés végrehajtásának
akadályozása:
100 000-50 000 000 Ft
n) Az előírt vagy elrendelt növény-egészségügyi korlátozások megszegése:100 000-50 000 000 Ft
o) A jogszabályban előírt adatszolgáltatási, nyilvántartási, nyilvántartásba vételi
kötelezettség elmulasztása:
15 000-1 000 000 Ft
p) Engedélyköteles termék, műszakilag alkalmatlannak minősített vagy érvényes
műszaki engedéllyel nem rendelkező géppel, illetve berendezéssel árutermelő
gazdaságban történő kijuttatása:
gépenként 100 000 Ft

B) A növényvédelmi bírság mértéke a Tv. 60. § (1) bekezdésének az alább felsorolt pontjában foglalt tényállások esetén:

d) engedélyköteles termék engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon, illetve a tevékenységhez előírt
képesítés és azt igazoló hatályos hatósági engedély nélkül történő
1. forgalmazása:a forgalmazott tétel forgalmi adót is
tartalmazó értékének 40%-a,
2. hirdetése, vagy nyilvánosság számára történő ajánlása:legfeljebb 100 000 000 Ft, a nyilvánosság
nagyságától függően
3. felhasználása:legfeljebb 150 000 000 Ft,
a felhasználásból eredő kockázattól
függően
e) Engedélyköteles termék csomagolására vonatkozó előírások
megsértése:
a tétel forgalmi adót is tartalmazó
értékének 50%-a,
f) Az adott évi analitikailag tiszta hatóanyag benyújtására vonatkozó
kötelezettség elmulasztása:
az éves forgalmazott tétel forgalmi adót is
tartalmazó értékének 1%-a
h) A műtrágyákról szóló, 2003. október 13-i 2003/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet jelölésre, csomagolásra, a Közösségen
belüli letelepedésre, nyilvántartásra, tápanyagtartalomra, valamint
az egyes műtrágyatípusokra vonatkozó előírásainak megsértése:
a tétel forgalmi adót is tartalmazó
értékének 40%-a,
m) A növényvédelemmel kapcsolatban előírt vagy elrendelt
növény-egészségügyi, kísérleti, termelési, megsemmisítési,
előállítási, formálási, kiszerelési, csomagolási, jelölési, raktározási,
szállítási, felhasználási, forgalomba hozatali rendelkezések
megszegése:
legfeljebb a hatósági intézkedéssel érintett
tétel forgalmi adót is tartalmazó értékének
40%-a,
r) A növényvédő szer belföldi forgalmára vonatkozó, a Tv. 17. §
(5)-(6) bekezdése szerinti jelentési kötelezettség elmulasztása:
az éves forgalmazott tétel forgalmi adót is
tartalmazó értékének 0,5%-a,

C) A B) táblázatában feltüntetett növényvédelmi bírság összegek megállapításánál alkalmazandó alapbírságok ezer forintban:

A B) táblázat szerinti jogsértésAz Szt. hatálya alá nem tartozó
eljárás alá vont személy
Az Szt. hatálya alá tartozó,
500 millió forintot meg nem
haladó éves nettó árbevétellel
rendelkező eljárás alá vont
személy
Az Szt. hatálya alá tartozó,
500 millió forintot meghaladó
éves nettó árbevétellel rendelkező
eljárás alá vont személy
d) 1. pont100300500
d) 2. pont100200400
d) 3. pont100300500
e) pont200300500
f) pont100150200
h) pont200300500
m) pont1550100
r) pont100300500

"

7. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

"3. számú melléklet a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelethez

A Tv. 14/A. § (1) bekezdésének, illetve a 23. § (1) és (2) bekezdésének megsértése esetén alkalmazandó szorzók

JogsértésAz Szt. hatálya alá nem
tartozó eljárás alá vont
személy
Az Szt. hatálya alá tartozó,
500 millió forintot meg nem
haladó éves nettó árbevétellel
rendelkező eljárás alá vont
személy
Az Szt. hatálya alá tartozó, 500 millió forintot
meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező
eljárás alá vont személy
A Tv. 14/A. §
(1) bekezdésének
megsértése
5815
A Tv. 23. §
(1)-(2) bekezdésének
megsértése
Bejelentés2,534
Engedélyezés3510

"

8. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

A BKr. 4. számú melléklet B) része helyébe a következő rendelkezés lép:

"B) Súlyosbító tényező fennállása esetén alkalmazandó szorzók

Súlyosbító körülmény:Alkalmazandó
szorzó
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés emberek egészségét veszélyezteti, a cselekmény
súlyától függően:
5-9
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés emberek egészségét károsítja (megbetegedést okoz):10
A bírság kiszabására okot adó jogsértéssel érintett vagy potenciálisan érintett emberek, illetve
vállalkozások számától függően:
1-5
Azonos tényállású jogsértés miatt a megelőző három évben történő bírság kiszabása esetén
a cselekmény súlyától függően:
1,5-5"

"

9. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelethez

Az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság tételes mértékének megállapítása során alkalmazandó szorzók

A) Az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság kiszabása esetén alkalmazandó szorzók

Tényállás:Alkalmazandó szorzó
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
2-8
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
4-10
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
2-7
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
1-7
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
1-10
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont af) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
2-15
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
5-15
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
1-10
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ai) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
2-10
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont aj) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
2-10
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ak) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
2-10
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont al) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
2-10
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont am) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
1-5
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont an) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
1-5
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ao) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
1-5
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont ap) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
5-20
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 63. § (1) bekezdés a) pont aq) alpontjába
ütközik, a cselekmény súlyától függően:
5-20
Ha a bírság kiszabására a Tv. 63. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben kerül sor,
a cselekmény súlyától függően:
4-10
Ha a bírság kiszabására a Tv. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben kerül sor,
a cselekmény súlyától függően:
2-10
Ha a bírság kiszabására a Tv. 63. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben kerül sor,
a cselekmény súlyától függően:
2-10

B) Súlyosbító tényező fennállása esetén alkalmazandó szorzók

Súlyosbító tényező:Alkalmazandó szorzó
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 23. § (1) bekezdésében szereplő engedély
nélkül végzett tevékenységgel kapcsolatos, a cselekmény súlyától függően:
10-30
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 23. § (2) bekezdésében szereplő bejelentés
nélkül végzett tevékenységgel kapcsolatos, a cselekmény súlyától függően:
2-10
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 23. § (1) bekezdésében szereplő engedélytől
eltérően végzett tevékenységgel kapcsolatos, a cselekmény súlyától függően:
2-10
Ha a bírság kiszabására okot adó jogsértés a Tv. 14/A. § (1) bekezdésének megsértésével
kapcsolatos, a cselekmény súlyától függően:
10-30
A bírság kiszabására okot adó jogsértéssel érintett vagy potenciálisan érintett állatok,
emberek, illetve vállalkozások számától függően:
1-5
A bírság kiszabására okot adó jogsértés állatok, illetve emberek egészségét veszélyezteti vagy
károsítja a cselekmény súlyától függően:
5-15
Azonos tényállású jogsértés miatt a megelőző három évben történő bírság kiszabása esetén
a cselekmény súlyától függően:
1,5-5

"

10. melléklet a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelethez

A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. melléklet I. pontja a 13. sort követően a következő 14. sorral egészül ki:

(VPN gazda szervezet)(Általános VPN használati
szabályzat)
(Felhasználó)(Különös VPN használati
szabályzat)
"14. Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal/NÉBIH VPN
X14. 1. Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
X"

Tartalomjegyzék