189/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet

az egyes kormányrendeletek agrártárgyú módosításáról

A Kormány

az 1. §, a 4. §, a 7. § és a 9. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés b), d), f) és i) pontjában,

a 2. § tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 3. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés e) pontjában,

az 5. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában,

a 6. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés f) és g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 8. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet]

a) 2. §-ában a "jegyző" szövegrész helyébe a "jegyző, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szöveg,

b) 3. §-ában a "jegyző, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)" szövegrész helyébe a "jegyző, illetve a járási hivatal" szöveg,

c) 4. § (1) és (2) bekezdésében a "jegyző" szövegrész helyébe a "jegyző, illetve járási hivatal" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti a 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése és 6. §-a.

2. § (1) A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) A családi gazdaság nyilvántartásba vételével összefüggő feladatokat a családi gazdaság központja szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: Földművelésügyi Igazgatóság) látja el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

a) a családi gazdálkodó természetes személyazonosító adatai, lakcíme, adóazonosító jele, adószáma, legmagasabb iskolai végzettsége és a végzettséget igazoló okirat száma,

b) a gazdálkodó család tagjainak természetes személyazonosító adatai, lakcíme, illetve rokoni jogviszonya kódja,

c) a családi gazdaság részét képező termőföldekhez kapcsolódó következő adatoknak a termőföld fekvése szerinti településenként való megjelölése

ca) a termőföld helyrajzi száma,

cb) a termőföld művelési ága,

cc) a termőföld területe hektárban,

cd) a termőföld külterületi vagy belterületi fekvése,

d) a családi gazdaság részét képező termőföldek összterülete,

e) a kérelem kelte.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) országos adatbázist hoz létre."

(2) A 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A kérelemhez mellékelni kell a gazdálkodó család tagjai által megkötött, a 3. § szerinti szerződés másolatát."

(3) A 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Földművelésügyi Igazgatóság a családi gazdaságot akkor veszi nyilvántartásba, ha a családi gazdálkodó]

"f) rendelkezik érvényes őstermelői vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenység tekintetében szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, és"

(4) A 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyúttal a 4. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló és a 3. §-ban meghatározott szerződésben rögzített adatokban történt változást a családi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni és igazolni a nyilvántartást vezető Földművelésügyi igazgatóságnál.

(6) Amennyiben a Földművelésügyi igazgatóság tudomására jut, hogy a nyilvántartásában szereplő adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy a 6. § (1) bekezdésében foglalt megkeresés vonatkozásában hiányosak, hivatalból megkeresi a családi gazdálkodót az adatok helyesbítése érdekében."

(5) A 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Földművelésügyi Igazgatóság törli a nyilvántartásból a családi gazdaságot, ha]

"c) a családi gazdálkodó meghal, és a túlélő családtagok a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított 60 napon belül nem jelentik be, hogy a családi gazdálkodást folytatni kívánják."

(6) A 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A családi gazdaságot ugyancsak törli a Földművelésügyi Igazgatóság a nyilvántartásból, ha a családi gazdálkodó]

"c) a 4. § (5) és (6) bekezdésében előírt változás-bejelentési kötelezettségét határidőben, és az erre irányuló felszólítás ellenére, a felszólításban megjelölt határidő vagy határnap leteltét követően sem teljesíti."

(7) A 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megkeresésére a NÉBIH a nyilvántartásba vett családi gazdaság adatairól - nyilvántartásba vétel, illetve törlés időpontjáról, a családi gazdálkodó, illetve a családtagok azonosító adatairól, illetve a 3. § szerinti szerződésben szereplő, a családi gazdaság részére átadott, jogszerűen használt termőföldterületek adatairól - adatot szolgáltat.

(2) A NÉBIH a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről, törléséről, valamint a tagok személyében bekövetkezett változásokról szóló jogerős határozat adatait közli a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (a továbbiakban: adóhatóság) is.

(3) A Földművelésügyi igazgatóság a nyilvántartásában szereplő családi gazdaságokról adatot szolgáltat a NÉBIH részére.

(4) A NÉBIH a családi gazdálkodó és a családi gazdaság tagjai földhasználatának jogszerűségét a földhasználati nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti.

(5) A Központi Statisztikai Hivatal megkeresésére a Földművelésügyi igazgatóság a nyilvántartásba vett családi gazdaság adatairól - a nyilvántartásba vétel, illetve törlés időpontjáról, a családi gazdálkodó, illetve a családtagok azonosító adatairól, illetve a családi gazdaság részét képező termőföldek összterületéről - statisztikai célra, egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen adatot szolgáltat."

(8) Hatályát veszti a 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. §-a.

3. § A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a jogosult állatorvos a (4) bekezdésben meghatározott hatáskörében eljárva úgy ítéli meg, hogy a megvizsgált hús emberi fogyasztásra

a) alkalmas, elvégzi a 854/2004/EK rendelet 5. cikkének 2. pontja szerinti jelölést;

b) nem alkalmas, megállapítja az emberi fogyasztásra való alkalmatlanságot."

4. § Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az Ávt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak tekintetében az állatotthon létesítése és működése engedélyezésére irányuló eljárásban állatvédelmi hatóságként az állatotthon tervezett helye szerint illetékes járási hivatal jár el, aki döntését közli az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósággal, amely az állatotthont nyilvántartásba veszi."

5. § A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet] 1-3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § (1) A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az (1) és (3) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzés során az ingatlanügyi hatóság és a jegyző a vidékfejlesztési miniszter által az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) honlapján és a Földhivatali Portálon közzétett formanyomtatvány felhasználásával jegyzőkönyvet vesz fel.

(6) A parlagfű felületi borítottságot és a kultúrnövény tőszámát a 2. számú mellékletben foglaltak alapján kell megállapítani. Kultúrnövény esetén a parlagfű felületi borítottságot négyzetméterenként kell számítani. Az agronómiailag indokolt tőszám viszonyítási mértékegysége darab/folyóméter. Kultúrnövény hiányában a teljes fertőzött területre vonatkozó átlagos parlagfűvel való felületi borítottságot kell megadni."

(2) A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A FÖMI azon területeket, amelyekre az előző évben közérdekű védekezést hajtottak végre, illetve rendeltek el, térinformatikai rendszerben ábrázolja, és tájékoztató jelleggel megyei, valamint településhatáros bontásban a honlapján közzéteszi."

(3) A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közérdekű védekezéssel kapcsolatos költségek előlegezését a jegyző a védekezést elrendelő határozat meghozatala után igényelheti a fővárosi és megyei kormányhivataltól. Amennyiben a földhasználó a közérdekű védekezés elrendelését követően tesz eleget védekezési kötelezettségének, az okafogyottá vált kiszállással felmerült költségeket lehet érvényesíteni."

(4) A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A földhasználó által a közérdekű védekezést elrendelő hatóságnak befizetett, illetve az adóhatóság által behajtott és a közérdekű védekezést elrendelő hatóságnak továbbított összeget a beérkezésétől számított nyolc napon belül

a) a jegyző a fővárosi és megyei kormányhivatalon keresztül,

b) a növény- és talajvédelmi igazgatóság által elrendelt közérdekű védekezés esetén a fővárosi és megyei kormányhivatal visszatéríti az előirányzatba."

(5) A 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában a "külön jogszabályban" szövegrész helyébe a "jogszabályban" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében a "Minisztérium" szövegrész helyébe a "Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium)" szöveg,

c) 6. §-ában a "földművelésügyi és vidékfejlesztési" szövegrész helyébe a "vidékfejlesztési" szöveg,

d) 7. § (2) bekezdésében a "NÉBIH" szövegrész helyébe a "fővárosi és megyei kormányhivatal" szöveg, a "közérdekű védekezést elrendelő hatóság" szövegrész helyébe a "jegyző" szöveg,

e) 1. számú melléklet 14. pontjában a "borítottságának%-os" szövegrész helyébe a "borítottságának %-os" szöveg,

f) 2. számú melléklet címében az "A felületi borítottság" szövegrész helyébe a "Kultúrnövényben megállapított parlagfű-fertőzés esetén a felületi borítottság" szöveg

lép.

(6) Hatályát veszti a 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése.

7. § (1) A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet] 17/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az adatbázisba történő regisztráció, valamint az adatbázisban regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes."

(2) A 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklet C. pont 1. alpontjában a "(Macroclemmys temminckii)" szövegrész helyébe a "(Chelydra serpentina)" szöveg,

b) 1. számú melléklet C. pont 3. alpontjában a "(Chelydra serpentina)" szövegrész helyébe a "(Macroclemmys temminckii)" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 20-23. §-a.

8. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Kormány hatáskörrel rendelkező hatóságként a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának ellenőrzésére első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal - ellenőrzési jogkörrel jogszabály szerint rendelkező - élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát, valamint növény- és talajvédelmi igazgatóságát és a járási állat-egészségügyi hivatalt, valamint a falugazdászt jelöli ki."

9. § Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés j) pontjában a "főemlős" szövegrész helyébe a "nem emberszabású főemlős" szöveg,

b) 1. melléklet 7. pont 7.4. alpontjában a "(6) bekezdés" szövegrész helyébe az "(5) bekezdés" szöveg,

c) 1. melléklet 10. pontjában az "engedélyt meg kell újítani" szövegrész helyébe az "engedély módosítását kell kérni" szöveg,

d) 2. melléklet ii. fejezet 10. pont a) alpontjában az "aa)-ai) és ak)-al)" szövegrész helyébe a "a)-i) és k)-l)" szöveg,

e) 2. melléklet ii. fejezet 10. pont c) alpontjában az "(1) és (3)" szövegrész helyébe az "(1) és (4)" szöveg,

f) 2. melléklet ii. fejezet 10. pont d) alpontjában az "alapján" szövegrész helyébe az "alapján a 7. § (3) bekezdése szerint" szöveg,

g) 2. melléklet ii. fejezet 10. pont g) alpontjában a "(6) bekezdés" szövegrész helyébe az "(5) bekezdés" szöveg

lép.

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése 2014. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 189/2013. (VI. 7.) Korm. rendelethez

1A 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. számú melléklet harmadik oszlop 6-8. sorában az "állategészségügyi
igazgatósága" szövegrész helyébe az "állategészségügyi igazgatósága, a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-
ellenőrző hivatal (a továbbiakban: járási állat-egészségügyi hivatal) és a falugazdász" szöveg lép.
2.A 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 10. sora helyébe a következő sor lép:
[Tanácsi rendelet
szerinti sorszám
EK irányelv/rendeletHatáskörrel rendelkező ellenőrző szervek]
"10.A Tanács 96/22/EK irányelve (1996. április 29.) az egyes
hormon-hatású, tireosztatikus hatású anyagoknak
és a b-agonistáknak az állattenyésztésben történő
felhasználására vonatkozó tilalomról, valamint
a 81/602/EGK, a 88/146/EGK és a 88/299/EGK irányelv
hatályon kívül helyezéséről 3., 4., 5. és 7. cikk
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal, a megyei kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatósága, a járási
állat-egészségügyi hivatal
és a falugazdász"
3.A 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 2. számú melléklet harmadik oszlop
a)11. sorában a "talajvédelmi igazgatósága" szövegrész helyébe a "talajvédelmi igazgatósága, a járási
állat-egészségügyi hivatal és a falugazdász" szöveg,
b)12-15. sorában az "állategészségügyi igazgatósága" szövegrész helyébe az "állategészségügyi igazgatósága,
a járási állat-egészségügyi hivatal és a falugazdász" szöveg
lép.
4.A 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. számú melléklet harmadik oszlop 16-18. sorában az "állategészségügyi
igazgatósága" szövegrész helyébe az "állategészségügyi igazgatósága, a járási állat-egészségügyi hivatal és
a falugazdász" szöveg lép.

Tartalomjegyzék