2/1998. (VII. 23.) GM rendelet

a lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjának megállapításáról szóló 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló, az 1995. évi LXXI. törvénnyel módosított 1994. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: VET) 4. §-ának c) pontjában, valamint 55. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra is - a pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § A lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjának megállapításáról szóló, többször módosított 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A fogyasztó szerződésszegése (szabálytalan vételezése) esetén a VET 51. §-ának (1) bekezdésében és 52. §-ának (2) bekezdésében előírt felemelt díj:

39 Ft/kWh."

2. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

3. § (1) Ez a rendelet 1998. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Az e rendeletben közzétett árakat (díjakat) első alkalommal a rendelet hatálybalépését követő első mérőleolvasás utáni fogyasztás elszámolásánál kell hatósági legmagasabb árként alkalmazni.

(3) A hatálybalépést követően az áramszolgáltató (vagy megbízottja) a szerződésben foglaltaktól eltérő időpontban is jogosult egyszeri külön mérőleolvasást végezni.

(4) Amennyiben az e rendelet mellékletében közzétett díjakkal elszámolt fogyasztónál az áramszolgáltatónak (vagy megbízottjának) a mérőállás megállapítására vonatkozó kétszeri kísérlete eredménytelen maradt, vagy írásbeli fogyasztói bejelentésből a mérőállás nem állapítható meg, az áramszolgáltató az (5) bekezdés szerint jogosult eljárni. Az áramszolgáltató (vagy megbízottja) az első sikertelen mérőleolvasást követően köteles a fogyasztót írásban értesíteni a második mérőleolvasási kísérlet időpontjáról.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak esetén az áramszolgáltató jogosult a számlázásnál az árváltozás hónapjának utolsó napjával, mint osztónappal az árváltozást megelőző és követő leolvasási adatok különbségét áralkalmazás szempontjából időarányosan megosztani.

(6) Éves számlázás esetén a 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékleteként közzétett Villamos Energia Közüzemi Szabályzat 14. §-ának (4) bekezdése b) pontja szerint kell eljárni.

Dr. Chikán Attila s. k.,

gazdasági miniszter

Melléklet a 2/1998. (VII. 23.) GM rendelethez

[1. számú melléklet a 38/1995. (VIII. 25.) IKM rendelethez]

A lakossági fogyasztók részére háztartási célra szolgáltatott villamos energia díjai általános forgalmi adó nélkül

MegnevezésLegmagasabb díj Ft/kWh
A) díjszabás
I. tömb: A fogyasztásnak 600 kWh/évet meg nem haladó része14,70
II. tömb: A fogyasztásnak az I. tömböt meghaladó, 600 és 3600 kWh/év közé eső része17,60
III. tömb: A fogyasztásnak a II. tömböt meghaladó, 3600 kWh/év feletti része20,30
B) díjszabás
I. tömb: A fogyasztásnak 2400 kWh/évet meg nem haladó része7,70
II. tömb: A fogyasztásnak az I. tömböt meghaladó, 2400 és 12000 kWh/év közé eső része8,20
III. tömb: A fogyasztásnak a II. tömböt meghaladó, 12000 kWh/év feletti része8,40
C) díjszabás
I. tömb: A fogyasztásnak 20000 kWh/évet meg nem haladó része4,50
II. tömb: A fogyasztásnak az I. tömböt meghaladó, 20000 és 12000 kWh/év feletti része az A) díjszabás III. tömbje szerint20,30

Tartalomjegyzék