1999. évi CXXII. törvény

egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról[1]

I.[2]

II.[3]

III.[4]

IV.[5]

V.[6]

VI.[7]

VII.[8]

VIII.

Záró rendelkezések

54. § (1)[9] A törvény 1-17. §-a, 18. §-a - az e § (2) bekezdésében meghatározott részei kivételével - 20-24. § a a kihirdetést követő második hónap első napján lép hatályba.

(2)[10] A törvény 18. §-a (1) bekezdésének az Flt. 39. §-a (3) bekezdésének g) pontját megállapító része, 18. §-a (3) bekezdésének az Flt. 39. §-a (5) bekezdését megállapító része, 19. §-a, 25. §-a, 30. §-a, 33-48. §-a, valamint 59. §-a 2000. január 1-jén lép hatályba.

(3)[11] A törvény 27-28. §-a, a 29. §-a - az Szt. 37/A. §-a (1) bekezdésének ac) pontját megállapító része kivételével -, valamint 31-32. §-a 2000. május 1-jén lép hatályba.

(4) A törvény 5. §-át azokra a támogatás iránti kérelmekre kell alkalmazni, amelyeket e törvény hatálybalépését követően nyújtanak be.

55. § (1) Annak részére, aki az 54. § (1) bekezdésében meghatározott időpontot megelőzően a munkanélküli járadék jogosultsági feltételeivel rendelkezik, és a munkanélküli járadék iránti kérelmét eddig az időpontig benyújtja, a munkanélküli járadék folyósításának időtartamát ezen időpontot megelőző napon hatályban lévő szabályok alapján kell megállapítani.

(2) A munkanélküli ellátásnak kereső tevékenység folytatása melletti folyósítására az 54. § (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő 2. hónap első napjáig az 54. § (1) bekezdésében meghatározott időpontot megelőzően hatályos szabályokat kell alkalmazni feltéve, ha a munkanélküli járadék folyósítása, valamint az az alatt folytatott kereső tevékenység ezen időpontot megelőzően kezdődött, és a kereső tevékenységet a munkaügyi központnak ezen időpontot megelőzően bejelentették.

(3) A törvény 12. §-ának (3) bekezdését, valamint 54. §-a (1) bekezdésének az Flt. 14. §-ának (6) bekezdését hatályon kívül helyező rendelkezését arra kell alkalmazni, aki a munkanélküli járadék iránti kérelmét az 54. § (1) bekezdésében meghatározott időpontot követően nyújtja be.

(4) A törvény 15. §-ának (1) bekezdését arra a munkanélkülire kell alkalmazni, akinek a munkanélküli járadék folyósításának időtartamát az 54. § (1) bekezdésében meghatározott időponttól hatályos szabályok szerint állapították meg.

56. §[12]

57. § (1) A törvény 33-44. §-ának rendelkezéseit 2000. január 1-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) A 35. § által megállapított, az Mvt. 80. §-ában foglalt rendelkezéseket a hatálybalépés előtt befolyt, de még meg nem hirdetett bírságösszeg felhasználására is alkalmazni kell.

(3)[13]

58. § (1) A törvény 49-50. §-a 2000. szeptember 1-jén lép hatályba, azonban fogyatékossági támogatásra való jogosultságot legkorábban 2001. július 1-jétől lehet megállapítani.

(2)[14] A törvény

a) 26. §-a, 29. §-ának az Szt. 37/A. §-a (1) bekezdésének ac) pontját megállapító része, valamint e § (5)-(7) bekezdése 2001. július 1-jén,

b)[15]

(3)[16]

(4)[17]

(5) 2001. június 30-át követő időponttól vakok személyi járadékára való új jogosultság nem állapítható meg. A vakok személyi járadékát azonban meg kell állapítani annak a személynek, akinek a vakok személyi járadékára való jogosultsága 2001. július l-jét megelőzően keletkezik és az ellátás megállapítására irányuló kérelmét 2001. június 30-ig benyújtja. A 2001. július 1-jei időpont előtt megállapított vakok személyi járadékát a 2001. június 30-án hatályban lévő jogszabályok alapulvételével - ide nem értve az ellátás mértékére vonatkozó rendelkezést - tovább kell folyósítani.

(6) A vakok személyi járadékára és/vagy a magasabb összegű családi pótlékra jogosult személy, amennyiben egyidejűleg fogyatékossági támogatásra is jogosult lenne, úgy a választása szerinti ellátásra szerez jogosultságot.

(7)[18]

59. §[19]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1999. december 21-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 433. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 433. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 433. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 433. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 433. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 433. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 433. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 433. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[10] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 433. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[11] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 433. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi CVII. törvény 52. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 127. § c) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[14] Megállapította a 2001. évi XLI. törvény 6. § -a. Hatályos 2001.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXVI. törvény 107. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXVI. törvény 107. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXVI. törvény 107. § (1) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2004.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 433. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 433. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék