15/1999. (XI. 10.) IM rendelet

a bírósági igazolványokról

Az igazságügy-miniszter feladat- és hatásköréről szóló 157/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-ának a)-f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. § (1)[1] A bírákat - ideértve az Országos Bírósági Hivatalba (a továbbiakban: OBH) és az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bírákat is - e rendelet szerint "Bírói igazolvánnyal", a bíróságokkal és az OBH-val igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban lévő személyeket "Igazságügyi alkalmazotti igazolvánnyal", a bíróságok által fenntartott üdülők, bölcsődék és óvodák dolgozóit (a továbbiakban: bírósági dolgozó) "Bírósági dolgozói igazolvánnyal" (a továbbiakban együtt: igazolvány) kell ellátni.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az ülnökökre.

(3)[2]

2. § Az igazolvány A/7 méretű PES-fólia között lévő papírkártya. A Bírói igazolvány a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott "A" védelmi kategóriába, az Igazságügyi alkalmazotti igazolvány és a Bírósági dolgozói igazolvány a "B" védelmi kategóriába tartozik.

3. § (1)[3] Az igazolványt - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - a bíró, az igazságügyi alkalmazott, illetve a bírósági dolgozó szolgálati helye szerinti törvényszék elnöke állítja ki.

(2)[4] A Kúria elnöke és elnökhelyettese, az OBH elnöke kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezető, az OBH-ba és az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíró, valamint az OBH igazságügyi alkalmazottja részére az OBH elnöke állítja ki az 1. § (1) bekezdése szerinti igazolványt.

(3)[5] A Kúria bírája és igazságügyi alkalmazottja részére a Kúria elnöke, az ítélőtáblai bíró és igazságügyi alkalmazott részére az ítélőtábla elnöke állítja ki az 1. § (1) bekezdése szerinti igazolványt.

4. § (1)[6] Az igazolvány - egyéb személyi okmány felmutatása nélkül is - tanúsítja a benne foglalt adatokat és egyben feljogosítja tulajdonosát a bíróságok, valamint az OBH épületébe - a biztonsági előírások megtartása mellett - történő belépésre.

(2)[7] Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíró, az OBH elnöke, valamint elnökhelyettese, főosztályvezetője és főosztályvezető-helyettese részére kiállított igazolvány az (1) bekezdésben foglaltakon kívül feljogosítja tulajdonosát az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium épületébe - a biztonsági előírások megtartása mellett - történő belépésre is.

5. § Az igazolvány a rajta feltüntetett időpontig érvényes, kivéve ha az igazolványt a 8. § c) pontja alapján ezen időpont bekövetkezte előtt bevonják.

6. § Az igazolvány tulajdonosa köteles az igazolványt megőrizni és a hivatalos eljárása során magánál tartani.

7. § Az igazolvány tulajdonosa köteles az igazolvány elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését, az igazolványban feltüntetett adatokban bekövetkezett változást, érvényességének lejártát a szolgálati út betartásával haladéktalanul bejelenteni, a megrongálódott vagy lejárt igazolványt pedig haladéktalanul átadni a kiállítónak.

8. § Az igazolvány kiállítója

a) kiállítja az 1. § (1) bekezdése szerinti igazolványt, azt tulajdonosának az átvétel igazolása mellett átadja,

b) ha hivatalos tudomással bír a kicserélés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezéséről, hivatalból, egyébként a tulajdonos bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány kicseréléséről, amennyiben annak adataiban változás történt, az igazolvány megrongálódott, vagy érvényességének időtartama lejárt,

c) az igazolványt bevonja, ha tulajdonosának bírói, igazságügyi alkalmazotti szolgálata, közalkalmazotti jogviszonya megszűnt, az igazolványban feltüntetett adatokban változás történt, az igazolvány megrongálódott, vagy a kiállításától számítva 5 év eltelt,

d) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról,

e) intézkedik az elveszett vagy megsemmisült igazolvány érvénytelenségének az Igazságügyi Közlönyben és a Bírósági Közlönyben történő közzététele iránt,

f) gondoskodik a bevont igazolvány megsemmisítéséről.

9. § Az OBH elnöke[8]

a) beszerzi az igazolvány kiállításához szükséges technikai felszereléseket, a megfelelő számú kitöltendő igazolványt, és azokat megküldi a 3. §-ban megjelölt kiállítónak,

b) a 10. §-ban foglaltak kivételével ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére előírt feladatokat.

10. §[9] Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium az igazolvány előállítását megelőzően lefolytatja a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál a szükséges engedélyeztetési eljárást.

Bírói igazolvány

11. § (1)[10] A Bírói igazolvány előoldalán paragrafusjel, "BÍRÓI IGAZOLVÁNY" felirat, Magyarország címere, a bíró színes arcképe, a bíró neve, bírói minőségének megjelölése, szolgálati helye, az igazolvány sorszáma, valamint az érvényesség lejártának időpontja van feltüntetve.

(2)[11] A Bírói igazolvány hátoldala paragrafusjelet, a "BÍRÓI IGAZOLVÁNY" feliratot és a következő szöveget tartalmazza:

"Az igazolvány tulajdonosával szemben büntető- és szabálysértési eljárást indítani, folytatni vagy ilyen eljárásban kényszerintézkedést alkalmazni - a tettenérés esetét kivéve - csak a köztársasági elnök hozzájárulásával lehet. A bíró mentelmi jogáról a szabálysértési eljárás tekintetében lemondhat. [A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 2. § (1)-(3) bekezdés.]"

(3)[12] A vezető beosztású bíró igazolványa a "bíró" megjelölés mellett a vezetői munkakör megjelölését (Kúria elnöke, elnökhelyettese; bíróság elnöke, elnökhelyettese; kollégiumvezető, kollégiumvezető-helyettes, csoportvezető, csoportvezető-helyettes, tanácselnök; az OBH elnöke, elnökhelyettese, az OBH vagy az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium főosztályvezetője, főosztályvezető-helyettese, osztályvezetője) is tartalmazza, és az igazolvány mindkét oldalán, annak jobb szélén felülről lefelé futó kék színű sáv húzódik.

Igazságügyi alkalmazotti igazolvány

12. § (1)[13] Az Igazságügyi alkalmazotti igazolvány előoldalán az "IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTI IGAZOLVÁNY" felirat, Magyarország címere, az igazságügyi alkalmazott színes arcképe, az igazságügyi alkalmazott neve, szolgálati helye, az igazolvány sorszáma, valamint az érvényesség lejártának időpontja van feltüntetve, hátoldalán az "IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTI IGAZOLVÁNY" felirat található.

(2)[14] Az OBH vezető állású igazságügyi alkalmazottjának, a bírósági titkárnak, a bíróság függetlenített belső ellenőrének, a végrehajtási ügyintézőnek, valamint a Bírósági Gazdasági Hivatal vezetőjének igazolványa az (1) bekezdésben foglaltakon kívül e minőségének megjelölését is tartalmazza. Az OBH vezető állású igazságügyi alkalmazottja igazolványának mindkét oldalán, annak jobb szélén felülről lefelé futó zöld színű, a bírósági titkár, a bíróság függetlenített belső ellenőre, a végrehajtási ügyintéző, valamint a Bírósági Gazdasági Hivatal vezetőjének igazolványán barna színű sáv húzódik.

Bírósági dolgozói igazolvány

13. §[15] A Bírósági dolgozói igazolvány előoldalán a "BÍRÓSÁGI DOLGOZÓI IGAZOLVÁNY" felirat, Magyarország címere, a dolgozó színes arcképe, a dolgozó neve, szolgálati helye, az igazolvány sorszáma, valamint az érvényesség lejártának időpontja van feltüntetve, hátoldalán a "BÍRÓSÁGI DOLGOZÓI IGAZOLVÁNY" felirat található.

Hatálybalépés

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az ítélőtáblai bírák és igazságügyi alkalmazottak igazolványaira vonatkozó rendelkezések az ítélőtáblák székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló külön törvény hatálybalépésével egyidejűleg lépnek hatályba.

(3)[16]

15. §[17] A 2012. január 1. napján hatályba lépett, és az azt követő jogszabályváltozások miatt az e rendelet alapján kiállított igazolványokon feltüntetett adatok megváltozása nem érinti a bírósági igazolványokról szóló 15/1999. (XI. 10.) IM rendelet és a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosításáról szóló 47/2012. (XI. 28.) KIM rendelet hatályba lépését megelőzően kiállított igazolványok érvényességét; ezeket az igazolványokat ebből az okból nem kell bevonni és kicserélni.

16. §[18]

17. §[19]

Dr. Dávid Ibolya s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 14. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2021.11.01.

[3] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 14. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[4] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 14. § (1) bekezdése d) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[5] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 14. § (1) bekezdése e) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[6] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 14. § (1) bekezdése f) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[7] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 14. § (1) bekezdése g) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[8] A felvezető szöveget módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 14. § (1) bekezdése h) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[9] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 14. § (1) bekezdése i) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[10] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 14. § (1) bekezdése j) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[11] Megállapította a 47/2012. (XI. 28.) KIM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[12] Megállapította a 47/2012. (XI. 28.) KIM rendelet 1. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[13] Módosította a 47/2012. (XI. 28.) KIM rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[14] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 14. § (1) bekezdése l) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[15] Módosította a 47/2012. (XI. 28.) KIM rendelet 3. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 131. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Megállapította a 47/2012. (XI. 28.) KIM rendelet 2. §-a. Hatályos 2013.01.01.

[18] A §-t, s az azt megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 131. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[19] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 131. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék