Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

18/1999. (XII. 13.) NKÖM rendelet

a Kulturális Örökség Igazgatóságáról szóló 29/1998. (VI. 11.) MKM rendelet módosításáról

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: tv.) 100. §-a (3) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) A Kulturális Örökség Igazgatóságáról szóló 29/1998. (VI. 11.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az ingatlan régészeti örökség és az ingó kulturális javak [a tv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja és 1. számú melléklete s) pontja szerinti kulturális javak, z) pontja szerinti régészeti lelőhelyek, valamint zs) pontja szerinti régészeti örökség elemei (a továbbiakban együtt: kulturális örökség)] fokozott védelmével összefüggő hatósági feladataimat a Kulturális Örökség Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) útján látom el, amelynek Alapító Okiratát e rendelet melléklete tartalmazza."

(2) Az R. 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendelet tekintetében az ingatlan régészeti örökség elemei olyan régészeti leletek, vagy azok része, romja, töredéke, illetve tartozéka, funkcionális alkatrésze és berendezése, amelyek elsődleges összefüggéseikből bontás vagy szétszerelés nélkül nem mozdíthatók el."

2. § Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

Várhegyi Attila s. k.,

a nemzeti kulturális örökség minisztériumának politikai államtitkára

Melléklet a 18/1999. (XII. 13.) NKÖM rendelethez

[Melléklet a 29/1998. (VI. 11.) MKM rendelethez]

A Kulturális Örökség Igazgatóság Alapító Okirata

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: tv.) 7. §-ának (6) bekezdése és a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatásköréről szóló 161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet e 3. § (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján az ingatlan régészeti örökség és az ingó kulturális javak (a továbbiakban: kulturális örökség) fokozottabb védelmével összefüggő állami feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint állapítom meg a Kulturális Örökség Igazgatóság Alapító Okiratát:

1. Az intézmény neve: Kulturális Örökség Igazgatósága

Angolul: Cultural Heritage Directorate

Németül: Direktion für Kulturerbe

2. Az intézmény rövidített neve: KÖI

3. Székhelye: H-1053 Budapest, Magyar utca 40.

4. Körbélyegzője: Kulturális Örökség Igazgatósága (a körirat közepén a Magyar Köztársaság címere)

5. Az intézmény alapítója: a művelődési és közoktatási miniszter.

6. Az intézmény létesítésének időpontja: 1998. július 1.

7. Jogállása: országos illetékességű központi hivatal. Gazdálkodási jogköre: önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, melynek költségvetési előirányzatát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának költségvetésében a kulturális igazgatási, kutató és szolgáltató intézmények cím tartalmazza.

8. Vezetőjének kinevezési rendje: az Igazgatóság élén igazgató áll, aki - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) szerint főosztályvezetőnek minősül. Az igazgató vezetői megbízásával, illetőleg a megbízás visszavonásával kapcsolatos jogokat a miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat a szakmai felügyeletet ellátó kulturális helyettes államtitkár gyakorolja. A vezetői megbízás határozatlan időre szól. A gazdasági vezetőt - aki a Ktv. szerint főosztályvezető-helyettesnek minősül - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése alapján a gazdasági helyettes államtitkár az igazgató javaslatára határozatlan időre bízza meg és menti fel.

9. Az alkalmazottak jogviszonya: az Igazgatóság alkalmazottai a Ktv. hatálya alá tartozó köztisztviselők, akik felett a munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja.

10. Az Igazgatóság szervezeti és működési szabályzatát az Igazgatóság készíti el és a miniszter hagyja jóvá.

11. Az Igazgatóság ellátja a kulturális javak védelmével összefüggő - a tv. 51. §-ában meghatározott - feladatokat.

12. A Kulturális Örökség Igazgatósága egyéb feladatai körében

a) létrehozza és működteti a régészeti lelőhelyek folyamatos állapot felvételi és információs rendszerét; továbbá

b) kulturális javak védelme érdekében nyújtható állami támogatások felhasználása körében javaslatot tesz a miniszternek:

- a régészeti feltárások költségeihez nyújtható állami támogatás mértékére,

- a régészeti lelőhely, illetve lelet felfedezőjének anyagi elismerésére;

c) közreműködik a kulturális örökség védelmével kapcsolatos jogszabályok, országos célok, programok, feladatok és követelményrendszerek kialakításában;

d) ellátja azokat a kulturális javak védelmével kapcsolatos feladatokat, amelyeket az Európai Unió, az Európa Tanács, illetve az UNESCO idevonatkozó irányelvei, ajánlásai és rendeletei előírnak;

e) szolgáltatja a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett adatokat;

f) évente szakmai folyóiratot jelentet meg, melyben gondoskodik a próba-, megelőző és mentő feltárások eredményeinek megfelelő szakmai színvonalú közzétételéről.

13. Az Igazgatóság a hatékonyabb ügyintézés érdekében az alábbi régióközpontokban belső szervezeti egységként kirendeltségeket működtet: Budapest, Székesfehérvár, Szombathely, Pécs, Szeged, Debrecen és Miskolc. A kirendeltségek feladatait, működési rendjét az Igazgatóság szervezeti és működési szabályzata határozza meg.

A kirendeltségek illetékességi területe a következő:

Budapesti kirendeltségBudapest
Pest megye
Székesfehérvári kirendeltségFejér megye
Komárom-Esztergom megye
Veszprém megye
Szombathelyi kirendeltségGyőr-Moson-Sopron megye
Vas megye
Zala megye
Pécsi kirendeltségBaranya megye
Somogy megye
Tolna megye
Szegedi kirendeltségBács-Kiskun megye
Békés megye
Csongrád megye
Debreceni kirendeltségHajdú-Bihar megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Miskolci kirendeltségBorsod-Abaúj-Zemplén megye
Heves megye
Nógrád megye

14. Az Igazgatóságot döntései meghozatalában a miniszter által meghatározott időre felkért tanácsadó testületek segítik, amelyek az érintett szakterületek (ingatlan régészeti örökség védelme, ingó kulturális javak és levéltári anyagok védelme, muzeális és levéltári intézmények, nyilvános könyvtárak szakmai tevékenysége) képviselőiből állnak, és a szakterületet érintő kérdésekben tanácsadó, javaslattevő és véleményező feladatokat látnak el. A tanácsadó testületek működési rendjét az Igazgatóság szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

15. Az Igazgatóság vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

Tartalomjegyzék