230/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 47. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtására kiadott, többször módosított 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az a nyilvántartási szerv, amelynél a polgár a korlátozó nyilatkozatát megtette vagy visszavonta, az adatváltozásnak a nyilvántartáson történő átvezetéséről haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül gondoskodik."

2. §

A Vhr. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: "(4) A polgárnak a nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem benyújtásakor, vagy a magyar állampolgárságról való lemondás időpontjában a személyi azonosítójáról és a lakcíméről szóló hatósági igazolványát le kell adnia a külképviseleten, a központi hivatalban, vagy a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnél."

3. §

A Vhr. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A területváltozásról annak a községi, városi - fővárosban a kerületi - önkormányzatnak (a továbbiakban: települési önkormányzat) a jegyzője értesíti a központi hivatalt, ahová a változással érintett területet átcsatolták."

4. §

A Vhr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) A jegyző a polgármesteri hivatalnál vezetett helyi címnyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokat a vonatkozó határozat jogerőre emelkedését követő öt munkanapon belül közli a központi hivatallal.

(2) A jegyző a központi hivatal megkeresésére a területszervezési változásokról adatokat szolgáltat."

5. §

A Vhr. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) Helyi szinten a nyilvántartást, a települési önkormányzat polgármesteri hivatalában számítógépen-és átmenetileg manuális (kartonos) módszerrel - kezelik.

(2) A nyilvántartást helyi szinten kezelő szerv megváltozásáról, az új szervezeti rend szerint illetékes. jegyző - a kormányrendeletben kijelölt, körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: körzetközponti jegyző) útján - a vonatkozó határozat jogerőre emelkedését követő üt munkanapon belül értesíti a központi hivatalt."

6. §[1]

7. §

A Vhr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § A megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetője

a) érvényesíti a központi hivatal szakmai iránymutatásait és rendszeresen ellenőrzi ezek végrehajtását, tájékoztatja a központi hivatalt felügyeleti, koordinációs tevékenységéről;

b) felügyeli a személyi, a lakcím-, valamint a címnyilvántartási adatok feldolgozását és a nyilvántartási rendszeren belüli továbbítását;

c) intézkedik a tudomására jutott eljárási szabálytalanságok megszüntetése, valamint az adathibák és eltérések helyesbítése iránt;

d) intézkedik a települési szintet meghaladó, de a megyehatárt nem érintő területszervezési változásoknak a nyilvántartásban való átvezetéséről, továbbítja az ilyen változások adatait a központi hivatalhoz;

e) másodfokú hatósági jogkörrel rendelkezik a jegyző által nyilvántartási ügyben hozott első fokú határozatok tekintetében;

f) ellátja a nyilvántartás helyi szintű számítógépes kezelésének technikai felügyeletét;

g) gondoskodik a nyilvántartás helyi és területi számítógépes rendszereinek üzemeltetéséhez szükséges számítástechnikai eszközök és programrendszerek üzembe állításáról;

h) gondoskodik a területi adatgyűjtő és adatszétosztó, valamint a kommunikációs és felügyelő rendszerek üzemeltetéséről."

8. §

A Vhr. 12. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi hivatal első fokú hatósági jogkörében

a) dönt a személyi azonosító kiadásáról, módosításáról vagy visszavonásáról;

b) határoz a külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartásba vételéről, adatainak helyesbítéséről, módosításáról, törléséről;

c) dönt a nála előterjesztett kérelmek ügyében a személyazonosító igazolvány, valamint a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiadásáról vagy visszavonásáról;

d) egyedi és csoportos adatszolgáltatást teljesít.

(2) A központi hivatal működteti a nyilvántartás központi rendszerét, továbbá közreműködik a nyilvántartás informatikai és rendszertechnikai szabványainak kialakításában, minősíti a nyilvántartást kezelő szoftvereket, engedélyezi használatukat, ellenőrzi a szabványok, technikai előírások érvényesülését."

9. §

A Vhr. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § A központi hivatal felügyeli a nyilvántartás helyi és területi szerveinek lakcímbejelentéssel összefüggő hatósági tevékenységét. A központi hivatal jogosult a nyilvántartás bármely szervénél, illetve üzemeltetőjénél keletkezett egyedi adathibák vizsgálatára, és utasítást adhat a hiba megszüntetésének módjára."

10. §

A Vhr. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) A központi hivatal ellátja a körzetközponti

jegyző által végzett - a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány (a továbbiakban: hatósági igazolvány) kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos hatósági tevékenység szakmai felügyeletét.

(2) A központi hivatal az okmánynyilvántartásban rögzíti az általa kiadott hatósági igazolvány kitöltésének tényét, és kezeli a - a Nytv. 9. §-ának (3) bekezdése szerint - az. eljárásban keletkezett alapiratokat.

(3) A központi hivatal a nála benyújtott bejelentések alapján gondoskodik a hatósági igazolvány visszavonása, elvesztése, valamint a megsemmisülése tényének az okmánynyilvántartáson történő átvezetéséről."

11. §

A Vhr. 15. §-a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3)-(7) bekezdések megjelölése (4)-(8) bekezdésre változik:

"(3) A születési, házassági és halálozási események anyakönyvi bejegyzéseinek alapiratai a nyilvántartásnak is alapiratai, amelyeket - az anyakönyvekre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően - az esemény helye szerint illetékes anyakönyvezető őriz."

12. §

A Vhr. 16. §-a előtti alcím és a 16. § helyébe a következe rendelkezés lép:

"Személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány

16. § (1) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaz.tv.) 29. §-a szerinti hatósági igazolvány célja a polgár tájékoztatása személyi azonosítójáról és bejelentett lakcímérői annak érciekében, hogy azokat a polgár törvényben előírt kötelezettsége teljesítéséhez közhitelűen igazolhassa.

(2) A hatósági igazolvány a Szaz. tv. 29. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon kívül tartalmazza a hatósági igazolvány. okmányazonosítóját, kiállításának keltét és a kiállító hatóság megnevezését.

(3) A hatósági igazolvány a személyi azonosítót gépi olvasásra alkalmas vonalkód formájában is tanalmázza, amelyet csak a személyi azonosító kezelésére törvényben feljogosítottak olvashatnak le.

(4) A polgár külföldi születési hely adatának a hatósági igazolványba történő bejegyzésénél a település hivatalos elnevezése mellett az ismert magyar elnevezést és az ország nevét is fel kell tüntetni.

(5) A. polgár egyidejűleg csak egy érvényes hatósági igazolvánnyal rendelkezhet."

13. §

A Vhr. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) A hatósági igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon jár el:

a) az érintett polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyző, a vér-szerinti (titkos) örökbefogadás vagy a névadatok megváltozása esetén, továbbá a nyilvántartásba vétellel vagy a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban;

b) az illetékes körzetközponti jegyző, a személyazonosító igazolvány kiadási eljárásban, valamint a hatósági igazolványba tévesen bejegyzett adatok helyesbítése vagy a hatósági igazolvány gyártmányhibája esetén;

c) a központi hivatal, a külföldön élő magyar állampolgárok nyilvántartásával valamint a személyi azonosító visszavonásával, törlésével összefüggő eljárásban.

(2) Az eljáró hatóság

a) dönt a hatósági igazolvány kiadásáról, kiadásának megtagadásáról, valamint a hatósági igazolvány cseréjéről és visszavonásáról;

b) intézkedik - a hatósági igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés során tapasztalt, vagy a polgár által bejelentett - adatváltozásnak, adatjavításnak a személyiadat- és lakcímnyilvántartáson történő átvezetéséről;

c) kezeli a hatósági igazolvány kiadásának megtagadásával kapcsolatos alapiratokat;

d) gondoskodik a hatósági igazolvány kiadása, visszavonása, leadása, elvesztése, megsemmisülése és találása tényének az okmánynyilvántartáson történő átvezetéséről.

(3) Az eljáró hatóság a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetekben továbbítja az illetékes körzetközponti jegyzőnek a hatósági igazolvány kitöltéséhez szükséges adatokat, iratokat."

14. §

A Vhr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) A hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul.

(2) A hatósági igazolvány kiadása hivatalból történik, ha

a) arra a személyazonosító igazolvány kiadási eljárásban és oly módon kerül sor, hogy a polgár a lakcímet is tartalmazó régi típusú személyazonosító igazolványát cseréli le, és hatósági igazolvánnyal még nem látták el;

b) arra a személyi azonosító kiadásával vagy módosításával összefüggő eljárásban vagy a lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban került sor;

c) a hatósági igazolvány kiállítása tévesen bejegyzett adatok helyesbítése vagy a hatósági igazolvány gyártmányhibája miatt történt;

d) a Magyar Köztársaság területét külföldön történő letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár kéri adatainak a nyilvántartásban való további kezelését.

(3) Az érintett polgár kérelmére akkor kell kiadni a hatósági igazolványt, ha a polgár

a) személyi azonosítót nem érintő személyi adatai (névadatai, anyja neve) megváltoztak;

b) a hatósági igazolvánnyal azért nem rendelkezik, mert az a birtokából kikerült (elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés);

c) hatósági igazolványa megrongálódott;

d) lakcíme szerinti település neve, postai irányítószáma, a lakás címeként bejelentett közterület neve vagy jellege, illetőleg a ház száma megváltozott (címváltozás).

(4) A hatósági igazolványt

a) az újszülött törvényes képviselőjének az anyakönyvvezető,

b) a külföldről hazatérő magyar állampolgárnak, az utólag nyilvántartásba vett polgárnak, a bevándoroltnak, továbbá a menekültként elismert személynek a jegyző,

c) a külföldön élő magyar állampolgárnak a külképviselet,

d) az állandó személyazonosító igazolvány egyidejű kiadása esetén, a körzetközponti jegyző

adja át.

(5) A központi hivatal a hatósági igazolványt közvetlenül is átadhatja az érintettnek."

15. §

A Vhr. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"19. § (1) A polgár lakóhelye szerint illetékes jegyző - az illetékes körzetközponti jegyző útján -, továbbá külföldön élő magyar állampolgár esetén a központi hivatal, a polgár kérelmére új hatósági igazolványt állít ki, ha a korábban kiadott igazolványt a polgár elvesztette, az megsemmisült, vagy megrongálódása miatt használhatatlanná vált.

(2) Érvénytelen a hatósági igazolvány, ha a) az abba bejegyzett adatok megváltoztak,

b) az megrongálódott, elveszett, eltulajdonították,

c) az hamis adatokat tartalmaz, illetőleg azt nem a kiállítására jogosult szerv állította ki,

d) megszűnt a hatósági igazolványra való jogosultság,

e) a polgár meghalt.

(3) Megszűnik a hatósági igazolványra való jogosultság, ha

a) a magyar állampolgár a Magyar Köztársaság területét külföldön történő végleges letelepedés szándékával hagyja el, és nem kéri, hogy adatai a nyilvántartásban továbbra is - külföldön élő magyar állampolgárként szerepeljenek;

b) a bevándorolt vagy a menekült jogállású személy a Magyar Köztársaság területét külföldön történő végleges letelepedés szándékával hagyja el;

c) a bevándorolt jogállású személy bevándorlási engedélyét visszavonták;

d) a menekült jogállású személy menekültkénti elismeréséről rendelkező határozatot visszavontak;

e) ha a külföldön élő magyar állampolgár kéri adatainak a nyilvántartásból való törlését, továbbá

f) a magyar állampolgárságról történő lemondás esetén.

(4) A (2) bekezdés a)-e) pontjában foglalt esetben a polgár lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek, az elhalálozás helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnek vagy a központi hivatalnak gondoskodnia kell a hatósági igazolvány bevonásáról, érvénytelenítéséről és az érvénytelenítés tényének a hatósági igazolvány nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

(5) A (3) bekezdés b)-c) pontjában foglalt eseteiben a hatósági igazolvány bevonásáról - a bevándorolt tekintetétien - az érintett lakóhelye szerint illetékes idegenrendészeti hatóság is intézkedhet. A bevont hatósági igazolványt érvénytelenítés és az érvénytelenítés tényének a hatósági igazolvány nyilvántartásba történő bejegyzése céljából továbbítani kell az illetékes jegyzőnek vagy a központi hivatalnak.

(6) A (3) bekezdés b) és d) pontban meghatározott esetekben - a menekülttekintetében - a hatósági igazolvány bevonásáról az érintett lakóhelye szerint illetékes menekültügyi hatóság is intézkedhet. A menekültügyi hatóság a bevont hatósági igazolványt érvénytelenítés és az érvénytelenítés tényének a hatósági igazolvány nyilvántartásba történő bejegyzése céljából továbbítja az illetékes jegyzőnek vagy a központi hivatalnak.

(7) Az érvénytelen hatósági igazolványt, illetőleg - a polgár elhalálozása esetén -hozzátartozója, vagy a gyógyintézet köteles nyolc napon belül leadni a (4)-(6) bekezdésben megjelölt hatóságnak."

16. § A Vhr. 21. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A jegyző gondoskodik a nyilvántartási ügyben saját hatáskörében, illetőleg az illetékes területi szerv és a bíróság értesítése alapján az e szervek által hozott jogerős és végrehajtható határozatokban foglaltaknak a nyilvántartáson történt átvezetéséről."

17. § A Vhr. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Adatszolgáltatás igénylésekor az érintett polgár azonosításra alkalmas természetes személyazonosító adatait, illetőleg lakcímét, csoportos adatszolgáltatás igénylése esetén a csoportismérveket, a személyazonosító igazolványra vonatkozó adatigénylésekor pedig az igazolvány okmányazonosítóját kell megadni. Ha a csoportismérv olyan következtetések levonására alkalmas, amelynek alapján valószínűsíthető az érintett személyek faji eredete, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozása, vallásos vagy más meggyőződése, az adatszolgáltatási kérelem nem teljesíthető, kivéve, ha ezeknek az adatoknak a kezelésére törvény a kérelmezőt feljogosítja."

18. § A Vhr. 27. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: "(2) A közigazgatási hivatal vezetője a nyilvántartásból külön kérelem nélkül is felhasználhat adatot, feltéve, hogy az törvény vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet által hatáskörébe utalt feladatainak ellátásához szükséges, és azt a törvény lehetővé teszi. Az e rendelkezések alapján történt adatfelhasználást is fel kell tüntetni az adatszolgáltatási nyilvántartásban."

19. § A Vhr. 32. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bejelentőlapon szereplő személyi adatokat és az előző lakcímre vonatkozó adatokat a személyazonosító igazolvány, illetve a személyazonosság igazolására alkalmas más érvényes okmány - a Nytv. hatálya alá tartozó külföldön élő magyar állampolgár esetén az útlevél a hatósági igazolvány, bevándorolt jogállású személy esetében a jogerős bevándorlási engedély, menekült jogállású személy esetében a menekültkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat adattartalmával egyezően kell kiállítani. Az előző lakcímre vonatkozó adatokat érvényes lakcímadatot tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány adattartalmával megegyezően kell kiállítani. A bejelentőlapot a lakcímbejelentés teljesítésére kötelezettnek és az e rendeletben meghatározott esetekben a szállásadónak is saját kezűleg alá kell írnia."

20. § A Vhr. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"41. § A tartózkodási hely megszüntetéséről vagy megújításáról a jegyző - a körzetközponti jegyző útján - öt munkanapon belül értesíti a központi hivatalt."

21. § A Vhr. 45. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"45. § A nyilvántartás központi, területi és helyi szerve

a következő nyilvántartásokat vezeti:

a) adatszolgáltatási nyilvántartást, az általa teljesített adatszolgáltatásokról;

b) jogosultsági nyilvántartást, az on-line rendszer használatát a jogosultakról;

c) üzemeltetési naplót;

d) technikai háttérnyilvántartást (gép-, szerv- és szoftvernyilvántartás)."

22. § (1) Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Vhr. 4. §-ának (1) bekezdése, 21. § (1) bekezdéséből "- a személyazonosító igazolvány kiállítása céljából" szövegrész, 28. §-ából a "helyi vagy a" szövegrész, a 46/A. §-ából a "helyi, területi és a központi" szövegrész, 47. §-a (1) bekezdésének i) pontja, továbbá a 48. §-ának (1)-(5) bekezdése, valamint a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 18. §-a (1) bekezdésének a) pontjából a "három hónapnál nem régebbi" szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére