115/2007. (V. 24.) Korm. rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvénnyel, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

- az 1. §, a 31. § (3) bekezdés a), h) és i) pont, a 31. § (4) bekezdés a), e), f), j) és q) pont tekintetében - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában;

- a 2. §, a 31. § (3) bekezdés b) pont tekintetében - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában;

- a 3. §, a 31. § (4) bekezdés b) pont tekintetében - a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában;

- a 4. § tekintetében - a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában;

- az 5. §, a 13. §, a 18. §, a 26. §, a 31. § (4) bekezdés m) és s) pont tekintetében - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), i) és l) pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés b), d), f) és k) pontjában, valamint az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 2. § (2) bekezdésében;

- a 7. §, a 31. § (3) bekezdés e) pont, a 31. § (4) bekezdés h), k) és u) pont tekintetében - a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében;

- a 8. §, a 28. §, a 29. §, a 31. § (3) bekezdés f), o), p) és r) pont, a 31. § (4) bekezdés v) pont tekintetében - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés. f), h), j), o)-q) pontjában;

- a 9. §, a 31. § (3) bekezdés g) pont, a 31. § (4) bekezdés d) és o) pont tekintetében - a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) és c) pontjában;

- a 11. §, a 31. § (4) bekezdés g), n), t) és w) pont tekintetében - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés d) pontjában, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés i) pontjában, továbbá a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. § (1) bekezdésében;

- a 14. §, a 31. § (4) bekezdés l) pont tekintetében - a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában;

- a 15. §, a 31. § (4) bekezdés c) pont tekintetében - a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény 60. § (1) bekezdés a) és b) pontjában;

- a 16. § tekintetében - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (4) bekezdésében, 178. § (1) bekezdés d) pontjában;

- a 17. §, a 31. § (4) bekezdés p) pont tekintetében - a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 21. §-ában;

- a 20. §, a 31. § (3) bekezdés k) pont tekintetében - a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 28. §-ában, 83. § (2) bekezdés d) pontjában;

- a 21. §, a 31. § (3) bekezdés l) pont tekintetében - a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. § (1) bekezdés c) és d) pontjában;

- a 22. §, a 31. § (4) bekezdés r) pont tekintetében - a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 7. § e) pontjában;

- a 23. §, a 31. § (3) bekezdés m) pont tekintetében - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában;

- a 24. § tekintetében - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés c) pontjában;

- a 25. §, a 31. § (3) bekezdés n) pont tekintetében - az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 28. § (1) bekezdés b) pontjában;

- a 27. § tekintetében - a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-ában;

- a 30. §, a 31. § (3) bekezdés s) pont tekintetében - a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 9. § (4) bekezdésében;

- a 31. § (3) bekezdés c) pont tekintetében - a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § c) és e) pontjában;

- a 31. § (3) bekezdés q) pont tekintetében - a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény 37. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A jegyző a nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése érdekében gondoskodik az illetékességi területén bekövetkezett adatváltozások nyilvántartáson történő átvezetéséről, továbbá figyelemmel kíséri az adatváltozások és az adatjavítások továbbításának és a nyilvántartáson való átvezetésének megtörténtét.

(2) A jegyző az adatváltozásokat és azok alapiratát haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül továbbítja a körzetközponti jegyzőnek, aki a feldolgozást követően gondoskodik az iratoknak a központi szervhez való továbbításáról.

(3) Ha az adatváltozást a személyazonosító igazolvány, valamint a személyazonosítás célját szolgáló és a jogosultságot igazoló egyéb okmányok kiadásával összefüggő eljárásban jelentik be, a körzetközponti jegyző értesíti az adatváltozásról a központi szervet.

(4) A körzetközponti jegyző átvezeti a nyilvántartáson a személyi és lakcímadatokat, adatváltozásokat és adatjavításokat

a) a jegyző és a saját illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgár tekintetében, valamint

b) a személyazonosító igazolvány, illetve a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos - kormányrendeletben megállapított - hatósági jogkörében eljárva.

(5) A körzetközponti jegyző az adatváltozások alapiratait haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül közvetlenül a központi szervnek küldi meg.

(6) A lakóhely szerint illetékes körzetközponti jegyző felveszi a nyilvántartásba a letelepedett jogállású polgárt. "

(2) A Vhr. 12. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A központi szerv első fokú hatósági jogkörében]

"f) az illetékes idegenrendészeti szerv értesítése alapján felveszi a nyilvántartásba a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek személyi- és lakcímadatait, és átvezeti a nyilvántartáson külföldön bekövetkezett elhalálozásuk és névváltozásuk adatait. "

(3) A Vhr. 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hatósági igazolvánnyal összefüggő hatósági ügyben első fokon jár el:]

"c) a központi szerv a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy adatainak nyilvántartásba vételével, továbbá a honosított és a külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásával, valamint a személyi azonosító visszavonásával és törlésével kapcsolatos eljárásban. "

(4) A Vhr. 19. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Megszűnik a hatósági igazolványra való jogosultság, ha]

"b) a letelepedett jogállású polgár letelepedési engedélyét, ideiglenes letelepedési engedélyét, nemzeti letelepedési engedélyét, illetve EK letelepedési engedélyét (a továbbiakban együtt: letelepedett jogállást igazoló okmány) az idegenrendészeti hatóság visszavonta; "

(5) A Vhr. 19. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[Megszűnik a hatósági igazolványra való jogosultság, ha]

"c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy tartózkodási joga megszűnt, vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott; "

(6) A Vhr. 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az érvénytelen hatósági igazolványt a polgár, illetve - elhalálozása esetén - hozzátartozója vagy a gyógyintézet köteles nyolc napon belül leadni a (4)-(6) bekezdésben megjelölt hatóságnak. "

(7) A Vhr. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"20. § (1) Az anyakönyvvezető a születési, házassági és halálozási anyakönyvbe bejegyzett alap-, valamint az utólagos bejegyzésekből és kijavításokból eredő adatváltozásokat öt munkanapon belül átvezeti a nyilvántartáson.

(2) A hazai anyakönyvezésre kijelölt szerv az általa a születési, házassági és halálozási anyakönyvbe bejegyzett alap-, valamint az utólagos bejegyzésekből és kijavításokból eredő adatváltozásokat öt munkanapon belül átvezeti a nyilvántartáson. "

(8) A Vhr. 21. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A külföldről hazatérő magyar állampolgár a magyarországi lakóhelyére történt beköltözéstől, a bevándorolt a magyarországi tartózkodásra jogosító engedélye kézhezvételétől, a menekült pedig az e jogállását elismerő határozat jogerőre emelkedésétől számított három munkanapon belül köteles a lakóhelye szerinti jegyzőnél a nyilvántartásba vételhez szükséges - okirattal igazolt - személyi- és lakcímadatokat bejelenteni. Az adatok nyilvántartásba vételéről a jegyző hatósági igazolványt ad ki.

(2) A letelepedett jogállású polgár letelepedett jogállást igazoló okmánya kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles a nyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatait bejelenteni a lakóhelye szerint illetékes körzetközponti feladatokat ellátó jegyzőnek. Az adatok nyilvántartásba vételéről a körzetközponti jegyző hatósági igazolványt ad ki.

(3) A Magyar Köztársaság területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgárnak a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát a jegyző bevonja. "

(9) A Vhr. 21. §-a a következő új (9) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (9) bekezdés megjelölése (10) bekezdésre változik:

"(9) Az idegenrendészeti hatóság haladéktalanul értesíti a központi szervet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy nyilvántartásba vételéhez szükséges személyi- és lakcímadatokról, az érintett külföldön bekövetkezett elhalálozásáról, névváltozásáról, tartózkodási joga megszűnéséről, továbbá arról, hogy az érintett tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott. "

(10) A Vhr. 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A letelepedett jogállású polgár a nyilvántartásba való bejelentési kötelezettségét a 21. § (2) bekezdésében meghatározott eljárás során az idegenrendészeti hatóság által kiadott letelepedett jogállást igazoló okmány, valamint az érintett személyi adatairól és első bejelentett lakcíméről kiállított hatósági bizonyítvány bemutatásával teljesíti. "

(11) A Vhr. 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy első lakóhelyét az idegenrendészeti hatóságnál a regisztrációs igazolás, illetve a tartózkodási kártya kiállításával kapcsolatos eljárásban jelenti be. "

(12) A Vhr. 32. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Ilyen okmány hiányában az adatok igazolására szolgál]

"b) a letelepedett jogállású polgár esetében az érvényes letelepedett jogállást igazoló okmánya,

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében érvényes úti okmánya, "

(13) A Vhr. 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az (1) bekezdés szerinti elutasításról, illetve a lakcím érvénytelenségének megállapításáról a jegyző a bevándorolt, illetve letelepedett jogállású polgár, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetén haladéktalanul értesíti az illetékes területi idegenrendészeti hatóságot. "

(14) A Vhr. a következő 41/A. §-sal egészül ki:

"41/A. § A kiskorú gyermek külföldi letelepedési szándékának bejelentéséhez a szülőnek, törvényes képviselőnek csatolnia kell a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 77. § (3) bekezdése szerinti gyámhatósági jóváhagyást is. "

2. §

(1) A vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vpr.) 2. § (1) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Vásár rendezésére és piac fenntartására csak az kaphat jogosítványt, aki lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján - a szabad mozgás és tartózkodás joga, továbbá a naptári évenként 90 munkanapot meg nem haladó szolgáltatásnyújtás joga tekintetében - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez (a továbbiakban együtt: EGT-állam) . "

(2) A Vpr. a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § Ez a rendelet az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/22 l/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja. "

3. §

(1) A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Br.) 1. számú melléklet II. pontja a következő 20-22. ponttal egészül ki:

"20. regisztrációs igazolás EGT-állampolgár részére,

21. az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának tartózkodási kártyája,

22. állandó tartózkodási kártya az EGT-állampolgár és a családtag részére. "

(2) A Br. 1. számú melléklet III. pont 1.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.6. befogadottak, illetve emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított ellátási igazolvány, "

4. §

(1) A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) l/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a lakás-előtakarékoskodó az Ltv. 21. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott személy, jogosultságának megállapítása céljából az állami támogatás iránti kérelem benyújtásakor, valamint az állami támogatás és járulékai felvételekor köteles bemutatni érvényes úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, valamint igazolni tartózkodási jogát. "

(2) Az Lr. 1/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ha a lakás-előtakarékoskodó az Ltv. 21. §-a (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott személy, jogosultságát az állami támogatás iránti kérelem benyújtásakor és az állami támogatás és járulékai felvételekor]

"a) érvényes letelepedett jogállást igazoló okmány bemutatásával igazolja letelepedett személy esetén, "

(3) Az Lr. 1/A. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ha a lakás-előtakarékoskodó az Ltv. 21. §-a (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott személy, jogosultságát az állami támogatás iránti kérelem benyújtásakor és az állami támogatás és járulékai felvételekor]

"c) érvényes személyazonosító igazolvány, illetve annak kiállításáig a menekültként való elismerésről szóló jogerős határozat bemutatásával igazolja menekültként elismert személy esetén. "

5. §

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 69. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Gyvt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti személy a kérelméhez a (4) bekezdésben meghatározottakon túl csatolja a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványának a lakcímről szóló hatósági igazolvány részéről készült másolatát. "

6. §

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet 10. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3)-(5) bekezdés megjelölése (4)-(6) bekezdésre változik:

"(3) A (2) bekezdés c) pontja alkalmazásában EGT-ál-lamnak minősül az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. "

7. §

(1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Utr.) 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában az útlevél mellett az úti okmányokfajtái:]

"d) a bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya. "

(2) Az Utr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a menekültügyi hatóság által menedékesként elismert személy nem rendelkezik származási országa érvényes úti okmányával - kérelmére - utazásának időtartamára, de legfeljebb hat hónapra érvényes úti okmánnyal lehet ellátni. "

(3) Az Utr. 12. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"A bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya

12. § A bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya tartalmazza:

a) a kérelmező családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát vagy hontalanságát, arcképmását, saját kezű aláírását;

b) a bevándorolt, letelepedett vagy hontalan jogállást igazoló okmány számát, az okmányt kiállító hatóság megnevezését, továbbá a kérelmező jogállására vonatkozó bejegyzést;

c) az úti okmány megnevezését, számát, keltét, érvényességi idejét, a kiállító magyar útlevélhatóság megnevezését és bélyegzőlenyomatát. "

(4) Az Utr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kérelmező

a) a magánútlevél iránti kérelmet belföldön a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál, a 20. § (1) bekezdésében foglalt esetben a jegyzőnél, külföldön a külképviseletnél; a diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet a Külügyminisztériumnál; az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a külképviseletnél,

b) a magánútlevél soron kívüli kiállítására vonatkozó kérelmet a körzetközponti jegyzőnél vagy a Hivatalnál,

c) a menekültként elismert személy kétnyelvű úti okmánya, a menedékes úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi szervénél,

d) bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelmező lakóhelye vagy - hontalan esetében - tartózkodási helye szerint illetékes területi szervénél

nyújthatja be. "

8. §

A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 13. §-ában az "E kormányrendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösség következő jogszabályával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: " szövegrész helyébe az "Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: " szöveg lép, és ezzel egyidejűleg a 13. § a következő f) és g) ponttal egészül ki:

"f) a Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés a) pont és 21. cikk;

g) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/22 l/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk. "

9. §

(1) A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Csr.) 27/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27/D. § Amennyiben a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra távozik az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak, illetve annak az államnak a területére, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez (a továbbiakban: EGT-állam), az ellátást folyósító szerv - az ügyben keletkezett iratoknak és a folytatólagos igénylésre jogosító igazolványnak a Regionális Igazgatósághoz történő egyidejű áttételével - az ellátás folyósítását megszünteti. A Regionális Igazgatóság - a jogosultsági feltételek változatlan fennállása esetén - az ellátást a magyarországi lakóhely szerinti folyósítás megszüntetését követő hónap első napjától folyósítja. "

(2) A Csr. 27/F. § (1) bekezdésének felvezető szövegében a "c) pontja" szövegrész helyébe a "c) és d) pontja" szöveg lép, és ezzel egyidejűleg az (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványának a lakcímről szóló hatósági igazolvány részéről készült másolatát. "

10. §

(1) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Szakképesítéssel még nem rendelkező jelöltek első szakképesítése megszerzésének törzsképzési ideje tartamára a magyar állampolgárok, a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, a hontalanként, menekültként elismert személyek, valamint a bevándorolt és a letelepedett jogállású személyek részére az állam központi gyakornoki rendszert működtet, melynek fedezetét az Egészségügyi Minisztérium fejezet éves költségvetési előirányzataiban biztosítja. "

(2) Az Eszr. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 93/16/EGK irányelve (1993. április 5.) az orvosok szabad mozgásának elősegítéséről, illetve az orvosi oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről, 24. cikk;

b) a Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés b) pont és 21. cikk;

c) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/22 l/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk. "

11. §

(1) Az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kbr.) 1. §b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendeletet]

"b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján a fuvarozóval, illetve a munkáltatóval szemben kiszabható"

[közrendvédelmi bírság (a továbbiakban együtt: bírság) esetén kell alkalmazni.]

(2) A Kbr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az 1. § a) pontja szerinti bírságot a sajtótevékenységet folytató, illetve egyéb tájékoztatást, hír- vagy műsorszolgáltatást nyújtó szervezet üzemeltetőjével, illetve ennek hiányában a szervezettel szemben a szervezet székhelye szerint illetékes rendőrkapitányság állapítja meg. "

12. §

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 5. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2) és (3) bekezdés megjelölése (3) és (4) bekezdésre változik:

"(2) A Hivatal köztisztviselője az állampolgársági ügyben indult perben az igazságügyi és rendészeti minisztert meghatalmazottként képviselheti. "

13. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szr.) 1. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"g) közösségi fenntartó:

ga) az a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy), aki szociális vállalkozói engedéllyel rendelkezik,

gb) az a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban van, "

(2) Az Szr. 18. § (5) bekezdés bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy számára a szociális vállalkozói igazolványt akkor kell kiadni, ha"

(3) Az Szr. a következő 24. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Az Európai Unió jogának való megfelelés

24. § Ez a rendelet az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/22 l/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja. "

14. §

(1) A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sfr.) 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5/A. § A Fot. 23. § (2) bekezdése szerinti személy a támogatás iránti igényhez - az e rendeletben meghatározottakon túl - csatolja a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványának a lakcímről szóló hatósági igazolvány részéről készült másolatát. "

(2) Az Sfr. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra távozik az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak, illetve annak az államnak a területére, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, az ellátást folyósító Igazgatóság - az ügyben keletkezett iratoknak a Pest Megyei Igazgatósághoz történő egyidejű áttételével - a támogatás folyósítását megszünteti. A Pest Megyei Igazgatóság - a jogosultsági feltételek változatlan fennállása esetén - a fogyatékossági támogatást a magyarországi lakóhely szerinti folyósítás megszüntetését követő hónap első napjától folyósítja. "

(3) Az Sfr. a következő 21. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Az Európai Unió jogának való megfelelés

21. § Ez a rendelet az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/22 l/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja. "

15. §

A menekültügyi eljárás részletes szabályairól és a menedékesek okmányairól szóló 172/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet 1/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a kérelmező átadását vagy átvételét hatósági kísérettel hajtják végre, a végrehajtásra a kitoloncolás foganatosításának - külön jogszabályban meghatározott - szabályait kell megfelelően alkalmazni. "

16. §

(1) A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kszr.) 3. § (11) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében a szakmai gyakorlatot elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a kérelmező ezt már teljesítette az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. "

(2) A Kszr. a következő 12. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § Ez a rendelet az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/22 l/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja. "

17. §[1]

18. §

(1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyr.) 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"h) közösségi fenntartó:

ha) az a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedéllyel rendelkezik,

hb) az a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti tevékenységének fő helye az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban van. "

(2) A Gyr. a következő 20. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Az Európai Unió jogának való megfelelés

20. § Ez a rendelet az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/22 l/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja. "

19. §

(1) A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nür.) 4. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"2. belföldi:

a) A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként elismert személy;

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó azon személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik; "

(2) A Nür. 4. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"10. külföldi: az a természetes személy, aki nem minősül belföldinek; "

(3) A Nür. 16. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A külföldi egyéni bejelentőlapnak a következő adatokat kell tartalmaznia:]

"a) a külföldi következő adatait:

aa) harmadik országbeli állampolgár esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben a harmadik országbeli állampolgár szálláshelyének bejelentési kötelezettsége körében előírt adatokat,

ab) a szabad mozgás és a három hónapot meg nem haladó tartózkodás jogával rendelkező személy esetén családi és utónevét, születési családi és utónevét, előző családi és utónevét, születési helyét és idejét, nemét, anyja születési családi és utónevét, állampolgárságát vagy hontalan státuszát, úti okmánya vagy személyazonosító igazolványa azonosító adatait. "

20. §

A külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Amennyiben az R. szabályai szerint nem tagadható meg a hozzájárulás a külföldi gyógykezelésnek az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban történő nyújtásához, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez (a továbbiakban együtt: EGT-állam), akkor e rendelet 2. § (5) bekezdését és 5. §-át nem kell alkalmazni. "

21. §

A postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A címzett, illetve az egyéb jogosult átvevő a személyazonosságát az alábbi - érvényes - okiratokkal igazolhatja:]

"d) letelepedett jogállást igazoló okmánnyal, "

22. §

(1) A terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tcr.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Támogatás - a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Unió tagállama, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiségű gazdasági társaság és egyéni vállalkozó, továbbá a magyar állampolgárságú vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező természetes személy részére nyújtható. "

(2) A Tcr. a következő 27. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Az Európai Unió jogának való megfelelés

27. § Ez a rendelet az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/22 l/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja. "

23. §

A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az iratot átvevő címzett (helyettes átvevő), illetve szervezet esetében a 15. § (1) bekezdésében megjelölt személy a személyazonosságát a következő érvényes okmányokkal igazolhatja:]

"d) letelepedett jogállást igazoló okmánnyal, "

24. §

(1) A hatósági közvetítőkről szóló 179/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Hatósági közvetítő az lehet, aki]

"b) magyar állampolgár vagy külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy; "

(2) A Hkr. a következő 14. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Az Európai Unió jogának való megfelelés

14. § Ez a rendelet az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/22 l/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja. "

(3) A Hkr. 2. melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hatósági közvetítői nyilvántartásba való felvétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell]

"b) a kérelmező állampolgárságát, valamint nem magyar állampolgárságú kérelmező esetén annak igazolását, hogy külön törvényben meghatározottak szerint rendelkezik a szabad mozgás és tartózkodás jogával; "

25. §

A közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítésszolgáltatókra vonatkozó követelményekről szóló 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

"d) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. "

26. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti személy esetében a kérelem elbírálásához szükséges a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványának a lakcímről szóló hatósági igazolvány részéről készült másolata. "

27. §

(1) A hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"b) Európai Gazdasági Térségben működő felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: EGT felsőoktatási intézmény): a c) pontban foglaltak kivételével az a felsőoktatási intézmény, amely államilag elismert az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve abban az államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez, "

(2) A Hr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Hallgatói hitelre a (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel - egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül - jogosult:

a) a magyar állampolgár, a menekültként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, továbbá

b) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki

ba) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult,

bb) a ba) pontban meghatározott személy családtagjaként az Szmtv. 6. § (2) bekezdése alapján három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult,

bc) az Szmtv. 7. § (1) bekezdése alapján három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult, vagy

bd) az Szmtv. alapján állandó tartózkodásra jogosult. "

(3) A Hr. a következő 33. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Az Európai Unió jogának való megfelelés

33. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés b) pont és 21. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk. "

28. §

(1) A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 1. § (2) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"7. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy: aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja; "

(2) A Tr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Önálló szakmagyakorlási tevékenységet folytathat - a (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével

a) a magyar állampolgár,

b) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki Magyarországon gazdasági céllal letelepedni szándékozik,

c) a letelepedett jogállású harmadik országbeli állampolgár,

ha kérelmére a képzési szak szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara szakmagyakorlási jogosultságot állapított meg és a nyilvántartásba (a továbbiakban: névjegyzék) bejegyezte. "

(3) A Tr. 2. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A szakmagyakorlásra kamarai tagság nélkül jogosult]

"b) a Magyarországon gazdasági céllal letelepedni nem szándékozó - az elkülönítetten vezetett névjegyzékbe bejegyzett -, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy; "

(4) A Tr. 20. §-a a következő e) és f) ponttal egészül ki: [Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:]

"e) a Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés a) pont és 21. cikk;

f) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/22 l/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk. "

29. §

(1) Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ér.) 1. § (2) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"4. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy: aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja; "

(2) Az Ér. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Szakmagyakorlási tevékenységet az a

a) magyar állampolgár,

b) Magyarországon gazdasági céllal letelepedni szándékozó, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy,

c) letelepedett jogállású harmadik országbeli állampolgár folytathat, aki büntetlen előéletű, és akinek kérelmére a területi mérnöki kamara, építész kamarai tagok, valamint azok esetében, akikről az építész kamara névjegyzéket vezet a területi építész kamara (a továbbiakban együtt: területi kamara) a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlására vonatkozó jogosultságot (a továbbiakban: szakmagyakorlási jogosultság) megállapított, és akit névjegyzékbe vett. "

(3) Az Ér. 15. §-a a következő e) és f) ponttal egészül ki: [Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:]

"e) a Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés a) pont és 21. cikk;

f) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/22 l/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk. "

30. §

(1) A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kfszr.) 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az életkora alapján az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezményre jogosult:]

"c) 65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, a letelepedett jogállású személy, a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy), valamint nemzetközi szerződés rendelkezése esetén a szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár a 2. kocsiosztályon, személyi igazolványa vagy bármely más személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával; "

(2) A Kfszr. 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az életkora alapján az 1. mellékletben meghatározott utazási kedvezményre jogosult:]

"f) évente 4 alkalommal menettérti utazásra

fa) a Szátv. 8. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott 6. és 65. életév közötti külföldi állampolgár a nevére kiállított "Magyar igazolvány", illetve "Magyar hozzátartozói igazolvány" felmutatásával;

fb) a 6. és 65. életév közötti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy személyi igazolványa vagy bármely más személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával; "

(3) A Kfszr. 3. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

[Tanulói jogviszony a alapján az 1. mellékletben meghatározott kedvezményre jogosult:]

"h) az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki olyan alap-, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali oktatás munkarendje vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója, illetve hallgatója, amely az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban működik, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. "

(4) A Kfszr. 9. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Utaslétszám alapján utazási kedvezmény igénybevételére jogosult:]

"e) évente egy alkalommal menettérti utazásra

ea) a Szátv. 8. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott 18 éven aluli személyek legalább tíz főből álló csoportja és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérője,

eb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 18 éven aluli személyek legalább tíz főből álló csoportja és a velük utazó két 18. életévét betöltött kísérője a csoportos utazást szervező előzetes megrendelése alapján; "

(5) A Kfszr. a következő 12. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

"Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés f) pont és 21. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/3 8/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/22 l/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk. "

31. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1. § (7) bekezdése 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 11. §-ának felvezető szövegében a "megyei, fővárosi közigazgatási hivatal" szövegrész helyébe a "közigazgatási hivatal" szöveg, 19. § (3) bekezdés d) pontjában a "menekült jogállású személy" szövegrész helyébe a "menekültként elismert személy (a továbbiakban: menekült) " szöveg, 48. § (7) bekezdésében a "megyei, fővárosi közigazgatási hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "közigazgatási hivatal" szöveg,

b) a vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) és (5) bekezdésében az "Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában" szövegrész helyébe a "valamely EGT-államban" szöveg,

c) a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pont második francia bekezdésében a "tartózkodási engedély száma" szövegrész helyébe a "tartózkodási jogát igazoló okmány száma" szöveg,

d) az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontjában az "Európai Gazdasági Térséghez tartozó országban" szövegrész helyébe az "EGT-államban" szöveg,

e) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a "külföldi és a tartózkodási engedéllyel rendelkező" szövegrész helyébe a "jogállású személy és a" szöveg, 30. § (2) bekezdésében a "külföldi" szövegrész helyébe a "jogállású személy" szöveg,

f) a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében az "Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT állampolgár) " szövegrész helyébe a "Külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy (a továbbiakban: a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy), illetve a letelepedett jogállású személy" szöveg, 7. § (3) bekezdés c) pontjában az "EGT állampolgár" szövegrész helyébe az "a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, illetve letelepedett jogállású személy, " szöveg,

g) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésében, 26/A. § (3) bekezdés b) pontjában a "c) pontjában" szövegrész helyébe a "c) és d) pontjában" szöveg, 4/B. § b) pontjában a "Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságot" szövegrész helyébe a "Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságát (a továbbiakban: Regionális Igazgatóság) " szöveg, 4/B. § c) pontjában a "Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságát" szövegrész helyébe a "Regionális Igazgatóságot" szöveg, 26/A. § (3) bekezdés b) pontjában a "Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságának" szövegrész helyébe a "Regionális Igazgatóságnak" szöveg, 27/G. §-ában az "Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes, illetve nemzetközi szerződés alapján azonos jogállást élvező állam" szövegrész helyébe az "Az EGT-állam" szöveg, 1. számú mellékletében "AZ IGÉNYLŐRE VONATKOZÓ ADATOK" című részben "Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában" szövegrész helyébe az "az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez (a továbbiakban: EGT-állam)" szöveg, 1. számú melléklet 6. számú pótlapjának "I. Az igénylőre vonatkozó adatok" című részében, valamint 1. számú melléklet 6. számú pótlapjának "II. Házastársra, élettársra vonatkozó adatok" című részében "az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában" szövegrész helyébe a "valamely EGT-államban" szöveg,

h) a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében a "letelepedési engedély okmányába" szövegrész helyébe a "letelepedési engedélyébe, ideiglenes letelepedési engedélyébe, nemzeti letelepedési engedélyébe, illetve EK letelepedési engedélyébe (a továbbiakban együtt: letelepedett jogállást igazoló okmány) " szöveg, 18. § (1) bekezdés d) pontjában a "letelepedési engedély okmányt" szövegrész helyébe a "letelepedett jogállást igazoló okmányt" szöveg, 30. § (3) bekezdésében a "letelepedési engedély okmány" szövegrész helyébe a "letelepedett jogállást igazoló okmány" szöveg, 36. és 37. §-ában a "bevándorolt vagy menekült jogállású" szövegrész helyébe a "bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállású" szöveg,

i) az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában az "az Nytv. 7/B. §-ában" szövegrész helyébe az "a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 9. § (4) és (5) bekezdésében" szöveg,

j) a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában a "vezeték-" szövegrész helyébe a "családi" szöveg, továbbá a "személyazonosító igazolvány" szövegrész helyébe a "személyazonosító igazolványának vagy úti okmányának" szöveg,

k) a külföldi gyógykezelésekkel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 227/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet mellékletének III. pont 7. alpontjában az "Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában" szövegrész helyébe az "EGT-államban" szöveg,

l) a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében az "Értesítés hivatalos irat érkezéséről közigazgatási ügyben (A/1. minta) " című rész b) pont 4. alpontjában, az "Értesítés polgári ügyben keletkezett hivatalos irat érkezéséről (A/2. minta) " című rész b) pont 4. alpontjában, az "Értesítés hivatalos irat érkezéséről büntetőügyben (A/3. minta) " című rész b) pont 4. alpontjában, az "Értesítés saját kezéhez kézbesítendő hivatalos irat érkezéséről büntetőügyben (A/4. minta) " című rész b) pont 2. alpontjában, az "Értesítés saját kezéhez kézbesítendő hivatalos irat érkezéséről tárgyalás mellőzésével folytatott büntetőügyben (A/5. minta) " című rész b) pont 2. alpontjában, az "Értesítés saját kezéhez kézbesítendő hivatalos irat érkezéséről polgári ügyben (A/6. minta) " című rész b) pont 2. alpontjában, valamint a 4. számú melléklet b) pont 4. alpontjában a "letelepedési engedéllyel" szövegrész helyébe a "letelepedett jogállást igazoló okmánnyal" szöveg,

m) a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében a "letelepedési engedély" szövegrész helyébe a "letelepedett jogállást igazoló okmány" szöveg,

n) a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra és az azokhoz tartozó tanúsítványokra, valamint a tanúsítványokat kibocsátó hitelesítés-szolgáltatókra vonatkozó követelményekről szóló 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdésében az "Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában" szövegrész helyébe a "valamely EGT-államban" szöveg,

o) az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában az "az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára" szövegrész helyébe az "a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy" szöveg,

p) a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés felvezető szövegében a "szándékozó EGT tagállam, valamint nemzetközi szerződés alapján vele egy tekintet alá eső állam állampolgára" szövegrész helyébe a "szándékozó, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy" szöveg, 2. § (4) bekezdésében a "harmadik ország állampolgára" szövegrész helyébe a "harmadik országbeli állampolgár" szöveg, 18. §-t megelőző alcímében az "Az EGT állampolgárokra" szövegrész helyébe az "A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, valamint a letelepedett jogállású személyekre" szöveg, 18. § (1) bekezdésében az "Az EGT tagállam, valamint nemzetközi szerződés alapján vele egy tekintet alá eső állam állampolgára" szövegrész helyébe az "A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint a letelepedett jogállású személy" szöveg, 18. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "- az EGT tagországbeli jogosultságra vonatkozó -" szövegrész helyébe az "- a küldő vagy származási országbeli jogosultságra vonatkozó -" szöveg,

q) a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról szóló 176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében a "Hivataltól" szövegrész helyébe a "Központi Igazságügyi Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal) " szöveg,

r) az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 11. §-t megelőző alcímében az "Az EGT állampolgárokra" szövegrész helyébe az "A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyekre, valamint a letelepedett jogállású személyekre" szöveg, 11. § (1) bekezdésében az "Az EGT állampolgár" szövegrész helyébe az "A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, valamint a letelepedett jogállású személy" szöveg, 11. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában az "- az EGT tagországbeli jogosultságra vonatkozó -" szövegrész helyébe az "-a küldő vagy származási országbeli jogosultságra vonatkozó -" szöveg,

s) a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában a "nappali és esti tanrendben" szövegrész helyébe a "nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában" szöveg, valamint a "tanulmányi jogviszonyt" szövegrész helyébe a "tanulói jogviszonyt" szöveg, 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában a "levelező tanrendben" szövegrész helyébe a "levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában" szöveg, 3. § (1) bekezdés c) pontjában a "nappali és esti tagozatos" szövegrész helyébe a "nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő" szöveg, 9. § (1) bekezdés c) pontjában a "nappali tagozatos" szövegrész helyébe a "nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő" szöveg, 9. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontjában a "nappali képzésben" szövegrész helyébe a "nappali rendszerű iskolai oktatásban" szöveg, 1. melléklet 8. pontjában az "a Szátv. hatálya alá tartozó" szövegrész helyébe az "a Szátv. hatálya alá tartozó, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező" szöveg, valamint a "2. § e) " szövegrész helyébe a "2. § f) " szöveg, 1. melléklet 11. és 12. pontjában a "nappali és esti tagozatos" szövegrész helyébe a "nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő" szöveg, 1. melléklet 15. pontjában a "levelező tanrendben" szövegrész helyébe a "levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban" szöveg, 1. melléklet 16. pontjában az "a Szátv. hatálya alá tartozó nappali és esti tagozatos" szövegrész helyébe az "a Szátv. hatálya alá tartozó, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásában részt vevő" szöveg, valamint a "3. § (1) c) " szövegrész helyébe a "3. § (1) c) és h) " szöveg, 1. melléklet 40. pontjában a "nappali tagozatos" szövegrész helyébe a "nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő" szöveg, 1. melléklet 42. pontjában az "a Szátv. 8. §-a (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott" szövegrész helyébe az "a Szátv. 8. §-a (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező" szöveg lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése, a 21. § (4) bekezdésében az "-a nemleges nyilatkozat miatt bevont -" szövegrész, valamint 21. § (8) bekezdés b) pontja;

b) a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. pont 4. alpontja;

c) a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet 11. § (1) és (2) bekezdésében az "a befogadott, " szövegrész, 1. számú melléklet D) pontjában az "a befogadott" szövegrész;

d) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 27/F. § (1) bekezdés c) pontja;

e) a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 53. §-a;

f) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 230/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a;

g) a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 99/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése;

h) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 264/2002. (XII. 19.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése;

i) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 52/2003. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 7. §-a, 8. § (4) bekezdése;

j) a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó egyes külföldiek nyilvántartásba vételével és lakcímbejelentésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 9/2004. (I. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 7. §-a, 9. §-a, 32. § (2) bekezdés c) és e) pontja;

k) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 122/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 8. §-a, 10. §-a;

l) az egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 125/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 9. §-a, II. §-a, 13. § (1) bekezdése, 15. §-a;

m) a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet és a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-a;

n) az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 223/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a;

o) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 378/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés h) pontja;

p) a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának, vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló 254/2002. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 68/2005. (IV. 13.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése;

q) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, valamint a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2005. (VI. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdése, 6. §-a;

r) a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 90/2004. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 294/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a;

s) a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 315/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 47. §-a;

t) az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörének változásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 179/2006. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése;

u) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról rendelkező 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 197/2006. (IX. 27.) Korm. rendelet 6. §-a;

v) az egyes építésügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 246/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 17. § (5) bekezdés d) pont da) alpontja;

w) az Igazságügyi Hivatalról szóló 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdés f) pontja.

32. §

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés a), b), d), f) pont és 21. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 54. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.10.04.