331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet

a Rendőrség és a Határőrség integrációjával összefüggő egyes kormányrendeletek felülvizsgálatárói

A Kormány

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. §-ának c), e) és k) pontjában, az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. §-a (4) bekezdésének a) és b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének a)-d), f), g), i), n), p), r), s), u), v)-w), x), xa), z), valamint zs) pontjában, az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a Kereskedelmi Világszervezetet (a továbbiakban: WTO) létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről szóló 1998. évi IX. törvény 3. §-ában, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjában, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27/A. §-ának (2) bekezdésében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. §-ának (4) bekezdésében, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (1) bekezdésének a) és b), e) és g) pontjában, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 64. §-ában, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (2) bekezdésének b), f) és k) pontjában, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. §-a (4) bekezdésének d) pontjában, az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény 20/A. §-ában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének g) és l) pontjában, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 245/N. §-ának (2) bekezdésében, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-ának (1) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a (1) bekezdésének a) és b), valamint d)-f) pontjában, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §-a (1) bekezdésének a)-c), valamint e) -q) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. §-a (1) bekezdésének g)-h) pontjában, a honvédelmet érintő egyes törvények módosításáról szóló 1998. évi LXXXIX. törvény 25. §-ának (3) bekezdésében, az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. §-a (4) bekezdésének c) pontjában, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 51. §-ának a)-e), i)-k) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. §-a (1) bekezdésének e) és i) pontjában, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés c) pontjában, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 22/B. §-ának (1) bekezdésében és a 80. §-a (1) bekezdésének i) pontjában, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ának (1) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének a) pont 5., 10. és 13. alpontjában, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. §-ának (1) bekezdésében, a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. §-a (3) bekezdésének d) és e) pontjában, a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. §-ának (1) bekezdésében, a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. §-ában, a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában, a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 4. §-ának (1) bekezdésében, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 4. §-a (1) bekezdésében, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének b)-c) pontjában, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladék kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXXVI. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. §-ának (1) bekezdésében, az Országos ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 164. §-ának (4) bekezdésében, a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-a (1) bekezdésének b)-e) pontjában, a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. §-a (1) bekezdés b) - d), g), valamint i) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének c) és d), valamint h)-j) pontjában, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. §-ának (1) bekezdésében, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. §-ában, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. §-ának c) pontjában, a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. §-ának (1) és (6) bekezdésében, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. §-ának (2) bekezdésében, a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 53. §-ának (5) bekezdésében, valamint 118. §-ának (1) bekezdésében, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvénynek - a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2004. évi LXXV. törvény 19. §-ának (3) bekezdésével megállapított - 27. §-a (1) bekezdésének j) pontjában, a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 42/A. §-ának a) és b) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésében és a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. §

1. A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében, 7. §-ának (1) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg; 7. §-ának (2) bekezdésében a "fegyveres erők és fegyveres testületek" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek" szöveg,

2. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 26. §-ának (9) bekezdésében a "fegyveres erőkre, a fegyveres testületekre és a rendészeti szervekre" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédségre és a rendvédelmi szervekre" szöveg,

3. az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében a "fegyveres erőkre" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédségre" szöveg,

4. a Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet 7. §-ának (4) bekezdésében, 11. §-ában az "a fegyveres erők" szövegrész helyébe az "az MH" szöveg,

5. a Gazdaságbiztonsági tartalékról szóló 84/1994. (V. 27.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában és 3. §-ának b) pontjában a "fegyveres erők és" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és" szöveg,

6. a személyes javak rendőri intézkedés keretében történő igénybevételével és kártalanítással kapcsolatos eljárásról szóló 137/1994. (X. 26.) Korm. rendelet 3. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a "fegyveres erők, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a rendvédelmi szervek" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek" szöveg,

7. az adómentes természetbeni juttatásnak minősülő, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési és postai kedvezményekről szóló 179/1994. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának c) pontjában a "Vám- és Pénzügyőrség, a BM Határőrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó magánszemélynek" szövegrész helyébe a "Vám- és Pénzügyőrség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó magánszemélynek, valamint a Rendőrség államhatár védelmét ellátó tagjainak" szöveg,

8. az életvédelmi létesítmények egységes nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 37/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. §-ában a "fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálat" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek" szöveg,

9. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében a "fegyveres erők és" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és a" szöveg,

10. a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet 15. §-ában a "fegyveres erők és" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és a" szöveg,

11. a nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a "fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a tűz-, polgári és katasztrófavédelem, valamint a Vám- és Pénzügyőrség szervezete" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek" szöveg,

12. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. §-a (3) bekezdésének e) pontjában a "fegyveres erők és" a "Magyar Honvédség és a" szöveg,

13. a talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében az "Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) főügyeletét" szövegrész helyébe az "Országos Rendőr-főkapitányságot (a továbbiakban: ORFK) " szöveg; 1. §-a (3) bekezdésének a) pontjában a "Népjóléti Minisztérium" szövegrész helyébe az "Egészségügyi Minisztérium" szöveg,

14. a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás szabályozásáról szóló 142/1996. (IX. 2.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében a "rendőrség és a határőrség vonatkozásában a belügyminiszter" szövegrész helyébe a "rendőrség vonatkozásában az igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

15. a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §-ának f) pontjában, 12. §-ának (1) bekezdésében, 26. §-ának (1) bekezdésében a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg; 18. §-a bevezető szövegében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

16. az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 202/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-ában a "fegyveres erők és a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek" szöveg,

17. az óvóhelyi védelem, az egyéni védőeszköz-ellátás, a lakosság riasztása, valamint a kitelepítés és befogadás általános szabályairól szóló 60/1997. (IV. 18.) Korm. rendelet 1. §-ának f) pontjában, 5. §-ának (1) bekezdésében, 28. §-ának (1) bekezdésében a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg,

18. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 26. §-a (1) bekezdésének c) pontjában az "Igazságügyi Minisztérium költségvetési fejezet IM" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium költségvetési fejezet IRM" szöveg; 2. számú mellékletében a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg,

19. a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 30/B. §-ának (1) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg; 164. §-ában az "Igazságügyi Minisztériumot, illetve a Külügyminisztériumot" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti minisztert, illetve a külügyminisztert" szöveg,

20. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. §-ának (5) bekezdésében a "fegyveres erőkkel" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédséggel" szöveg,

21. az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. §-ának (2) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg; 13. §-ának (2) bekezdésében a "fegyveres erők és" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és a" szöveg; 20. §-ának (2) bekezdésében a "Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium" szöveg,

22. a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 4. §-ában a "kormányzati, fegyveres és rendvédelmi szervek" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség, valamint a kormányzati és rendvédelmi szervek" szöveg; 9. §-ának (1) bekezdésében a "kormányzati, fegyveres, rendvédelmi, igazságszolgáltatási szerv" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség, a kormányzati, rendvédelmi, igazságszolgáltatási szerv" szöveg; 21. §-ának (1) bekezdésében a "kormányzati, fegyveres és rendvédelmi szervek minősített időszakban - a fegyveres erők és" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség, a kormányzati és rendvédelmi szervek minősített időszakban - a Magyar Honvédség és a" szöveg; 2. számú melléklet III. pontjának 10. alpontjában a "kormányzati, fegyveres, rendvédelmi szervek" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség, valamint a kormányzati, rendvédelmi szervek" szöveg,

23. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 7. §-ában a "határőrség" szövegrész helyébe a "Rendőrség" szöveg; 10/E. §-ának (1) bekezdésében a "Határőrségnél" szövegrész helyébe a "Rendőrségnél" szöveg; 10/E. §-ának (2) bekezdésben a "Határőrség" szövegrész helyébe a "Rendőrség" szöveg; 23. §-ának (2) bekezdésében a "határőrségnek" szövegrész helyébe a "Rendőrségnek" szöveg; 28 §-ában a "Határőrség" szövegrész helyébe a "Rendőrség" szöveg,

24. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 27. §-ának (5) bekezdésében, 2. számú mellékletében szereplő "Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai" című táblázatban a "fegyveres erők, " szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség, a" szöveg; 2. számú mellékletében szereplő "Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése" című táblázatban a "Fegyveres erők," szövegrész helyébe az "A Magyar Honvédség, a" szöveg; 2. számú mellékletében szereplő "Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai" című táblázatban a "Fegyveres erők és" szövegrész helyébe az "A Magyar Honvédség és a" szöveg; 12/d. számú mellékletében a "Fegyveres testületek" szövegrész helyébe az "A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek" szöveg; a "fegyveres testületek" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek" szöveg,

25. a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és annak végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet 26. §-a (1) bekezdés c) pontjában az "Igazságügyi Minisztérium költségvetési fejezet IM Büntetés-végrehajtás" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium költségvetési fejezet IRM Büntetés-végrehajtás" szöveg; 26. §-ának (2) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

26. a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében az "A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerinti" szövegrész helyébe a "A Magyar Honvédség és - a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerinti -" szöveg,

27. a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg; 2. §-ának (1) bekezdésében, 5. §-ának (3) bekezdésében az "igazságügyminiszternek" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszternek" szöveg,

28. a katasztrófa-egészségügyi ellátásról szóló 158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésében, 8. §-ának (10) bekezdésében a "fegyveres erők és" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és a" szöveg,

29. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 13. §-a (2) bekezdésének h) pontjában a "fegyveres erők, " szövegrész helyébe "a Magyar Honvédség, a" szöveg; 13. §-a (3) bekezdésének d) pontjában a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg,

30. az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzemben tartásuk bejelentésének rendjéről szóló 72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdésében az "Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Főosztályának" szövegrész helyébe az "Országos Rendőr-főkapitányságnak" szöveg,

31. a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében az "a Határőrség Országos Parancsnokságát" szövegrész helyébe az "az Országos Rendőr-főkapitányságot" szöveg; 3. számú mellékletében a "határőrizeti és" szövegrész helyébe a "határőrizeti tevékenységet végző hatóságot és a" szöveg,

32. az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 47. §-ának (2) bekezdésében, 48. §-ának (3) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg; 48. §-ának (1) és (2) bekezdésében az "igazságügyminiszterhez" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszterhez" szöveg,

33. a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 20. §-ának (2) és (4) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg,

34. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 9. számú mellékletének 523. pontjában, továbbá 5231. és 5232. alpontjában a "Fegyveres erők, testületi és" szövegrész helyébe az "A Magyar Honvédség és a" szöveg,

35. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 39. §-ának (2) bekezdésében az "igazságügyi" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti" szöveg,

36. a hazai gyakorló- és lőterek külföldiek által, térítés ellenében történő igénybevételéről szóló 83/2001. (V. 18.) Korm. rendelet 1. §-a (2) bekezdésének c) pontjában a "magyar fegyveres erő" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg,

37. a vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet 26. §-ának (2) bekezdésében, valamint 1. számú mellékletében a "fegyveres" szövegrész helyébe a "rendvédelmi" szöveg,

38. a bírósági ügyintézők által a polgári, gazdasági és munkaügyi ügyszakban ellátható feladatokról szóló 210/2001. (X. 31.) Korm. rendelet 4. §-ának c) pontjában az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, az "Igazságügyi Minisztériumhoz" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz" szöveg,

39. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról szóló 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 4. §-ának (4) bekezdésében "A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 4. §-ában" szövegrész helyébe az "A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (Közösségi Kódex)" szöveg,

40. a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a (3) bekezdésének d) pontjában a "határőr igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányság" szöveg,

41. a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében a "fegyveres erőkre" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédségre" szöveg,

42. a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a "Határőrség Országos Parancsnoksága" szövegrész helyébe az "Országos Rendőr-főkapitányság" szöveg,

43. a NATO (PfP) SOFA hatálya alá tartozó kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárásról szóló 79/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet 5. §-t megelőző alcímében a "magyar fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség"; 5. §-ában a "magyar fegyveres erő" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg; 6. §-ának (1) bekezdésében a "magyar fegyveres erőknek" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédségnek" szöveg,

44. az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében, 3. §-ának (1) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg; 5. §-ának (3) bekezdésében az "igazságügyminiszternek" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszternek" szöveg,

45. a bírósági ügyintéző által a büntetőügyekben ellátható feladatokról szóló 34/2003. (III. 27.) Korm. rendelet 19. §-ának b) pontjában az "igazságügyminiszterhez" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszterhez" szöveg,

46. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (7) bekezdésében a "fegyveres erők és" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és a" szöveg,

47. a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ának k) pontjában a "fegyveres erőket, rendvédelmi szerveket felügyelő miniszterek, illetve a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédséget, illetve a rendvédelmi szerveket irányító miniszterek" szöveg; 3. §-ának a) pontjában, 1. számú mellékletének V. fejezetében a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg; 12. §-a (3) bekezdésének a) pontjában a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg; 1. számú melléklete II. Fejezetének 8. pontjában, III. Fejezete 1. pontjának 1. 1. alpontjában, VII. Fejezetének 1. és 2. pontjában, VIII. Fejezetének a) pontjában, "Megjegyzés"-ében, valamint 1. számú táblázatában a "fegyveres erők és" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és a" szöveg; 1. számú melléklete II. Fejezete 10. pontjának a) alpontjában a "Fegyveres erők és" szövegrész helyébe az "A Magyar Honvédség és a" szöveg; 1. számú melléklete VII. Fejezete 1. pontjának címe helyébe az "1. A Magyar Honvédséget és a rendvédelmi szerveket irányító minisztériumok" szöveg; 1. számú melléklete VIII. Fejezetének "Tervezési táblázatok, segédletek" című táblázatában, VIII. Fejezetének 2. számú táblázatában, VII. Fejezete 3. számú táblázatának címében a "fegyveres erők, " szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség, a" szöveg; 1. számú melléklete VIII. Fejezetének 3. számú táblázatában az "Elkészítik: a fegyveres erők" szövegrész helyébe az "Elkészítik: a Magyar Honvédség" szöveg; 1. számú melléklete I. Fejezetének 1. pontjában, II. Fejezete 10. pontjának a) alpontjában, 1. számú mellékletének 1. számú táblázatában, 1. számú mellékletének Függelékében az "IM" szövegrész helyébe az "IRM" szöveg; 1. számú mellékletének Függelékében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg,

48. a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 13. §-ának (6) bekezdésében a "Központi Kábítószerrendészet (a továbbiakban: ORFK KKR) " szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: ORFK) " szöveg,

49. a befogadó nemzeti támogatás egyes kérdéseiről szóló 176/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 6. §-ának (3) bekezdésében, 9. §-a (2) bekezdésének f) pontjában, 9. §-a (3) bekezdésének e) pontjában, 9. §-a (4) bekezdésének d) pontjában a "fegyveres erők és" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és a" szöveg; 14. § e) pontjában a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg,

50. a magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. §-ának (4) bekezdésében a "határőrség" szövegrész helyébe a "rendőrség" szöveg,

51. a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg,

52. az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 3. §-ának b) pontjában, 10. §-ának bevezető szövegében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg; 28. §-ában a "kormányzati, fegyveres és rendvédelmi" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség, a kormányzati és a rendvédelmi" szöveg, mellékletének 2. és 8. pontjában a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg; Mellékletének 7. pontjában a "fegyveres erők helyőrségeiket elhagyó csapataik vezetését alapvetően saját haditechnikai eszközeikkel oldják meg" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség a helyőrségeiket elhagyó csapatai vezetését alapvetően saját haditechnikai eszközeivel oldja meg" szöveg; Melléklete 9. pontjának d) alpontjában a "fegyveres erők és" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és a" szöveg,

53. a polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 12. §-ának bevezető szövegében a "határőrség" szövegrész helyébe a "Rendőrség" szöveg; 13. §-ának d) pontjában a "határőrséggel" szövegrész helyett a "Rendőrséggel" szöveg,

54. a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-ának 22. pontjában a "központi kábítószer-rendészeti feladatait ellátó szerv (a továbbiakban: ORFK KKR) " szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: ORFK) " szöveg; 3. §-a (2) bekezdésének első mondatában, 23. §-ának (4) bekezdésében az "ORFK KKR-nek" szövegrész helyébe az "ORFK-nak" szöveg; 3. §-a (2) bekezdésének második mondatában, 8. §-ának (2) és (6) bekezdésében, 10. §-ának (6) és (8) bekezdésében, 11. §-ának (2) bekezdésében, 13. §-ának (9) bekezdésében, 17. §-ában, 21. §-ának (2) bekezdésében, 23. §-ának (3) bekezdésében, 24. §-ának (2)-(4) és (6) bekezdésében, 25. §-ának (1) bekezdésében, 26. §-ának (2)-(4) bekezdésében, 30. §-a (1) bekezdésének második mondatában az "ORFK KKR" szövegrészek helyébe az "ORFK" szöveg; 3. §-ának (4) bekezdésében, 23. §-ának (1) bekezdésében, 30. §-a (1) bekezdésének első mondatában az "ORFK KKR-t" szövegrész helyébe az "ORFK-t" szöveg; 5. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az "Országos Rendőr-főkapitánysággal (a továbbiakban: ORFK) " szövegrész helyébe az "ORFK-val" szöveg; 29. §-ának (1) bekezdésében a "Központi szervezeti egységeként működő Europol Nemzeti Irodát" szövegrész helyébe a "Központot" szöveg; 12. §-ának (2) bekezdésében a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg,

55. a radioaktív hulladék országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről szóló 155/2004. (V. 14.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdésében az " a Határőrséget" szövegrész helyébe az "az Országos Rendőr-főkapitányságot" szöveg,

56. a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 2. §-ának 17. pontjában a "határőrségi" szövegrész helyébe a "rendőrségi" szöveg,

57. az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének rendjéről szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében az "igazságügyminiszteri" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszteri" szöveg,

58. a posta veszélyeztetettségi és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről szóló 241/2004. (VIII. 16.) Korm. rendelet 19. §-ának (1) bekezdésében az "és a fegyveres szervek" szövegrész helyébe a "szervek, valamint a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek" szöveg,

59. a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 26. §-ának (5) bekezdésében a "büntetés-végrehajtás, a Magyar Honvédség és a Határőrség" szövegrész helyébe a "büntetés-végrehajtás hivatásos és a Magyar Honvédség" szöveg,

60. az Egyenlő Bánásmód Hatóságáról és eljárásának részletes szabályairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

61. a postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályairól szóló 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet 5. §-át megelőző alcímében, 5. §-ának (1) bekezdésében, 6. §-át megelőző alcímében, 6. §-ának (1) bekezdésében az "igazságügyminiszteri" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszteri" szöveg,

62. a területfejlesztés intézményei törvényességi felügyeleténekrészletes szabályairól szóló 51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében a "fegyveres erők, " szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és" szöveg,

63. az igazságügyi szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 210/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 1. §-ában az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg,

64. a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3. §-ának (4) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

65. a 2006. évi központi költségvetés céltartalékának felhasználásáról szóló 140/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében a "(fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja, a fegyveres erők szerződéses állományú tagja) " szövegrész helyébe az "(a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja) " szöveg,

66. az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ának (6) bekezdésében a "Határőrséget" szövegrész helyébe a "Rendőrséget" szöveg,

67. az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a (2) bekezdésének e) pontjában a "fegyveres és" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség és a" szöveg,

68. a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint az egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a (1) bekezdésének f) pontjában a "határőrizeti szerv" szövegrész helyébe a "rendőrség" szöveg,

69. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 5. §-a (3) bekezdésében a "fegyveres szervek" szövegrész helyébe a "rendvédelmi szervek"; 5. §-a (4) bekezdésének d) pontjában a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg,

70. a folyami információs szolgáltatásokról szóló 219/2007. (VIII. 15.) Korm. rendelet 6. §-a (1) bekezdése a) pontjának ab) alpontjában "határőrségnél a határőrség országos parancsnoka" szöveg helyébe a "Rendőrségnél az országos rendőrfőkapitány" szöveg

lép.

2. §

(1) Az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7/A. § (1) A nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos nemzetközi együttműködés, tudományos kutatás és műszaki fejlesztés területén

a) polgári védelmi, illetve tűzvédelmi veszélyhelyzetben a védekezési feladatok az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium,

b) rendészeti, illetve nukleáris veszélyhelyzetben a védekezési feladatok az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium,

c) a nukleáris biztonsággal, sugárbiztonsággal összefüggő feladatok az OAH

hatáskörébe tartoznak.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladattal kapcsolatos költségeket az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, az (1) bekezdés b) pontja szerinti feladattal kapcsolatos költségeket az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, míg az (1) bekezdés c) pontja szerinti feladattal kapcsolatos költségeket az OAH költségvetésében kell tervezni. "

(2) Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. Rendőrség Országos Rendőr főkapitányság*

államhatár rendjének - védelme"

(3) A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 1. Fejezete 1. pontjának

a) negyedik francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"- az ÖTM mint a Katasztrófavédelem és a Közigazgatási Hivatalok felügyeleti szerve; "

b) hatodik francia bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"- az IRM mint a Rendőrség és a BV felügyeleti szerve; "

(4) A Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 35/A. §-a szerint a tranzitterületen történő ellenőrzést a Rendőrség látja el. Az Rtv. 8. §-a (8) bekezdésének a), b) és d) pontjában foglalt feladatokról szóló tájékoztatást a rendőrfőkapitány látja el. "

3. §

1. Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet módosításáról szóló 55/1992. (III. 21.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése,

2. az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének 12747. számú pontja,

3. a Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében a "- a Határőrségre is kiterjedő feladatkörrel -" szövegrész; 3. §-ában az "és a Határőrség (a továbbiakban: Hőr.) " szövegrész; 5. §-ának (1) bekezdésében az "és a Hőr. " szövegrész; 11. §-ában az "és - igény szerint - a Hőr. " szövegrész; 14. §-ában az " - a Hőr. vonatkozásában a Belügyminisztérium -" szövegrész,

4. a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatáról szóló 49/1995. (V. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontjában az "a Határőrség, " szövegrész és Mellékletének 2. pontjában a ", valamint a határőrség tényleges katonai" szövegrész,

5. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában az "a határőrség, " szövegrész,

6. a talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében az "a határőr vagy" szövegrész; 1. §-a (3) bekezdésének d) pontja; 1. § (3) bekezdésének bevezető szövegében és (4) bekezdésében a "főügyelete" szövegrész,

7. a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete III. rész 2. 29. pontja,

8. a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-ának d) pontjában az "és a határőrség" szövegrész; 15. §-ának g) pontjában a "határőrség, " szövegrész,

9. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében az ", a Határőrség", szövegrészek, és az "a határőri" szövegrész, valamint az "és Határőrség" szövegrész,

10. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében a "Határőrség, " szövegrész,

11. a zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontjának a) alpontjában a "határőrség, " szövegrész,

12. a büntetőeljárásban részt vevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet 1. §-ának 4. pontjában az "a határőrségnek" szövegrész; 26. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az "és a határőrség", valamint az ", illetve a Határőrség" szövegrészek,

13. a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet 3. §-a (4) bekezdésének i) pontja; 3. §-ának (5) bekezdésében az ", a Határőrség Országos Parancsnokságától" szövegrész,

14. az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet 4. §-ának a) pontjában a ", Határőrség" szövegrész,

15. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében az "a Határőrség országos parancsnoka" szövegrész,

16. az ideiglenes határátkelőhelyek megnyitásának szabályairól, a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés, tartózkodás, távozás rendjéről, valamint a határterülethez tartozó településekről szóló 184/1997. (X. 28.) Korm. rendelet, az egyes veszélyes árukat szállító közúti járművek útvonalának kijelöléséről szóló 122/1989. (XII. 5.) MT rendelet, valamint az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet,

17. a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete II. Fejezete 2. pontjának első és második bekezdésében a "határőr és"; 10. pontjának a) alpontjában az "R-12: Határőrség" szövegrész; III. Fejezete 2. pontjának 2. 1 alpontjában az "a Határőrség, ", valamint az "(együtt BM) " szövegrész; 1. számú mellékletének 1. számú táblázatában a "HÖR(BM), ",

18. a kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának rendjéről szóló 162/2003. (X. 16.) Korm. rendelet 13. §-ának (6) bekezdésének második mondatában, valamint 14. §-ában a "KKR" szövegrészek,

19. a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében a "- Határőrség Országos Parancsnoksága; " szövegrész,

20. a kereskedelem, illetve az áruk szabad áramlása akadályaival kapcsolatos egyes értesítési és bejelentési eljárások végrehajtásáról szóló 44/2004. (III. 16.) Korm. rendelet 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az "a határőrséghez, " szövegrész; 3. §-ának (3) bekezdésében és 6. §-ának (1) bekezdésében az "a határőrség, " szövegrész,

21. a polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében az "a határőrség országos parancsnoka, " szövegrész; 9. §-ának (1) bekezdésében az "a határőrség, " szövegrész; 17. §-ának (6) bekezdésében a "határőrséget és a" szövegrész; 17. §-ának (10) bekezdésében a "határőrség, " szövegrész; 21. §-ának (7) bekezdésében az "a Határőrség országos parancsnoka, " szövegrész,

22. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtására kiadott 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 149/2004. (V. 7.) Korm. rendelet,

23. a postai veszélyeztetettségi és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, feladatairól, működési feltételeiről szóló 241/2004. (VIII. 16.) Korm. rendelet 7. §-ának c) pontjában a "Határőrség, a" szövegrész,

24. a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 62. 20 pontjában a ", határőrség" szövegrész,

25. a végrehajtási kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. §-ának p) pontja; 17. §-ának (1) bekezdésében a "fegyveres szerv, " szövegrész, valamint 19. §-a,

26. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2004. (X. 20.) Korm. rendelet,

27. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 86/2005. (V. 5.) Korm. rendelet,

28. a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 1., 2. és 3. táblázatában a "Rendészet" alcím második francia bekezdése,

29. az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 2., 3. és 4. táblázatában a "Rendészet" alcím második francia bekezdése,

30. az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 1. és 2. táblázatában a "Rendészet" alcím második francia bekezdése,

31. az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. §-a (5) bekezdésének f) pontjában az "a Határőrség jogállásáról, szervezetéről és működéséről" szövegrész,

32. a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-ának (2) bekezdésében az ", a Határőrség Országos Parancsnoksága" szövegrész,

33. aközúti szállítást végző egyes járművek személyzete vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában az ", a Határőrség" szövegrész,

34. az egységes digitális rádió-távközlő rendszerről szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 17. pontja,

hatályát veszti.

4. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök