137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet

a vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80. §-a (1) bekezdésének i) pontjában, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 245/N. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) a Belügyminisztérium eljárására, melyet a Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrzési Iroda (a továbbiakban: Iroda) folytat le."

2. §

A Korm. rendelet 28. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 18. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából hozzátartozó:

- az egyeneságbeli rokon és annak házastársa;

- az örökbe fogadó és a nevelőszülő;

- az örökbe fogadott és a nevelt gyermek;

- a testvér, a házastárs, az élettárs;

- a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és a testvér házastársa."

3. §

(1) Ez a rendelet 2005. július 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Korm. rendelet 5. §-a (4) bekezdése első és második mondatában, 6. §-ának (4) bekezdésében, 7. §-ának (3) bekezdésében, 11. §-ának (1) bekezdésében és (3) bekezdése első és harmadik mondatában, 15. §-a (1)-(3) bekezdésében, 16. §-a (1)-(2) bekezdésében, 18. §-a (1) bekezdésében a "a Hivatal" szövegrész helyébe az "az Iroda" szövegrész, a 6. §-a (3) bekezdésének első mondatában és (4) bekezdésében, 18. §-a (2) bekezdésében, 19. §-a első és második mondatában, valamint 23. §-ának (2) bekezdésében szereplő "a Hivatal vezető" szövegrész helyébe az "az irodavezető" szövegrész lép.

(3) E rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül át kell adni a Belügyminisztérium Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatalnál kezelt vagyonnyilatkozatokat, az ehhez kapcsolódó számítógépes nyilvántartást, illetve az ellenőrzési eljárásokkal összefüggésben keletkezett iratokat a Belügyminisztérium Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrzési Iroda részére.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata, valamint a 12-14. §-ai,

b)[1]

c)[2]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 182. § (6) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése v) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.