119/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. §-a szerinti felhatalmazás alapján a Kormány a hallgatói hitel folyósításának és visszafizetésének feltételeivel kapcsolatban az alábbiakat rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselő képességétől, valamint hogy a Kormány hosszú távon biztosítsa az általánosan hozzáférhető, tömeges és minőségi felsőoktatás fenntarthatóságának feltételeit a magyar gazdaság fejlesztése érdekében. E célok hosszú távon is biztonságos és költséghatékony megvalósítása céljából, valamint a diákhitel rendszer méretei, társadalmi, gazdasági és költségvetési kihatásai miatt a Kormány a hallgatói hitelrendszert a megfelelő állami intézmények és állami tulajdonú szervezetek bevonásával, valamint a Diákhitel Központ Részvénytársaság és ezen szervezetek közötti szoros együttműködés elősegítésével kívánja létrehozni és működtetni, beleértve annak forrásteremtési, hiteligénylési, folyósítási és törlesztéssel kapcsolatos folyamatait.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában

a)[1] felsőoktatási intézmény: a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 1. számú mellékletében felsorolt intézmények és az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést folytató szakközépiskola,

b) hallgatói hitel: a Diákhitel Központ Részvénytársaság (a továbbiakban: Diákhitel Központ Rt.) és a hitelfelvevő közötti kölcsön-, illetve hitelszerződés alapján az e rendeletben meghatározott feltételek szerint nyújtott pénzkölcsön,

c)[2] jogosultsági idő: az a hónapokban kifejezett, a hiteligénylési időn belüli időszakok összessége, amelyre nézve a hitelfelvevő ténylegesen hallgatói hitelben részesülhet

d)[3] hiteligénylési idő: az a hónapokban kifejezett időszak, amelyen belül - az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén - a hitelfelvevő kérheti a hallgatói hitel rendelkezésre bocsátását

e)[4] hitel futamideje: a hallgatói hitel első folyósításának napjától számított, a kölcsön és kamata visszafizetéséig tartó időtartam,

f) tanév: az adott naptári év szeptember 1-jétől a következő naptári év június 30-ig terjedő időszaka,

g) tanulmányi félév: az adott naptári év szeptember 1-jétől a következő naptári év január 31-ig terjedő, illetőleg az adott naptári év február 1-jétől június 30-ig terjedő időszaka,

h) hitelfelvevő: az a 3. §-ban meghatározott személy, aki hallgatói hitelt vesz fel vagy korábban hallgatói hitelt vett fel és tartozását törleszti,

i)[5] tanulmányi hónap: a tanulmányi féléven belül minden olyan naptári hónap, amelynek során a hallgatói hitel jogosultja valamely, az Ftv. által meghatározott képzési formában felsőfokú akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben, felsőoktatási intézmény által folytatott akkreditált főiskolai és egyetemi szintű alapképzésben, kiegészítő alapképzésben részt vevő beiratkozott hallgató vagy tanuló

j)[6] minimálbér: a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló jogszabályban a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított, a teljes munkaidő teljesítése és havibér alkalmazása esetén kötelező legkisebb személyi alapbér összege

k)[7] törlesztő részlet: az e rendelet alapján meghatározott, a hitelfelvevő által a Diákhitel Központ Rt.-nek fizetendő összeg

l)[8] törlesztési kötelezettség: a hitelfelvevőnek a törlesztő részlet határidőben történő megfizetésére vonatkozó kötelezettsége,

m)[9] tanuló: felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szervezett szakközépiskolában történő akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő, a közoktatási törvény szerinti tanulói jogviszonnyal rendelkező személy.

A hallgatói hitel igénybevételének feltételei

3. §[10]

(1) Hallgatói hitelre - egyéni hitelbírálat és kockázatértékelés nélkül - az a magyar állampolgár jogosult, aki a) a felsőfokú akkreditált iskolai rendszerű szakképzésben, valamint felsőoktatási intézmény által folytatott akkreditált főiskolai és egyetemi szintű alapképzésben, kiegészítő alapképzésben vesz részt - államilag finanszírozott, illetőleg költségtérítéses - beiratkozott hallgatóként vagy tanulóként (a továbbiakban együtt: hallgató) az Ftv. által meghatározott képzési formákban;

b) a hallgatói hitel igénylésének időpontjában a 35. életévét még nem töltötte be;

c) akinek a hitel igénylésekor nincs érvényes hallgatói kölcsönszerződése a Diákhitel Központ Rt.-vel;

d) a hallgatói vagy tanulói jogviszonya (a továbbiakban együtt: hallgatói jogviszony) nem szünetel.

(2) Nem kaphat hallgatói hitelt az, akinek korábban kötött kölcsönszerződése megszűnt és hallgatói hitellel összefüggő tartozása van.

4. §[11]

(1) A hallgatói hitelt tanulmányi félévenként legfeljebb 5 hónapra vonatkozóan, a felsőfokú akkreditált iskolai rendszerű szakképzés esetén a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott, egyetemi és főiskolai alapképzés esetén pedig legfeljebb a beiratkozás szerinti szak képesítési követelményében meghatározott képzési idő tanulmányi hónapokban kifejezett mértékének megfelelő időtartamra lehet felvenni.

(2) A hiteligénylési idő a jogosultsági idő a hallgatói jogviszony legfeljebb 20 tanulmányi hónapnak megfelelő időtartamú szüneteltetési lehetőségével meghosszabbítva, vagy kredit rendszerű képzés esetén az intézmény által meghatározott maximális képzési idő.

(3) A hiteligénylési idő a hitelfelvételt megelőzően már elvégzett tanulmányi félévek számával csökken.

(4) Egy hallgató kizárólag egy érvényes kölcsönszerződéssel rendelkezhet. Amennyiben a hallgató több felsőoktatási intézményben, illetőleg karon vagy szakon, több - az e rendelet 3. § a) pontjában felsorolt - képzésben vesz részt, a jogosultsági időt a magasabb képzési szintű, illetve a hosszabb képzési idejű szak képesítési követelményében meghatározott képzési időtartam szerint kell megállapítani.

(5) A hiteligénylési időbe a hallgatói jogviszonynak a terhességi gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj (a továbbiakban: GYED), illetve a gyermekgondozási segély (a továbbiakban: GYES) folyósításának időtartama alatti szüneteltetése nem számít be.

(6) Amennyiben a felsőfokú akkreditált iskolai rendszerű szakképzéssel rendelkezők tanulmányaikat egyetemi vagy főiskolai alapképzésben folytatják, a jogosultsági idő az egyetemi és főiskolai alapképzés képesítési követelményében meghatározott képzési időtartamra módosul. A módosult jogosultsági idő csökken azon tanulmányi hónapok számával, amelyek alatt a hallgató hitelt vett fel.

(7) Amennyiben a hitelfelvevő az oklevél megszerzése után tanulmányait egy másik alapképzésben, vagy kiegészítő alapképzésben folytatja, az (1) bekezdés szerinti jogosultsági idő a másik alapképzésnek, illetőleg a kiegészítő alapképzésnek megfelelő alapszak képesítési követelményében meghatározott időtartamra módosul. A módosult jogosultsági idő csökken azon tanulmányi hónapok számával, amelyek alatt a hallgató hitelt vett fel.

(8) Az oklevél megszerzése előtti szakváltás esetén a jogosultsági idő az új szak képesítési követelményében meghatározott képzési időtartamra módosul. A módosult jogosultsági idő csökken azon tanulmányi hónapok számával, amelyek alatt a hallgató hitelt vett fel.

5. §[12]

(1)[13] A felvehető hallgatói hitel legnagyobb összege a 2005/2006. tanévtől havi 30 000 Ft-nak megfelelő összeg. A hallgatói hitelt a hitelfelvevő - választása szerint -havonta részletekben vagy tanulmányi félévenként egy összegben veheti fel. A felvehető hallgatói hitel minimális és maximális összegét, illetőleg a köztes összegeket a Diákhitel Központ Rt. köteles a tanulmányi félév megkezdése előtt legalább 7 nappal két országos napilapban, valamint hirdetményként a felsőoktatási intézményben közzétenni.

(2) A hitelfelvevők általános kamattámogatásban nem részesülnek, azonban e rendelet 16-17. §-aiban meghatározott esetekben és feltételek mellett célzott kamattámogatásban vagy tartozás-elengedésben részesülnek.

A hallgatói hitel kamatának meghatározása

6. §

(1) A hallgatóknak nyújtott hitel változó kamatozású. A kamatláb a következő elemek - százalékos mértékben kifejezett - értékéből áll:[14]

a)[15] a hallgatói hitelrendszer finanszírozása érdekében bevont források kamat és kamatjellegű, valamint egyéb járulékos költségeit figyelembe vevő - a soron következő tanulmányi félévet megelőző tanulmányi félév első napja és a soron következő tanulmányi félév első napját megelőző naptári nap közötti időszakra számított - súlyozott, átlagos forrásköltség,

b) a hallgatók egységes kockázatközösségének törlesztés nem teljesítését fedező kockázati prémium,

c) a hallgatói hitelrendszer működési költségét fedező prémium.

(2) A kamatszámítás módját a Diákhitel Központ Rt. az üzletszabályzatában határozza meg.

(3)[16] Az aktuális kamatmértéket a Diákhitel Központ Rt. köteles minden tanulmányi félév kezdetét megelőzően 7 nappal két országos napilapban, valamint hirdetményként a felsőoktatási intézményben közzétenni.

(4) A Diákhitel Központ Rt. a kockázati prémium és a működési költségek változását, valamint a törlesztő részlet megváltoztatásának feltételeit minden év május 31-éig független könyvvizsgálóval felülvizsgáltatja. A felülvizsgálat eredményétől függően a Diákhitel Központ Rt. az aktuális kamat mértékét a jövőre nézve megváltoztathatja, azonban a kamatmértéken belül a kockázati prémium és a működési költséget fedező prémium együttes összegét 4,5%-nál magasabbra nem növelheti.

(5) A kamatszámítás kezdő napja a hallgatói hitel folyósításának első napja.

(6)[17] Az esedékessé vált, de meg nem fizetett kamat tőkésítésére évente kerül sor, amennyiben a tárgyévi, ténylegesen befizetett törlesztő részletek összege nem éri el a tárgyévben esedékes kamatösszeget. A tőkésítésre kerülő kamatösszeg számítása napi kamatszámítással történik. A napi kamat az adott napon fennálló, a befizetésekkel módosított tőketartozás állományra számított egy napra vetített kamat összegével azonos.

A kölcsönszerződések

7. §

A hitelfelvevő a hallgatói hitel felvételéről a Diákhitel Központ Rt.-vel határozatlan időre szóló kölcsönszerződésben állapodik meg.

8. §[18]

A Diákhitel Központ Rt. üzletszabályzatában köteles a hallgatói hitel nyújtásának az általános szerződési feltételeit meghatározni úgy, hogy az legalább a következőket tartalmazza:

a) a hallgatói hitel folyósításának mértéke és gyakorisága;

b) a hallgatói hitel kamatozás és a kamat kiszámításának módja;

c) a hallgatói hitel igénybevételének, törlesztésének és az előtörlesztés feltételei;

d) a célzott kamattámogatás igénybevételének és a tartozás elengedésének feltételei;

e) a hitelfelvevő egyedi kérelme alapján nyújtott külön szolgáltatások díjai;

f) a szerződés felmondásának esetei és jogkövetkezményei.

9. §[19]

A hitelfelvevő a kölcsönszerződésben hozzájárul ahhoz, hogy a Diákhitel Központ Rt., illetőleg a felsőoktatási intézmény az Ftv. 2. számú melléklete és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. számú melléklete szerinti nyilvántartásában szereplő személyes adatokat a hallgatói hitel folyósításával és a törlesztésével kapcsolatban kezelje, törvényben vagy e rendeletben meghatározott szervezeteknek továbbítsa az adatvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései mellett.

10. §

A hitelfelvevő a kölcsönszerződésben szereplő személyi adataiban - különösen állampolgárság, névváltozás, állandó lakhely, értesítési cím, a jogosultság ideje alatt a hitelfelvevővel hallgatói jogviszonyban álló felsőoktatási intézmény és az általa választott szak - bekövetkezett minden változást a Diákhitel Központ Rt.-nek köteles a változást követő 14 napon belül bejelenteni.

A hallgatói hitel igénylése

11. §

(1)[20] Ha a hallgató több felsőoktatási intézménnyel áll egy időben hallgatói jogviszonyban, hiteligénylését csak az egyik általa választott intézménnyel fennálló jogviszony alapján kezdeményezheti.

(2) A felsőoktatási intézmény szabályzatában határozza meg: a hallgatói hitellel kapcsolatos hallgatói tájékoztatás módját, a hallgatói hitellel foglalkozó szervezeti egység megjelölését, a hiteligényléssel és a hallgatói jogviszony igazolással összefüggő feladatok elvégzését.

(3)[21][22] A hitelfelvevő a tanulmányi félév során a tárgyév december 15-éig, illetőleg a tárgyév május 15-éig kezdeményezheti a hallgatói hitel felvételét, a hitel igényléséhez szükséges dokumentumok kitöltésével. A kölcsönszerződés nyomtatványaihoz a Diákhitel Központ Rt. által közleményben megjelölt helyeken lehet hozzájutni

(4)[23] A hitelfelvevő a kölcsönszerződést a Diákhitel Központ Rt. üzletszabályzatában meghatározott példányszámban tölti ki és írja alá. A hitelfelvevő a kitöltött és aláírt kölcsönszerződést a meghatározott mellékletekkel a Diákhitel Központ Rt. által közleményben megjelölt helyeken - a szerződésben szereplő adatok alaki és formai ellenőrzését követően - a Diákhitel Központ Rt. részére leadja.

(5)[24] A felsőoktatási intézmény a hitelfelvevők hallgatói jogviszonyával kapcsolatos adatokat a beiratkozott hallgatókról a Diákhitel Központ Rt. által megküldött adatokkal összeveti, majd ennek eredményét elektronikus információközléssel megküldi a Diákhitel Központ Rt. részére. Az adatok ellenőrzése után a hallgatói hitelösszegek folyósítása visszamenőlegesen - a tanulmányi félév kezdetére - elkezdődhet, illetőlég folytatódhat.

12. §

(1)[25] A hitelfelvevő az aktuális kamatmérték ismeretében szeptember 30-ig, illetőleg február 28-ig dönthet az igényelt hitelösszeg mértékének megváltoztatásáról. A hallgató és a Diákhitel Központ Rt. közötti megállapodás alapján, amennyiben a hitelfelvevő nem nyilatkozik, a Diákhitel Központ Rt. változatlan feltételekkel folyósítja részére a hallgatói hitelt, ha a folyósítás egyéb feltételei fennállnak. Ez esetben a hallgatói hitel folyósítására a felsőoktatási intézménnyel, illetőleg a felsőfokú akkreditált iskolai rendszerű szakképzés esetében a képzést lebonyolító intézménnyel történt jogviszony ellenőrzése után - a 11. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint kerül sor.

(2)[26] Abban az esetben, ha a hitelfelvevő a hallgatói hitel összegét módosítani kívánja, akkor a módosítási kérelmet, a Diákhitel Központ Rt. által meghatározott nyomtatványt az (1) bekezdés szerinti határidőkig a hitelfelvevő juttatja el a Diákhitel Központ Rt. részére.

A hallgatói hitel folyósítása

13. §

(1)[27] A hallgatói hitelt a folyósítás időszakában havonta részletekben, vagy tanulmányi félévenként egy összegben a tárgyhó 15-éig bocsátja rendelkezésre a Diákhitel Központ Rt. a hitelfelvevő részére.

(2)[28] A Diákhitel Központ Rt. a hallgatói hitel folyósítását banki utalással a hitelfelvevő számlájára teljesíti.

(3) A hitelfelvevő a folyósítás szüneteltetését a Diákhitel Központ Rt.-nél bármikor írásban kérheti. Ez esetben az aktuális félév hátralévő időtartamában a folyósítás szünetel.

(4) A hallgatói jogviszony szünetelésének időtartama alatt a Diákhitel Központ Rt. a hallgatói hitelt nem folyósítja. Abban az esetben, ha a hallgatói jogviszony szünetelése véget ért, illetőleg a hallgató a folyósítás folytatását kéri, és annak egyéb feltételei fennállnak, a Diákhitel Központ Rt. a hallgatói hitelt tovább folyósítja. Ez esetben a folyósítás folytatására irányuló kérelmet a hallgatói jogviszony igazolásával egyidejűleg a Diákhitel Központ Rt. részére a hitelfelvevő juttatja el.

A hallgatói hitel törlesztése

14. §[29]

(1) A hallgatói hitel törlesztésére és behajtására az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvényben (a továbbiakban: Art.) és e rendeletben meghatározott rendelkezések az irányadóak. A törlesztési kötelezettség kezdete a hallgatói jogviszony megszűnésének, legkésőbb azonban a hiteligénylési idő elteltének időpontját követő hónap első napja.

(2) A hallgatói hitel törlesztő részletének alapja - a (3) bekezdésben szabályozott esetet kivéve - a tárgyévet megelőző második évben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti

a) összevont adóalapba tartozó bevételnek azon része, amelyet az adóelőleg számításánál jövedelemként kell figyelembe venni;

b) külön adózó jövedelmek közül az adóbevallásban bevallott, illetőleg az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásban elszámolt jövedelmek, kivéve a vagyonátruházásból származó jövedelmet és a vállalkozói adóalapot.

(3) A törlesztésre kötelezett hitelfelvevő a törlesztés beálltának évében és az azt követő évben a törlesztési kötelezettség beállta évének első napján, illetve az azt követő év első napján alkalmazandó minimálbér tizenkétszeres összege után köteles megfizetni a törlesztést.

(4) Ha a hallgatói hitel hitelfelvevő által fizetendő törlesztő részletének éves alapja nem éri el a minimálbér tizenkétszeres összegét, vagy bármely ok miatt a Diákhitel Központ Rt. nem közli a törlesztő részlet összegét, akkor a törlesztő részlet alapjaként - ha e rendelet másképp nem rendelkezik és feltéve, hogy törlesztési kötelezettsége a hitelfelvevőnek fennáll - a tárgyévet megelőző év október 31-én alkalmazandó minimálbér tizenkétszeres összegét kell tekinteni.

(5) A hallgatói hitel tárgyévi havi törlesztő részletének mértéke a (2)-(4) bekezdések megfelelő alkalmazásával számított éves jövedelem 6 százalékának 1/12-ed része.

(6) A 6. § (4) bekezdésében előírt felülvizsgálat eredményétől függően a Diákhitel Központ Rt. a Kormány jóváhagyásával az (5) bekezdésben foglalt százalékban meghatározott mértéket naptári évenként legfeljebb egy százalékponttal megváltoztathatja, de 8%-nál magasabbra nem növelheti.

(7) Az állami adóhatóságnak az Art. 96/B. §-ának (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatását követően a Diákhitel Központ Rt. évente, mindén év december 15-éig közli a hitelfelvevővel a következő naptári évre a havi törlesztő részlet összegét, abban az esetben is, ha a hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége szünetel.

(8) A hitelfelvevő a törlesztő részletet minden hónap 5. napjáig köteles a Diákhitel Központ Rt. részére banki átutalással megfizetni, legalább a kölcsönszerződés (7. §) szerződésszámának egyidejű közlésével.

(9)[30] A hitelfelvevő - a Diákhitel Központ Rt. által e célra rendszeresített nyomtatványon - kérelmet nyújthat be a Diákhitel Központ Rt.-hez törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránt a terhességi gyermekágyi segélyre, a GYED-re, GYES-re való jogosultság, a rokkantsági nyugdíjra, a rokkantsági járadékra, baleseti rokkantsági nyugdíjra való jogosultság, a polgári szolgálat időszakának a (10) bekezdésre való tekintettel meghatározott részére.

(10) A törlesztési kötelezettség szünetelhet a (9) bekezdésben meghatározott jogcímek első napjára visszamenőlegesen, ha az nem korábbi időpont a kérelem benyújtása évének első napjánál. Amennyiben a meghatározott jogcím első napja ennél korábbi időpont, a törlesztés a kérelem benyújtása évének első napjától szünetelhet.

(11)[31] A 16. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a törlesztési kötelezettség szüneteltetése csak a célzott kamattámogatással együtt kérelmezhető. Ebben az esetben a Diákhitel Központ Rt. a Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) a célzott kamattámogatás tárgyában hozott határozatának jogerőre emelkedését követően hozza meg a (12) bekezdés szerinti döntését a törlesztési kötelezettség szüneteltetéséről. A Kincstár jogerős, a kérelemnek helyt adó határozata alapján a Diákhitel Központ Rt. köteles a törlesztési kötelezettség szüneteltetését engedélyezni, egyéb esetben pedig akkor engedélyezi, ha a kérelem a (9)-(10), illetve (13) bekezdésekben foglalt feltételeknek megfelel.

(12) A hitelfelvevő a kérelem Diákhitel Központ Rt.-hez történő benyújtását követően a Diákhitel Központ Rt.-nek a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének tárgyában hozott döntésében foglalt időpontig nem köteles az esedékessé vált törlesztő részleteket megfizetni. Amennyiben a Diákhitel Központ Rt. a hitelfelvevő kérelmét elutasítja, úgy kell tekinteni, hogy a hitelfelvevő késedelembe esik, és az elutasító döntés kézhezvételét követő második hónap 5. napjáig köteles a nem teljesített törlesztő részleteket a késedelem időszakára járó késedelmi kamattal megfizetni. Amennyiben a hitelfelvevő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a Diákhitel Központ Rt. jogosult a kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. A Diákhitel Központ Rt. a törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelmet elutasító döntésében közli a hitelfelvevővel az esetlegesen meg nem fizetett törlesztő részlet késedelmi kamattal növelt összegét. A Diákhitel Központ Rt. a kérelemnek helyt adó döntésében megjelöli a törlesztési kötelezettség szünetelésének várható utolsó napját is. A törlesztési kötelezettség szüneteltetésének engedélyezése esetén a Diákhitel Központ Rt. a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének megkezdésére megjelölt első napjától számított időszakra jutó, befizetett törlesztéseket köteles visszautalni a hitelfelvevőnek az engedély kézhezvételétől számított 15 napon belül tett írásbeli kérelme alapján. Egyéb esetben e törlesztések túlfizetésnek minősülnek.

(13)[32] A rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő hitelfelvevő a törlesztési kötelezettség szüneteltetése iránti kérelméhez az említett nyugdíjat, járadékot megállapító, jogerős határozatot, valamint a legutolsó nyugdíjfolyósítási, járadékfolyósítási csekkszelvényt vagy bankszámlakivonatot köteles mellékelni.

(14) Amennyiben a törlesztési kötelezettség szüneteltetésének alapjául szolgáló, a (9) bekezdésben meghatározott körülmény megszűnik, illetőleg a Diákhitel Központ Rt. szüneteltetésének helyt adó döntésben meghatározott jogosultsági időben változás következik be, úgy a hitelfelvevő a megszűnést, illetve a változást követő 15 napon belül köteles azt- a Diákhitel Központ Rt. által az e célra rendszeresített nyomtatványon - bejelenteni és a törlesztést folytatni. A jogosultság megszűnésének hónapjára eső törlesztő részlet időarányos részét - az esedékes törlesztő részleten felül - a megszűnést követő hónap 5. napjáig kell megfizetni.

(15) Amennyiben a törlesztési kötelezettség alapjául szolgáló jogcím megváltozik, akkor a hitelfelvevő a (9) bekezdés szerinti nyomtatvány benyújtásával kérelmezheti a törlesztési kötelezettség szüneteltetését.

(16) A Diákhitel Központ Rt. minden év január 31-éig egyenlegértesítőt küld a hitelfelvevők részére az előző év december 31-ei állapotnak megfelelően. Amennyiben a hitelfelvevő nem ért egyet az egyenlegértesítő tartalmával, egyeztetést kezdeményezhet a Diákhitel Központ Rt.-vel.

A hallgatói hitel előtörlesztése

15. §[33]

(1) A hitelfelvevő a Diákhitel Központ Rt. által megállapított törlesztő részleten felül bármikor, az általa meghatározott összegben, az előtörlesztési cél megjelölésével törleszthet a Diákhitel Központ Rt. részére (előtörlesztés). A (3) bekezdésben foglalt esetet kivéve az előtörlesztés összege csökkenti a hitelfelvevő tőketartozását. Az önkéntes előtörlesztés elszámolásának időpontja a Diákhitel Központ Rt. számláján történő jóváírás napja. Az előtörlesztés a törlesztési kötelezettség teljesítése alól nem mentesít. A befizetett előtörlesztésekből a Diákhitel Központ Rt. kizárólag a 17. §-ban meghatározott záró elszámolás pozitív egyenlege után teljesít visszatérítést.

(2) Amennyiben a hitelfelvevő javára szóló befizetés - a törlesztő részlet kivételével - nem az előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint történik, illetőleg a befizetésből minden kétséget kizáróan nem ismerhető fel az, hogy a befizetést előtörlesztés címén teljesítették, a Diákhitel Központ Rt. az ilyen befizetést - figyelemmel a (3) bekezdésben foglaltakra is - túlfizetésként tartja nyilván.

(3) A Diákhitel Központ Rt. jogosult az előtörlesztésre szánt összegből, valamint a túlfizetésből a hitelfelvevővel szemben fennálló, lejárt követeléseit levonni. A levonást elsődlegesen a túlfizetésből kell teljesíteni. A Diákhitel Központ Rt. az előtörlesztésre szánt összegből a lejárt követelések levonása után fennmaradó összeget előtörlesztésként számolja el.

(4) A hitelfelvevő az egyenlegértesítőben foglaltak alapján írásban rendelkezhet arról, hogy kimutatott túlfizetését előtörlesztésként számolja el a Diákhitel Központ Rt. A hitelfelvevő írásbeli rendelkezése alapján - a (2)-(3) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével - a Diákhitel Központ Rt. a beadvány beérkezésének napjára hajtja végre az elszámolást.

A hallgatói hitellel kapcsolatos célzott kamattámogatás

16. §[34]

(1)[35] A hitelfelvevő-a kölcsön futamidején belül -célzott és teljes kamattámogatásban részesül a terhességi gyermekágyi segély és a GYES/GYED folyósításának időszakának a (2) bekezdésben meghatározott részében, ha célzott kamattámogatás iránti kérelmét - a Diákhitel Központ Rt. által az e célra rendszeresített nyomtatványon -benyújtja a Diákhitel Központ Rt.-hez, és ahhoz csatolja a terhességi gyermekágyi segély és a GYED tekintetében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a GYES tekintetében a Kincstár által meghatározott formában kiállított igazolást.

(2) A teljes és célzott kamattámogatás az (1) bekezdésben meghatározott jogcímek első napjára visszamenően engedélyezhető, ha az nem korábbi időpont a kérelem benyújtása évének első napjánál. Amennyiben a meghatározott jogcím első napja ennél korábbi időpont, a teljes és célzott kamattámogatásra való jogosultság első napja a kérelem benyújtása évének első napja.

(3)[36] A célzott kamattámogatás anyagi fedezetét az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium költségvetésében kell biztosítani. A célzott kamattámogatás összegét a minisztérium a hitelfelvevő Diákhitel Központ Rt.-nél vezetett hitelszámlájára utalja.

(4)[37] Az (1) bekezdésben meghatározott okiratokat a Diákhitel Központ Rt. továbbítja a Kincstárhoz. A kamattámogatásról a Kincstár hoz határozatot, megjelölve az igényjogosultság kezdő és várható utolsó napját.

(5)[38] A Kincstár határozatáról írásban értesíti a Diákhitel Központ Rt.-t, a hitelfelvevőt, továbbá az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumot.

(6) A célzott kamattámogatásra való jogosultság igazolására szolgáló dokumentum a törlesztési kötelezettség szüneteltetésére való jogosultság igazolására is szolgál.

(7) Ha a célzott kamattámogatás igénybevételének alapját képező jogcímnek a (4) bekezdés szerinti határozatban megjelölt időszakára tekintettel változás következik be, akkor azt a célzott kamattámogatást igénybevevő hitelfelvevőnek az (1) bekezdés szerinti jogosultság megszűnését, illetve meghosszabbítását követő 15 napon belül a Diákhitel Központ Rt.-hez írásban - a Diákhitel Központ Rt. által az erre a célra rendszeresített nyomtatványon - be kell jelentenie. A (4)-(5) bekezdésben foglaltakat ez esetben is megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a jogosultsági időnek a (4) bekezdés szerinti határozatban megjelölt időpont előtti megszűnéséhez igazolást csatolni nem kell.

(8) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti határozatban megjelölt, a célzott kamattámogatás alapjául szolgáló jogcím megváltozik, akkor a hitelfelvevőnek az (1) bekezdésben meghatározott okiratok benyújtásával kell a célzott kamattámogatást kérelmeznie.

(9)[39] A célzott kamattámogatás jogosulatlan igénybevétele esetén, a hitelfelvevő a Kincstár jogerős határozata alapján a kamattámogatásnak az igénybevétel időpontjában érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő kamattal növelt összegét az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium számlájára köteles megfizetni.

(10)[40] Nem számít jogosulatlan igénybevételnek az, ha a hitelfelvevő Célzott kamattámogatásra való jogosultságának megszűnését a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül bejelenti, azonban a kamattámogatást folyósító minisztérium tovább folyósítja a Diákhitel Központ Rt.-nek a kamattámogatás összegét.

A hallgatói hitel záró elszámolása, a kölcsönszerződés megszűnése és felmondása

17. §[41]

(1) A hallgatói hitel törlesztésének befejezésekor - amikor a hitelfelvevő minden tartozását kamatokkal együtt megfizette - záró elszámolásra kerül sor. Amennyiben a Diákhitel Központ Rt. a hitelfelvevő egyenlegén túlfizetést számol el, a záró elszámolásban a túlfizetés összegéről a hitelfelvevőt értesíti, és a túlfizetés összegét a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kamattal megnövelve a hitelfelvevő által megadott számlaszámra utalja.

Elnevezések védelme

18. §

A "hallgatói hitel", a "hallgatói kölcsön", a "diákhitel" és a "diákkölcsön" elnevezések és jelzős alakjaik, továbbá rokon értelmű vagy idegen nyelvű megfelelőik csak az Art. és az e rendeletben meghatározott szabályok alapján működő hallgatói hitelrendszer tekintetében alkalmazhatóak.

A Diákhitel Központ Rt.

19. §

(1)[42] A Diákhitel Központ Rt. a hallgatói hitelrendszer működtetésére és a hallgatói hitelek folyósítására jön létre. E célok elérése érdekében szükséges tevékenységeken kívül elsődleges célja és alapvető feladatai teljesítésének veszélyeztetése nélkül adatbanki és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú mellékletének 1/12. b) pontja szerinti ügynöki tevékenységet is folytathat az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével és a tulajdonosi jogok gyakorlójának jóváhagyásával.

(2)[43] Az (1) bekezdés szerint megalapított részvénytársaság az államilag garantált forrásait kizárólag a hallgatói hitelek kihelyezésére, az állami kezességvállalással kibocsátott értékpapírok és egyéb, államilag garantált forrásbevonások alapján fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésére, működési költségeinek fedezésére és a kibocsátott értékpapírok és forrásbevonások alapján fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítésére használhatja fel.

(3)[44] A Diákhitel Központ Rt. nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a hitelfelvevő személyazonosító adatait, a szerződésre, annak teljesítésére, a célzott kamattámogatásra vonatkozó adatokat, információkat, továbbá azokat az adatokat, amelyek nyilvántartását jogszabály kötelezővé vagy lehetővé teszi.

(4) A Diákhitel Központ Rt. megbízza az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaságot, hogy a hallgatói hitelrendszer finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében a pénz- és tőkepiacokon eljárjon, illetőleg az állam által garantált hitelek felvételének megszervezésében.közreműködjön.

(5) A Diákhitel Központ Rt. rendszeresen tájékoztatja a Pénzügyminisztériumot a hallgatói hitelállományról, az igénybe vett forrásokról és a törlesztések és az állami kezesség érvényesítésének valószínűségéről.

(6) A Diákhitel Központ Rt. által állami kezességvállalás mellett kibocsátásra kerülő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tekintetében értékpapír-bizományosi, értékpapír-kereskedelmi, értékpapír forgalomba hozatalát szervező és ehhez kapcsolódó szolgáltatási, értékpapír-letétkezelési és értékpapír-számlavezetési, továbbá ügyfélszámlavezetési tevékenységet az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság végzi.

Diákhitel kockázati céltartalék képzése[45]

19/A. §

(1) A Diákhitel Központ Rt. a hitelezési tevékenységével kapcsolatos kockázatok fedezetére - egyéb ráfordításai között elszámolva - kockázati céltartalékot képez (a továbbiakban: diákhitel kockázati céltartalék). A diákhitel kockázati céltartalék képzése a mérleg fordulónapjával a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően történik.

(2) A diákhitel kockázati céltartalékot a behajthatatlan és a 17. § (3) bekezdése alapján leírt diákhitelekből eredő veszteségek ellentételezésére, a veszteség összegében - legfeljebb a céltartalék meglévő összegében - kell felhasználni az egyéb bevételek között elszámolva.

(3) A diákhitel kockázati céltartalék tárgyévi képzése a mérleg fordulónapjával a (2) bekezdésben foglalt leírásokat és céltartalék felhasználást követően - annak figyelembevételével - a ki nem egyenlített kamattartozások tőkésítését is magába foglaló hallgatói hitelek állományára az aktuárius által meghatározott és a 6. § (4) bekezdése szerinti független könyvvizsgáló által elfogadott tárgyévi kockázati szint és kockázati prémium alapján megállapított tárgyévben szükséges céltartalék szintjéig történik. Ha a diákhitel kockázati céltartalék mérleg fordulónapi állománya meghaladja a tárgyévben szükséges céltartalék szintjét, akkor a céltartalék többletet fel kell szabadítani az egyéb bevételek között elszámolva.

(4) A Diákhitel Központ Rt. a számviteli politikájában rögzíti a hallgatói hitelek (3) bekezdés szerinti tárgyévi kockázati szintjének, a kockázati prémiumnak és a diákhitel kockázati céltartalék tárgyévben szükséges szintjének az aktuárius által meghatározott, független könyvvizsgáló által elfogadott megállapítási módját.

A Diákhitel Központ Rt. működési költségeinek elhatárolása[46]

19/B. § (1) A Diákhitel Központ Rt. az egyes években felmerülő, a kamatbevételekben foglalt működési költséget fedező prémiummal, illetve költségvetési támogatással nem fedezett működési költségeit aktív időbeli elhatárolásként mutatja ki.

(2) A 6. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott működési költséget fedező prémium mértéke 2005. szeptember 1-jétől legalább 0,8 százalékpont, 2006. szeptember 1-jétől legalább 0,9 százalékpont, 2007. szeptember 1-jétől az (1) bekezdés szerint elhatárolt költségek eredmény terhére történő teljes feloldásáig legalább 1 százalékpont.

Záró rendelkezések

20. §

A 7. § szerinti kölcsönszerződésre vonatkozóan az e rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

21. §

(1) A hallgatói hitelt a 2001/2002-es tanévtől kezdődően lehet felvenni.

(2) A törlesztési kötelezettség teljesítésének legkorábbi időpontja 2003. január 1.

(3) A hitelfelvevő a 13. §-ban meghatározott előtörlesztési lehetőséggel legkorábban 2002. január 1-jétől élhet.

(4)[47] A 2001/2002. és a 2002/2003. tanévre a Diákhitel Központ Rt. kamatszámítása során a 6. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott kamatelemet nem kell figyelembe venni.

(5)[48] A hallgatói hitel tanulmányi félévenként egy ősszegben való folyósítása a 2001/2002. tanév második félévétől kezdődően kezdeményezhető.

(6)[49] A hallgatói hitel kamatának 2003/2004. tanévre vonatkozó meghatározása során a Diákhitel Központ Rt.-nek a 6. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott kamatelemet nem kell figyelembe vennie.

22. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 14-15. §-ai 2001. szeptember 1-jén lépnek hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.01.01.

[2] Megállapította a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.01.01.

[3] Megállapította a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.01.01.

[4] Megállapította a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.01.01.

[5] Megállapította a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.01.01.

[6] Megállapította a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.01.01.

[7] Megállapította a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.01.01.

[8] Megállapította a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.01.01.

[9] Beiktatta a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.01.01.

[10] Beiktatta a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[11] Beiktatta a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[12] Beiktatta a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[13] Megállapította a 82/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2005.09.01.

[14] Megállapította a 127/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2003.08.15.

[15] Megállapította a 127/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2003.08.15.

[16] Beiktatta a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.01.01.

[17] Beiktatta a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.01.01.

[18] Beiktatta a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[19] Beiktatta a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[20] Módosította a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdés a) pontja. Hatályos 2003.01.01.

[21] Megállapította a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[22] Beiktatta a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[23] Megállapította a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[24] Megállapította a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[25] Módosította a 11/2002. (I. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2002.02.02.

[26] Módosította a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdés a) pontja. Hatályos 2003.01.01.

[27] Megállapította a 11/2002. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2002.02.02.

[28] Beiktatta a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[29] Beiktatta a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[30] Módosította a 82/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2005.05.01.

[31] Megállapította a 89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet 74. § - a. Hatályos 2003.06.30.

[32] Megállapította a 188/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.06.08.

[33] Beiktatta a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[34] Beiktatta a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[35] Megállapította a 82/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2005.05.01.

[36] Megállapította a 82/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.05.01.

[37] Módosította a 89/2003. (VI. 25.) Korm. rendelet 104. § c) pontja. Hatályos 2003.06.30.

[38] Megállapította a 82/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2005.05.01.

[39] Megállapította a 82/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2005.05.01.

[40] Megállapította a 82/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2005.05.01.

[41] Beiktatta a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2003.01.01.

[42] Beiktatta a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.01.01.

[43] Módosította a 145/2001. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.08.13.

[44] Beiktatta a 258/2002. (XII. 17.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.01.01.

[45] Beiktatta a 238/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

[46] Beiktatta a 82/2005. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2005.05.01.

[47] Beiktatta a 145/2001. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2001.08.13.

[48] Beiktatta a 11/2002. (I. 30.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2002.02.02.

[49] Beiktatta a 127/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2003.08.15.

Tartalomjegyzék