Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 4. §-ában, továbbá 4/A. §-ában foglaltakra - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a közúti árufuvarozást végző, belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetekre [Ptk. 685. § c) pont] terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában

a)[1] közúti árufuvarozás: az áruszállítás céljára szolgáló járművel - ide nem értve a különleges felépítményű és célú, rakfelület nélküli járműveket - közúton, üzletszerűen, ellenérték fejében, gazdasági tevékenységként végzett áruszállítás, bérvontatás és autómentés, amennyiben az nem felel meg a saját számlás áruszállítás feltételeinek;

b)[2] jármű: a magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott tehergépkocsi, vontató, mezőgazdasági vontató és lassú jármű, illetőleg az olyan járműszerelvény, amelyből legalább a vonójármű magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkezik;

c) vezető: az egyéni vállalkozó, a gazdálkodó szervezet ügyvezetését ellátó vezető tisztségviselő, az ügyvezetésre feljogosított személy;

d) szakmai irányító: az a személy, aki vezetőként, gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjaként vagy főállású alkalmazottként az árufuvarozási tevékenység szakmai irányítását ténylegesen és állandó jelleggel ellátja.

e)[3] közösségi engedély: a Tanács a tagállamok területére vagy területéről történő, illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról szóló, a Parlament és a Tanács 484/2002/EK rendeletével módosított 881/92/EGK rendeletében (a továbbiakban: a 881/92/EK rendelet) meghatározott feltételek szerint és formában kiadott, nemzetközi közúti árufuvarozás végzésére jogosító okmány.

2. §

(1)[4] Közúti árufuvarozás Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: NKH) a gazdálkodó szervezet székhelye szerinti regionális igazgatósága által kiadott közúti árufuvarozói engedély birtokában végezhető.

(2)[5] A közúti árufuvarozói engedélyt a gazdálkodó szervezet kérelmére az NKH regionális igazgatósága abban az esetben adja ki, ha a gazdálkodó szervezet igazolja, hogy megfelel

a) a jó hírnév,

b) a szakmai alkalmasság,

c) a megfelelő pénzügyi helyzet

e rendelet által támasztott követelményeinek.

3. §

(1)[6] A 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott jó hírnév követelményét a vezetőnek és a szakmai irányítónak kell teljesítenie.

(2) Nem felel meg a jó hírnév követelményének az a személy, aki

a)[7]

b) közúti árufuvarozóként elveszítette az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásának jogát,

c) vezető vagy szakmai irányító volt olyan közúti árufuvarozást végző gazdálkodó szervezetnél, amelynek fizetésképtelenségét a bíróság jogerősen megállapította, vagy felszámolását elrendelte,

d)[8] vezető vagy szakmai irányító volt olyan gazdálkodó szervezetnél, amelynek közúti árufuvarozói engedélyét (ideértve a korábban kiadott belföldi és nemzetközi közúti árufuvarozói engedélyt is) az NKH regionális igazgatósága a 7. §-a (2) bekezdésének a), c) vagy d) pontjában, vagy közösségi engedélyét a 9. §-a (2) bekezdésének a) vagy c) pontjában foglaltak miatt visszavonta.

(3)[9] A (2) bekezdés b)-d) pontjában foglaltakat kizáró okként 5 évig kell figyelembe venni.

(4) Amennyiben a jó hírnév követelményét nem magyar állampolgárnak kell teljesítenie, a (3) bekezdésben meghatározott időtartamon belül kizáró oknak kell tekinteni a (2) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával az árufuvarozási tevékenység végzésére való jogosultságnak az azt megállapító engedélyt kiadó országban való elvesztését is.

4. §

(1)[10] A 2. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott szakmai alkalmasság feltétele abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha a gazdálkodó szervezet szakmai irányítója a tevékenység végzéséhez szükséges szakismeretek meglétét árufuvarozó-vállalkozói képesítéssel igazolja.

(2)[11] A képesítés megszerzéséhez a rendelet 1. számú mellékletében megjelölt témakörökből kell vizsgát tenni. A vizsga két írásbeli, valamint szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsgán a pályázónak feleletválasztós kérdésekre kell válaszolnia (minden kérdésnél legalább négy válaszlehetőséggel) és írásbeli feladatokat, esettanulmányokat kell megoldania. Mindkét írásbeli vizsgarész időtartama 2-2 óra. Szóbeli vizsga sikeres írásbeli vizsgát követően tehető.

(3) Az egyes részvizsgákon elérhető pontszáma a maximálisan megszerezhető összes pontszám egyharmada lehet. A sikeres vizsga feltétele, hogy a pályázó a maximálisan megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérje, és valamennyi részvizsgán megszerezze az ott elérhető pontszámok legalább 50%-át. Sikertelen vizsga esetén a pályázó a részvizsgát 1 éven belül ismételheti meg.

(4)[12] A vizsga helyét és időpontját - az igényeknek megfelelő gyakorisággal - valamint a legalább 3 főből álló vizsgabizottság tagjait az NKH Központi Hivatala - az illetékes szakmai érdekképviseleti szervek véleményének kikérésével - jelöli ki. A vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni, és sikeres vizsga esetén a pályázó számára a 2. számú mellékletben meghatározott vizsgabizonyítványt kell kiadni.

(5)[13] Kiegészítő vizsga alapján árufuvarozó-vállalkozói képesítést szerezhet az a személy, aki a vizsgára való jelentkezés időpontját megelőző 10 éven belül legalább 5 évig igazoltan szakirányú szakmai vezető beosztásban dolgozott közúti árufuvarozást végző gazdálkodó szervezetnél. A kiegészítő vizsgára nézve a (2)-(4) bekezdésekben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy az írásbeli vizsgák időtartama 1-1 óra.

(6)[14] Korlátozással érvényes árufuvarozó-vállalkozói képesítést kaphat az a személy, aki kizárólag belföldi közúti árufuvarozást végző, illetve kizárólag mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és azokhoz kapcsolt pótkocsit, továbbá 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó járművet üzemeltető gazdálkodó szervezetnél kíván szakmai irányítóként működni. Az ehhez szükséges vizsga kérdéseit a rendelet 1. számú melléklete alapján úgy kell meghatározni, hogy azok csak a belföldi közúti, illetőleg a megjelölt járművekkel jellemzően végzett áruszállítási feladatokhoz szükséges ismeretekre terjedjenek ki. A vizsgára a (2)-(5) bekezdésekben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az írásbeli vizsgák időtartama 2-2 óra, illetőleg kiegészítő vizsga esetén 1-1 óra. A korlátozás tényét a vizsgabizonyítványban fel kell tüntetni.

(7)[15] Részleges felmentést kaphat a vizsgakötelezettség alól az a személy, aki az előírt szakismeretek elsajátítását a rendelet mellékletében meghatározottak szerint szakirányú felsőfokú vagy szakiskolai képesítésről kiállított okirattal igazolja. A mellékletben nem szereplő esetekben az NKH Központi Hivatala - az Országos Képzési Jegyzék1 alapján - dönt az igazolt képesítés elismeréséről vagy elutasításáról.

(8)[16] A szakmai irányító elhalálozása vagy cselekvőképességének elvesztése esetén az NKH regionális igazgatósága legfeljebb 1 éves időtartamra engedélyezheti a gazdálkodó szervezet további működését olyan vezetővel, aki a szakmai alkalmasságra előírt követelménynek nem felel meg. Az engedélyezett határidő különösen indokolt esetben legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható. A szakmai irányító személyének egyéb okból történő változása esetén - megfelelő indok alapján - legfeljebb 6 hónap időtartamra engedélyezhető a gazdálkodó szervezet szakmai irányító nélküli működése. Az engedélyezett határidő lejártával a gazdálkodó szervezet köteles igazolni a szakmai alkalmasság feltételének meglétét.

5. §

(1) A 2. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott pénzügyi helyzet abban az esetben megfelelő, ha a gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdéséhez és a zavartalan üzletvitelhez szükséges tőkeerővel rendelkezik, továbbá

a) saját tőkéje (sajátvagyona) egy gépjármű (járműszerelvény) esetén, illetőleg az első gépjárműre (járműszerelvényre) számítva legalább 2 500 000 Ft, és minden további gépjárműre (járműszerelvényre) nézve egyedenként legalább 1 400 000 Ft, valamint

b) adó-, vám- és járulék-, továbbá a közlekedési hatósággal szemben fennálló fizetési kötelezettségnek folyamatosan eleget tesz.

(2) Az (1) bekezdés a) pontját nem kell alkalmazni olyan gazdálkodó szervezet esetén, amely kizárólag mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és azokhoz kapcsolt pótkocsit üzemeltet. A saját tőkére (saját vagyonra) vonatkozó követelmény annál a gazdálkodó szervezetnél, amely kizárólag 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépjárművet (járműszerelvényt) üzemeltet, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg 40%-a.

(3) A megfelelő pénzügyi helyzet

a) az (1) bekezdés a) pontjára vonatkozóan a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett könyvvizsgáló, nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság nyilatkozatával vagy vagyoni biztosítékkal,

b) az (1) bekezdés b) pontjában felsoroltakra vonatkozó nemleges tartozásról szóló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolásokkal tanúsítható.

(4)[17] A könyvvizsgálói nyilatkozatnak a gazdálkodó szervezet - külön jogszabályban2 meghatározott - beszámolója, annak hiányában nyitómérleg, vagyonmérleg vagy vagyonkimutatás alapján kell tanúsítania az (1) bekezdés a) pontjában, illetőleg a (2) bekezdés második mondatában foglaltak - 1 évnél nem régebbi időpontban való - teljesülését. Az NKH regionális igazgatósága a gazdálkodó szervezettől kérheti bármely, a könyvvizsgálói nyilatkozat alapjául szolgáló dokumentum bemutatását.

(5) A vagyoni biztosíték lehet az (1) bekezdés a) pontjában, illetőleg a (2) bekezdés második mondatában meghatározott összegnek megfelelő, pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített pénzösszeg, pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, bankgarancia vagy hazai biztosító intézettel kötött kezesi szerződés, felelősségbiztosítás. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést legalább 1 évi időtartamra kell megkötni. A gazdálkodó szervezet legkésőbb a szerződés lejártáig köteles igazolni, hogy a szerződést meghosszabbította, vagy más pénzügyi intézménnyel, biztosító intézettel új szerződést kötött.

(6)[18] Amennyiben a pénzügyi feltételek már nem teljesülnek, az NKH regionális igazgatósága a gazdálkodó szervezet kérelmére legfeljebb 1 éves időtartamra haladékot adhat azok teljesítése alól, ha a gazdálkodó szervezet - megalapozott üzleti terv alapján - könyvvizsgálói nyilatkozattal tanúsítja, hogy meghatározott időn belül nagy valószínűséggel várható a pénzügyi feltételek ismételt teljesítése. Az engedélyezett határidő lejártával a gazdálkodó szervezet köteles igazolni a pénzügyi feltételek meglétét. Az a gazdálkodó szervezet, amely a pénzügyi feltételek teljesítésére haladékot kapott, a kérelme benyújtásától számított 5 éven belül erre irányuló kérelmet ismételten nem nyújthat be.

6. §

(1)[19] A közúti árufuvarozói engedély iránti kérelem tartalma és mellékletei:[20]

a)[21] a gazdálkodó szervezet vezetőjének és a szakmai irányítójának természetes személyazonosító adatai, továbbá az üzemeltetni kívánt jármű rendszám szerint,

b)[22] az Európai Unió más tagállamának állampolgára esetén a 2. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesítését igazoló dokumentumok (az NKH regionális igazgatósága elfogadja az adott tagállam illetékes hatóságai és szervezetei által erre a célra kiállított dokumentumokat),

c)[23] a 4. § (1) bekezdésében, az 5. § (1) bekezdésében, illetőleg (2) bekezdésének második mondatában foglaltak teljesítését igazoló okirat eredeti példánya vagy hiteles másolata, továbbá a kérelmező nyilatkozata a 3. § (2) bekezdésének b)-d) pontjaiban foglaltak igazolására,

d)[24] - a 6/A. §-ban foglaltak figyelembevételével - a vállalkozói igazolványnak vagy a társasági szerződésnek, valamint a jármű forgalmi engedélyének hiteles másolata (nem saját tulajdonú jármű esetében mellékelni kell a jogszerű használatot igazoló nyilatkozatot, amely tartalmazza a jármű rendszámát, a tulajdonosának nevét, a használat jogcímét és időtartamát) .

(2)[25] A kérelem teljesítését az NKH regionális igazgatósága elutasítja, ha a gazdálkodó szervezet az engedély kiadásához előírt feltételek meglétét a hiánypótlásra való felhívásban megjelölt határidőn belül sem igazolja.

(3)[26] A közúti árufuvarozói engedélyt az NKH regionális igazgatósága a kérelemtől függően, de legfeljebb 5 éves időtartamra adja ki. Az engedélyben fel kell tüntetni az engedély számát, az üzemeltethető járművek számát, valamint - a 4. § (6) bekezdésében és az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - az esetleges korlátozást. Az engedélyt egy eredeti példányban és annyi - rendszámra szóló -, az engedély legfontosabb adatait tartalmazó engedélykivonattal kell kiadni, ahány jármű üzemeltetésére jogosult a gazdálkodó szervezet. A közúti árufuvarozói engedély és az engedélykivonat harmadik személynek nem engedhető át. Az engedélyt a gazdálkodó szervezet a székhelyén köteles őrizni, az engedélykivonatot az árufuvarozás során a járművön kell tartani.

(4)[27] A közúti árufuvarozói engedélyben szereplő, továbbá az (1) bekezdésben felsorolt, a gazdálkodó szervezetre vonatkozóan nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást a gazdálkodó szervezet köteles a változástól számított 12 napon belül az NKH regionális igazgatóságának bejelenteni. Nem vonatkozik ez a bejelentési kötelezettség az engedélyes által üzemeltetett jármű átmeneti kiesése esetén igénybe vett helyettesítő járműre, ha az igénybevétel időtartama szerződéssel igazoltan nem haladja meg a 15 napot. A bejelentés alapján az NKH regionális igazgatósága a változást nyilvántartásában átvezeti, és szükség esetén - a korábbi bevonása mellett - új engedélyt, engedélykivonatot ad ki.

(5)[28] A gazdálkodó szervezet köteles a közúti árufuvarozói engedélyt és annak engedélykivonatait a tevékenység szüneteltetése esetén az NKH regionális igazgatóságánál letétbe helyezni, továbbá a tevékenység megszűnése esetén, illetőleg az időbeli hatályának lejártával - megújítás céljából - az NKH regionális igazgatóságának visszaszolgáltatni.

6/A. §[29]

Ha a kérelmező a közúti árufuvarozói engedély iránti kérelemhez a 6. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott határozat vagy okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányát nem csatolja, az NKH regionális igazgatósága - az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt - megkeresi a nyilvántartást vezető szervet.

7. §

(1)[30] Az NKH regionális igazgatósága a gazdálkodó szervezet által üzemeltethető járművek számát - az engedélykivonat bevonása mellett -[31]

a) korlátozza, ha az 5. § (1) bekezdésének a) pontjában, illetőleg az 5. § (2) bekezdésének 2. mondatában meghatározott saját töke követelmény (saját vagyon) már nem teljesül minden gépjárműre (járműszerelvényre),

b) legalább 3 hónapra, de legfeljebb 1 évre korlátozza - az ellenőrzésre feljogosított szervezet kezdeményezésére - a jogszabályban meghatározott szakmai, így különösen a járművezető személyi feltételeire, vezetési és pihenőidejére, a jármű műszaki, biztonsági és környezetvédelmi követelményeire vonatkozó előírások súlyos vagy ismételt megsértése esetén.

(2)[32] A közúti árufuvarozói engedélyt az NKH regionális igazgatósága visszavonja, ha a gazdálkodó szervezet[33]

a) a működése során az engedély kiadásához szükséges valamely feltételt már nem teljesíti,

b)[34] az engedélyezett tevékenységet tartósan - legalább 6 hónapon át nem gyakorolja, anélkül hogy a szüneteltetést az NKH regionális igazgatóságának megfelelő indokkal bejelentette volna,

c) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) vagy az illetékes szakmai érdekképviselet megalapozott megállapítása szerint a piaci magatartásnormákat megsérti,

d) a szolgáltatást nem az elvárható színvonalon végzi, súlyosan és ismételten megsérti a szakma bérezési és munkafeltételeire, a közúti áruszállításra - kiemelten a gépjárművezetők vezetési és pihenőidejére, a járművek tömeg- és méretnormáira, a közlekedésbiztonságra és a környezetvédelemre - vonatkozó előírásokat, és ezért az ellenőrzésre feljogosított szervezet, az MKIK vagy az illetékes szakmai érdekképviselet az engedély visszavonására megfelelően alátámasztott javaslatot tesz.

8. §[35]

(1) Nemzetközi közúti árufuvarozás - ide nem értve a mezőgazdasági vontatóval és a lassú járművel végzett árufuvarozást - nemzetközi árufuvarozásra vonatkozó korlátozást nem tartalmazó közúti árufuvarozói és közösségi engedély birtokában végezhető. Ezek kiadása egyidejűleg is kérelmezhető. Nemzetközi szerződés további engedély meglétét is előírhatja.

(2)[36] A közösségi engedélyt a gazdálkodó szervezet kérésére az NKH regionális igazgatósága adja ki a közúti árufuvarozói engedély időbeli hatályával megegyező, de legfeljebb 5 éves időtartamra, egy eredeti példányban és a kérelmező által nemzetközi forgalomban üzemeltethető járművek számának megfelelő hiteles másolatban.

(3)[37] A tevékenység szüneteltetése esetén a gazdálkodó szervezet köteles a közösségi engedélyt és annak hiteles másolatait az NKH regionális igazgatóságánál letétbe helyezni, a tevékenység megszűnése esetén, illetőleg az időbeli hatályának lejártával - megújítás céljából - az NKH regionális igazgatóságának visszaszolgáltatni.

(4)[38] [33]A közösségi engedélyben szereplő adatokban bekövetkezett változásokra a 6. § (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. A közösségi engedély kiadása vagy időbeli hatályának meghosszabbítása iránti kérelem elutasítására, valamint a közösségi engedély és hiteles másolatai használatára a 881/92/EGK rendelet előírásai irányadók.

(5)[39] Az NKH Központi Hivatala minden év január 31-éig tájékoztatja a közlekedésért felelős minisztert, továbbá az Európai Bizottságot az előző év december 31-én közösségi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek, valamint a közösségi engedélyek e napon érvényben levő hiteles másolatainak számáról.

9. §[40]

(1)[41] Az NKH regionális igazgatósága a gazdálkodó szervezet által nemzetközi forgalomban üzemeltethető járművek számát - a közösségi engedély hiteles másolatának bevonása mellett -[42]

a) korlátozza, ha a gazdálkodó szervezet adott járműre vonatkozó közúti árufuvarozásra való jogosultságát a 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint korlátozta,

b) legalább 3 hónapra, de legfeljebb 1 évre korlátozza, ha a gazdálkodó szervezet nemzetközi forgalomban súlyosan vagy ismételten megsérti a jogszabályban meghatározott szakmai - különösen a járművezető személyi feltételeire, vezetési és pihenőidejére, a jármű műszaki, biztonsági és környezetvédelmi követelményeire, továbbá a közösségi engedély és a nemzetközi közúti áruszállítási engedélyek (a továbbiakban: áruszállítási engedély) használatára vonatkozó - előírásokat, és ezért az ellenőrzésre feljogosított szervezet a közösségi engedély részleges visszavonását kezdeményezi.

(2)[43] Az NKH regionális igazgatósága a gazdálkodó szervezet közösségi engedélyét visszavonja, ha a gazdálkodó szervezet[44]

a) a működése során a közösségi engedély kiadásához szükséges valamely feltételt már nem teljesíti,

b)[45] az engedélyezett tevékenységet tartósan - legalább 6 hónapon át - nem gyakorolja, anélkül, hogy a szüneteltetést az NKH regionális igazgatóságának megfelelő indokkal bejelentette volna,

c) a szolgáltatást nem az elvárható színvonalon végzi, súlyosan és ismételten megsérti a szakma bérezési és munkafeltételeire, a nemzetközi közúti árufuvarozásra - kiemelten a gépjárművezetők vezetési és pihenőidejére, a járművek tömeg- és méretnormáira, a közlekedésbiztonságra és a környezetvédelemre -, továbbá a közösségi engedély és az áruszállítási engedélyek használatára vonatkozó előírásokat, és ezért az ellenőrzésre feljogosított szervezet, az MKIK vagy az illetékes szakmai érdekképviselet a közösségi engedély visszavonására megfelelően alátámasztott javaslatot tesz.

(3) A közösségi engedély visszavonása esetén a közúti árufuvarozói engedélyben fel kell tüntetni a nemzetközi közúti árufuvarozásra vonatkozó jogosultság megszűnését.

10. §[46]

11. §[47]

12. §

(1)[48] E rendelet - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2001. május 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indított eljárásokban kell alkalmazni.

(2)[49]

(3)[50]

(4)[51]

(5)[52] Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 96/26/EK irányelve (1996. április 29.) a belföldi és nemzetközi közlekedés terén a közúti árufuvarozók és személyszállítók szakmába történő bejutásáról, valamint e személyek szabad letelepedéséhez való joga gyakorlásának előmozdítása érdekében a diplomák, bizonyítványok és a képesítésekre vonatkozó egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről,

b) a Tanács 98/76/EK irányelve (1998. október 1.) a belföldi és nemzetközi közlekedés terén a közúti árufuvarozók és személyszállítók szakmába történő bejutásáról, valamint e személyek szabad letelepedéséhez való joga gyakorlásának előmozdítása érdekében a diplomák, bizonyítványok és a képesítésekre vonatkozó egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló 96/26/EK irányelv módosításáról.

(6)[53] E rendelet a tagállamok területére vagy területéről történő, illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról szóló 881/92/EGK tanácsi rendelet (1992. március 26.) végrehajtásához szükséges szabályokat állapítja meg.

Dr. Fónagy János s. k.,

közlekedési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelethez[54]

I.

Az árufuvarozó-vállalkozói vizsga témakörei

1. Jogi ismeretek:

- egyéni vállalkozás és a társasági jog alapismeretei (vállalkozási formák, társaság alapítása, cégeljárás, csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás),

- szakmába való bejutás, piacra jutás (államigazgatási eljárás, engedélyezés),

- polgári jog, árufuvarozási jog alapismeretei (szerződéskötés, szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek, fuvarozási feltételek, szállítmányozás, alvállalkozás, felelősség, kártérítés),

- a nemzetközi árufuvarozási egyezmények alapelemei (bilaterális és multilaterális egyezmények, CMR, TIR, CEMT, AETR, ATP, Egységes Árutovábbítási Eljárás),

- nemzetközi szokványok (Incoterms),

- piaci magatartásnormák (tisztességtelen piaci magatartás, versenykorlátozás, gazdasági erőfölény).

2. Gazdasági és pénzügyi vezetői ismeretek:

- árképzés, költségkalkuláció (fuvardíj összetevői, díjszámítási rendszerek, költségtényezők, fajlagos költségek),

- fizetési formák és eszközök, fizetési biztosítékok, finanszírozás, hitel,

- devizaelszámolási ismeretek (kezelési formák, okmányok, számlázás, valutában felmerülő költségek elszámolása),

- számviteli alapismeretek (nyilvántartás, számlázás, könyvvezetés, mérleg, eredményelszámolás, pénzügyi mutatók),

- belföldi és nemzetközi biztosítások (rakománybiztosítás, gépjármű-biztosítás, zöldkártya),

- piaci kommunikáció (piackutatás, reklám, marketing, versenytárgyalás, ajánlattétel).

3. Munkaügyi ismeretek:

- létszámgazdálkodás, munkaügyi tervezés,

- munkáltatói jogok és kötelezettségek, munkáltatói felelősség,

- érdekképviselet, érdekegyeztetés, munkaügyi viták kezelése,

- munkaviszony létesítése, megszűnése, munkaszerződés (munkafeltételek, munkaidő, szabadság, bérezés),

- munkaügyi ellenőrzés, munkavédelem,

- társadalombiztosítás (ellátási formák, társadalombiztosítási kötelezettségek).

4. Adózási ismeretek:

- adózási alapismeretek (adónemek, adóhatóságok, adózás rendje),

- általános forgalmi adó,

- társasági adó, jövedelemadó,

- gépjárműadó,

- egyéb adók és fizetési kötelezettségek (útdíjak, meghatározott járműveket terhelő díjak),

- adózás a nemzetközi forgalomban.

5. Árufuvarozási ismeretek:

- üzemtani alapfogalmak (kapacitás, kapacitáskihasználás),

- árufuvarozási formák, engedélyköteles és engedélymentes áruszállítások a nemzetközi forgalomban, kabotázs,

- fuvarszervezés, útvonaltervezés (gépjárművezetők vezetési és pihenőideje, forgalmi korlátozások, határátkelőhelyek, határátkelőhelyi ellenőrzések, fuvarozási akadályok),

- áruátvétel és kiszolgáltatás, rendelkezési jogok, vámzár alatti fuvarozás, hatósági kezelés, árukíséret, minőségi kifogás, áruhiány,

- rakodás, rakománykezelés (méret- és súlykorlátozások, rakományelhelyezés, -rögzítés);

- a fuvarozás kiegészítő tevékenységei,

- a fuvarozáshoz szükséges dokumentumok, okmánykezelés, okmányegyeztetés, okmányvezetés,

- szabályozott hőmérsékleten végzett áruszállítás (hűtő fuvarozás),

- élőállat-szállítás (állategészségügyi feltételek),

- növények és növényi eredetű anyagok szállítása (növényegészségügyi feltételek),

- a megengedett tömeg- és méretelőírásokat meghaladó járművek közlekedése,

- veszélyes áruk szállítása,

- kombinált fuvarozás,

- logisztika.

6. Jármű műszaki, üzemeltetési ismeretek:

- járművek kiválasztása, forgalomba helyezése, üzemeltetése (tömeg- és méretnormák, engedélyezési eljárások),

- közúti járművek időszakos vizsgálata,

- járművek átvizsgálása, karbantartása, javítása,

- környezetvédelmi teendők (légszennyezés, zajkibocsátás, környezetvédelmi vizsgálatok).

7. Közlekedésbiztonsági ismeretek:

- forgalombiztonsági előírások és azok betartása,

- közúti járművek biztonsági követelményei,

- gépjárművezetők foglalkoztatási feltételei (képesítés, alkalmasság, vezetési és pihenőidő),

- baleset-megelőzés, baleset-elhárítás, veszélyhelyzetek.

8. Vámismeretek:

- a vámeljárás általános szabályai (vámtarifa, vámérték, árunyilatkozat, kötelezettségek a határon, vámellenőrzés, vámáru feletti felügyelet, ellenőrző vizsgálat, vámvizsgálat, vámkezelés, vámfizetés),

- vámkezelési módok (vámkezelés fajtái, vámokmányok, raktározás),

- korlátozó, tiltó rendelkezések a vámeljárásban.

II.

Felmentést adó szakképesítések (végzettségek) az árufuvarozó-vállalkozói vizsga egyes témaköreihez

1. Jogi ismeretek:

- egyetemen szerzett jogi diploma.

2. Gazdasági, és pénzügyi vezetői ismeretek:

- közgazdász,

- gazdasági mérnök,

- egyetem (vagy főiskola) pénzügyi szakán szerzett felsőfokú szakképesítés (diploma).

3. Munkaügyi ismeretek:

- egyetem vagy főiskola

a) társadalombiztosítási,

b) munkaügyi kapcsolatok,

c) egészségbiztosítási szakán szerzett felsőfokú szakképesítés (diploma).

4. Adózási ismeretek:

- közgazdász,

- gazdasági mérnök,

- gazdálkodási mérnök,

- könyvvizsgáló,

- könyvszakértő,

- az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítés: adótanácsadó.

5. Árufuvarozási ismeretek:

- közlekedésmérnök,

- közlekedési üzemmérnök,

- az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítések:

a) nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser,

b) szállítmányozási ügyintéző,

- forgalmi tiszti felsőfokú tanfolyami szakképesítés.

6. Jármű műszaki, üzemeltetési ismeretek:

- közlekedésmérnök,

- közlekedési üzemmérnök,

- környezetvédelmi mérnök,

- műszaki tiszti felsőfokú tanfolyami képesítés,

- az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítések:

a) közlekedésgépészeti technikus, közútijármű-gépész,

b) közlekedés-üzemviteli, gépjárműüzemi technikus.

7. Közlekedésbiztonsági ismeretek:

- közlekedésmérnök (közúti szakirány),

- közlekedési üzemmérnök (közúti szakirány),

- műszaki tiszti felsőfokú tanfolyami szakképesítés.

8. Vámismeretek:

- közép- vagy felsőfokú vámügyintézői szakképesítés.

2. számú melléklet a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelethez[55]

A belföldi és nemzetközi közlekedés terén a közúti árufuvarozók és személyszállítók szakmába történő bejutásáról, valamint c személyek szabad letelepedéséhez való joga gyakorlásának előmozdítása érdekében a diplomák, bizonyítványok és a képesítésekre vonatkozó egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló, a Tanács 98/76/EK Irányelvével módosított 96/26/EK Irányelvének Ia. Melléklete szerinti "Bizonyítvány" mintája

EURÓPAI KÖZÖSSÉG
_______________________________________________________________________________________________________
(Vastag világosbarna DIN A4 formátumú papír)
(Szöveg a bizonyítványt kiállító tagállam hivatalos nyelvén/nyelvein, illetve egyik hivatalos nyelvén)
Az érintett tagállam megkülönböztető jele1A hatáskörrel rendelkező hatóság vagy szervezet2 megnevezése
BELFÖLDI [ÉS NEMZETKÖZI]3 KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSI [SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI]3 SZAKMAI ALKALMASSÁGOT IGAZOLÓ BIZONYÍTVÁNY
Bizonyítvány száma: ...........................................................
A kiállító hatóság, a ......................................................................................................................................................................... 2 ezennel igazolja,
a) hogy4: .........................................................................................................................................................................................................................., aki.............................................................................................. helységben ................................................................................................. -n született a belföldi [nemzetközi]3 közúti árufuvarozási [közúti személyszállítási]3 szakmai alkalmasság megszerzése érdekében szervezett vizsgát (év: .............................; vizsgahelye: ...................................................................)5 a ………………................... 6 rendelkezései szerint teljesítette.
b) hogy az a) pontban említett személy szakmai alkalmassága alapján közúti árufuvarozási [közúti személyszállítási]3tevékenységet folytató
— kizárólag a bizonyítványt kiállító tagállamban belföldi forgalomban tevékenykedő3
— nemzetközi forgalomban tevékenykedő3 - vállalkozásban a szakma gyakorlására jogosult.
Ez a bizonyítvány a Tanács 1996. április 29-i, a belföldi és nemzetközi közlekedés terén a közúti árufuvarozói és személyszállítói szakma gyakorlásának engedélyezéséről, valamint e személyek szabad letelepedéshez való joga gyakorlásának előmozdítása érdekében az oklevelek, bizonyítványok és képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok kölcsönös elismeréséről szóló 96/26/EK irányelve 10. cikkének (1) bekezdésében említett szakmai alkalmasság kielégítő bizonyítéka.
Kiállítás helye: ................................, ideje: ......................
………………………………………..7
1 Az állam megkülönböztető jele: (B) Belgium, (DK) Dánia, (D) Németország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (IRL) Írország, (I) Olaszország, (L) Luxemburg, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (P) Portugália, (FIN) Finnország, (S) Svédország, (UK) Egyesült Királyság , (CZ) Cseh Köztársaság, (EST) Észtország, (CY) Ciprus, (LV) Lettország, (LT) Litvánia, (H) Magyarország, (M) Málta, (PL) Lengyelország, (SLO) Szlovénia, (SK) Szlovákia.
2 Az Európai Közösség egyes tagállamai által erre a célra kijelölt hatóság vagy testület, amely kibocsátja ezt a bizonyítványt.
3 Nem kívánt rész törlendő.
4 Vezetéknév, utónevek, születési hely és idő.
5 A vizsga azonosításának adatai.
6 A nemzeti jogszabályoknak a fent említett irányelvnek megfelelően ezen a területen elfogadott rendelkezései.
7 A bizonyítványt kiállító, hatáskörrel rendelkező hatóság vagy szervezet bélyegzője és aláírása.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 1. § -a. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[2] Megállapította a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 1. § -a. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[3] Beiktatta a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[4] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[5] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 30. § b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[6] Megállapította a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[7] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 52. § 3. pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[8] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 30. § b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[9] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 52. § 3. pontja. Hatályos 2010.01.01.

[10] Módosította a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[11] Módosította a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése, és 10. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[12] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 30. § d) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[13] Módosította a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 10. § (2) bekezdés b) és d) pontja. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[14] Megállapította a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdése, továbbá módosította a 10. § (1) bekezdése c) és d) pontja. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[15] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[16] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 30. § b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[17] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 30. § c) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[18] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 30. § b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[19] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 30. § b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[20] A felvezető szöveget megállapította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[21] Megállapította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[22] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[23] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 52. § 3. pontja. Hatályos 2010.01.01.

[24] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[25] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[26] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[27] Módosította a 28/2010. (XII. 22.) NFM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[28] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[29] Beiktatta a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[30] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 30. § c) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[31] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[32] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 30. § b) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[33] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[34] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 30. § f) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[35] Megállapította a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 6. § -a. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[36] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[37] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[38] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[39] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[40] Megállapította a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 7. § -a. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[41] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 30. § c) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[42] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[43] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 30. § c) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[44] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[45] Módosította a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 30. § f) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[48] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[52] Megállapította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[53] Beiktatta a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 17. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[54] Megállapította a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 9. § -a. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[55] Beiktatta a 21/2004. (II. 27.) GKM rendelet 9. § -a. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

Tartalomjegyzék