95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 1., 3., 5., 11., 12., 14., 16., 18., 19., 20. és 21. alpontjában,

a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (1) bekezdésének a) pontjában,

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 87. §-ának (1) bekezdésében,

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 15. §-ának (1) bekezdésében, 30. §-ának (3) bekezdésében, 47. §-ának (1) bekezdésében, 49. §-ának (1) bekezdésében, 52. §-ának (4) bekezdésében, 53. §-ának (6) bekezdésében, 63. §-ában és 74. §-ának j) , l), n) és o) pontjában,

a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-ának (3) bekezdésében,

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. §-ának (4) bekezdésében,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (2) bekezdésének b), e), i) pontjában és (4) bekezdésében,

a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény 53. §-ának c) pontjában,

a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének a), b), c), e), h), i),j), k), l), p), o), s), w) és x) pontjában,

a merülésvonalakról szóló 1966. évi nemzetközi egyezmény és az egyezményre vonatkozó 1988. évi Jegyzőkönyv egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről szóló 2003. évi LXV. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében,

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. §-ának (3) bekezdésében,

az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. §-ának (8) bekezdésében,

a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. §-a (2) bekezdésének 2., 8., 9., 10., 12., 19. és 20. pontjában,

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 1979. évi 19. törvényerejű rendelet 4. §-ának (2) bekezdésében,

a Bernben, az 1980. évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről szóló 1986. évi 2. törvényerejű rendelet 3. §-a (2) bekezdésének a) pontjában,

a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet 11. §-ában,

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. §-ának e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. § és 19. § tekintetében az egészségügyi miniszterrel,

a 24. § és 48. § tekintetében a honvédelmi miniszterrel,

a 14. §, 15. §, 19. §, 42. §, 49. § és 69. § tekintetében az igazságügyi és rendészeti miniszterrel,

a 18. §, 19. § és 23. § tekintetében a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel,

a 14. §, 18. § és 31. § tekintetében az oktatási és kulturális miniszterrel,

a 15. §, 22. §, 43. §, 50. §, 51. §, 67. § és 70. § tekintetében az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel,

a 15. §, 59. § és 69. § tekintetében a pénzügyminiszter-rel,

a 14. § és 69. § tekintetében a szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. §

A hajózási műszaki felügyeleti tevékenységre vonatkozó rendelkezéseknek, valamint a tengeri és a belvízi hajók műszaki felügyeleti előírásainak kiadásáról szóló 5/1977. (XII. 3.) KPM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyeletet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalát" szöveg lép.

2. §

A belvízi hajók köbözéséről szóló 10/1979. (V. 29.) KPM rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelet (KKF) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg lép.

3. §

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet

a) 1. melléklete harmadik alcímében és kilencedik alcímében a "megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága" szöveg,

b) 1. melléklete tizedik alcímében, 1. mellékletében az 'A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) "A" és "B" melléklete "B" melléklete 8. részének 8.2 fejezetében az 'A bizonyítvány mintája' cím alatti minta '2' jelű oszlopának ötödik és kilencedik sorában, továbbá 2. melléklete (4) bekezdésének második és harmadik mondatában, valamint (7) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg

lép.

4. §

Az építőgépkezelő munkakörök képesítéshez kötéséről és az építőgépkezelők képzéséről szóló 6/1980. (I. 25.) ÉVM-KPM együttes rendelet

a) 4. §-ának (2) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) 6. §-ának (1) bekezdésében és 9. §-ának (1) bekezdésében az "a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Közlekedési Főfelügyelete" szövegrész, valamint 8. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a "Közlekedési Főfelügyelet (KFF) " szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

c) 6. §-ának (2) bekezdésében az "a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Közlekedési Főfelügyeletével" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatalával" szöveg

lép.

5. §

A veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló szabályzatról rendelkező 2/1982. (II. 22.) KPM rendelet

a) 1. melléklete 1. része 1.8.5.2 pontjának a) és b) alpontjában a "Központi Közlekedési Felügyeletnek" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának" szöveg,

b) 1. melléklete 8. része 8.6.1 pontjában foglalt 'Jóváhagyási bizonyítvány minták' címoldalain a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

c) 1. melléklete 8. része 8.6.1 pontjában foglalt 'Jóváhagyási bizonyítvány minták' címoldalain a "Zentralins-pektorat Für Verkehr" szövegrész helyébe a "Mittelunga-rische Regionale Verwaltung für Nationale Behörde für Verkehrswesen" szöveg,

d) 2. melléklete a "Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium" alcímének második gondolatjeles bekezdésben a "Központi Közlekedési Felügyelet (KKF) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg

lép.

6. §

A tengeri hajók köbözéséről szóló 1/1984. (I. 17.) KM rendelet 1. §-ának (2) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelet (KKF) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg lép.

7. §

A vasúti járművekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helyezéséről, időszakos vizsgálatáról és ellenőrzéséről 11/1984. (VI. 27.) KM rendelet

a) 2. §-ának (1) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelet (KKF) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) 3. §-ának (3) bekezdésében az "a Központi Közlekedési Felügyeletnél (KKF) " szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál" szöveg,

c) 6. §-ában az "a Központi Közlekedési Felügyelet (KKF) " szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg

lép.

8. §

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

a) 1. §-a (3) bekezdésének a) pontjában a "Központi Közlekedési Felügyelet (KKF) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) 1. §-a (3) bekezdésének b) pontjában a "megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága" szöveg

lép.

9. §

(1) A közlekedési építmények építésfelügyeletéről szóló 2/1987. (II. 9.) KM rendelet 1. §-ának a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[A közlekedési építmények tekintetében]

"a) építésfelügyeleti szervek: a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságai, az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága, valamint az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága,"

(2) A közlekedési építmények építésfelügyeletéről szóló 2/1987. (II. 9.) KM rendelet

a) 2. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében az "a KFF" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) 2. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében az "a Polgári Légiközlekedési Hatóság" szövegrész helyébe az "az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg,

c) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az "a KKF-et" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát" szöveg,

d) 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az "a Légügyi Igazgatóságot" szövegrész helyébe az "az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatóságát" szöveg,

e) 5. §-ának (2) bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelethez" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatalához" szöveg

lép.

10. §

A sikló, a függőpálya, a sífelvonó és a mozgólépcső (mozgójárda) kezelőjének képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 9/1987. (IX. 15.) KM rendelet

a) 2. §-ának (2) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) 2. §-ának (4) bekezdésében az "a KKF" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

c) 4. §-ának (2) bekezdésében az "A KKF" szövegrész helyébe az "Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

d) 4. §-ának (2) bekezdésében, 6. §-ának (2) bekezdésében, 7. §-ának (3) bekezdésében, 15. §-ának (2) bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

e) 6. §-ának (1) bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet vezetője" szövegrész helyébe az "az NKH elnöke" szöveg,

f) 10. §-ában, 11. §-ának felvezető szövegében, 12. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében az "A Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH Központi Hivatala" szöveg,

g) 13. §-ában az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH" szöveg

lép.

11. §

A vasúti építmények engedélyezéséről és üzemeltetésük ellenőrzéséről szóló 15/1987. (XII. 27.) KM-ÉVM együttes rendelet

a) 3. §-ának (4) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyeletet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát" szöveg,

b) 3. §-ának (5) bekezdésében az "a megyei, fővárosi közlekedési felügyeletet" szövegrész helyébe az "az NKH illetékes regionális igazgatóságát" szöveg,

c) 4. §-ának (1) bekezdésében az "a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) " szövegrész, 22. §-ának (1) bekezdésében az "a KKF" szövegrész, 1. melléklete 7. pontjának b) alpontja első gondolatjeles bekezdésében az "a Központi Közlekedési Felügyelet (KKF) " szövegész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

d) 4. §-ának (2) bekezdésében és 22. §-ának (1) bekezdésében az "a megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész, valamint 1. melléklete 7. pontjának a) alpontja első gondolatjeles bekezdése első és második sorában az "az illetékes megyei közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH illetékes regionális igazgatósága" szöveg,

e) 1. melléklete 7. pontjának a) alpontja első gondolatjeles bekezdésének negyedik sorában és második gondolatjeles bekezdésének harmadik sorában az "a Fővárosi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

f) 1. melléklete 7. pontjának c) alpontja első gondolatjeles bekezdésében az "a Légügyi Igazgatóság" szövegrész helyébe az "az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg,

g) 1. melléklete 7. pontjának a) alpontja második gondolatjeles bekezdése első, második és negyedik sorában, valamint 1. melléklete 7. pontjának b) alpontja második gondolatjeles bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész, továbbá 1. melléklete 7. pontjának c) alpontja második gondolatjeles bekezdésében az "a KHVM Légügyi Főigazgatóság" szövegrész helyébe "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

h) 2. mellékletének első mondatában "a Központi Közlekedési Felügyeletet (KKF) " szövegész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát" szöveg

lép.

12. §

(1) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a) 2. §-a (3) bekezdésének h) pontjában a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) 2. §-a (4) bekezdésének b) pontjában, 4. §-ának (8) bekezdésében, 9. §-a (1) bekezdésében, (2) bekezdésének második és harmadik mondatában, (7) bekezdésének harmadik mondatában, 10. §-ának (3) bekezdésében, (8) bekezdésében és (12) bekezdésében, 12. §-a (11) bekezdésének első és második mondatában, 12/A. §-a (1) bekezdésének második mondatában, 12/B. §-a (3) bekezdésében, (4) bekezdésének c) és f) pontjában, (6) bekezdésének első és második mondatában, 13. §-a (2) bekezdésének c) pontjában, 13/A. §-a (1) bekezdésének első mondatában, 16. §-a (1) bekezdésében, (2) bekezdésében, (7) bekezdésének második mondatában és (8) bekezdésében, 17. §-ának (3) bekezdésében, 19. §-a (1) bekezdésének második mondatában, 19/A. §-ának (6) bekezdésében, 26. §-ának (2) bekezdésében, 29. §-ának (2) bekezdésében, 5. melléklete I. fejezete 2.1.1. pontjának felvezető szövegében, 2.4.1. pontjának felvezető szövegében, 3.2.3.pontjának c) alpontjában, 3.3.3. pontjában, 5. melléklete II. fejezete 3.2. pontjának második mondatában, 6. melléklete 1.3.3. pontjának második mondatában, 2.1.4.pontjában, 2.2. pontjának c) alpontjában, 2.3. pontjának címében, 2.3.5. pontjában, 2.3.6. pontjának második mondatában, 3.1.3. pontjának b) alpontjában, 3.2.3. pontjában, 3.2.4. pontjában, 7. melléklete 1.3. pontjában, 1.4.pontjában, 2.2. pontjában, 2.3. pontjában, 2.4. pontjában, 5.1. pontjának felvezető szövegében, 6.1. pontjának harmadik mondatában, 6.2. pontjának c), ca) és cc) alpontjában, 7.2. pontjában, 7.3. pontjában, 7.4. pontjában, 7.5.pontjában, 9.1. pontjában, 9.6. pontjának b) és c) alpontjában, 9.9. pontjában, 8. melléklete 1.1. pontjában, 1.2. pontjának felvezető szövegében, 1.3. pontjában, 1.5. pontjában, 1.8. pontjának második mondatában, 1.9. pontjában, 1.12. pontjának felvezető szövegében, 2.2.1. pontjában, 2.2.3. pontjában és 3. pontjában foglalt 'Kijelölés' minta szövegében az "a területi közlekedési felügyelet" szövegrész, 29. §-a (1) bekezdésének első mondatában, 1. melléklete II. fejezetének 2. pontjában és 8. melléklete 1.13. pontjában az "a területi Közlekedési Felügyelet" szövegrész, 7. melléklete 8.5. pontjának második mondatában az "a közlekedési felügyelet" szövegrész, 19. §-a (3) bekezdésének második mondatában és 10. melléklete II. Fejezetének 1.3. pontjában az "a területi közlekedési hatóság" szövegrész, valamint 5. melléklete III. fejezetének 1.4. pontjában az "a fővárosi, megyei közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatósága" szöveg,

c) 4/A. §-a (2) bekezdésének c) pontjában az "engedélyező területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "NKH engedélyező regionális igazgatósága" szöveg,

d) 12. §-ának (1) bekezdésében, 13/A. §-a (1) bekezdésének második mondatában, 24. §-a (1) bekezdésének első mondatában, 26. §-ának (1) bekezdésében, 5. melléklete I. fejezete 2.5. pontjának második mondatában, 3.1.1. pontjában és 3.1.2. pontjában, 6. melléklete 2.1.3. pontjában, 2.3.2. pontjában, 2.3.6. pontjának első mondatában, 7. melléklete 6.1. pontjának első és második mondatában, 6.3. pontjában, 7.1. pontjának felvezető szövegében, 9.5. pontjában, 9.9. pontjában, 8. mellékletének 2.1.3. pontjában az "A területi közlekedési felügyelet" szövegrész, valamint 29. §-a (3) bekezdésének első mondatában az "A területi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH regionális igazgatósága" szöveg,

e) 12/B. §-ának (1) bekezdésében és (2) bekezdésében az "A területi közlekedési felügyeletek" szövegrész helyébe az "Az NKH regionális igazgatóságai" szöveg,

f) 7. melléklete 2.4. pontjában az "A területi közlekedési felügyelettel" szövegrész helyébe az "Az NKH regionális igazgatóságával" szöveg,

g) 8. mellékletének 3. pontjában a "...................................... Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "NKH ................................... Regionális Igazgatósága" szöveg,

h) 6. mellékletének 2.3.3. pontjában és 7. mellékletének 5.4. pontjában az "a területi közlekedési felügyelet vezetője" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságának igazgatója" szöveg,

i) 6. melléklete 2.3.4. pontjának felvezető szövegében az "A területi közlekedési felügyelet vezetője" szövegrész helyébe az "Az NKH regionális igazgatóságának igazgatója" szöveg,

j) 7. mellékletének 8.6. pontjában az "a területi közlekedési felügyelet vezetőjének" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatósága igazgatójának" szöveg,

k) 10. §-ának (1) bekezdésében és (10) bekezdésében, 12. §-a (7) bekezdésében és (8) bekezdésének felvezető szövegében, 16. §-a (7) bekezdésének első mondatában és (9) bekezdésének első mondatában, 19. §-a (1) bekezdésének első mondatában, 29. §-a (1) bekezdésének harmadik mondatában, 5. melléklete I. fejezete 3.1.3. pontjában, 3.2.6. pontjának a) alpontjában, 6. mellékletének 2.1.2.pontjában, 7. melléklete 1.1.2. pontjának g) alpontjában az "a területi közlekedési felügyeletnél" szövegrész, továbbá 14. §-a (7) bekezdésének b) pontjában az "a közlekedési felügyeletnél" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságánál" szöveg,

l) 5. melléklete I. fejezete 3.1.4. pontjában a "területi közlekedési felügyeletnél" szövegrész helyébe az "NKH regionális igazgatóságánál" szöveg,

m) 17. §-ának (1) bekezdésében és 8. mellékletének 1.1.3. pontjában az "A területi közlekedési felügyeletnél" szövegrész helyébe az "Az NKH regionális igazgatóságánál" szöveg,

n) 10. §-ának (2) bekezdésében és 17. §-ának (4) bekezdésében az "a területi közlekedési felügyelettől" szövegrész, valamint 7. melléklete 8.5. pontjának második mondatában az "a közlekedési felügyelettől" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságától" szöveg,

o) 28. §-ának (1) bekezdésében és 8. mellékletének 2.1.1. pontjában az "a területi közlekedési felügyeletek" szövegrész, C. Függeléke 15. Cikkének (1) bekezdésében az "a területi Közlekedési Felügyeletek" szövegrész, 14. §-ának (1) bekezdésében az "a megyei (fővárosi) közlekedési felügyeletek" szövegrész, valamint 5. melléklete I. fejezetének 2.4.6. pontjában az "a Közlekedési Felügyeletek" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságai" szöveg,

p) 6. melléklete 2.2. pontjának b) alpontjában, 3.2.5. pontjának utolsó sorában, 7. mellékletének 2.4. pontjában és 9.8. pontjában az "a területi közlekedési felügyeletet" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságát" szöveg,

q) 5. melléklete I. fejezetének 3.2.4. pontjában a "területi közlekedési felügyeletet" szövegrész helyébe az "NKH regionális igazgatóságát" szöveg,

r) 24. §-ának (6) bekezdésében az "A területi közlekedési felügyeletektől" szövegrész helyébe az "Az NKH regionális igazgatóságaitól" szöveg,

s) 9. §-a (7) bekezdésének első mondatában, 5. melléklete I. fejezete 2.5. pontjának első mondatában és 6. melléklete 1.2. pontjának b) alpontjában az "a területi közlekedési felügyeletnek" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságának" szöveg,

t) 22. §-ának (6) bekezdésében és 24. §-ának (7) bekezdésében az "a területi közlekedési felügyeleteket" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságait" szöveg,

u) 5. melléklete IV. fejezetének 1.6.2. pontjában, 7. mellékletének 2.2. pontjában és 5.2. pontjában az "a területi közlekedési felügyelettel" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságával" szöveg

lép.

(2) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a) 4. §-ának (1) bekezdésében az "a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) " szövegrész, valamint 14. §-ának (1) bekezdésében, 28. §-a (2) bekezdésének második mondatában, 1. melléklete II. fejezetének 3. pontjában, A. Függeléke 2. Cikkének k) pontjában, B. Függeléke I. része 2. Cikke (7) bekezdésében és C. Függeléke 2. Cikke r) pontjának első mondatában az "a Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész, továbbá 4. §-a (7) bekezdésének második mondatában, (9) bekezdésében, (11) bekezdésében és (12) bekezdésében, 4/A. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjában, 4/B. §-a (1) bekezdésében, (2) bekezdésének felvezető szövegében, (3) bekezdésének első és második mondatában, (6) bekezdésében, 9/A. §-a (1) bekezdésében, (4) bekezdésének felvezető szövegében és (5) bekezdésében, 10. §-a (4) bekezdésének első és második mondatában, 13/A. §-ának (5) bekezdésében, 16. §-a (9) bekezdésének második mondatában, 21. §-a (3) bekezdésének második mondatában, (5) bekezdésében, (6) bekezdésének második mondatában, 22. §-a (1) bekezdésében, (2) bekezdésének első és második mondatában, (3) bekezdésében, 23. §-ának (2) bekezdésében, (3) bekezdésében, (7) bekezdésében és (10) bekezdésében, 24. §-a (1) bekezdésében, (3) bekezdésében, (4) bekezdésének második és harmadik mondatában, 1. melléklete II. fejezetének 3. pontjában és 4. pontjában, B. Függeléke I. része 2. Cikkének (11) bekezdésében, C. Függeléke 2. Cikke r) pontjának második mondatában, valamint s) pontjának első és második mondatában az "a KKF" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) 4. §-a (5) bekezdésének második mondatában és (7) bekezdésének első mondatában, 8. §-ának (1) bekezdésében, 21. §-a (3) bekezdésének első mondatában, (4) bekezdésében, (6) bekezdésének első mondatában, (7) bekezdésének első és második mondatában, 22. §-ának (4) bekezdésében, 23. §-ának (4) bekezdésében és (11) bekezdésében, 24. §-a (4) bekezdésének első mondatában és (5) bekezdésében, 28. §-ának (1) bekezdésében, 29. §-a (1) bekezdésének első mondatában és (2) bekezdésében az "A KKF" szövegrész helyébe az "Az NKH Középmagyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

c) 4. §-ának (3) bekezdésében az "a KKF-nek" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának" szöveg,

d) 16. §-ának (1) bekezdésében, 21. §-ának (2) bekezdésében, 22. §-ának (5) bekezdésében, 24. §-ának (6) bekezdésében az "a KKF-től" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától" szöveg,

e) 22. §-ának (6) bekezdésében és 24. §-ának (7) bekezdésében az "a KKF-t" szövegrész, 28. §-a (2) bekezdésének első mondatában az "a Központi Közlekedési Felügyeletet" szövegrész helyébe az "az NKH Középmagyarországi Regionális Igazgatóságát" szöveg,

f) 4/A. §-ának (4) bekezdésében és (5) bekezdésében, 4/B. §-a (1) bekezdésében és (5) bekezdésének b) pontjában, 11. §-ának (5) bekezdésében, 12/B. §-a (4) bekezdésének e) pontjában, 14. §-ának (1) bekezdésében, 16. §-a (9) bekezdésének harmadik mondatában, 19/A. §-ának (11) bekezdésében, 21. §-a (6) bekezdésének második mondatában, (7) bekezdésének második mondatában és (8) bekezdésében, 22. §-ának (5) bekezdésében, 24. §-ának (6) bekezdésében, 28. §-a (1) bekezdésében és (2) bekezdésének második mondatában, 1. melléklete II. fejezetének 6. pontjában, 5. melléklete I. fejezete 1.1.3. pontjában, 1.1.4. pontjának második mondatában, 2.1.5. pontjában, 2.1.11. pontjában, 2.2.3. pontjának második bekezdésében, 2.2.19. pontjában, 3.2.1. pontjában és 3.2.3. pontjának c) alpontjában, 5. melléklete IV. fejezete 1.5. pontjának első bekezdésében és 4.2.3. pontjának d) alpontjában, 6. melléklete 2.3.2. pontjának első mondatában, 3.1.1. pontjának a) alpontjában, 3.1.3. pontjának a) alpontjában, 3.2.1. pontjában, 3.3.2. pontjában és 3.4. pontjának felvezető szövegében, 7. melléklete 1.2.1. pontjában, 2.5. pontjában, 3.1. pontjában, 3.2. pontjában, 3.3. pontjában, 3.8. pontjában, 4.2. pontjának második mondatában és 4.3. pontjában, 8. melléklete 1.8. pontjának második bekezdésében, 10. melléklete I. Fejezetének 2.13. pontjában, 10. melléklete II. fejezete 2.4. pontjának második gondolatjeles bekezdésében, 4.1. pontjában, 5.1. pontjában és 6.1. pontjában, A. Függeléke 2. Cikkének k) pontjában, C. Függeléke 2. Cikke r) pontjában és s) pontjának második mondatában az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész, továbbá 1. melléklete II. fejezetének 1. pontjában, 5. melléklete I. fejezete 2.2.18. pontjának második mondatában, 5. melléklete II. Fejezetének 18. pontjában, C. Függeléke 2. Cikke s) pontjának első mondatában az "a KFF" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

g) 12/A. §-ának (1) bekezdésében, 15. §-a (1) bekezdésének második mondatában, 22. §-ának (6) bekezdésében, 24. §-ának (7) bekezdésében, 6. melléklete 3.2.5. pontjának felvezető szövegében, 7. melléklete 1.1.1. pontjának felvezető szövegében és 6.2. pontjának felvezető szövegében, 8. mellékletének 2.2.3. pontjában, 10. melléklete I. Fejezetének 2.10. pontjában, 2.12. pontjában, 10. melléklete II. Fejezetének 1.4. pontjában, C. Függeléke 19. Cikke (1) bekezdésének felvezető szövegében az "A Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH Központi Hivatala" szöveg,

h) 6. melléklete 2.3.6. pontjának második mondatában az "a Közlekedési Főfelügyelethez" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatalához" szöveg,

i) 6. melléklete 3.1.3. pontjának b) alpontjában és 8. mellékletének 1.1.3. pontjában az "a Közlekedési Főfelügyeletnél" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatalánál" szöveg,

j) 21. §-a (7) bekezdésének első mondatában, 22. §-ának (4) bekezdésében, 24. §-ának (5) bekezdésében, 28. §-a (2) bekezdésének első mondatában, 6. melléklete 2.3.5. pontjának első mondatában az "a Közlekedési Főfelügyeletet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatalát" szöveg,

k) 4/A. §-ának (3) bekezdésében, 5. melléklete I. fejezetének 2.5. pontjában, 6. melléklete 2.3.6. pontjának első mondatában, 7. mellékletének 6.3. pontjában és 10. melléklete II. Fejezetének 1.3. pontjában az "a Közlekedési Főfelügyeletnek" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatalának" szöveg,

l) 8. mellékletének 2.2.2. pontjában az "a Közlekedési Főfelügyelettől" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatalától" szöveg lép.

13. §

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a) 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központi Hivatala" szöveg,

b) 4. §-a (1) bekezdésének c) pontjában az "a megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész, 4. §-ának (3) bekezdésében az "a megyei, fővárosi Közlekedési Felügyelet" szövegrész, 25. §-ának (3) bekezdésében az "a területi Közlekedési Felügyelet" szövegrész, 21. §-ának (11) bekezdésében és 74. §-ának (3) bekezdésében az "a területi közlekedési felügyelet" szövegrész, 93/B. §-ában az "a közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatósága" szöveg,

c) 4. §-ának (2) bekezdésében az "A Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) " szövegrész, 8. §-ának (1) bekezdésében, 21. §-a (5) bekezdésének harmadik mondatában az "A KKF" szövegrész, valamint A. Függeléke A/60. melléklete I. részének 3.2. alpontjában az "A Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

d) 4. §-ának (3) bekezdésében, 31. §-ának (1) bekezdésében, 34. §-ának (3) bekezdésében, 35. §-ának (2) bekezdésében, 36. §-ának (1) bekezdésében, 44. §-ának (1) bekezdésében, 74. §-ának (3) bekezdésében és (7) bekezdésében, 97. §-ának (6) bekezdésében, 112. §-ának (3) bekezdésében az "a KKF" szövegrész, 29. §-ának (1) bekezdésében az "a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) " szövegrész, 3. mellékletében az 1. ábrát követő mondatban és 3. mellékletében a 2. ábrát követő mondatban az "a Központi Közlekedési Felügyelet (KKF) " szövegrész, valamint A. Függeléke A/19. melléklete II. része 3.1.3.8. alpontjának második bekezdésében, A. Függeléke A/31. melléklete I. részének 1.3. alpontjában, A. Függeléke A/59. melléklete 4.20. pontjának második mondatában az "a Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

e) 25. §-ának (3) bekezdése első mondatában az "a Közlekedési Főfelügyelet (a továbbiakban: KFF) " szövegrész, 25. §-ának (3) bekezdése második mondatában, 34. §-ának (3) bekezdésében és (5) bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész, valamint 29. §-ának (1) bekezdésében az "a KFF" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

f) 115. §-a (4) bekezdésének második gondolatjeles bekezdésében az "a közlekedési felügyeletnek" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságának" szöveg lép.

14. §

A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet

a) 2. §-ának b) pontjában a "megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban: területi közlekedési felügyelet) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága" szöveg,

b) 10. §-ának (7) bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet (a továbbiakban: KFF) " szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

c) 11. §-ának (1) bekezdésében az "a területi közlekedési felügyeletnél" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságánál" szöveg,

d) 11. §-a (2) bekezdésének ea) pontjában a "KFF" szövegrész helyébe az "NKH Központi Hivatala" szöveg,

e) 12. §-ának (1) bekezdése első mondatában, 1. melléklete 18. pontjának 'Előírt képesítés' cím alatti második és negyedik gondolatjeles bekezdésében, valamint 3. mellékletének 15. pontja utolsó mondatában az "a KFF" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

f) 12. §-ának (1) bekezdése első mondatában és (3) bekezdésében, 8. mellékletének felvezető szövegében és 1. pontjában az "a területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatósága" szöveg,

g) 12. §-ának (1) bekezdése második mondatában az "A területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH regionális igazgatósága" szöveg,

h) 12. §-ának (3) bekezdése első mondatában az "a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) " szövegrész, 12. §-ának (3) bekezdése második mondatában az "a KKF" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

i) 1. melléklete 19. pontjának b) alpontjában az "a területi közlekedési felügyeleti" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságának" szöveg,

j) 8. melléklete 2. pontjában az "A regisztrált bontó-hulladékkezelőt nyilvántartó területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH regisztrált bontó-hulladékkezelőt nyilvántartó regionális igazgatóságának" szöveg lép.

15. §

A személytaxi-szolgáltatás végzésének egyes feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet

a) 2. §-ának (1) bekezdésében a "megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban: területi közlekedési felügyelet) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatósága" szöveg,

b) 6. §-ának (2) bekezdésében az "a területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH" szöveg,

c) 3. mellékletében foglalt 'Tanúsítás' 1. pontjában a zárójelben foglalt az "illetékes területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "NKH illetékes regionális igazgatósága" szöveg

lép.

16. §

Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 6. melléklete 'A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium területén' alcímének

a) első sorában az 'Elsőfok' oszlopban foglalt "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) második, harmadik és hetedik sorában az 'Elsőfok' oszlopban a "Területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "NKH területileg illetékes regionális igazgatósága" szöveg,

c) negyedik sorában az 'Elsőfok' oszlopban és ötödik sorában a 'Másodfok' oszlopban a "Fővárosi Közlekedési Felügyelet" szövegrész, valamint hatodik sorában az 'Elsőfok' oszlopban a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

d) nyolcadik sorában az 'Elsőfok' oszlopban a "Polgári Légiközlekedési hatóság" szövegrész helyébe az "NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg,

e) első, második, harmadik, negyedik, hatodik, hetedik és nyolcadik sorában a 'Másodfok' oszlopban a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "NKH Központi Hivatala" szöveg

lép.

17. §

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 7/1995. (V. 30.) KHVM rendelet 1. mellékletében a 'Közlekedési szervek' alcím 5. pontjában a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság" szöveg lép.

18. §

A közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 32/1995. (XII. 30.) KHVM rendelet melléklete 'Hajózási technikus szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei' című fejezetének 4.3.1. alpontja első mondatában, valamint a 'Víziközmű-építő szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményei' című fejezetének 4.2.3. alpontja utolsó mondatában a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg lép.

19. §

A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet

a) 3. §-a (4) bekezdésének d) pontjában a "megyei, fővárosi közlekedési felügyelettel" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságával" szöveg,

b) 4. §-ának (2) bekezdésében az "a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) " szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

c) 4. §-ának (3) bekezdésében az "a feladó/induló kikötő szerint területileg illetékes megyei közlekedési felügyeletek" szövegrész helyébe az "az NKH-nak a feladó/induló kikötő szerint területileg illetékes regionális igazgatóságai" szöveg,

d) 4. §-ának (4) bekezdésében és 9. §-ának c) pontjában az "a Légügyi Igazgatóság" szövegrész helyébe az "az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg,

e) 9. §-ának b) pontjában az "a KKF, a megyei és a fővárosi közlekedési felügyeletek" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága, az NKH regionális igazgatóságai" szöveg,

f) 10. §-ának (1) bekezdésében az "a KFF-nek" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatalának" szöveg,

g) 10. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az "a Légügyi Főigazgatóságnak" szövegrész helyébe az "az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatóságának" szöveg

lép.

20. §

Az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet

a) 1. melléklete 2. fejezetének 2.11.1. pontjában és 10. fejezetének 10.8. pontjában az "a közlekedési hatóság" szövegrész helyébe az "a vasúti közlekedési hatóság" szöveg,

b) 2. melléklete I. függelékének 3.1.12. alpontjában a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

c) 2. melléklete I. függelékének 3.1.12. alpontjában az "a Fővárosi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

d) 2. melléklete VII. függelékének 'Tárgy' címszó alatti mondatában az "a ............................ Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH ...................................... Regionális Igazgatósága" szöveg,

e) 2. melléklete VII. függelékének 'Eljárás' címszó alatti második mondatában az "a Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Középmagyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg

lép.

21. §

A szállítótartályok műszaki felügyeletéről szóló 37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet

a) 1. §-ának (1) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyeletnél (a továbbiakban: KKF) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál" szöveg,

b) 1. §-ának (2) bekezdésében az "a KKF" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg

lép.

22. §

A távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 1. mellékletének F) fejezete

a) 1. pontjában I. fokon 'Országos közút esetén' alcíme alatti a) alpontjában a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) 1. pontjában I. fokon 'Országos közút esetén' alcíme alatti b) alpontjában az "a megyei közlekedési felügyelet", 'Helyi közút esetén' alcíme alatti a) alpontjában a "megyei közlekedési felügyelet" szövegrész, továbbá 1. pontjában 1. fokon 'Közforgalom elől el nem zárt magánút esetén' alcíme alatti bekezdésében, valamint 2. pontjának b) alpontjában I. fok alatt az "a fővárosi/megyei közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatósága" szöveg,

c) 1. pontjában I. fokon 'Helyi közút esetén' alcíme alatti c) alpontjában és a II. fokon 'Helyi közút esetén' alcíme alatti b) alpontjában az "a Fővárosi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

d) 2. pontjának a) alpontjában I. fok alatt az "a Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

e) 1. pontjában II. fokon 'Országos közút és közforgalom elől el nem zárt magánút esetén' alcíme alatt, valamint 2.pontjának a) alpontjában II. fok és 2. pontjának b) alpontjában II. fok alatt a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "NKH Központi Hivatala" szöveg,

f) 1. pontjában II. fokon 'Helyi közút esetén' alcíme alatti a) és c) alpontban az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg

lép.

23. §

A motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 3. §-ának (3) bekezdése utolsó mondatában a "Polgári Légiközlekedési Hatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg lép.

24. §

A Magyar Köztársaság légterében és repülőterein történő repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000. (XI. 14.) KöViM rendelet melléklet 4. Fejezete "E" Függelékének I. része 3.3.2.1. pontja (i) alpontjában a "Polgári Légiközlekedési Hatóságot (PLH) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatóságát" szöveg lép.

25. §

(1) Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet

a) 3. §-a (2) bekezdésének aa) alpontjában a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) 3. §-a (2) bekezdésének ba) és eb) alpontjában, 1. melléklete V. fejezetének 6. pontjában az 'I. fok' oszlopban az "az illetékes megyei közlekedési felügyelet" szövegrész, valamint 3. §-a (2) bekezdésének ea) alpontjában és 1. melléklete V. fejezetének 5. pontjában az 'I. fok' oszlopban az "az illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH illetékes regionális igazgatósága" szöveg,

c) 3. §-a (2) bekezdésének ca), db) és eb) alpontjában az "a Fővárosi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

d) 3. §-a (2) bekezdésének ab), bb) és cb) alpontjában, valamint 1. melléklete V. fejezetének 4., 5. és 6. pontjában a 'II. fok' oszlopban az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

e) 1. melléklete V. fejezetének 5. és 6. pontjában az 'I. fok' oszlopban az "a Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

f) 1. melléklete V. fejezetének 4. pontjában az 'I. fok' oszlopban az "a Polgári Légiközlekedési Hatóság" szövegrész helyébe az "az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg

lép.

(2) Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a tervezett építmény az NKH több regionális igazgatóságának illetékességi területét érinti, az NKH azon regionális igazgatósága jár el az építmény egészére vonatkozóan, amelynek területén a hosszabb útszakasz van, ha pedig azok egyenlő hosszúságúak, az NKH azon regionális igazgatósága jár el, amelyhez a kérelmet benyújtották."

26. §

A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet

a) 3. §-ának (1) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) 6. §-ának (1) bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet (a továbbiakban: KFF) " szövegrész, valamint 6. §-ának (2) bekezdésében az "a KFF" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

c) 6. §-ának (4) bekezdésében az "A KFF" szövegrész helyébe az "Az NKH Központi Hivatala" szöveg,

d) 12. §-ának (2) bekezdésében, 5. mellékletében a táblázatot követő mondatban, valamint 6. mellékletében a táblázatot követő mondatban az "a Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

e) 12. §-ának (2) bekezdésében az "ott meghatározott területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "NKH ott meghatározott területileg illetékes regionális igazgatósága" szöveg,

f) 2. mellékletében foglalt 'Bizonyítvány'-ban a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg,

g) 2. mellékletében foglalt 'Bizonyítvány'-ban a "General Inspectorate of Transport" szövegrész helyébe a "Central Office of the National Transport Authority" szöveg,

h) 3. mellékletének utolsó sorában és 4. mellékletének utolsó sorában a "KÖZPONTI KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET - HAJÓZÁSI FELÜGYELET" szövegrész helyébe a "NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA" szöveg,

i) 4. mellékletének utolsó sorában a "Central - Inspectorate of Transport - Superintendence for Shipping" szövegrész helyébe a "National Transport Authority, Central Hungarian Regional Directorate" szöveg,

j) 4. mellékletének utolsó sorában a "Zentralinspekto-rat für Transport - Schiffahrtsbehörde" szövegrész helyébe a "Nationale Behörde für Verkehrswesen, Mittelunga-rische Regionale Verwaltung" szöveg lép.

27. §

A légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről szóló 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet

a) 10. §-ának (5) bekezdésében a "légügyi főigazgató" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke" szöveg,

b) 11. melléklete 1. címében foglalt 'Légijármű-vezető szakszolgálati engedély' mintájának 1.1. pontjában, valamint 2. címében foglalt 'Földi szakszolgálati engedély' mintájának 2.1. pontjában foglalt "Polgári Légiközlekedési Hatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg,

c) 11. melléklete 1. címében foglalt 'Légijármű-vezető szakszolgálati engedély' mintájának 1.1. pontjában, valamint 2. címében foglalt 'Földi szakszolgálati engedély' mintájának 2.1. pontjában foglalt "Civil Aviation Authority" szövegrész helyébe a "Civil Aviation Administration of the National Transport Authority" szöveg

lép.

28. §

A hajózásbiztonsági ellenőri munkakörre vonatkozó szakmai feltételekről és az ellenőrök azonosító okmányáról szóló 10/2001. (III. 2.) KöViM rendelet

a) 1. §-ának (1) bekezdésében, valamint mellékletében foglalt 'Hajózásbiztonsági ellenőri igazolvány' első oldalán a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg,

b) mellékletében foglalt 'Hajózásbiztonsági ellenőri igazolvány' első oldalán a "General Inspectorate of Trans-port" szövegrész helyébe a "Central Office of the National Transport Authority" szöveg,

c) mellékletében foglalt 'Hajózásbiztonsági ellenőri igazolvány' első oldalán a "főigazgató" szövegrész helyébe az "elnök" szöveg,

d) mellékletében foglalt 'Hajózásbiztonsági ellenőri igazolvány' első oldalán a "director general" szövegrész helyébe a "head" szöveg

lép.

29. §

A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a) 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' II. része 8a. Fejezete 8a. 12. Cikke 1. pontjának felvezető szövegében az "a Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

c) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' 1. függelékében foglalt 'Hajóbizonyítvány' címlapján és szövegében, 6. függelékében foglalt 'Kompbizonyítvány' címlapján, 9. függelékében foglalt 'Vízi sporteszköz bizonyítvány' szövegében a "Központi Közlekedési Felügyelet Hajózási Felügyelet" szövegrész, valamint 2. függelékében foglalt 'Úszómunkagép bizonyítvány' szövegében, 7. függelékében foglalt 'Úszómű bizonyítvány' szövegében és 8. függelékében foglalt 'Nemzetközi hajólevél kishajóra' szövegében a "Központi Közlekedési Felügyelet - Hajózási Felügyelet" szövegrész, továbbá 9. függelékében foglalt 'Vízi sporteszköz bizonyítvány' szövegében a "Központi Közlekedési Felügyelet Hajózási Felügyelet Hajó-üzembiztonsági és Re-giszteri Osztálya" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

d) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' 1. függelékében foglalt 'Hajóbizonyítvány' 11. pontjában, 14. pontjában, 16. pontjában, 35. pontjában, 41. pontjában, 45. pontjában, 48. pontjában, 49. pontjában, 50. pontjában, 51. pontjában és 52. pontjában, 3. függelékében foglalt 'Ideiglenes hajóbizonyítvány' 11. pontjában, 4. függelékében foglalt 'Ideiglenes úszómunkagép bizonyítvány' 10. pontjában, 5. függelékében foglalt 'Bizonyítvány tengeri hajó részére' szövegében a "KKF Hajózási Felügyelet" szövegrész helyébe az "NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

e) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' 1. függelékében foglalt 'Hajóbizonyítvány' 9. pontjában az "a KKF Hajózási Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

f) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' 1. függelékében foglalt 'Hajóbizonyítvány' 49. pontjában az "A KKF Hajózási Felügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

g) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' 5. függelékében foglalt 'Bizonyítvány tengeri hajó részére' szövegében a "Közlekedési Főfelügyelet Hajózási Felügyelete" szövegrész, valamint 11. függelékében foglalt 'Hajó- és úszómunkagép-bizonyítványok jegyzéke' címlapján a "Közlekedési Főfelügyelet Hajózási Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

h) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' 1. függelékében foglalt 'Hajóbizonyítvány' címlapján és szövegében a "Zentralinspektorat für Verkehr Schifffahrtsinspektion" szövegrész, valamint 2. függelékében foglalt 'Úszómunkagép bizonyítvány' szövegében, 7. függelékében foglalt 'Úszómű bizonyítvány' szövegében és 8. függelékében foglalt 'Nemzetközi hajólevél kishajóra' szövegében a "Zentralinspektorat für Verkehr - Schifffahrtsinspektion" szövegrész, továbbá 5. függelékében foglalt 'Bizonyítvány tengeri hajó részére' szövegében a "Schiffahrtsinspektion der Zentralinspektorat für Verkehr" szövegrész helyébe a "Mittelunga-rische Regionale Verwaltung für Nationale Behörde für Verkehrswesen" szöveg,

i) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' 1. függelékében foglalt 'Hajóbizonyítvány' 11. pontjában, 14. pontjában, 16. pontjában, 35. pontjában, 41. pontjában, 45. pontjában, 48. pontjában, 49. pontjában, 50. pontjában, 51. pontjában és 52. pontjában, 3. függelékében foglalt 'Ideiglenes hajóbizonyítvány' 11. pontjában, 5. függelékében foglalt 'Bizonyítvány tengeri hajó részére' szövegében a "ZIV Schifffahrtsinspektion" szövegrész helyébe a "Mittelungarische Regionale Verwaltung für Nationale Behörde für Verkehrswesen" szöveg,

j) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' 1. függelékében foglalt 'Hajóbizonyítvány' 49. pontjában a "Die ZIV Schiffahrtsinspektion" szövegrész helyébe a "Die Mittelungarische Regionale Verwaltung für Nationale Behörde für Verkehrswesen" szöveg,

k) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' 1. függelékében foglalt 'Hajóbizonyítvány' 9. pontjában a "von der ZIV Schifffahrtsinspek-tion" szövegrész helyébe a "von der Mittelungarischen Regionalen Verwaltung für Nationale Behörde für Ver-kehrswesen" szöveg,

l) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' 2. függelékében foglalt 'Úszómunkagép bizonyítvány' szövegében, 7. függelékében foglalt 'Úszómű bizonyítvány' szövegében és 8. függelékében foglalt 'Nemzetközi hajólevél kishajóra' szövegében a "Central Inspection for Transport - Superintendence for Shipping" szövegrész helyébe a "National Transport Aut-hority, Central-Hungarian Regional Directorate" szöveg,

m) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' 1. függelékében foglalt 'Hajóbizonyítvány' második oldalán a 'Megjegyzések' cím alatti szövegben az "a Hajózási Felügyeletnek" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának" szöveg,

n) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' 1. függelékében foglalt 'Hajóbizonyítvány' 49. pontjában az "A KKF Hajózási Felügyeletnek" szövegrész helyébe az "Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának" szöveg,

o) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' 1. függelékében foglalt 'Hajóbizonyítvány' 49. pontjában a "Der ZIV Schiffahrtsinspek-tion" szövegrész helyébe a "Für die Mittelungarische Re-gionale Verwaltung für Nationale Behörde für Verkehrs-wesen" szöveg,

p) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' 2. függelékében foglalt 'Úszómunkagép bizonyítvány' szövegében, 7. függelékében foglalt 'Úszómű bizonyítvány' szövegében, 8. függelékében foglalt 'Nemzetközi hajólevél kishajóra' szövegében a "Hajó-üzembiztonsági és Regiszteri Osztály vezetője" szövegrész helyébe az "NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

q) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' 2. függelékében foglalt 'Úszómunkagép bizonyítvány' szövegében, 7. függelékében foglalt 'Úszómű bizonyítvány' szövegében, 8. függelékében foglalt 'Nemzetközi hajólevél kishajóra' szövegében a "Lei-ter der Abteilung für Betriebssicherheit und Schiffsregis-ter" szövegrész helyébe a "Regionale Verwaltung für Nationale Behörde für Verkehrswesen" szöveg,

r) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' 2. függelékében foglalt 'Úszómunkagép bizonyítvány' szövegében, 7. függelékében foglalt 'Úszómű bizonyítvány' szövegében, 8. függelékében foglalt 'Nemzetközi hajólevél kishajóra' szövegében a "Head of the Surveying and Registering Division" szövegrész helyébe a "National Transport Authority, Central-Hungarian Regional Directorate" szöveg,

s) 14. §-ában az "A Közlekedés Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH Központi Hivatala" szöveg,

t) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' I. Része 1. Fejezete 1.07. Cikkében, I. Része 2. Fejezete 2.05. Cikke 1. pontjának g) alpontjában és 2. pontjának c) alpontjában, 2.19. Cikke 1. pontjában, 2. pontjának első bekezdésében és 3. pontjában, II. Része 6. Fejezete 6.08. Cikkének 5. pontjában, II. Része 10. Fejezete 10.03. Cikke 5. pontjának h) alpontjában, II.Része 15. Fejezete 15.01a. Cikkében, II. Része 22. Fejezete 22a.06. Cikkében, valamint IV. Része 24. Fejezete 24.04. Cikke 5. pontjában az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

u) mellékletében foglalt 'Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzata' I. Része 2. Fejezete 2.19. Cikke 2. pontjának második bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyeletet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatalát" szöveg

lép.

30. §

A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

a) 2. §-ának (1) bekezdésében a "gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban: területi közlekedési felügyelet) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: NKH) a gazdálkodó szervezet székhelye szerint területileg illetékes regionális igazgatósága" szöveg,

b) 2. §-ának (2) bekezdésében, 3. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, 4. §-ának (8) bekezdésében, 5. §-ának (6) bekezdésében, 6. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében és b) pontjában, 6. §-ának (2) bekezdésében, (3) bekezdésében és (4) bekezdése harmadik mondatában, 7. §-a (2) bekezdésének felvezető szövegében, 8. §-ának (2) bekezdésében az "a területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatósága" szöveg,

c) 5. §-ának (4) bekezdésében, 7. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében, 9. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében és (2) bekezdésének felvezető szövegében az "A területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH regionális igazgatósága" szöveg,

d) 4. §-ának (4) bekezdésében és (7) bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

e) 8. §-ának (5) bekezdésében az "A Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH Központi Hivatala" szöveg,

f) 6. §-a (4) bekezdésének első mondatában és (5) bekezdésében, 7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában, 8. §-ának (3) bekezdésében, valamint 9. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az "a területi közlekedési felügyeletnek" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságának" szöveg,

g) 6. §-ának (5) bekezdésében, valamint 8. §-ának (3) bekezdésében az "a területi közlekedési felügyeletnél" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságánál" szöveg lép.

31. §

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a) 2. §-ának a) pontjában a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központi Hivatala" szöveg,

b) 3. §-a (5) bekezdésének második mondatában, 4. §-ának (6) bekezdésében, 6. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, (2) bekezdésében és (4) bekezdésében, 8. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 9. §-ának (5) bekezdésében, 12. §-ának (1) bekezdésében, (2) bekezdése felvezető szövegében és (3) bekezdése felvezető szövegében, 13. §-ának (1) bekezdésében, (3) bekezdésében és (4) bekezdésében, 1. mellékletének I. Fejezete 'Képzések és oktatók jóváhagyása' címe 1. pontjának e) alpontjában és 1.mellékletének I. Fejezete 'Képzések és oktatók nyilvántartása' címe alatti mondatban, 1. melléklete IV. Fejezetének 6. pontjában, 1. melléklete V. Fejezete 2. pontjának b) alpontjában, 2. melléklete A. Részének IV. fejezete 2. pontja második mondatában, 2. melléklete B. Részének III. Fejezete 6. pontjában és 2. melléklete B. Részének IV.Fejezete 2. pontjában, 3. melléklete I. címe alatti 8. és 9. pontjában, 3. melléklete II. címének C. Része 1. pontjában az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

c) 12. §-a (5) bekezdésének második mondatában és (6) bekezdésének második mondatában, valamint 6. mellékletének 1. pontjában foglalt 'Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány' 2. oldalának szövegében és 6. mellékletének 2. pontjában foglalt 'Általános és korlátozott rádiókezelő bizonyítvány' 2. oldalának szövegében az "A Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH Központi Hivatala" szöveg,

d) 1. mellékletének V. Fejezete 3. pontjának a) alpontjában az "a Közlekedési Főfelügyeletnél" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatalánál" szöveg,

e) 6. mellékletének 1. pontjában foglalt 'Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány' 2. oldalának szövegében, 6. mellékletének 1. pontjában foglalt 'Bizonyítvány hajós képesítésről' 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 1. pontjában foglalt 'Oklevél hajós képesítésről' 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 1. pontjában foglalt 'Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány' 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 3. pontjában foglalt 'Belvízi kedvtelési célú kishajó-vezető igazolvány' 1. oldalának szövegében, valamint a 6. mellékletében foglalt 'Bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretekről' előoldalának szövegében a "Verkehrshaupta-ufsicht" szövegrész helyébe a "Zentralstelle für Nationale Behörde für Verkehrswesen" szöveg,

f) 6. mellékletének 1. pontjában foglalt 'Bizonyítvány hajós képesítésről' 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 1. pontjában foglalt 'Oklevél hajós képesítésről' 1. oldalának szövegében és 6. mellékletének 1. pontjában foglalt 'Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány' 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 2. pontjában foglalt 'Tengerész képesítő bizonyítvány' 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 2. pontjában foglalt 'Általános rádiókezelő bizonyítvány' 1. oldalának szövegében és 6. mellékletének 2. pontjában foglalt 'Korlátozott rádiókezelő bizonyítvány' 1. oldalának szövegében, valamint 6. mellékletének 3. pontjában foglalt 'Belvízi kedvtelési célú kishajó-vezető igazolvány' 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 3. pontjában foglalt 'Nemzetközi kishajó-vezető bizonyítvány' 2. oldalának szövegében, valamint 6. mellékletében foglalt 'Bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretekről' előoldalának szövegében a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg,

g) 6. mellékletének 1. pontjában foglalt 'Bizonyítvány hajós képesítésről' 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 1. pontjában foglalt 'Oklevél hajós képesítésről' 1. oldalának szövegében és 6. mellékletének 1. pontjában foglalt 'Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány' 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 2. pontjában foglalt 'Tengerész képesítő bizonyítvány' 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 2. pontjában foglalt 'Általános rádiókezelő bizonyítvány' 1. oldalának szövegében, 6. mellékletének 2. pontjában foglalt 'Korlátozott rádiókezelő bizonyítvány' 1. oldalának szövegében és 6. mellékletének 2. pontjában foglalt 'Általános és korlátozott rádiókezelő bizonyítvány' 2. oldalának szövegében a "General Inspectorate of Transport" szövegrész, valamint 6. mellékletének 3. pontjában foglalt 'Belvízi kedvtelési célú kishajó-vezető igazolvány' 1. oldalának szövegében az "Inspection of Transport" szövegrész, továbbá 6. mellékletének 3. pontjában foglalt 'Nemzetközi kishajó-vezető bizonyítvány' 2. oldalának szövegében a "Superinten-dence of Shipping of the General Inspection of Transport" szövegrész helyébe a "Central Office of the National Transport Authority" szöveg,

h) 2. §-ának a) pontjában a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

i) 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában és 4. §-ának (3) bekezdésében az "a Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

j) 2. §-ának a) pontjában az "a külön jogszabályban meghatározott területi közlekedési felügyeletek" szövegrész helyébe az "az NKH-nak külön jogszabályban meghatározott regionális igazgatóságai" szöveg,

k) 4. §-a (2) bekezdésének a) pontjában az "a külön rendeletben meghatározott területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH külön rendeletben meghatározott regionális igazgatósága" szöveg,

l) 6. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 8. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 12. §-ának (7) bekezdésében az "a területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatósága" szöveg lép.

32. §

A légijárművek lajstromozásának szabályairól szóló 32/2001. (IX. 28.) KöViM rendelet mellékletében foglalt 'Légijármű Lajstromozási Bizonyítvány'-ban

a) a "Magyar Köztársaság Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Légügyi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg,

b) a "Republic of Hungary Ministry of Transport and Water Management Civil Aviation Administration" szövegrész helyébe a "Civil Aviation Administration of the National Transport Authority of Hungary" szöveg

lép.

33. §

Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet

a) 2. §-ának (1) bekezdésében a "gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban: területi közlekedési felügyelet) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: NKH) a gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes regionális igazgatósága" szöveg,

b) 3. §-a (2) bekezdésének d) pontjában, 4. §-ának (8) bekezdésében, 5. §-ának (5) bekezdésében, 6. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében, (2) bekezdésének b) pontjában, (3) bekezdésében, (4) bekezdése első mondatában és (7) bekezdésének harmadik mondatában, 6/A. §-ának (1) bekezdésében és (4) bekezdésében, 7. §-a (2) bekezdésének felvezető szövegében és (4) bekezdésének felvezető szövegében, 8. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében, (3) bekezdésében és (4) bekezdésének első mondatában, 9. §-a (3) bekezdésének felvezető szövegében és (4) bekezdésében, 10. §-ának (4) bekezdésében, (5) bekezdésében és (8) bekezdésében, valamint 12. §-a (6) bekezdésének első mondatában és (7) bekezdésében az "a területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatósága" szöveg,

c) 5. §-a (3) bekezdésének második mondatában, 7. §-ának (1) bekezdésében, 9. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében, (5) bekezdésének első és második mondatában, 11. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében és (2) bekezdésének felvezető szövegében az "A területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH regionális igazgatósága" szöveg,

d) 10. §-ának (1) bekezdésében az "üzemeltető székhelye szerinti területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "NKH-nak az üzemeltető székhelye szerint területileg illetékes regionális igazgatósága" szöveg,

e) 4. §-ának (4) bekezdésében és (7) bekezdésében, valamint 9. §-ának (5) bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

f) 6/A. §-a (5) bekezdésének második mondatában és (6) bekezdésében az "A Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH Központi Hivatala" szöveg,

g) 6. §-a (7) bekezdésének első mondatában és (8) bekezdésében, 6/A. §-a (5) bekezdésének első mondatában, 7. §-a (4) bekezdésének b) pontjában, valamint 10. §-ának (7) bekezdésében az "a területi közlekedési felügyeletnek" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságának" szöveg,

h) 6. §-ának (8) bekezdésében az "a területi közlekedési felügyeletnél" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságánál" szöveg,

i) 12. §-a (6) bekezdésének második mondatában és (8) bekezdésében az "a területi közlekedési felügyelettől" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatóságától" szöveg

lép.

34. §

A polgári légijárművek típus- és légialkalmasságáról szóló 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet

a) 1. mellékletében foglalt 'Típusalkalmassági bizonyítvány' mintájának fejlécében és 2. mellékletében foglalt 'Légialkalmassági bizonyítvány' mintájának fejlécében a "Magyar Köztársaság Közlekedési és Vízügyi Minisztérium Légügyi Igazgatóság" szövegrész, valamint 1. mellékletében foglalt 'Típusalkalmassági bizonyítvány' mintájának szövegében és 2. mellékletében foglalt 'Légialkalmassági bizonyítvány' mintájának szövegében a "Légügyi Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg,

b) 1. mellékletében foglalt 'Típusalkalmassági bizonyítvány' mintájának fejlécében és 2. mellékletében foglalt 'Légialkalmassági bizonyítvány' mintájának fejlécében a "Republic of Hungary Ministry of Transport and Water Management Civil Aviation Administration" szövegrész helyébe a "Civil Aviation Administration of the National Transport Authority of Hungary" szöveg,

c) 1. mellékletében foglalt 'Típusalkalmassági bizonyítvány' mintájának szövegében és 2. mellékletében foglalt 'Légialkalmassági bizonyítvány' mintájának szövegében a "Civil Aviation Administration" szövegrész helyébe a "Civil Aviation Administration of the National Transport Authority" szöveg lép.

35. §

A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet

a) 23. §-ának (4) bekezdésében, valamint 2. mellékletében az engedély mintájának címében és szövegében a "Polgári Légiközlekedési Hatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg,

b) 2. mellékletében az engedély mintájának címében a "Civil Aviation Authority" szövegrész helyébe a "Civil Aviation Administration of the National Transport Authority" szöveg,

c) 2. mellékletében az engedély mintájának szövegében a "Hungarian Civil Aviation Authority" szövegrész helyébe a "Civil Aviation Administration of the National Transport Authority of Hungary" szöveg

lép.

36. §

A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet 2. §-ának s) pontjában a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg lép.

37. §

A hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 5. §-ának (4) bekezdésében és 8. §-ának (5) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg lép.

38. §

A 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében és (3) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg lép.

39. §

A tengeren menetrend szerint közlekedő kompok és gyorsjáratú kompok biztonságos üzemeltetésének kötelező vizsgálatáról szóló 16/2002. (IX. 25.) GKM rendelet 1. §-ának q) pontjában a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg lép.

40. §

A hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet

a) 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a "külön jogszabályban meghatározott megyei közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) külön jogszabályban meghatározott regionális igazgatósága" szöveg,

b) 3. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 4. §-ának (2) bekezdésében, 2. melléklete k) pontjának 'A szolgálati könyvre vonatkozó megjegyzések' alcíme alatti 3. alpontja első gondolatjeles bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

c) 1. mellékletének 'Tudnivalók' alcíme alatti 2. pontjában az "illetékes megyei közlekedési felügyeletek" szövegrész helyébe az "NKH illetékes regionális igazgatóságai" szöveg,

d) 1. melléklete 'Tudnivalók' alcíme alatti 4. pontjának első gondolatjeles bekezdésében az "illetékes megyei közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "NKH illetékes regionális igazgatósága" szöveg,

e) 1. mellékletének 'Tudnivalók' alcíme alatti 5. pontjában az "a kiállító megyei közlekedési felügyeleten" szövegrész helyébe az "az NKH-nak a szolgálati könyvet kiállító regionális igazgatóságán" szöveg,

f) 2. melléklete c) pontjában a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg,

g) 2. melléklete c) pontjában a "(General Inspectorate of Transport) " szövegrész helyébe a "(Central Office of the National Transport Authority) " szöveg,

h) 2. melléklete k) pontjának 'A szolgálati könyvre vonatkozó megjegyzések' alcíme alatti 2. alpontjában a "Közlekedési Főfelügyelete" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóságának Központi Hivatala" szöveg,

i) 2. melléklete k) pontjának 'A szolgálati könyvre vonatkozó megjegyzések' alcíme alatti 5. alpontjában az "a Közlekedési Főfelügyeletnek" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatalának" szöveg lép.

41. §

A víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet

a) 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 7. §-ának (1) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg,

b) 4. §-a (1) bekezdésének b) pontjában és 3. mellékletének 8. pontja 'Figyelmeztetés a fenyegető veszélyre' alcíme alatti szöveg utolsó mondatában a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

c) 4. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a "külön jogszabályban kijelölt megyei közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság külön jogszabályban kijelölt regionális igazgatósága" szöveg lép.

42. §

A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet

a) 2. §-a (2) bekezdésének a) pontjában a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) 2. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a "külön jogszabályban kijelölt megyei közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság külön jogszabályban kijelölt regionális igazgatósága" szöveg lép.

43. §

A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről szóló 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

a) 2. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 21. §-ának (1) bekezdése felvezető szövegében a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) 2. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a "külön jogszabályban meghatározott megyei közlekedési felügyeletek (a továbbiakban: területi felügyeletek) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság külön jogszabályban meghatározott regionális igazgatóságai" szöveg

lép.

44. §

A vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezéséről és időszakos vizsgálatáról szóló 28/2003. (V. 8.) GKM rendelet

a) 2. §-ának d) pontjában a "Közlekedési Főfelügyelet (a továbbiakban: KFF), a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF), a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központi Hivatala, az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága, az NKH regionális igazgatósága" szöveg,

b) 3. §-ának (2) bekezdésében, 3. §-a (4) bekezdésének első és második mondatában, 9. §-ának (2) bekezdésében és (3) bekezdésében, 10. §-ának (1) bekezdésében és (2) bekezdésében az "a KKF" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

c) 3. §-ának (3) bekezdésében az "a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH regionális igazgatósága" szöveg,

d) 3. §-ának (5) bekezdésében az "a KFF" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

e) 9. §-ának (7) bekezdésében az "a KKF-hez" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához" szöveg,

f) 9. §-ának (9) bekezdésében és (10) bekezdésében, valamint 12. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében, (2) bekezdésében és (3) bekezdésében az "A KKF" szövegrész helyébe az "Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg

lép.

45. §

A Belvízi Hajózási Alapprogram működtetésének részletes szabályairól szóló 29/2003. (V. 8.) GKM rendelet 5. §-ában a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg lép.

46. §

A vasúti járművezetők képzéséről, hatósági vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló 32/2003. (V. 20.) GKM rendelet

a) 2. §-ának (2) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelethez (a továbbiakban: KKF) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához" szöveg,

b) 2. §-a (4) bekezdésének a) pontjában az "a Közlekedési Főfelügyelet (a továbbiakban: KFF) " szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

c) 2. §-ának (5) bekezdésében és (6) bekezdésében, 5. §-ának (2) bekezdésében, 8. §-ának (2) bekezdésében és (3) bekezdésében, 9. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében, 10. §-ának (2) bekezdésében, 12. §-a (7) bekezdésének a) pontjában, valamint 12. §-ának (8) bekezdésében az "a KFF" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

d) 4. §-ának (2) bekezdésében és 12. §-ának (11) bekezdésében az "a KKF" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

e) 5. §-a (3) bekezdésének első és második mondatában, 5. §-ának (4) bekezdésében, valamint 13. §-ának (1) bekezdésében az "a KFF főigazgatója" szövegrész helyébe az "az NKH elnöke" szöveg,

f) 8. §-ának (1) bekezdésében és 10. §-ának (1) bekezdésében az "A KFF" szövegrész helyébe az "Az NKH Központi Hivatala" szöveg,

g) 12. §-ának (3) bekezdésében az "a Központi Közlekedési Felügyelethez (a továbbiakban: KKF) " szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához" szöveg

lép.

47. §

A gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól szóló 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet

a) 5. §-a (1) bekezdésének a) pontjában a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg,

b) 7. §-ának a) pontjában a "Közlekedési Főfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet, valamint a közúti feladatokat ellátó területi közlekedési felügyeletek" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala és közúti feladatokat ellátó regionális igazgatóságai" szöveg,

c) 7. §-ának c) pontjában a "Közlekedési Főfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet, valamint a hajózási feladatokat ellátó területi közlekedési felügyeletek" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala és hajózási feladatokat ellátó regionális igazgatóságai" szöveg,

d) 7. §-ának d) pontjában a "Polgári Légiközlekedési Hatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg lép.

48. §

A rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelményekmeghatározásáról szóló 37/2003. (VI. 7.) GKM rendelet 1. mellékletének "III. kategória" címében

a) "Budapest" alcím alatt a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg,

b) "Budapest" alcím alatt a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

c) "Budapest" alcím alatt a "Polgári Légiközlekedési Hatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg,

d) "Győr-Moson-Sopron megye" alcím alatt a "Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága" szöveg,

e) "Vas megye" alcím alatt a "Vas Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának Vas Megyei Kirendeltsége" szöveg,

f) "Zala megye" alcím alatt a "Zala Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának Zala Megyei Kirendeltsége" szöveg,

g) "Komárom-Esztergom megye" alcím alatt a "Komárom-Esztergom Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Középdunántúli Regionális Igazgatósága" szöveg,

h) "Fejér megye" alcím alatt a "Fejér Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának Fejér Megyei Kirendeltsége" szöveg,

i) "Veszprém megye" alcím alatt a "Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának Veszprém Megyei Kirendeltsége" szöveg,

j) "Tolna megye" alcím alatt a "Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatósága" szöveg,

k) "Somogy megye" alcím alatt a "Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának Somogy Megyei Kirendeltsége" szöveg,

l) "Baranya megye" alcím alatt a "Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának Baranya Megyei Kirendeltsége" szöveg,

m) "Csongrád megye" alcím alatt a "Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának Csongrád Megyei Kirendeltsége" szöveg,

n) "Békés megye" alcím alatt a "Békés Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóságának Békés Megyei Kirendeltsége" szöveg,

o) "Bács-Kiskun megye" alcím alatt a "Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága" szöveg,

p) "Szabolcs-Szatmár-Bereg megye" alcím alatt a "Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága" szöveg,

q) "Hajdú-Bihar megye" alcím alatt a "Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltsége" szöveg,

r) "Jász-Nagykun-Szolnok megye" alcím alatt a "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltsége" szöveg,

s) "Heves megye" alcím alatt a "Heves Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

t) "Borsod-Abaúj-Zemplén megye" alcím alatt a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége" szöveg,

u) "Nógrád megye" alcím alatt a "Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának Nógrád Megyei Kirendeltsége" szöveg lép.

49. §

A víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet melléklete II. része 'B. Folyókra és csatornákra vonatkozó szabályok' címe 7. Fejezete 7.15. cikkének d) pontjában

a) a "(megyei közlekedési felügyelet hajózási hivatala) " szövegrész helyébe a "(Nemzeti Közlekedési Hatóság külön jogszabályban kijelölt regionális igazgatósága) " szöveg,

b) a "hivatal vezetője" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg

lép.

50. §

Az országos közutak építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásáról és az eljárással összefüggő szakmai vizsgálatról szóló 91/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

a) 2. §-ának (1) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelet és a megyei (fővárosi) közlekedési felügyeletek" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságai" szöveg,

b) 2. §-a (3) bekezdésének első és második mondatában, valamint 8. §-ának (1) bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

c) 6. §-ának (2) bekezdésében az "illetékes közlekedési hatóságnak" szövegrész helyébe az "NKH-nak" szöveg lép.

51. §

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a közvetlen felügyelete alatt álló szervek, továbbá a kijelölt szervezetek polgári védelmi feladatairól és a tevékenység irányításáról szóló 95/2003. (XII. 18.) GKM rendelet

a) 8. §-ának d) pontjában a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg,

b) 8. §-ának e) pontjában a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg

lép.

52. §

A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet

a) 2. §-ában a "megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban: területi felügyelet) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága (a továbbiakban: regionális igazgatóság) " szöveg,

b) 3. §-ának (1) bekezdésében, 5. §-ának (2) bekezdésében, 2. melléklete IV. Fejezete 1.1. pontjának második mondatában, 2. melléklete IV. Fejezete 1.4. pontjának első és második mondatában a "területi felügyelet" szövegrész helyébe a "regionális igazgatóság" szöveg,

c) 4. §-ának (2) bekezdésében a "területi felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság" szöveg,

d) 2. melléklete III. Fejezete 2. pontjának felvezető szövegében és 2. melléklete IV. Fejezete 1.1. pontjának első mondatában a "területi felügyelettől" szövegrész helyébe a "regionális igazgatóságtól" szöveg,

e) 2. melléklete IV. Fejezete 1.1. pontjának második mondatában és 2. melléklete IV. Fejezete 1.5. pontjában a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg

lép.

53. §

A hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet

a) 4. melléklete 'A. Általános rendelkezések' része 7. pontjának első bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyelettel (a továbbiakban: KFF) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központi Hivatalával" szöveg,

b) 4. melléklete 'B. A hagyományos vasúti rendszer strukturális alrendszere' része 4.1.7. pontjának hatodik bekezdésében az "a Központi Közlekedési Felügyelet Vasúti Felügyelete" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának" szöveg,

c) 4. melléklete 'B. A hagyományos vasúti rendszer strukturális alrendszere' része 4.1.8. pontjának kilencedik bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg

lép.

54. §

Az ömlesztett árut szállító tengeri hajók biztonságos rakodásáról szóló 1/2004. (I. 5.) GKM rendelet 3. §-ának m) pontjában a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg lép.

55. §

Az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet

a) 9. §-ának (4) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) 12. §-ának (4) bekezdésében az "a Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

c) 14. §-ának (1) bekezdésében és 17. §-ának (3) bekezdésében az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

d) 14. §-ának (2) bekezdésében az "A Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

e) 17. §-ának (4) bekezdésében az "a Központi Közlekedési Felügyeletnek" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának" szöveg

lép.

56. §

A polgári légiforgalmi szolgálat szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyéről és képzéséről szóló 3/2004. (I. 13.) GKM rendelet

a) 2. mellékletében a gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély mintájának előlapján, a légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély mintájának előlapján, a repüléstájékoztató tiszt szakszolgálati engedély mintájának előlapján és az ATM repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély mintájának előlapján, valamint 4. mellékletében a Légiforgalmi szakszemélyzet szakszolgálati engedélykérő lap első sorában a "Polgári Légiközlekedési Hatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg,

b) 2. mellékletében a gyakornok légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély mintájának előlapján, a légiforgalmi irányító szakszolgálati engedély mintájának előlapján, a repüléstájékoztató tiszt szakszolgálati engedély mintájának előlapján és az ATM repülésüzemi tiszt szakszolgálati engedély mintájának előlapján a "Civil Aviation Authority" szövegrész helyébe a "Civil Aviation Admi-nistration of the National Transport Authority" szöveg

lép.

57. §

A légijárművek és légijármű berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeiről szóló 6/2004. (I. 30.) GKM rendelet 1. melléklete 2. pontjában a légijármű karbantartó szakszolgálati engedély minta 1. oldalán, valamint 1. melléklete 3. pontjában a JAR-66 légijármű karbantartó szakszolgálati engedélykérelem minta 2. oldalán

a) a "Polgári Légiközlekedési Hatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg,

b) a "Civil Aviation Authority" szövegrész helyébe a "Civil Aviation Administration of the National Transport Authority" szöveg

lép.

58. §

Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet módosításáról rendelkező 22/2004. (II. 27.) GKM rendelet

a) 12. §-ának (3) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyelettől" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalától" szöveg,

b) 12. §-ának (5) bekezdésében a "területi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes regionális igazgatósága" szöveg

lép.

59. §

A rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásáról szóló 60/2004. (IV. 24.) GKM rendelet

a) 2. §-ának (1) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) mellékletében foglalt 'Rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány'-ban a "KÖZPONTI KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET" szövegrész helyébe a "NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG KÖZÉPMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA" szöveg,

c) mellékletében foglalt 'Rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány'-ban a "ZENTRALINSPEKTORAT FÜR VERKEHR" szövegrész helyébe a "MITTELUNGARISCHE REGIONALE VERWALTUNG FÜR NATIONALE BEHÖRDE FÜR VERKEHRSWESEN" szöveg,

d) mellékletében foglalt 'Rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány'-ban a "INSPECTION CENTRALE DE TRANSPORT" szövegrész helyébe a "DIRECTION RÉGIONALE CENTRAL-HONGROISE DE L'AUTORITÉ NATIONALE DU TRANSPORT" szöveg,

e) mellékletében foglalt 'Rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány'-ban a "CENTRALE VERKEERS DIRECTIE" szövegrész helyébe a "CENTRALE HUNGAARSE REGIONALE DIRECTIE, NATIONAAL VERKEER AUTORITEIT" szöveg

lép.

60. §

A tengeri hajók bejelentkezési és bejelentési kötelezettségéről és a hajóforgalom megfigyelésére, tájékoztatására és segítség nyújtására szolgáló rendszer létrehozataláról szóló 69/2004. (IV. 28.) GKM rendelet

a) 2. §-ának 19. pontjában a "megyei közlekedési felügyeletek" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságai" szöveg,

b) 8. §-ának (1) bekezdésében és 9. §-ában az "a Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

c) 21. §-ának (1) bekezdésében az "A Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe az "Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg

lép.

61. §

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet

a) 10. §-ának (1) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyelet (a továbbiakban: KFF) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Központi Hivatala" szöveg,

b) 10. §-ának (4) bekezdésében az "A KFF" szövegrész helyébe az "Az NKH Központi Hivatala" szöveg,

c) 10. §-ának (5) bekezdésében az "a KFF" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg

lép.

62. §

A merülésvonalakról szóló és az 1988. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1966. évi nemzetközi egyezményhez csatolt szabályok kihirdetéséről szóló 124/2004. (X. 19.) GKM rendelet 4. mellékletében foglalt 'Nemzetközi me-rülésvonal bizonyítvány'-ban és 5. mellékletében foglalt 'Nemzetközi merülésvonal mentesítési bizonyítvány'-ban

a) a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg,

b) a "Central Inspectorate of Transport" szövegrész helyébe a "Central Office of the National Transport Autho-rity" szöveg

lép.

63. §

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a) 1. §-ának (2) bekezdésében a "megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban: felügyelet), a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) és a Közlekedési Főfelügyelet (a továbbiakban: KFF) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) regionális igazgatóságai (a továbbiakban: regionális igazgatóság) és az NKH Központi Hivatalának" szöveg,

b) 5. §-ának (1) bekezdésében, 13. §-ának (3) bekezdésében, 15. §-ának (3) bekezdésében, (4) bekezdésében és (6) bekezdése első mondatában, 18. §-ának (4) bekezdésében, 21. §-ának (1) bekezdésében, 27. §-ának (1) bekezdésében és (2) bekezdésében, 32. §-ának (1) bekezdésében, 33. §-ának (4) bekezdésében, (5) bekezdésében, (6) bekezdése második mondatában és (8) bekezdésében, 34. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 3. melléklete 2.5. pontjának utolsó bekezdésében, 3. melléklete 3.1.2. pontjának d) alpontjában, 3. melléklete 3.1.4. pontjának első bekezdésében, 3. melléklete 3.2. pontjának első és második bekezdésében, 7. melléklete II. pontjának második és harmadik bekezdésében, 8. melléklete 1.1. pontjának első bekezdésében, 8. mellékletének 7.5.1. pontjában, 8. melléklete 7.5.1.1. pontjának utolsó bekezdésében, valamint 8. melléklete 7.5.2.3. pontjának első bekezdésében az "a KFF" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg,

c) 8. §-ának (3) bekezdésében, 16. §-át megelőző alcímben és 16. §-ának felvezető szövegében az "A KFF" szövegrész helyébe az "Az NKH Központi Hivatala" szöveg,

d) 13. §-ának (4) bekezdésében az "a KFF-nek" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatalának" szöveg,

e) 2. §-ának 24., 33. és 35. pontjában, 3. §-ának (1) bekezdésében és (6) bekezdésében, 6. §-ának (2) bekezdésében és (3) bekezdésében, 8. §-ának (1) bekezdésében, (2) bekezdésében és (3) bekezdésében, 9. §-ának (5) bekezdésében, (6) bekezdésében és (7) bekezdésében, 14. §-ának (5) bekezdésében és (7) bekezdésében, 15. §-ának (4) bekezdésében, (5) bekezdésében és (6) bekezdése második mondatában, 17. §-ának (3) bekezdésében, 21. §-ának (3) bekezdésében, 32. §-ának (3) bekezdésében, 33. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 34. §-ának (4) bekezdésében, 37. §-ának (1) bekezdésében, 3. melléklete 3.5.1. pontjának első bekezdésében, 3. melléklete 4. pontjának felvezető szövegében, 3. melléklete 4.1.4.1. pontjának második bekezdésében, 6. melléklete II. pontja 1. alpontjának első, második és negyedik bekezdésében, 6. melléklete 'Az oktatásban használt járművek követelményei és vizsgálata' alcíme 2. alpontjának második bekezdésében, 8. melléklete 1.2. pontjának első és második bekezdésében, 8. melléklete 1.3. pontjának második bekezdésében, 8. mellékletének 3.1. pontjában, 8. melléklete 3.2.1. pontjának második bekezdésében, 8. melléklete 3.2.2. pontjának második bekezdésében, 8. melléklete 3.2.3. pontjának második bekezdésében, 8. melléklete 3.3. pontjának első és második bekezdésében, 8. melléklete 3.5. pontjának harmadik és negyedik bekezdésében, 8. melléklete 4. pontja felvezető szövegének első, második és harmadik mondatában, 8. mellékletének 6.1.7. pontjában, 8. melléklete 7.2.1. pontjának első bekezdésében, 8. melléklete 7.2.2.1. pontjának első bekezdésében, 8. melléklete 7.2.3. pontjának második bekezdésében, 8. melléklete 7.3.1. pontjának első bekezdésében, 8. melléklete 7.4.2.1. pontjának első bekezdésében, 8. melléklete 7.5.4. pontjának harmadik és hatodik bekezdésében, 8. melléklete 7.5.6.1. pontjának c) alpontjában, 8. melléklete 7.5.7.3. pontjának nyolcadik bekezdésében, valamint 9. mellékletének 13. pontjában a "felügyelet" szövegrész, továbbá 6. melléklete II. pontja 1. alpontjának második bekezdésében a "megyei felügyelet" szövegrész helyébe a "regionális igazgatóság" szöveg,

f) 9. §-ának (4) bekezdésében, 13. §-ának (4) bekezdésében, 15. §-a (3) bekezdésében és (6) bekezdésének első mondatában, 17. §-a (4) bekezdésének felvezető szövegében, 29. §-a (2) bekezdésének felvezető szövegében, 8. melléklete 1.3. pontjának első bekezdésében, 8. mellékletének 1.4. pontjában, 8. melléklete 2. pontjának címében, 8. mellékletének 2.1. pontjában és 8. melléklete 3.5. pontjának első bekezdésében az "A felügyelet" szövegrész helyébe az "A regionális igazgatóság" szöveg,

g) 2. §-ának 9. és 19. pontjában, 7. §-ában, 35. §-ának (1) bekezdésében, 36. §-ának felvezető szövegében, 8. melléklete 1.2. pontjának második bekezdésében a "felügyeletnél" szövegrész, valamint 6. melléklete 'Az oktatásban használt járművek követelményei és vizsgálata' alcíme 5. pontjának második gondolatjeles bekezdésében a "közlekedési felügyeletnél" szövegrész helyébe a "regionális igazgatóságnál" szöveg,

h) 3. §-ának (2) bekezdésében, 9. §-ának (3) bekezdésében, 3. melléklete 3.2.1. pontjának utolsó bekezdésében, 8. melléklete 1.3. pontjának első bekezdésében, 8. mellékletének 3.1. pontjában, 8. melléklete 3.2.1. pontjának első bekezdésében, 8. melléklete 3.2.2. pontjának első bekezdésében, 8. melléklete 3.2.3. pontjának első bekezdésében, 8. melléklete 4.1. pontjának első és második bekezdésében, 8. melléklete 5.4. pontjának első gondolatjeles bekezdésében, 8. melléklete 7.5.6.1. pontjának a) alpontjában, valamint 8. mellékletének 9. pontjában a "felügyeletnek" szövegrész helyébe a "regionális igazgatóságnak" szöveg,

i) 12. §-ának (1) bekezdésében a "felügyelettől" szövegrész, valamint 8. melléklete 1.1. pontjának második bekezdésében a "közlekedési felügyelettől" szövegrész helyébe a "regionális igazgatóságtól" szöveg,

j) 16. §-ánakg) pontjában a "felügyeleteknél" szövegrész helyébe a "regionális igazgatóságoknál" szöveg,

k) 8. melléklete 1.2. pontjának második bekezdésében a "felügyelethez" szövegrész helyébe a "regionális igazgatósághoz" szöveg,

l) 8. melléklete 3.5. pontjának harmadik bekezdésében a "felügyeleten" szövegrész helyébe a "regionális igazgatóságon" szöveg,

m) 18. §-ának (1) bekezdésében az "a Központi Közlekedési Felügyelet (a továbbiakban: KKF) " szövegrész, valamint 21. §-ának (2) bekezdésében, 24. §-ában, 30. §-ában, 32. §-ának (2) bekezdésében, 33. §-ának (1) bekezdésében és 37. §-ának (1) bekezdésében az "a KKF" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

n) 19. §-ának második mondatában és 31. §-ának (2) bekezdésében az "A KKF" szövegrész helyébe az "Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

o) 2. mellékletének 18. pontjában, 8. melléklete 1.1. pontjának utolsó bekezdésében, 9. mellékletének 8. pontjában a "közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe a "regionális igazgatóság" szöveg,

p) 34. §-ának (4) bekezdésében a "felügyelet vezetője" szövegrész helyébe a "regionális igazgatóság igazgatója" szöveg,

q) 35. §-ának (2) bekezdésében a "felügyelet vezetőjét" szövegrész helyébe a "regionális igazgatóság igazgatóját" szöveg,

r) 6. melléklete II. pontja 1. alpontja negyedik bekezdésének első mondatában a "megyében (a fővárosban) " szövegrész, valamint 6. melléklete II. pontja 1. alpontja negyedik bekezdésének második mondatában a "megyében" szövegrész helyébe a "regionális igazgatóság illetékességi területén" szöveg,

s) 8. melléklete 1.2. pontjának második bekezdésében a "Más megyébe" szövegrész helyébe a "Más regionális igazgatóság illetékességi területére" szöveg,

t) 9. mellékletének 14. pontjában a "közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság" szöveg lép.

64. §

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" Mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet módosításáról rendelkező 46/2005. (VI. 28.) GKM rendelet 1. melléklete "B" melléklete 8. részének 8.2.2.8.3 alpontjában "A bizonyítvány mintája" táblázat '2' jelű oszlopa negyedik és hetedik sorában, 2. melléklete (4) pontja második bekezdésének első és második mondatában, valamint 2. melléklete (8) pontjában a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg lép.

65. §

A Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (CIM) mellékleteinek kihirdetéséről szóló 4/1987. (V. 13.) KM rendelet módosításáról rendelkező 47/2005. (VI. 29.) GKM rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg lép.

66. §

A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet

a) 1. §-ának (1) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg,

b) 1. §-ának (2) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg lép.

67. §

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet 3. melléklete 'I. Szakhatóságok' alcíme alatti

a) 4.1. pontjának első gondolatjeles bekezdésében, 4.2. pontjának első gondolatjeles bekezdésében és 4.3. pontjának első gondolatjeles bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) 4.1. pontjának harmadik gondolatjeles bekezdésében az "a területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet" szövegrész, 4.2. pontjának harmadik gondolatjeles bekezdésében az "a területileg illetékes megyei, fővárosi közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága" szöveg,

c) 4.1. pontjának ötödik és nyolcadik gondolatjeles bekezdésében a "Fővárosi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

d) 4.1. pontjának második, negyedik és hatodik gondolatjeles bekezdésében, 4.2. pontjának második és negyedik gondolatjeles bekezdésében, 4.3. pontjának második gondolatjeles bekezdésében, valamint 4.4. pontjának második gondolatjeles bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg,

e) 4.4. pontjának első gondolatjeles bekezdésében a "Polgári Légiközlekedési Hatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg

lép.

68. §

A tengerészek munkaidejére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelet 2. §-ának e) pontjában a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg lép.

69. §

A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

a) 2. §-ának f) pontjában a "megyei (fővárosi) Közlekedési Felügyeletnél" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes regionális igazgatóságánál" szöveg,

b) 2. §-ának k) pontjában és 3. §-ának (1) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

c) 2. §-ának l) pontjában a "kártya tulajdonosának lakóhelye (székhelye) szerint illetékes megyei (fővárosi) Közlekedési Felügyelet, másodfokon a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a kártya tulajdonosának lakóhelye (székhelye) szerint területileg illetékes regionális igazgatósága, másodfokon a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg,

d) 5. §-ának (1) bekezdésében a "telephely szerint illetékes megyei (fővárosi) Közlekedési Felügyeletnél" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a telephely szerint területileg illetékes regionális igazgatóságánál" szöveg,

e) 5. §-ának (3) bekezdésében és (4) bekezdésében, 8. §-ának (1) bekezdésében és (4) bekezdésében, 11. §-ának (9) bekezdésében, 12. §-ának (3) bekezdésében, 14. §-ának (2) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg,

f) 11. §-ának (4) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyelethez" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalához" szöveg,

g) 11. §-ának (8) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyeletnek" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalának" szöveg,

h) 12. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a "területileg illetékes megyei (fővárosi) Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes regionális igazgatósága" szöveg,

i) 12. §-ának (5) bekezdésében a "megyei (fővárosi) Közlekedési Felügyelethez" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságához" szöveg lép.

70. §

(1) Az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól szóló 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet 2. mellékletének "A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium területén" alcím alatt az "Első fok" oszlopban

a) a "Központi Közlekedési Felügyelet" és a "Fővárosi Közlekedési Felügyelet" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) a "területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet" és a "területileg illetékes megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság területileg illetékes regionális igazgatósága" szöveg,

c) a "Polgári Légiközlekedési Hatóság" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg

lép.

(2) Az autógáz töltőállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól szóló 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet 2. mellékletének "A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium területén" alcím alatt a "Másodfok" oszlopban

a) a "Fővárosi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

b) a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg

lép.

71. §

A hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 36/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

a) 4. §-a (2) bekezdésének első mondatában a "Központi Közlekedési Felügyeletnél (a továbbiakban: KKF) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál" szöveg,

b) 4. §-a (2) bekezdésének második mondatában és (3) bekezdésében, 7. §-ának (1) bekezdésében, (2) bekezdésében, (3) bekezdésében és (5) bekezdésében, 7. §-a (6) bekezdésének első és második mondatában, 8. §-ának (4) bekezdésében és (5) bekezdésében, 9. §-ának (2) bekezdésében, 9. §-a (3) bekezdésének második mondatában és (5) bekezdésének második mondatában, 10. §-a (1) bekezdésének első és második mondatában, 10. §-a (3) bekezdésének második mondatában, 11. §-ának (4) bekezdésében, 15. §-a (2) bekezdésének második mondatában, 16. §-ának (11) bekezdésében, 16. §-a (12) bekezdésének első mondatában, valamint 17. §-ának harmadik mondatában az "a KKF" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

c) 9. §-a (3) bekezdésének első mondatában és (5) bekezdésének harmadik mondatában, 10. §-a (3) bekezdésének első mondatában, 12. §-ának (2) bekezdésében, 15. §-a (2) bekezdésének első mondatában, valamint 17. §-ának első mondatában az "A KKF" szövegrész helyébe az "Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

d) 12. §-ának (1) bekezdésében az "a KKF-et" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát" szöveg,

e) 14. §-ának (5) bekezdésében az "a KKF-nek" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának" szöveg,

f) 15. §-ának (1) bekezdésében az "a KKF-nél" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál" szöveg,

g) 16. §-a (12) bekezdésének második mondatában az "a KKF-től" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától" szöveg,

h) 5. melléklete 6. pontjának első mondatában az "a KKF-hez" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához" szöveg lép.

72. §

A nagysebességű transzeurópai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 37/2006. (VI. 21.) GKM rendelet

a) 4. §-a (2) bekezdésének első mondatában az "Központi Közlekedési Felügyeletnél (a továbbiakban: KKF) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál" szöveg,

b) 4. §-a (2) bekezdésének második mondatában és (3) bekezdésében, 7. §-ának (1) bekezdésében, (2) bekezdésében és (5) bekezdésében, 7. §-a (6) bekezdésének első és második mondatában, 8. §-ának (4) bekezdésében és (5) bekezdésében, 9. §-ának (2) bekezdésében, 9. §-a (3) bekezdésének második mondatában, 9. §-a (6) bekezdésének második mondatában, 10. §-a (1) bekezdésének első és második mondatában, 11. §-a (4) bekezdésének első és második mondatában, 14. §-ának (1) bekezdésében és (2) bekezdésének második mondatában, 15. §-ának (11) bekezdésében és (12) bekezdésének első mondatában, valamint 16. §-a harmadik mondatában az "a KKF" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

c) 7. §-ának (3) bekezdésében, valamint 15. §-a (12) bekezdésének második mondatában az "a KKF-től" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságától" szöveg,

d) 9. §-ának (3) bekezdésének első mondatában és (6) bekezdésének harmadik mondatában, 10. §-a (3) bekezdésének első és második mondatában, 12. §-ának (2) bekezdésében, 14. §-a (2) bekezdésének első mondatában, valamint 16. §-ának első mondatában az "A KKF" szövegrész helyébe az "Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

e) 9. §-ának (5) bekezdésében és 13. §-ának (5) bekezdésében az "a KKF-nek" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságának" szöveg,

f) 12. §-ának (1) bekezdésében az "a KKF-et" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságát" szöveg

lép.

73. §

A vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet

a) 4. §-ának (1) bekezdésében a "Központi Közlekedési Felügyelethez (a továbbiakban: KKF) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához" szöveg,

b) 4. §-ának (4) bekezdésében és (5) bekezdésében, 2. melléklete bevezető szövegének második bekezdésében, valamint 2. melléklete 6. pontjában az "a KKF" szövegrész helyébe az "az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg

lép.

74. §

Az egyes építményekkel, építési munkákkal a közlekedési és az ipari területeken végzett igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának rendjéről és eljárási szabályairól szóló 69/2006. (IX. 27.) GKM rendelet

a) 5. §-ának a) pontjában a "Központi Közlekedési Felügyelethez" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához" szöveg,

b) 5. §-ának b) pontjában az "a Polgári Légiközlekedési Hatósághoz" szövegrész helyébe az "az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatóságához" szöveg,

c) 7. §-ának a) pontjában az "a Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe az "az NKH Központi Hivatala" szöveg

lép.

75. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás "A" és "B" mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése,

b) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 7/1995. (V. 30.) KHVM rendelet 1. mellékletében a "Közlekedési szervek" alcímének 6-25. pontjai,

c) a rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos követelmények meghatározásáról szóló 37/2003. (VI. 7.) GKM rendelet 1. mellékletének "III. kategória" címében "Budapest" alcím alatt a "Fővárosi Közlekedési Felügyelet 1061 Budapest, Andrássy út 8." és a "Pest Megyei Közlekedési Felügyelet 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19." szövegrészek,

d) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról rendelkező 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése.

Dr. Kóka János s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter