241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet

a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről

A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-a (1) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A települési önkormányzat jegyzője - a főváros esetében a főjegyző - (a továbbiakban együtt: a jegyző) a települési önkormányzat hulladékkezelési feladataival kapcsolatban:

a) gondoskodik a települési önkormányzat hulladékkezelési közszolgáltatásának igénybevételére a Hgt. 21. § (2) bekezdése szerint kötelezett gazdálkodó szervezetek nyilvántartásáról;

b) a települési önkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási feladataival kapcsolatos szerződések [Hgt. 22. § (1) és (3) bekezdés] tervezetét;

c) javaslatot tesz a települési önkormányzat képviselőtestülete számára a települési hulladékkezelési létesítmények helyének kijelölésére [Hgt. 22. § (4) bekezdés];

d) a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési önkormányzatoknak, a megyei önkormányzatoknak tájékoztatásul, a környezetvédelmi felügyelőségeknek véleményezésre megküldi [Hgt. 24. § (2) bekezdés];

e) előkészíti és a települési önkormányzat képviselőtestülete elé terjeszti a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tervét (Hgt. 35. §);

f) előkészíti a hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról szóló, kétévente esedékes beszámolót, és a végrehajtás tapasztalatai alapján - szükség esetén - javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási terv módosítására [Hgt. 37. § (1) és (3) bekezdés], valamint gondoskodik a lakosság tájékoztatásáról, a felülvizsgálat eredményéről és az elvégzett hulladékgazdálkodási tevékenységről [Hgt. 37. § (3)bekezdés];

g)[1] rendszeresen ellenőrzi a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását.

2. §

(1) Az 1. §-ban meghatározott feladatokon kívül a jegyző

a) az elhagyott hulladék elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatban a Hgt. 30. § (3) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak szerint eljár;

b)[2] környezetvédelmi hatóságként eljár a hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék behajtása során;

c)[3] ellenőrzi a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, valamint a közszolgáltatás keretében történő begyűjtésük szabályainak betartását.

(2) A jegyző külön jogszabályban meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult.

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésének a) pontjában és a 2. § (2) bekezdésében foglalt esetekben, a fővárosban - illetékességi területén - a kerületi jegyző jár el.

(2) Amennyiben a fővárosban a hulladékkezelési közszolgáltatást a kerületi képviselő-testület rendelete szabályozza, a 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a kerületi jegyző jár el.

4. §

(1) Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

(2)[4]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 243. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[2] Beiktatta a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdés c) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[3] Jelölését módosította a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 41. § (4) bekezdés c) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1023. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.