347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint

a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 22. §-ának c) pontjában,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdés b) pontjában,

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-ának (11) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében,

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85/A. §-ban,

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (1) bekezdés i) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § a) pontjában

foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK[1]

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

1. §

(1) Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF)

a)[2] a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal;

b)[3] önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv;

c) székhelye Budapest;

d) illetékessége az ország egész területére kiterjed.

(2) Az OKTVF-t főigazgató vezeti.

2. §

A miniszter irányítási jogkörében az OKTVF főigazgatójának javaslata alapján kinevezi és felmenti az OKTVF gazdasági vezetőjét.

3. §

Az OKTVF munkavállalói felett - a gazdasági vezető esetén a kinevezés és felmentés kivételével - a munkáltató jogkört a főigazgató gyakorolja.

3/A. §[4]

Nemzeti Környezetügyi Intézet[5]

4. §[6]

(1) A Nemzeti Környezetügyi Intézet (a továbbiakban: NeKI) a miniszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Székhelye: Budapest.

(2) A NeKI önálló jogi személyiséggel nem rendelkező központi szervből és kirendeltségekből áll. A NeKI főigazgatója közvetlenül vezeti a központi szervet. A kirendeltségek a NeKI területi szervei.

(3) A NeKI, illetve központi szervének működési területe az ország egész területére kiterjed. A kirendeltségek működési területeit az 1/a. számú melléklet tartalmazza.

(4) A NeKI főigazgatója az (5) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat a NeKI foglalkoztatottjai felett.

(5) A miniszter irányítási jogkörében a NeKI főigazgatójának javaslatára megbízza és felmenti a NeKI gazdasági vezetőjét.

4/A. §[7]

4/B. §[8][9]

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség

5. §

(1) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)

a)[10] az OKTVF - alárendeltségben működő - területi szerve,

b)[11] önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(2) A felügyelőség elnevezését, székhelyét és illetékességi területét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3)[12] A felügyelőség igazgatóját a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat felette az OKTVF főigazgatója gyakorolja. A felügyelőséget az igazgató vezeti, aki a (4) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat a felügyelőség alkalmazottai felett.

(4) A miniszter irányítási jogkörében a felügyelőség igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti a felügyelőség gazdasági vezetőjét.

(5)[13] Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik a felügyelőség által első fokon hozott döntés esetében másodfokon az OKTVF jár el.

(6) Az 1. számú melléklet II. pontja szerinti felügyelőség székhelyén kívüli kirendeltsége útján is elláthatja az e rendelet 35. §-ában meghatározott igazgatási feladatokat.

5/A. §[14]

Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság

6. §[15]

Nemzeti park igazgatóság

7. §

(1)[16] A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszere a miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. A nemzeti park igazgatóságok szervezetrendszerének területi szervei a nemzeti park igazgatóságok (a továbbiakban: NPI).

(2) Az NPI elnevezését, székhelyét és működési területét a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az NPI-t az igazgató vezeti, aki a (4) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat az NPI alkalmazottai felett.

(4) A miniszter irányítási jogkörében az NPI igazgatójának javaslatára kinevezi és felmenti az NPI gazdasági vezetőjét.

7/A. §[17]

(1)[18] Az NPI természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a természetvédelmi őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkezik.

(2)[19] A Kormány az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 9. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladat ellátására természetvédelmi hatóságként az NPI-t jelöli ki.

A BELÜGYMINISZTER ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK[20]

Országos Vízügyi Főigazgatóság[21]

7/B. §[22]

(1) Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) a belügyminiszter által irányított, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv. Székhelye: Budapest.

(2) Az OVF-et főigazgató vezeti, aki - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - gyakorolja a munkáltatói jogokat az OVF foglalkoztatottjai felett.

(3) A belügyminiszter irányítási jogkörében az OVF főigazgatójának javaslatára megbízza és felmenti az OVF gazdasági vezetőjét.

(4) Az OVF működése az ország egész területére kiterjed.

Vízügyi igazgatóság[23]

7/C. §

(1) A vízügyi igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) a belügyminiszter irányítása alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(2) Az igazgatóság elnevezését, székhelyét és működési területét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az igazgatóságot az igazgató vezeti, aki a (4) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgatóság alkalmazottai felett.

(4) A belügyminiszter irányítási jogkörében az igazgatóság igazgatójának javaslatára megbízza és felmenti az igazgatóság gazdasági vezetőjét.

HATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE

Környezetvédelmi hatóságok kijelölése

8. §

(1)[24] A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben környezetvédelmi hatóságként

a) a minisztert,

b) az OKTVF-et,

c) a felügyelőséget,

d) az Országos Meteorológiai Szolgálatot (a továbbiakban: OMSZ),

e) a főpolgármestert,

f) a polgármestert,

g) a fővárosi főjegyzőt,

h) a települési önkormányzat jegyzőjét,

i) a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét [az e)-i) pont szerintiek a továbbiakban együtt: önkormányzati környezetvédelmi hatóság]

jelöli ki.

(2) Környezetvédelmi hatóságként - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a felügyelőség jár el.

9. §

(1) Az OKTVF jár el a Magyarország gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény[25]

a) 5. § (3) bekezdésében, 6. § (1) és (3)-(4) bekezdésében, 9. § (2)-(3) bekezdésében, 10. §-ában, 12. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, továbbá

b)[26] 9. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságnak az országos illetékességű szerveként a gyorsforgalmi utak építése során a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1)-(2) bekezdésében, 71. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 71. § (3) bekezdésben, valamint 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként azzal, hogy a Kvt. 72. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként az OKTVF csak a környezetvédelmi engedély tekintetében járhat el.

(2)[27] A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 20., 29., 68., 69., 78. valamint 81. §-ában foglalt esetekben környezetvédelmi hatóságként az OKTVF jár el.

(3)[28] Az OKTVF jár el az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló törvényben foglalt környezetvédelmi hatóságként, ideértve a légijármű-üzemeltető által benyújtott figyelemmel kísérési terv jóváhagyását.

(4)[29] Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény

a) 4. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként az OMSZ,

b) 5. §-a és 13/A-13/E. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként az OKTVF,

c)[30]

9/A. §[31]

A Kormány

a)[32] a Ht. 29. §-a szerinti közvetítő szervezetek tevékenysége és

b) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény szerinti együttes végrehajtás hitelesítői tevékenység

tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az OKTVF-et jelöli ki.

10. §[33]

(1) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerinti felügyelőség jár el környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több felügyelőség illetékességi területére terjed ki.

(2)[34]

(3)[35] A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerinti felügyelőség, az illetékes, ha a hulladékkezelés egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglaltaktól eltérően az OKTVF jár el a Ht. 13. §-ában és 14. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése, vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem több felügyelőség illetékességi területére terjed ki.

(5) A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: VTT tv.) alapján a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló létesítmények engedélyezése során környezetvédelmi és vízügyi hatóságként a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jár el.

11. §[36]

A települési önkormányzat jegyzője - a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző - jár el a Ht. 61. § (6) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, kivéve, ha a hulladék tulajdonosa, vagy az, aki a hulladéktól jogellenesen megvált, vagy az ingatlantulajdonos az önkormányzat.

12. §

(1) A Kvt. 66. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként gyorsforgalmi út építése esetén az OKTVF, egyéb esetben a felügyelőség jár el.

(2) A Kvt. 66. § (2) bekezdésében, 82. § (1)-(2) bekezdésében, valamint 95/A. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként

a) az OKTVF, valamint

b) a felügyelőség jár el.

(3)[37] A Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt környezetvédelmi hatóságként

a) a felügyelőség, valamint

b) az önkormányzati környezetvédelmi hatóság jár el.

(4)[38] A Kvt. 91. § (2) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként

a) az OKTVF,

b) a felügyelőség, valamint

c) az önkormányzati környezetvédelmi hatóság jár el.

(5)[39] A Ht. 86. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként

a) ha a bírság jogalapja a Ht. 20. §-ában, 29. §-ában és 81. §-ában meghatározottak megsértése, az OKTVF,

b) a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának és megállapításának módjáról és mértékéről szóló kormányrendeletben foglalt esetekben a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző, valamint

c) az a) és b) pontba nem tartozó esetekben a felügyelőség jár el.

(6)[40] A Kormány a Kvt. 92. §-a szerinti környezetvédelmi hatóságként az OKTVF-et jelöli ki.

Természetvédelmi hatóságok kijelölése

13. §

(1)[41] A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben természetvédelmi hatóságként

a) a minisztert,

b) az OKTVF-t,

c) a felügyelőséget,

d) a fővárosi főjegyzőt,

e) a települési önkormányzat jegyzőjét

jelöli ki.

(2) Természetvédelmi hatóságként - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a felügyelőség jár el.

13/A. §[42]

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 67. § (3) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként a miniszter jár el.

13/B. §[43]

A Tvt. 51. § (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként a 6. számú mellékletben kijelölt felügyelőségek járnak el az e mellékletben meghatározott illetékesség szerint.

13/C. §[44]

A Tvt. 83. §-ában foglalt természetvédelmi hatóságként az OKTVF jár el.

14. §

(1) Fokozottan védett növényfaj esetén az OKTVF jár el a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 42. § (3) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként, a bekezdés c) és e)-h) pontjában meghatározott esetben.

(2)[45] Az OKTVF jár el a Tvt. 13. § (2) és (4) bekezdésében, valamint a 42. § (4) bekezdésben foglalt természetvédelmi hatóságként.

(3)[46] Fokozottan védett állatfaj esetén, ha a védett állatfajokra vonatkozó részletes szabályokat megállapító kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az OKTVF jár el a Tvt. 43. § (2) bekezdés a)-k) és m) pontjában foglalt természetvédelmi hatóságként.

(4) Az OKTVF jár el természetvédelmi hatóságként, ha a természetvédelmi hatósági engedély megszerzése iránti kérelem az ország egész területére kiterjedő tevékenységre irányul.

15. §

(1) Helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a jegyző, a fővárosban a főjegyző (a továbbiakban a kettő együtt: jegyző) jár el a Tvt. 26. § (1)-(2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 33. § (4) bekezdésében, 35. § (1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében, 37. § (1)-(4) bekezdésében, 38. § (1) és (3) bekezdésében, 72. § (5) bekezdésében, 78. § (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként.

(2) Országos jelentőségű védett természeti terület kivételével a jegyző jár el a Tvt. 77. §-ában foglalt természetvédelmi hatóságként.

(3) Országos jelentőségű védett fasor kivételével a jegyző jár el a Tvt. 42. § (5) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként.

16. §

(1) A Tvt. 80. § (2) bekezdése szerinti természetvédelmi hatóságként

a) az OKTVF,

b) a felügyelőség, valamint

c) a jegyző jár el.

(2) Az OKTVF természetvédelmi hatóságként akkor jár el, ha a bírság kiszabásának jogalapja

a) a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén az OKTVF egyedi határozata előírásainak megsértése;

b) a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén az OKTVF engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végzése.

(3) A jegyző természetvédelmi hatóságként akkor jár el, ha a bírság kiszabásának jogalapja

a) a Tvt. 80. § (1) bekezdés a) pontja esetén a természet védelmét szolgáló önkormányzati rendelet, illetve a jegyző egyedi határozata előírásainak megsértése;

b) a Tvt. 80. § (1) bekezdés b) pontja esetén helyi jelentőségű védett természeti terület állapotának, minőségének jogellenesen veszélyeztetése, rongálása, károsítása;

c) a Tvt. 80. § (1) bekezdés c) pontja esetén a helyi jelentőségű védett természeti terület jogellenes megváltoztatása, átalakítása, illetve azon vagy abban a védelem céljával össze nem egyeztethető tevékenység folytatása;

d) a Tvt. 80. § (1) bekezdés e) pontja esetén jegyző engedélyéhez, hozzájárulásához kötött tevékenység engedély, hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően végzése.

16/A. §[47]

(1) A természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtése tekintetében eljáró természetvédelmi hatóságként a Kormány a felügyelőséget jelöli ki.

(2) Amennyiben természetes környezet megőrzésére szánt takarmánynövény-vetőmagkeverékek kereskedelmi célú begyűjtésére vonatkozó tevékenység több hatóság illetékességi területéhez tartozik, az engedélyező hatóság az OKTVF.

Vízügyi hatóságok kijelölése

17. §

(1) A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben vízügyi hatóságként a felügyelőséget jelöli ki.

(2)[48] Vízügyi hatóságként - ha kormányrendelet másként nem rendelkezik - a felügyelőség jár el.

18. §[49]

IGAZGATÁSI SZERVEK KIJELÖLÉSE

Környezetvédelmi igazgatási szervek kijelölése

19. §[50]

(1) A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben környezetvédelmi igazgatási szervként

a) a felügyelőséget és

b) a NeKI-t

jelöli ki.

(2) Környezetvédelmi igazgatási szervként - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a felügyelőség jár el.

19/A. §[51]

A NeKI a környezetvédelmi igazgatási feladatokhoz kapcsolódóan vízügyi igazgatási feladatokat is ellát.

20. §

A Kvt. 49. § (3) bekezdésében foglalt környezetvédelmi igazgatási szervként a rendelet 1. számú mellékletének III. pontjában meghatározott felügyelőség jár el, az 1. számú melléklet IV. pontja szerinti területen.

21. §[52]

Vízügyi igazgatási szervek kijelölése

22. §[53]

(1) A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben vízügyi igazgatási szervként

a)[54] az OVF-et, valamint

b) diz igazgatóságot jelöli ki.

(2) Vízügyi igazgatási szervként - ha e rendelet másként nem rendelkezik - az igazgatóság jár el.

23. §[55]

A VTT tv. 4. §-ában foglalt vízügyi igazgatási szervként

a)[56] árvízi tározók és a nagyvízi mederben történő beavatkozások tekintetében az OVF,

b) egyéb esetekben az igazgatóság

jár el.

A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSÉÉRT FELELŐS SZERV KIJELÖLÉSE

24. §

A Kormány törvényben meghatározott hatásköreiben a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szervként az NPI-t jelöli ki.

24/A. §[57]

A Kormány természetvédelmi őrszolgálatként a Természetvédelmi Őrszolgálatot jelöli ki, amely az NPI szervezetén belül működik.

SZAKHATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE

Környezetvédelmi szakhatóságok kijelölése

25. §

A Kormány

a) az OKTVF-t, valamint

b) a felügyelőséget, környezetvédelmi szakhatóságként jelöli ki.

26. §[58]

27. §[59]

Természetvédelmi szakhatóságok kijelölése

28. §[60]

A Kormány

a) a minisztert,

b) az OKTVF-t,

c) a felügyelőséget,

d) a fővárosi főjegyzőt,

e) a települési önkormányzat jegyzőjét természetvédelmi szakhatóságként

jelöli ki.

28/A. §[61]

Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik a 28. § szerinti hatóság a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó szakhatósági feladatkörében azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e

a) a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása,

b) a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint

c) a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének, természetes vagy

természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése nemzeti jogszabályokban és általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogszabályokban rögzített követelményeinek.

29. §[62]

A Kormány a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 4. § (1) bekezdésében, 21/B. § (5) bekezdés c) pontjában és (7)-(8) bekezdésében, valamint 22-25. §-ában foglalt eljárásokban - annak elbírálása kérdésében, hogy a géntechnológiai, illetve a géntechnológiával módosított növény termesztése iránti tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e - a természetvédelmi jogkörében eljáró minisztert szakhatóságként jelöli ki.

30. §[63]

31. §[64]

Vízügyi szakhatóság kijelölése

32. §

(1) A Kormány a felügyelőséget vízügyi szakhatóságkéntjelöli ki.

(2)[65]

A környezetvédelmi hatóság eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelölése[66]

32/A. §

(1)[67] A Kormány a felügyelőség előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásában, a 4. számú mellékletben megjelölt feltételek esetén és szakkérdésekben, a 4. számú mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásba a környezeti hatásvizsgálati eljárásban és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kijelölt szakhatóságokat kell bevonni. Az eljárásban hozott határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal is közöl ni kell.

(2)[68] A Kormány a környezetvédelmi hatóságnak a kivitelező részére a zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, valamint az építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységekre vonatkozó felmentés megadása iránti eljárásában - az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a védendő környezetben a zaj és rezgés okozta egészségre gyakorolt hatások megítélése kérdésében - a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét szakhatóságként jelöli ki. Ha a szakhatóság az előírt határidőn belül nem ad ki állásfoglalást, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

(3)[69][70] A Kormány a felügyelőségnek a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 6. § (6) és (7) bekezdése szerinti eljárásában - a légszennyezettség egészségkárosító kockázatainak és esetleges hatásainak felmérése, a veszélyes légszennyezettséget okozó, helyhez kötött légszennyező forrás egészségre gyakorolt hatásainak vizsgálata kérdésében, - első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézetét, másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét szakhatóságként jelöli ki.

(4)[71] Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban a veszélyes anyagok és készítmények tárolása, előállítása, felhasználása, továbbá a veszélyes hulladékok kezelése tárgyában hozott határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közölni kell.

32/B. §[72]

(1) A Kormány a környezetvédelmi hatóság nem veszélyes hulladéknak

a) a Ht. 13. § (2) bekezdésében, és 14. § (1) bekezdésében meghatározott kereskedelme, közvetítése, szállítása,

b) a hasznosítása,

c) az ártalmatlanítása

engedélyezése iránti első, és másodfokú eljárásában, az 5. számú melléklet szerinti feltételek esetén és szakkérdésben, az 5. számú mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság - hat hónapig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(2) A (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közölni kell.

(3) A Kormány az OKTVF (1) bekezdésben foglaltak szerinti, első fokú eljárásában szakhatóságként az 5. számú melléklet szerint a másodfokú eljárásban közreműködő szakhatóságokat jelöli ki.

(4) A Kormány a felügyelőségnek állati hulladék hivatalbóli besorolására irányuló eljárásában, - annak elbírálása kérdésében, hogy az állati hulladék rendelkezik-e a Ht. 1. számú melléklete szerinti H9 veszélyességi jellemzővel - első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

32/C. §

(1) A Kormány - a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével - a felügyelőség veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában,

a)[73] - az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítése kérdésében - első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét, másodfokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát,

b)[74] helyi jelentőségű védett természeti terület esetén - a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek való megfelelés kérdésében - első fokú eljárásban az érintett települési önkormányzat jegyzőjét, másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatalt,

c)[75] a begyűjtés és szállítás kivételével, ha az engedélyezés a termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló kezelés és ártalmatlanítás engedélyezésére irányul, - annak vizsgálata kérdésében, hogy a veszélyes hulladék kifejthet-e szennyező hatást a termőföldre - első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,

d)[76] hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén - a katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata érdekében - első fokú eljárásban a létesítmény helye szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelem helyi szervét, másodfokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelem területi szervét,

e)[77]

(2)[78] A Kormány - a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével - az OKTVF veszélyes hulladékkal kapcsolatos első fokú engedélyezési eljárásában szakhatóságként az (1) bekezdés szerint a másodfokú eljárásban közreműködő szakhatóságokat jelöli ki. A hivatásos katasztrófavédelemi szerv területi szerve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési tevékenység engedélyezésében jár el szakhatóságként az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szakkérdésben.

(3) A Kormány

a) a helyhez kötött 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezés (a továbbiakban: tüzelőberendezés) és a hozzá kapcsolt kibocsátáscsökkentő berendezés nem megfelelő működése engedélyezett időtartamának meghosszabbítására irányuló eljárásban,

b) a tüzelőberendezésben nagyobb légszennyezőanyag-kibocsátást okozó tüzelőanyag alkalmazására vonatkozó eljárásban,

c) a villamos energiáról szóló törvény hatálya alá tartozó erőművek és a tüzelőberendezések éves összes légszennyező anyag kibocsátása mennyiségének meghatározására, az engedélyezett mennyiség megváltoztatására vonatkozó eljárásban

- abban a kérdésben, hogy az energiaellátás fenntartása a tüzelőberendezés működése nélkül, más módon biztosítható-e, és a tüzelőberendezés működése kiemelten indokolt-e - a Magyar Energia Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

A vízügyi hatóság eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelölése[79]

32/D. §

(1)[80] A Kormány a felügyelőségnek a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ajánlott szennyvíz-bevezetési távolságoknak kedvező vagy kedvezőtlen vízminőség-vizsgálati adatsor alapján történő módosítására irányuló eljárásában, - az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a felszíni vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálata, továbbá a higiénés követelmények teljesülése kérdésében - első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét jelöli ki.

(2) A Kormány a felügyelőségnek a - közcélú vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez vagy ilyen célt szolgáló vízhasználathoz, továbbá a jövőbeni ivóvízellátás célját szolgáló vízbázisok védelme érdekében történő -védőidom, védőterület és védősáv kijelölésére irányuló eljárásában,

a)[81] - az ivóvíz, az ásvány- és a gyógyvíz minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálata kérdésében - első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét, másodfokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát,

b) - az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia nyilvántartott előfordulásai, ásványvagyon-gazdálkodási övezetek védelmének biztosíthatóságával, valamint a bányászati jog, gázipari nyomvonalas létesítmény érintettségével, felszínmozgás fennállásával kapcsolatos szakkérdésben - első fokú eljárásban a bányakapitányságot, másodfokú eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt, valamint

c)[82] - a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés kérdésében - első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt

szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány a felügyelőségnek a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében szabályozott eljárásában,

a)[83] - a termőföld minőségi védelme és a növényvédelem követelményeinek való megfelelés kérdésében - első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, valamint

b)[84] - az ivóvíz, az ásvány- és a gyógyvíz minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben - első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét, másodfokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát

szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Kormány a felügyelőségnek a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti határértékek megállapításához kötött eljárásaiban,

a)[85] - a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvíz-készlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatának kérdésében - első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét,

b)[86] termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló tevékenység esetén - abban a kérdésben, hogy a kérelem szerinti tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló törvény szerinti talajvédelmi kötelezettségeknek -első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, valamint

c) - az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia nyilvántartott előfordulásai, ásványvagyon-gazdálkodási övezetek védelmének biztosíthatóságával, valamint a bányászati jog, gázipari nyomvonalas létesítmény érintettségével, felszínmozgás fennállásával kapcsolatos szakkérdésben - szakkérdésben első fokú eljárásban az illetékes bányakapitányságot, másodfokú eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt

szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány a felügyelőségnek a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárási terv elfogadására, tényfeltárási záródokumentáció elbírálására, valamint a szennyezettséggel, károsodással kapcsolatos beavatkozás szükségességének megítélésére, a (D) kármentesítési célállapot határérték megállapítására irányuló, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozási záródokumentáció elfogadásával való befejezéséről, a kármentesítési monitoringról, a kármentesítés befejezéséről szóló döntése meghozatala iránti eljárásában,

a)[87] - a felszín alatti ivóvíz-, ásványvíz- és gyógyvíz-készlet minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatának kérdésében - első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét, valamint

b)[88] termőföldön vagy termőfölddel szomszédos földrészleten megvalósuló tevékenység esetén - abban a kérdésben, hogy a kérelem szerinti tevékenység megfelel-e, és ha igen, milyen feltételekkel a termőföld védelméről szóló törvény szerinti talajvédelmi kötelezettségeknek -első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(6)[89] A Kormány a felügyelőségnek a halastavak, a horgásztavak, a jóléti tavak, a víztározók, a bányatavak, valamint a holtágak vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési eljárásban, vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló eljárásban, valamint a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásban első fokon a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát, másodfokon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt halgazdálkodási szakhatóságként jelöli ki.

(7)[90] A (6) bekezdés szerinti eljárásokban a hatóság szakhatóságként abban az esetben működik közre, ha

a) a kérelemmel érintett vízilétesítmény halászati, horgászati, illetve haltermelési hasznosítási célt szolgál, vagy

b) a kérelemmel érintett vízilétesítményben halászati, horgászati, illetve haltermelési hasznosítási cél megvalósítását tervezik, ide értve a vízilétesítmény halastó funkcióval történő üzemeltetését is.

(8)[91] A (6) bekezdés szerinti eljárásokban a szakhatósági közreműködés annak vizsgálatára terjed ki, hogy a kérelem szerinti tevékenység megfelel-e a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló jogszabályokban rögzített követelmények közül a haltermelésre és a haltermelési létesítményekre, a halászatra, illetve a horgászatra vonatkozó előírásoknak.

32/E. §

(1)[92] A Kormány a felügyelőségnek a duzzasztással szabályozott víziúton vízlépcsőnél a víziút osztálya szerinti méretű úszólétesítmények, illetve azok tolt kötelékének áthaladását biztosító hajózsilip és a hozzá tartozó létesítmények terveinek, létesítésének és üzembe helyezésének engedélyezésére irányuló eljárásában, - a hajózsilip méretei tekintetében a jogszabályi követelményeknek, továbbá a tervezett vagy felújított vagy átalakított hajózsilipnek és tartozékainak a zavartalan és biztonságos hajóforgalom lebonyolítására való alkalmasságának és a nemzetközi gyakorlatnak való megfelelőségének szakkérdésében - első fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját szakhatóságként jelöli ki.

(2)[93] A Kormány a felügyelőségnek az ivóvízkivételre nem hasznosítható és ivóvízbázisnak ki nem jelölhető felszíni vízből való egyedi ivóvízkivétel engedélyezésére irányuló eljárásában, - annak elbírálása kérdésében, hogy a megfelelő kezelési eljárások után az ivóvíz minőségi jellemzői megfelelőek-e - első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány a felügyelőségnek az elvi vízjogi engedélyezési, a vízjogi engedélyezési, üzemeltetési és a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában,

a)[94] az elvi vízjogi engedélyezés kivételével, ha a tevékenység termőföldre hatást gyakorol, a vízi létesítmény termőföldön valósul meg, - a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés kérdésében - első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,

b)[95] a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatával kapcsolatos szakkérdésben elsőfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét, kivéve a legalább 1000 m3/nap kapacitású vagy 5000 főnél nagyobb állandó népességet ellátó, valamint az egy kistérség határán átnyúló vízellátó rendszereket, melyek esetén az elsőfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét, a másodfokú eljárásban az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt

c)[96] elvi vízjogi engedélyezés, vízjogi létesítési engedélyezés és vízjogi fennmaradási engedélyezés esetén, ha az eljárás régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul - annak elbírálása kérdésében, hogy a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményei a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett érvényesülnek-e - első fokú eljárásban az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát, másodfokú eljárásban a ha az eljárás régészeti lelőhelyen, vagy régészeti védőövezet területén megvalósuló tevékenység engedélyezésére irányul, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalát, ha az eljárás műemléki területen megvalósuló, vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát,

d) vízjogi létesítés esetén, ha a kérelmező az útkezelői hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, - annak elbírálása kérdésében, hogy a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele a közúti forgalom biztonság ára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára gyakorolt hatása alapján engedélyezhető-e -

da)[97] gyorsforgalmi utak és közúti határátkelőhelyek esetében, első fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját,

db)[98] országos közutak és a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében, első fokú eljárásban a megyei (fővárosi) kormányhivatal közlekedési felügyelőségét, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját,

dc)[99] a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében, első fokú eljárásban a Budapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési Felügyelőségét, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját,

dd)[100] a fővárosi kerületi önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak esetében, első fokú eljárásban a fővárosi kormányhivatal V. kerületi hivatala, másodfokú eljárásban a Budapest Főváros Kormányhivatalának Közlekedési Felügyelőségét,

e)[101] a vasúti pálya szélső vágányának tengelyétől számított 100 méteren belüli vízjogi létesítési eljárás esetén, ha a vasúti pályahálózat működtetője hozzájárulásának a megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, - annak elbírálása kérdésében, hogy a vasúti pálya területének nem közlekedési célú igénybevétele a tervezett igénybevétel a vasút állagára, a vasúti forgalom biztonságára, a vasút kezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, fejlesztési terveinek végrehajtására gyakorolt hatása alapján a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett engedélyezhető-e - első fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját, valamint

f)[102] a vízjogi létesítés esetén, ha az eljárás víziutat érint, -a víziközlekedés biztonsága, hajózási érdekek érvényre juttatása jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés kérdésében - első fokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központját

szakhatóságként jelöli ki.[103]

(3a)[104] A (3) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozatot akkor is közölni kell a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes szervezeti egységével, ha az eljárásban szakhatóságként nem vesz részt.

(4) A Kormány a felügyelőség vízjogi engedélyezési eljárásában, ha a geotermikus energia kinyerése felszín alatti víz kitermelését igényli, - a földtani közeg védelmének biztosítottsága, a kitermelendő víz hőmérsékletének megállapítása és a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapítása érdekében, valamint a kitermelendő víz felhasználási módja vizsgálatának szakkérdésében - első fokú eljárásban a bányakapitányságot, másodfokú eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(5) A Kormány a felügyelőség vizek medrének vízgazdálkodási célt szolgáló alakítására, kotrására vagy mesterséges vízterek vagy tározók létesítésére irányuló vízjogi engedélyezési eljárásában, - az ásványvagyon-védelmi szempontok érvényesítésének, valamint a bányajáradék-fizetési kötelezettség megállapításának szakkérdésében - első fokú eljárásban a bányakapitányságot, másodfokú eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(6) A Kormány a felügyelőségnek az 500 méternél mélyebben elhelyezkedő mélységi vizek felszínre hozatalára irányuló eljárásában, - a fúróberendezés alkalmassága, műszaki-biztonsági feltételeknek való megfelelősége, valamint bányászati jog érintettsége megállapítása szakkérdésében - első fokú eljárásban a bányakapitányságot, másodfokú eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(7) A Kormány a felügyelőségnek a gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízmű vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési engedélyének kiadására irányuló eljárásában,

a) ha a termelt és szolgáltatott víz - gáztartalmának vizsgálata alapján - "B" vagy "C" gázfokozatba tartozik, a tűzvédelmi előírásoknak való megfelelés és annak feltételei kérdésében, első fokú eljárásban az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, a főváros területén a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot, másodfokú eljárásban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, valamint

b)[105] fürdési célú víztermelést folytató vízmű esetében - a termelt víz fürdési célú felhasználhatósága, valamint annak feltételei kérdésében - első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét, másodfokú eljárásban az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatalát

szakhatóságként jelöli ki.

(8)[106] A Kormány a felügyelőségnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telep, szennyvízelvezető mű erre kijelölt eleme, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító mű kijelölése iránti eljárásában,

a) környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően - az első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét,

b) ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e -az első fokú eljárásban a települési önkormányzat jegyzőjét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatalt,

c) ha tevékenység termőföldre hatással lehet - a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés szakkérdésében - az első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, a másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,

d)[107] annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény megfelel-e, és milyen feltételekkel felel meg a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak - első fokú eljárásban a létesítmény helye szerint illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt, másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát

szakhatóságként jelöli ki.

A természetvédelmi hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelölése[108]

32/F. §

(1) A Kormány a felügyelőségnek a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárási terv és záródokumentáció elfogadására, valamint a természetben okozott károsodással kapcsolatos beavatkozás elvégzésének szükségessége megállapítására, a beavatkozás megvalósítási tervének elkészítésére és benyújtására való kötelezésre irányuló, a beavatkozási munkálatok ellenőrzésével kapcsolatos, a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, a további tényfeltárás elrendeléséről, a beavatkozásnak a záródokumentáció elfogadásával való befejezéséről, a kármentesítési monitoringról és a kármentesítés befejezéséről szóló döntése meghozatalára irányuló eljárásban,

a)[109] - a bekövetkezett kár helyreállítására alkalmas erdészeti beavatkozás megállapításának, valamint a kár naturáliákban meghatározható mértékének, a szennyező anyagok termőföldre gyakorolt hatásának, a kár helyreállítására alkalmas talajvédelmi beavatkozásoknak a meghatározása kérdésében - első fokú eljárásban erdővédelem esetében a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságát, talajvédelem esetében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, valamint

b) - a földtani közeget érintő károsodás, valamint a földtani természetvédelmet érintő tényfeltárás esetén a földtani közegben okozott veszélyek elleni védelem és a további hasznosítás, valamint a keletkező földtani adatok szolgáltatása kérdésében - első fokú eljárásban a bányakapitányságot, másodfokú eljárásban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt

szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a felügyelőség állatkert létesítésének, működésének engedélyezésére irányuló eljárásában,

a)[110] - az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a higiénés és egészségvédelmi, a települési hulladékkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások betartása kérdésében - első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét,

b)[111] - a takarmányhigiéniai követelményeknek, a takarmányokra és azok felhasználására vonatkozó szabályoknak, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírásoknak, az állatvédelmi, valamint az állat-egészségügyi szabályoknak való megfelelés kérdésében - első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt, valamint

c)[112] - az állattartás és állatvédelem helyi követelményeinek való megfelelés kérdésében - első fokú eljárásban a települési önkormányzat jegyzőjét, másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatalt

szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány a felügyelőségnek a természetvédelmi oltalom alatt álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat tartásának, szaporításának, országba való behozatalának engedélyezésére irányuló eljárásában,

a)[113] - az állat-egészségügyi szabályoknak való megfelelés kérdésében - első fokú eljárásban a járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalt, másodfokú eljárásban a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát,

b)[114] - az állatvédelem helyi követelményeinek és az állattartás helyi szabályainak való megfelelés kérdésében -első fokú eljárásban a települési önkormányzat jegyzőjét, másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatalt szakhatóságként jelöli ki.

(4)[115] A természetvédelmi oltalom alatt álló vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat országba való behozatalához a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal külön jogszabályban meghatározott előzetes engedélye is szükséges.

(5)[116]

(6)[117] A Kormány a felügyelőségnek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38. § (1) bekezdés i) pont szerinti, erdőben technikai jellegű sporttevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló eljárásában, - az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata kérdésében - első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt szakhatóságként jelöli ki.

EGYÉB FELADATOK

OKTVF feladatai

33. §

Az OKTVF állami alaptevékenysége körében

a) szolgáltatja a miniszter által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett adatokat;

b) elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását;

c) ellenőrzi a területi szervek hatósági munkáját;

d) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket;

e) a hatósági feladatai során önállóan, egyéb feladatoknál pedig a miniszter felkérés alapján közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;

f) koordinálja a határokon átterjedő környezeti hatásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat;

g) ellátja az integrált szennyezés megelőzéssel, az elérhető legjobb technikák műszaki dokumentációinak kidolgozásával kapcsolatos, továbbá a továbbképzési feladatokat.

A NeKI feladatai[118]

33/A. §[119]

(1) A NeKI alaptevékenysége körében ellátja a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó

a) vízgyűjtő-gazdálkodással,

b) közműves vízellátással és szennyvízkezeléssel, ideértve a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok elkészítésével,

c) a lehetséges víznyerő területek távlati ivóvízbázissá nyilvánításával, és ezen vízbázisok vízkészletének felhasználható állapotban tartásával,

d) vizeink állapotértékelésével,

e) központi és területi vízügyi nyilvántartásokat tartalmazó vízgazdálkodási információs rendszer üzemeltetésével, fejlesztésével, az adatok feldolgozásával, értékelésével és tárolásával, a hazai és nemzetközi adatszolgáltatás biztosításával, a más információs rendszerekkel történő együttműködéssel,

f) egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló vízügyi projektek tervezésével, a források felhasználásával megvalósuló központi, pályázati, valamint kiemelt kormányzati fejlesztések, projektek meg valósításával,

g) vízügyi tárgyú nemzetközi kapcsolatok koordinálásával,

h) múzeumi, levéltári, könyvtári, oktatási tevékenységgel,

i) az Országos Környezeti Kármentesítési Programmal kapcsolatos, továbbá

j) egyéb, jogszabály vagy a miniszter által feladatkörébe utalt feladatokat.

(2) A NeKI alaptevékenysége körében

1. részt vesz az országos vízgazdálkodási koncepció és az egyéb ágazati koncepciók szakmai megalapozásában;

2. véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és megyék területrendezési tervét;

3. előkészíti a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv által meghatározott jelentést;

4. elkészíti a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Program kétévenkénti felülvizsgálatát tartalmazó kormányrendeletet megalapozó szakmai anyagot, továbbá ellátja a Települési Szennyvíz Információs Rendszer ügyfélszolgálatának szakmai feladatait, elvégzi a szakmai honlap karbantartását, fejlesztését, valamint szükség esetén az adatszolgáltatáshoz szükséges fejlesztéseket a Települési Szennyvíz Információs Rendszerben;

5. üzemelteti és fejleszti a víziközmű online adatszolgáltató és információs rendszert;

6. közreműködik a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásához kapcsolódó természetvédelmi vonatkozású feladatokban, azok megalapozó kutatási tevékenységeit koordinálja, oktatási, környezeti nevelési programjait kidolgozza és végrehajtja;

7. a környezetügyi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányok, vizsgálatok elvégzése, jelentések készítése, illetve alkalmazott kutatások folytatása, alapozó kutatási tevékenységek koordinációja és monitorizálás;

8. háttéranyagok készítése szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez, helyzetelemzések, felmérések és statisztikai elemzések készítése;

9. előkészíti a légszennyező anyagok kibocsátásával, a zajés rezgés elleni védelemmel kapcsolatos európai uniós és egyéb nemzetközi adatszolgáltatásokat;

10. zajvédelmi adatbázist és adatközpontot hoz létre és működtet, eseti zajméréseket végez és zajtérképeket készít;

11. informatikai szakrendszereket működtet és nyilvántartást vezet a hulladékégetőkről és nagytüzelő berendezésekről,

12. közreműködik a jogszabályokhoz kapcsolódó előzetes és utólagos hatásvizsgálatok, valamint háttéranyagok elkészítésében;

13. BAT (legjobb elérhető technika) útmutatókat készít és közreműködik az európai uniós BAT referencia dokumentumok kidolgozásában;

14. útmutatókat és szakmai segédanyagokat készít és szakmai képzéseket szervez a környezetvédelmi hatóságok számára az egységes környezethasználati engedélyezési, környezeti hatásvizsgálati és ESPOO-i eljárásokkal kapcsolatosan, valamint a hatályos szakterületi (IPPC, levegővédelem, zajés rezgés elleni védelem stb.) szabályozásokkal kapcsolatosan oktatási, környezeti nevelési programokat dolgoz ki és hajt végre;

15. szakterületi szabványokat dolgoz ki, beleértve a hulladékvizsgálati szabványokat is;

16. közreműködik az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervek elkészítésében;

17. közreműködik a hulladékgazdálkodási szakterületi szabályozás szakmai megalapozásban, hatásvizsgálatok végzésében, döntés-előkészítő szakmai háttéranyagok kidolgozásában, valamint közreműködik az európai uniós szakterületi szakértői tevékenységben;

18. hulladékgazdálkodási műszaki útmutatókat dolgoz ki, hulladékbesorolást (beleértve a hulladék státusz végét, valamint a mellékterméket is), - minősítést megalapozó vizsgálatokat végez, e területen referencia-laboratóriumot üzemeltet;

19. nyilvántartja, felméri és elemzi a hulladékgazdálkodási létesítményeket és tevékenységeket;

20. részt vesz a hulladékképződés megelőzését, valamint az elkülönített gyűjtést segítő szemléletformálásban, tanácsadásban, oktatásban;

21. fejleszti és karbantartja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos honlapot;

22. ellátja a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégiáról szóló 1307/2011. (IX. 6.) Korm. határozatból adódó feladatokat, különösen a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia végrehajtására és nyomon követésére alkalmas irányítási és monitoring rendszer alakítását és működtetését, valamint a Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia megvalósításáról készülő átfogó jelentések készítését;

23. a környezet állapota és használatának figyelemmel kísérése céljából működtetett monitoring rendszerek szakmai támogatása, az adatok megbízhatóságának növelése, a környezetvédelmi laboratóriumok tevékenységének szakmai koordinációja;

24. a természetvédelem területén közreműködik a természeti értékek monitorozásában, valamint a botanikai, zoológiai kutatásokhoz kapcsolódó, a természetvédelemhez szükséges országos adatgyűjtésben, a megalapozó adatokat és információkat gyűjtő, rendszerező, elemző és szolgáltató tevékenységekben, továbbá más, uniós irányelvek és nemzetközi egyezmények által igényelt tevékenységekben, a jelentések előkészítésében, valamint együttműködik az információs rendszerek adataira támaszkodó elemzések módszereinek fejlesztésében, a modellezések megvalósításában.

Az OVF feladatai[120]

33/B. §[121]

(1) Az OVF alaptevékenysége körében ellátja a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó

a) a vizek kártételei elleni védelemmel kapcsolatos, különös tekintettel az Országos Műszaki Irányító Törzs vezetésére,

b) az igazgatóságok vízrajzi tevékenységének országos szintű irányításával, a vízrajzi tevékenység egységességét biztosító szakfelügyelet ellátásával, a vízrajzi tevékenység összehangolásával és fejlesztésével kapcsolatos,

c) egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló vízügyi központi, pályázati, valamint kiemelt kormányzati fejlesztések megvalósításával összefüggő,

d) egyéb, jogszabály vagy a belügyminiszter által feladatkörébe utalt feladatokat.

(2) Az OVF alaptevékenysége körében

a) koordinálja és felügyeli

aa) a Startmunka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatok ellátását,

ab) a vízügyi igazgatóságok vagyonkezelésében lévő felszíni vizek, vízgazdálkodási rendszerek és védművek fenntartását, üzemeltetését, rekonstrukcióját és fejlesztését,

b)[122] irányítja, koordinálja és ellenőrzi a vízügyi igazgatóságok szakmai tevékenységét, és részt vesz a vízügyi igazgatóságok stratégiai céljainak kialakításában.

33/C. §[123]

Az OVF a vízügyi igazgatóságok középirányítójaként gyakorolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § (1) bekezdés f), g) és h) pontjában megjelölt irányítási hatásköröket, amelyekre tekintettel a vízügyi igazgatóságok ügyvezetési jellegű feladatai vonatkozásában teljes körű ellenőrzési joggal rendelkezik.

A felügyelőség feladatai

34. §

(1) A felügyelőség állami alaptevékenysége körében

a) összegyűjti és az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerekkel;

b) közreműködik a nemzetközi feladatok végrehajtásában;

c) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket;

d) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;

e) részt vesz a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában.

(2) A 20. § szerinti felügyelőség az ott meghatározott területen környezetvédelmi igazgatási szervként működteti

a) a hatósági tevékenység ellátásához szükséges regionális laboratóriumot, valamint

b) a rendkívüli szennyezések észlelése céljából a mérő-megfigyelő rendszert.

Kirendeltség feladatai

35. §

(1) A rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti kirendeltség

a) kivizsgálja a közérdekű bejelentéseket és panaszokat, hatósági ellenőrzést végez;

b) adatot, tényt, jogosultságot igazol;

c)[124]

d) közreműködik a vízminőségi kárelhárítás - külön jogszabályban meghatározott - feladatainak ellátásában;

e) véleményezi

ea) a települési önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat,

eb) a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatokat, valamint a településrendezési terveket;

f) hozzáférhetővé teszi a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelő tájékoztatást ad azokról;

g) segíti az önkormányzatokat környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági feladataik ellátásában.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kirendeltség ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a felügyelőség vezetője a felügyelőség szervezeti és működési szabályzatban a kirendeltséghez telepít.

Az igazgatóság feladatai

36. §[125]

Az igazgatóság állami alaptevékenysége körében

1. véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyék területrendezési tervét;

2. közreműködik

2.1. a vízgyűjtő-gazdálkodási terv készítésében és az intézkedési programok végrehajtásában,

2.2. a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok ellátásában,

2.3. a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben;

3. gondoskodik a közcélú, állami és önkormányzati, továbbá a saját célú vízilétesítmények fenntartói, üzemeltetési, rekonstrukciós és fejlesztési összhangjának megteremtéséről;

4. gondoskodik az Ivóvízminőség-javító Program végrehajtásáról;

5. vízrajzi észlelőhálózatot és az annak részét képező víztest monitoringot tart fenn, üzemeltet és fejleszt, vízrajzi adatokat gyűjt és feldolgoz, a Vízgazdálkodási Információs Rendszer rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges - feladatkörével összefüggő - és a külön jogszabályokban meghatározott egyéb adatokat;

6. együttműködik

6.1. a helyi önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában, továbbá

6.2. a vízitársulatokkal;

7. ellátja a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében;

8. fenntartja és üzemelteti - a feladat ellátására a vízitársulatnak át nem adott - állami tulajdonban lévő vízilétesítményeket, gondoskodik rekonstrukciójukról és fejlesztésükről;

9. végzi a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét;

10. ellátja az egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló egyes fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat;

11. ellátja a víziközmű társulat törvényességi ellenőrzését;

12. ellátja a Startmunka program keretében megvalósuló vízügyi közfoglalkoztatási feladatokat;

13. ellátja a vízitársulatok szakmai felügyeletét,

14. ellátja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti kárelhárítási feladatokat,

15. szervezi, irányítja a működési területén folyamatban lévő közmunkaprogramok végrehajtását.

Az NPI feladatai

37. §

Az NPI állami alaptevékenysége körében

a) ellátja

aa) a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket más szerv vagy természetes személy köteles ellátni,

ab)[126] a vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésében lévő állami tulajdonú vagyontárgyak tekintetében,

ac) a miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervvel kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat;

b) ellátja továbbá

ba) a természetvédelmi kutatással,

bb) az élőhelyek kialakításával és fenntartásával, valamint

bc) a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával, valamint rehabilitációjával kapcsolatos feladatokat;

c) vezeti a működési területén lévő védett természeti területek és természeti értékek nyilvántartását, gondoskodik a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működteti a feladatkörével összefüggő területi monitoring és információs rendszert, együttműködik más információs és ellenőrző rendszerekkel;

d) közreműködik továbbá

da) az erdővagyon-védelmi tevékenységben,

db) a természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított természetes növény- és állatvilág (vadászható, halászható vad- és halfajok, az ősi hazai háziasított állatfajok, fajták és ezek génkészletei) védelmében;

e) véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatot, valamint a településrendezési terveket;

f)[127] együttműködik a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekkel azok külön jogszabályban meghatározott kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásában;

g) kapcsolatot tart természetvédelmi kezelési feladatokat ellátó más szervezetekkel és természetes személyekkel;

h) segítséget nyújt a természet védelmével kapcsolatos feladatok ellátásához a helyi önkormányzatoknak.

ELJÁRÁSJOGI RENDELKEZÉSEK

38. §

(1) Környezetvédelmi hatósági ügyekben első fokon - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a felügyelőség, másodfokon az OKTVF jár el.

(2)[128]

(3)[129] E rendelet

a) 9. §-ában meghatározott környezetvédelmi ügyekben első fokon - országos illetékességgel - az OKTVF,

b) 10. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ügyekben első fokon - országos illetékességgel - a kérelmező székhelye szerinti felügyelőség jár el.

(4) Természetvédelmi hatósági ügyekben első fokon - az (5)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a felügyelőség, másodfokon az OKTVF jár el.

(5) E rendelet 14. §-ában és 16. § (2) bekezdésében meghatározott természetvédelmi hatósági ügyekben első fokon - országos illetékességgel - az OKTVF jár el.

(6) E rendelet 15. §-ában és 16. § (3) bekezdésében meghatározott természetvédelmi hatósági ügyekben első fokon a települési önkormányzat jegyzője - a fővárosban a főjegyző -jár el.

(7)[130]

(8)[131]

39. §

(1)[132] A környezetvédelmi, valamint természetvédelmi szakhatóság szakhatósági állásfoglalását - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles megadni. Amennyiben az eljáró hatóság az elintézés sürgősségét megkeresésében megindokolja, a szakhatósági állásfoglalás megadására tizenöt nap áll rendelkezésre.

(2)[133]

(3) A külön jogszabály szerint védelem-egyenértékűsé-gi vizsgálat során a szakhatósági állásfoglalás megadásának határideje 2 hónap.

(4) A felügyelőség által kiadott szakhatósági állásfoglalások tekintetében az OKTVF jár el szakhatóságként másodfokon.

(5)[134] A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.)

a) 8/A. §-ának (2a) bekezdés szerinti esetben,

b) 8/D. §-ának (2) bekezdése szerinti esetben, ha az Nkr. 8/D. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt szakhatósági eljárásban a szakhatóság azon szakkérdést vizsgálja, hogy a tevékenység következtében jelentős környezeti hatások feltételezhetők-e, valamint

c) 8/E. §-ának (1a) bekezdése szerinti esetben,

előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárásban, a felügyelőség szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles megadni.

40. §

(1)[135] A felügyelőség hatáskörébe tartozó vízügyi, illetve természetvédelmi hatósági eljárásokban, ha a döntéshez vagy a tényállás tisztázásához olyan adat, illetőleg tény ismerete szükséges, amellyel állami alaptevékenysége köréhez kapcsolódóan a felügyelőség illetékességi területén működő igazgatóság, NeKI területi kirendeltsége, illetve NPI rendelkezik, a felügyelőség az említett állami szervekhez fordul, belföldi jogsegély keretében.

(2)[136] Az igazgatóság és a NeKI területi kirendeltsége a felügyelőség megkeresése esetén, állami alaptevékenysége köréhez kapcsolódóan, belföldi jogsegély keretében közreműködik a vízügyi hatósági eljárásokban, az NPI a természetvédelmi hatósági eljárásokban.

(3) Az NPI a felügyelőség megkeresése esetén állami alaptevékenysége körében külön jogszabály szerint szakértőként, vagy az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésével, közreműködik a természetvédelmi hatósági eljárásokban.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -2007. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 3. számú melléklete 2007. február 1. napján lép hatályba.

(3)[137] E rendeletnek a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt ügyekben (eljárásokban) kell alkalmazni.

(4)[138]

(5)[139] A Fertő-Hanság és Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság jogutódjai - a 3. számú melléklet II/6. és II/10. pontjában meghatározott működési területi megosztás szerint - a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, illetve az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.

41/A. §[140]

(1) A NeKI, valamint az OVF, mint központi költségvetési szervek a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból (a továbbiakban: VKKI) különválással jönnek létre 2012. január 1-jén.

(2) A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságoktól (a továbbiakban: KÖVIZIG-ek) a NeKI-hez kerülő feladatok 2012. január 1-jén kerülnek a NeKI feladatkörébe.

(3) A KÖVIZIG-ek 2012. január 1-jétől vízügyi igazgatóság elnevezéssel működnek tovább.

41/B. §[141]

(1) A NeKI és az OVF - mint a VKKI-ból különválással létrejövő szervezetek - a VKKI jogutódjának minősülnek az alapító okiratukban meghatározott feladatok és az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében.

(2) A NeKI a KÖVIZIG-ek jogutódjának minősül az alapító okirat módosítás alapján feladatkörébe kerülő feladatok és az azokhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében.

(3) A VKKI és a KÖVIZIG-ek jogai és kötelezettségei, ideértve a vagyona (vagyoni jogai) és előirányzatai, továbbá valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben kifejezhető tartozása tekintetében, az ellátott feladatokhoz kapcsolódóan, az (1) és (2) bekezdésben foglaltak szerint a miniszter és a belügyminiszter 2011. december 31-ig megállapodik az OVF és a NeKI jogutódlásának részletes szabályairól.

42. §

Ez a rendelet a következő uniós aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 79/409/EGK irányelve (1979. április 2.) a vadon élő madarak védelméről, 2. cikke, 3. cikke (2) bekezdésének c)-d) pontja,

b) a Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek és vadon élő növény- és állatvilág megőrzéséről 2. cikkének (2) bekezdése, 3. cikkének (1) bekezdése, 9. cikke, 11. cikke, 17. cikkének (1) bekezdése, 18. cikkének (1) bekezdése.

c)[142] az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikke, valamint II. és III. melléklete,

d)[143] az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikke.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

1. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

I. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek elnevezése és székhelye

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Győr

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szombathely

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Székesfehérvár

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Pécs

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Budapest

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Debrecen

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Nyíregyháza

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Miskolc

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szolnok

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szeged

II. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek kirendeltségeinek elnevezése és telephelye[144]

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége, Baja

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula

III. A rendelet 20. §-a, valamint 34. § (2) bekezdés szerinti feladatokat ellátó környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek

Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Győr

Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Székesfehérvár

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Pécs

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Budapest

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Debrecen

Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Miskolc

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szeged

IV. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek illetékessége[145]

1. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Győr megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Sopron megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Tatabánya megyei jogú város

közigazgatási területe.

d) Győr-Moson-Sopron megye - kivéve

Csáfordjánosfa,

Csér,

Egyházasfalu,

Gyalóka,

Iván,

Répcevis,

Sopronhorpács,

Szakony,

Und,

Zsira

közigazgatási területét.

e) Komárom-Esztergom megye

teljes közigazgatási területe.

f) Vas megyéből

Csánig,

Csönge,

Jákfa,

Kenyeri,

Nick,

Ostffyasszonyfa,

Pápóc,

Rábapaty,

Répcelak,

Uraiújfalu

közigazgatási területe.

g) Veszprém megyéből

Egyházaskesző,

Kemenesszentpéter,

Malomsok,

Marcaltő,

Várkesző

közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Duna a nyugati országhatártól az Ipoly-torkolatig (1850,2-1708,2 fkm) 142 km, a Mosoni-Duna-ág országhatártól a torkolatig terjedő 122,5 km, a Rába a sárvári vasúti hídtól a torkolatig 86,7 km hosszban, továbbá a Marcal a 22 fkm-től a torkolatig, a Lajta országhatártól a torkolatig terjedő 18,6 km hosszú szakasza; valamint a Fertő tó;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part a rajkai országhatár és Pilismarót között, a Lajta mindkét part, a Lajta jobb és bal parti csatornák, valamint az összekötő csatorna jobb és bal parti töltései, a Mosoni-Duna jobb és bal parti töltései, a Rábca mindkét oldali töltése Bősárkány és Győr között, a Répce árapasztó töltései Répcelakig, illetve Répceszemeréig, a Rába jobb és bal parti töltése Sárvár és Győr között, a Marcal bal és jobb parti védvonal a Bakonyér visszatöltésezésével együtt.

C) Illetékessége a rendelet 20. §-ában, valamint 34. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:

a) Az A) és B) pontok szerinti terület,

b) A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékessége [2/A) és B) pontok].

D) Általános területi kapcsolattartása:

Győr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

2. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Nagykanizsa megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Szombathely megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Zalaegerszeg megyei jogú város

közigazgatási területe.

d) Győr-Moson-Sopron megyéből

Csáfordjánosfa,

Csér,

Egyházasfalu,

Gyalóka,

Iván,

Répcevis,

Sopronhorpács,

Szakony,

Und,

Zsira

közigazgatási területe.

e) Somogy megyéből

Balatonszentgyörgy,

Csákány,

Főnyed,

Hollád,

Iharosberény, Inke,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Somogysámson,

Somogysimonyi,

Somogyzsitva,

Szegerdő,

Szőkedencs,

Tapsony,

Tikos,

Varászló,

Vése,

Vörs

közigazgatási területe, valamint

Őrtilos település Mura (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe.

f) Vas megye - kivéve

Csánig,

Csönge,

Jákfa,

Kenyeri,

Nick,

Ostffyasszonyfa,

Pápóc,

Rábapaty,

Répcelak,

Uraiújfalu

közigazgatási területét.

g) Veszprém megyéből

Kemeneshőgyész,

Magyargencs

közigazgatási területe.

h) Zala megye - kivéve

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási területét.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Mura az országhatártól a Dráva torkolatig 48,6 km hosszban, a Rába a sárvári vasúti hídtól az országhatárig (86,7 fkm -216,3 fkm) 129,6 km hosszban, a Lapincs az országhatártól a Rába torkolatig ,7 km hosszban (a 0,7 fkm -1,57 fkm között határfolyó);

b) árvízvédelmi:

a Zala árvízvédelmi rendszer Bókaháza és a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer között, a Mura bal parti árvízvédelmi rendszer, a Rába árvízvédelmi fővédvonalai a sárvári vasúti híd és az országhatár között, valamint a Lapincs árapasztó vápa Szentgotthárdon.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa megyei jogú városok, Vas és Zala, Győr-Moson-Sopron, Somogy megye, az Illetékességen működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

3. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Székesfehérvár megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Dunaújváros megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Szekszárd megyei jogú város

közigazgatási területe.

d) Veszprém megyei jogú város

közigazgatási területe.

e) Baranya megyéből

Ófalu

közigazgatási területe.

f) Fejér megye

teljes közigazgatási területe - kivéve

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó

közigazgatási területét.

g) Somogy megyéből

Balatonszabadi,

Kánya,

Siófok (Balatonkiliti),

Siójut,

Tengőd közigazgatási területe, valamint

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (partvonalával határolt területébe) nyúló, tartozó

közigazgatási területe.

h) Tolna megye - kivéve

Attala,

Csikóstőttős,

Jágónak,

Kapospula,

Kaposszekcső,

Kismányok,

Lápafő,

Nagymányok,

Nak,

Váralja,

Várong,

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó

közigazgatási területét, valamint

a Paksi Atomerőmű és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának területét.

i) Veszprém megye - kivéve

Egyházaskesző,

Kemeneshőgyész,

Kemenesszentpéter,

Magyargencs,

Malomsok,

Marcaltő,

Várkesző

közigazgatási területét.

j) Zala megyéből

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyó- és tószabályozási:

a Balaton és a Velencei-tó; a Sió a Balatontól a torkolatig;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Ercsi-Adony és Bölcske-Báta között, a Szt. László-vízfolyás bal parti és a Váli vízfolyás jobb és bal parti torkolati szakasz, a Sió Simontornya-Sióagárd közötti bal parti, Sióagárd és Sió-torkolat közötti jobb és bal parti, a Sióba ömlő Völgységi árok torkolati szakaszának kétparti töltései, a Nádor-csatorna Kölesd alatti jobb és bal parti töltései.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Dunaújváros, Szekszárd, Székesfehérvár, Veszprém megyei jogú városok, Fejér, Tolna, Veszprém megyék, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

4. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban

a) Pécs megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Kaposvár megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Baranya megye - kivéve

Ófalu közigazgatási területét.

d) Bács-Kiskun megyéből a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe a dunaföldvári híd szelvényétől a déli országhatárig.

e) Tolna megyéből

Attala,

Csikóstőttős,

Jágónak,

Kapospula,

Kaposszekcső,

Kismányok,

Lápafő,

Nagymányok,

Nak,

Váralja,

Várong,

a Duna menti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe a dunaföldvári híd szelvényétől a megye déli határáig, valamint

a Paksi Atomerőmű és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának területe.

f) Somogy megye - kivéve

Balatonszentgyörgy,

Balatonszabadi,

Csákány,

Főnyed,

Hollád,

Iharosberény,

Inke,

Kánya,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Siófok (Balatonkiliti),

Siójut,

Somogysámson,

Somogysimonyi,

Somogyzsitva,

Szegerdő,

Szőkedencs,

Tapsony,

Tengőd,

Tikos,

Varászló,

Vese,

Vörs, valamint

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe), és

Őrtilos település Mura (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Dráva a Mura torkolatától az országhatárig (236-225 fkm és 200-68 fkm) 143 km hosszban, a Duna a dunaföldvári hídtól a déli országhatárig (1560,5-1433,0 fkm) 127,5 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Dunaszekcső és a déli országhatár között, a Dráva bal part Korcsina átvágás és Eperjes között, a Fekete-víz bal partja a Pécsi-víz torkolata és a Dráva között, a Pécsi-víz bal partja Kémes és a Fekete-víz között, a Fekete-víz jobb partja a cuni híd és a Dráva között.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Pécs, Kaposvár megyei jogú város, Baranya, Somogy megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

5. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Budapest főváros

közigazgatási területe.

b) Salgótarján megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Heves megyéből

Apc,

Boldog,

Hatvan,

Heréd,

Kerekharaszt,

Lőrinci,

Nagykökényes,

Petőfibánya,

Zagyvaszántó

közigazgatási területe.

d) Nógrád megye

teljes közigazgatási területe.

e) Pest megye - kivéve

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemő,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenő,

Kocsér,

Köröstetétlen,

Mikebuda,

Nagykőrös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószőlős,

Törtel,

Újszilvás

közigazgatási területét.

f) Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyében a Duna parti településeinek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe a folyam folyásirányát tekintve a dunaföldvári híd szelvényéig.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Duna az Ipoly-torkolattól a dunaföldvári hídig (1708,2-1560,5 fkm) 147,7 km, a Szentendrei-Duna-ág 32 km és a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág 58 km hosszban, az Ipoly szlovák-magyar határszakasza 141 km hosszban, a Zagyva Jobbágyitól a jászfelsőszentgyörgyi elbontott hídig 41 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Pilismarót-Dunafüred között, a Duna bal part Szob-Dunaegyháza között, a Szentendrei-sziget és Csepel-sziget védvonalai, a Zagyva mindkét parti védvonalai Jobbágyi és Jászfelsőszentgyörgy között, és az Ipoly bal parti védvonalai.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Budapest főváros, Salgótarján megyei jogú város, Pest, Heves és Nógrád megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

6. TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Debrecen megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Békéscsaba megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Hajdú-Bihar megye - kivéve Téglás

közigazgatási területét.

d) Békés megye - kivéve

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádoros,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyház,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezőhegyes,

Mezőkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztaottlaka,

Tótkomlós,

Végegyháza

közigazgatási területét.

e) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből

Szorgalmatos,

Tiszadada,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári

közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Berettyó az országhatártól a torkolatig, Hortobágy-Berettyó Bucsától az ágotai hídig, és Túrkevétől a torkolatig 54,8 km hosszban, a Sebes-Körös az országhatártól a torkolatig 59 km, a Fekete-Körös az országhatártól a torkolatig 20 km, a Fehér-Körös az országhatártól a torkolatig 10 km, a Kettős- és Hármas-Körös teljes 37 km, illetőleg 91 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza bal part Rakamaz-Tiszafüred között, a Keleti-főcsatorna visszatöltésezett mindkét parti védtöltésével, a Tiszavasvári zsilipig, a Hortobágy-Berettyó bal part Nádudvar-Bucsa között, a Berettyó jobb part az országhatár-Darvas között, a Berettyó bal part országhatár Sebes-Körös között, a Berettyóba torkoló Ér- és Kálló-főcsatorna visszatöltésezett jobb és bal partja (az Ér-főcsatornának az országhatárig, a Kálló-főcsatornánál a Bakonszegi útig), a Sebes-Körös jobb part az országhatár és a Berettyó-torkolat között, a Hortobágy-Berettyó bal parti töltés Bucsa és a torkolat között, a Hármas-Körös jobb parti töltése a Hortobágy-Berettyó és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös jobb parti töltése a Hármas-Körös és Berettyó torkolata között, a Berettyó jobb parti töltése Darvas és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös bal parti töltése az országhatár és a Hármas-Körös között, a Hármas-Körös bal parti töltése a Horgavölgyi-ér mellékága alatti Darurampa és a Sebes-Körös között, a Kettős-Körös, a Fekete-Körös és a Fehér-Körös mindkét parti töltései, a Fehér-Körös bal parti lokalizációs töltés, a mérgesi és a mályvádi árvízi szükségtározók töltései, a Gyulavári és Dénes-majori körtöltések, a Fehér-Körös és a Fekete-Körös közötti lokalizációs töltés, a Fekete-Körös és a Sebes-Körös közötti lokalizációs töltés, az Öcsöd-Békésszentandrási lokalizációs töltés az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság határáig.

C) Illetékessége a rendelet 20. §-ában, valamint 34. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:

a) Az A) és B) pontok szerinti terület

b) A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékessége [7/A) és B) pontok]

D) Általános területi kapcsolattartása:

Debrecen megyei jogú város, Békéscsaba megyei jogú város, Hajdú-Bihar megye, Békés megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

7. FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Nyíregyháza megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Hajdú-Bihar megyéből

Téglás

közigazgatási területe.

c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - kivéve

Szorgalmatos,

Tiszadada,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári

közigazgatási területét.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza a tiszabecsi országhatártól a Bodrog-torkolatig (744,8-543,7 fkm), Túr az országhatártól a torkolatig 30 km és a Szamos az országhatártól a torkolatig 49,5 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Tarpa-Lónya között; Tisza bal part Tiszabecs-Rakamaz között, a Batár bal part Kispalád-Tiszabecs között, a Túr jobb és bal part Garbolc-Tiszakóród között, a Palád jobb és bal part, a Sáréger jobb és bal part, a Szamos jobb és bal part az országhatár és Olcsva, illetőleg Olcsvaapáti között a Kraszna jobb és bal part Ágerdő-Vásárosnamény között, a Lónyay-főcsatorna jobb és bal part, valamint a Lónyay-főcsatorna bal parti szakaszán beömlő Nyíri-főfolyások visszatöltésezett torkolati szakaszai.

C)Általános területi kapcsolattartása:

Nyíregyháza megyei jogú város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

8. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Eger megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Miskolc megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Borsod-Abaúj-Zemplén megye

teljes közigazgatási területe.

d) Heves megye - kivéve

Apc,

Átány,

Boldog,

Erdőtelek,

Hatvan,

Heréd,

Heves,

Hevesvezekény,

Kisköre,

Kömlő,

Lőrinci,

Nagykökényes,

Petőfibánya,

Pély,

Sarud,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána,

Zagyvaszántó

közigazgatási területét.

e) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa

közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza a Bodrog-torkolattól Tiszabábolnáig (543,7-440,0 fkm) 103,7 km, a Bodrog az országhatártól a torkolatig 51,1 km, a Hernád az országhatártól a torkolatig 118,4 km és a Sajó az országhatártól a torkolatig 125,1 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Zemplénagárd-Sarud között, a Bodrog jobb és bal part az országhatár és a Tisza között, a Hernád jobb és bal part az országhatár és a torkolat között a Gönci, Vadász és Garadna patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Takta mindkét parti töltései Szerencs és a torkolat között, a Sajó jobb és bal part Sajópüspöki és a torkolat között, a Szinva, Mercse, Hangony, Vörös J., Szuha, Szörnyűvölgyi, Keleméri, Névtelen patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Csincse, Eger és Rima mindkét parti torkolati szakaszai, a Laskó visszatöltésezett szakaszának bal partja, a Tana két part Kál-Jászjákóhalma közötti szakasza a Zagyváig, a Tarna jobb parti mellékvízfolyásainak a Tarnóca, Bene, Gyöngyös, Gyangya és Szarvágy, Ágói patakok visszatöltésezett szakaszai.

C) Illetékessége a rendelet 20. §-ában, valamint 34. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:

a) Az A) és B) pontok szerinti terület

b) A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Illetékessége [9/A) és B) pontok]

D) Általános területi kapcsolattartása:

Miskolc, Eger megyei jogú városok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

9. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Szolnok megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Heves megyéből

Átány,

Erdőtelek,

Heves,

Hevesvezekény,

Kisköre,

Kömlő,

Pély,

Sarud,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána

közigazgatási területe.

c) Jász-Nagykun-Szolnok megye - kivéve

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa

közigazgatási területét.

d) Pest megyéből

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemő,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenő,

Kocsér,

Köröstetétlen,

Mikebuda,

Nagykőrös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószőlős,

Törtel,

Újszilvás

közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza Tiszabábolnától Csongrád város északi közigazgatási határáig (Csongrád-Bokros) (440,0-253,8 fkm) 186,2 km hosszban, a Kiskörei-tározó a Tisza 440,0 fkm-ig, a Zagyva a jászfelsőszentgyörgyi vízmércétől a torkolatig 83,9 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza jobb part Sarudtól az Alpári magaspartig (Lakitelek-Alpár közigazgatási határáig), a Laskó visszatöltésezett szakaszának jobb partja, Tisza bal part a tiszafüredi vasúti hídtól a Hármas-Körös torkolatáig, a Zagyva mindkét partja Jászfelsőszentgyörgy-Szolnok között, a Tápió jobb és bal part visszatöltésezett szakasza Tápiógyörgyéig, a Német-éri-főcsatorna mindkét parti töltései, Hortobágy-Berettyó jobb parti töltése, a Német-éri-főcsatorna és a Hármas-Körös közötti szakaszon, a Hármas-Körös jobb parti szakasza a Hortobágy-Berettyó torkolat és a Tisza között.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok megye, az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

10. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

A) Illetékessége hatósági, szakhatósági eljárásokban:

a) Hódmezővásárhely megyei jogú város

közigazgatási területe.

b) Kecskemét megyei jogú város

közigazgatási területe.

c) Szeged megyei jogú város

közigazgatási területe.

d) Csongrád megye

teljes közigazgatási területe.

e) Bács-Kiskun megye - kivéve a

Duna menti településeknek a Duna (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét.

f) Békés megyéből

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádoros,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyház,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezőhegyes,

Mezőkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztaottlaka,

Tótkomlós,

Végegyháza

közigazgatási területe.

B) Illetékessége a folyó- és tószabályozási, illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Tisza Csongrád város északi közigazgatási határától (Csongrád-Bokros) a déli országhatárig (253,8-159,6 fkm) 94,2 km, a Maros a keleti országhatártól a torkolatig 49,6 km;

b) árvízvédelmi:

a Duna bal part Solt-déli országhatár között, a Tisza jobb part alpári magaspart (Lakitelek-Alpár közigazgatási határ)-déli országhatár közötti szakasza, a Dong-éri-főcsatorna torkolati szakaszának jobb és bal parti visszatöltésezése, a Tisza bal part a Hármas-Körös torkolattól a déli országhatárig, a Hármas-Körös bal part a Horgavölgy-ér mellékága alatti Darurampától a Tiszáig, a Maros mindkét parti töltés az országhatár és a torkolat között, a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna jobb és bal parti töltése a Maros és a Királyhegyesi-főcsatorna között.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Szeged, Kecskemét, Hódmezővásárhely megyei jogú városok, Csongrád, Bács-Kiskun megye,az illetékességi területén működő települési önkormányzatok és más hatóságok.

1/a. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez[146]

I. A NeKI területi kirendeltségei

1. NeKI Észak-Dunántúli Kirendeltsége, Győr

2. NeKI Közép-Duna-Völgyi Kirendeltsége, Budapest

3. NeKI Alsó-Duna-Völgyi Kirendeltsége, Baja

4. NeKI Közép-Dunántúli Kirendeltsége, Székesfehérvár

5. NeKI Dél-Dunántúli Kirendeltsége, Pécs

6. NeKI Nyugat-Dunántúli Kirendeltsége, Szombathely

7. NeKI Felső-Tisza-Vidéki Kirendeltsége, Nyíregyháza

8. NeKI Észak-Magyarországi Kirendeltsége, Miskolc

9. NeKI Tiszántúli Kirendeltsége, Debrecen

10. NeKI Közép-Tisza-Vidéki Kirendeltsége, Szolnok

11. NeKI Alsó-Tisza-Vidéki Kirendeltsége, Szeged

12. NeKI Kőrös-Vidéki Kirendeltsége, Gyula

II. A NeKI területi kirendeltségeinek működési köre

1. NeKI ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE

Működési köre

a) Győr-Moson-Sopron megye - kivéve

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Bakonypéterd,

Csáfordjánosfa,

Csér,

Csikvánd,

Egyházasfalu,

Fenyőfő,

Gyalóka,

Gyarmat,

Iván,

Lázi,

Répcevis,

Románd,

Sikátor,

Sopronhorpács,

Szakony,

Szerecseny,

Veszprémvarsány,

Und,

Zsira közigazgatási területét;

b) Komárom-Esztergom megye - kivéve Szárliget közigazgatási területét,

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét az Ipoly torkolattól a folyásirányban lefelé;

c) Vas megyéből

Csánig,

Csönge,

Jákfa,

Kenyeri,

Nick,

Ostffyasszonyfa,

Pápoc,

Rábapaty,

Répcelak,

Uraiújfalu közigazgatási területe;

d) Veszprém megyéből

Egyházaskesző,

Kemenesszentpéter,

Malomsok,

Marcaltő,

Várkesző közigazgatási területe.

2. NeKI KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KIRENDELTSÉGE

Működési köre

a) Budapest főváros teljes közigazgatási területe;

b) Pest megye - kivéve

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemő,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenő,

Kocsér,

Kőröstetétlen,

Mikebuda,

Nagykőrös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószőlős,

Törtel,

Újszilvás közigazgatási területét;

c) Nógrád megye

teljes közigazgatási területe;

d) Heves megyéből

Apc,

Boldog,

Hatvan,

Heréd,

Kerekharaszt,

Lőrinci,

Nagykökényes,

Zagyvaszántó közigazgatási területe;

e) Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyében azon Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe, melyek a folyam folyásirányát tekintve a dunaföldvári híd felső éléig helyezkednek el.

f) Komárom-Esztergom megyében a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe az Ipoly torkolattól folyásirányban lefelé.

3. NeKI ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KIRENDELTSÉGE

Működési köre

a) Bács-Kiskun megye - kivéve

Balotaszállás,

Bócsa,

Bugac,

Bugacpusztaháza,

Csólyospálos,

Fülöpjakab,

Gátér,

Harkakötöny,

Jászszentlászló,

Kecskemét,

Kelebia,

Kiskunhalas,

Kiskunmajsa,

Kisszállás,

Kiskunfélegyháza,

Kömpöc,

Kunfehértó,

Kunszállás,

Lakitelek,

Móricgát,

Nyárlőrinc,

Pálmonostora,

Petőfiszállás,

Szank,

Szentkirály (Lászlófalva),

Tiszaalpár,

Tiszakécske,

Tiszaug

Tompa,

Városföld,

Zsana

közigazgatási területét, továbbá

Baja város és

Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső részét;

b) Baranya megyéből

Homorúd közigazgatási területe, továbbá

Mohács város közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része.

4. NeKI KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE

a) Fejér megye teljes közigazgatási területe - kivéve

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét;

b) Veszprém megye - kivéve

Egyházaskesző,

Kemeneshőgyész,

Kemenesszentpéter,

Magyargencs,

Malomsok,

Marcaltő,

Várkesző közigazgatási területét;

c) Tolna megye - kivéve

Attala,

Csikóstőttős,

Jágónak,

Kaposszekcső,

Kapospula,

Lápafő,

Nak közigazgatási területét, továbbá

Váralja Völgységi patak jobb partjára eső részét,

Várong közigazgatási területét, továbbá

Kismányoknak és

Nagymányoknak a Völgységi patak jobb partjára eső részét, valamint

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét;

d) Somogy megyéből

Balatonszabadi,

Kánya,

Siófok (Balatonkiliti),

Siójut,

Tengőd

közigazgatási területe, valamint

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási része;

e) Baranya megyéből

Ófalu területe, továbbá

Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára eső része.

f) Bács-Kiskun megyéből

Baja város és

Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső része;

g) Győr-Moson-Sopron megyéből

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Bakonypéterd,

Csikvánd,

Fenyőfő,

Gyarmat,

Lázi,

Románd,

Sikátor,

Szerecseny,

Veszprémvarsány

közigazgatási területe;

h) Komárom-Esztergom megyéből:

Szárliget

közigazgatási területe;

i) Zala megyéből

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási része.

5. NeKI DÉL-DUNÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE

Működési köre

a) Pécs megyei jogú város;

b) Baranya megye - kivéve

Homorúd, valamint

Ófalu közigazgatási területét, továbbá

Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára eső részét, valamint Mohács közigazgatási területének a Duna bal partjára eső részét;

c) Somogy megye - kivéve

Balatonszentgyörgy,

Balatonszabadi,

Csákány,

Főnyed,

Hollád,

Iharosberény,

Inke,

Kánya,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Őrtilos,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Siófok (Balatonkiliti),

Siójut,

Somogysámson,

Somogysimonyi,

Somogyzsitfa,

Szegerdő,

Szőkedencs,

Tapsony,

Tengőd,

Tikos,

Varászló,

Vése,

Vörs

közigazgatási területét, továbbá

Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére eső részét Horvátkút lakott hellyel,

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási része;

d) Tolna megyéből

Attala,

Csikóstőttős,

Jágónak,

Kapospula,

Kaposszekcső,

Lápafő,

Nak,

Várong,

Váralja, továbbá

Kismányok és

Nagymányok közigazgatási területének a Völgységi patak jobb partjára eső része.

6. NeKI NYUGAT-DUNÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE

Működési köre

a) Vas megye - kivéve

Csánig,

Csönge,

Jákfa,

Kenyeri,

Nick,

Ostffyasszonyfa,

Pápoc,

Rábapaty,

Répcelak,

Uraiújfalu közigazgatási területét;

b) Zala megye

teljes közigazgatási területe.

c) Győr-Moson-Sopron megyéből

Csáfordjánosfa,

Csér,

Egyházasfalu,

Gyalóka,

Iván,

Répcevis,

Sopronhorpács,

Szakony,

Und,

Zsira közigazgatási területe;

d) Veszprém megyéből

Kemeneshőgyész,

Magyargencs közigazgatási területe;

e) Somogy megyéből

Balatonszentgyörgy,

Csákány,

Főnyed,

Hollád,

Iharosberény,

Inke,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Őrtilos,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Somogysámson,

Somogysimonyi,

Somogyzsitfa,

Szegerdő,

Szőkedencs,

Tapsony,

Tikos,

Varászló,

Vése,

Vörs

közigazgatási területe, valamint

Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére eső része Horvátkút lakott hellyel.

7. NeKI FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KIRENDELTSÉGE

Működési köre

a) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - kivéve

Nyírlugos,

Penészlek,

Szorgalmatos,

Tiszadada,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári települések közigazgatási területét,

Balsa,

Dombrád,

Ibrány,

Timár,

Tiszabercel,

Tiszakanyár,

Tiszatelek,

Gávavencsellő települések közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét, továbbá

Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati részét,

Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a 38-as számú út által alkotott vonaltól délre eső területét;

b) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

Cigánd,

Kenézlő,

Tiszakarád,

Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része;

c) Hajdú-Bihar megyéből

Téglás közigazgatási területe, valamint

Nyíradony közigazgatási területének északi része.

8. NeKI ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KIRENDELTSÉGE

Működési köre

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye - kivéve

Ároktő,

Cigánd,

Hejőkürt,

Kenézlő,

Oszlár,

Révleányvár, valamint

Ricse közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét,

Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét (a Tisza 440 fkm szelvénye alatt),

Tiszacsermely,

Tiszadorogma,

Tiszakarád,

Tiszakeszi,

Tiszapalkonya,

Tiszatardos,

Tiszatarján, valamint

Tiszaújváros közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét,

Tiszavalk közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét,

Tokaj és

Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét;

b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből

Balsa,

Dombrád,

Ibrány,

Timár,

Tiszadada,

Tiszabercel,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszakanyár,

Tiszalök,

Tiszatelek, valamint

Gávavencsellő közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része;

c) Heves megye - kivéve

Apc,

Átány,

Boldog,

Erdőtelek,

Hatvan,

Heréd,

Heves,

Hevesvezekény,

Kerekharaszt,

Kisköre,

Lőrinci,

Nagykökényes,

Pély,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána,

Zagyvaszántó közigazgatási területét, továbbá

Kömlő közigazgatási területének a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső részét,

Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét,

Sarud és Újlőrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső részét,

valamint a Kiskörei-tározó területére eső részét;

d) Hajdú-Bihar megyéből

Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része;

e) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa,

közigazgatási területe, továbbá

Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak bal partjára eső része,

Jászjákóhalma közigazgatási területének a Tarna bal partjára eső része.

9. NeKI TISZÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE

Működési köre

a) Hajdú-Bihar megye - kivéve

Téglás közigazgatási területét,

Nyíradony közigazgatási területének északi részét, Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét,

Komádi és

Körösszakál Sebes-Körös bal partjára eső részét,

Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partján a közúti híd alatt,

Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső részét;

b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből

Nyírlúgos,

Penészlek,

Szorgalmatos,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári közigazgatási területe, továbbá

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszadob,

Tiszadada közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része,

Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati része, valamint

Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a 38. sz. út által alkotott vonaltól délre eső területe;

c) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

Tokaj,

Tiszatardos,

Tiszaújváros,

Tiszapalkonya,

Oszlár,

Hejőkürt,

Tiszatarján,

Tiszakeszi,

Ároktő, valamint

Tiszadorogma közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része;

d) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:

Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső része,

Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső része,

Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti része,

Nagyiván közigazgatási területe,

Kunmadaras közigazgatási területének keleti része,

Karcag Kisújszállás közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy-Berettyó bal oldali hullámterét és töltését érintő része;

e) Békés megyéből:

Bucsa közigazgatási területe,

Ecsegfalva közigazgatási területének északkeleti része,

Szeghalom közigazgatási területének a Berettyó és a Sebes-Körös közé eső része,

Biharugra és

Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső része.

10. NeKI KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KIRENDELTSÉGE

Működési köre

a) Jász-Nagykun-Szolnok megye - kivéve

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa,

Nagyiván közigazgatási területét, továbbá

Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak bal partjára eső részét,

Jászjákóhalma közigazgatási területének a Tarna bal partjára eső részét,

Karcag közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy-Berettyó bal oldalára eső részét,

Kunmadaras közigazgatási területének a keleti részét,

Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső részét,

Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső részét,

Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti részét,

Túrkeve közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára eső részét,

Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó, valamint a Hármas-Körös bal partjára eső részeit,

Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső részét,

Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső részét,

Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét;

b) Heves megyéből:

Átány,

Erdőtelek,

Heves,

Hevesvezekény,

Kisköre,

Pély,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána közigazgatási területe, továbbá

Kömlő közigazgatási területének a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső

része,

Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső része,

Sarud és Újlőrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső része, valamint a Kiskörei-tározó területére eső része;

c) Békés megyéből:

Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső része;

d) Csongrád megyéből

Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része, Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára eső része;

e) Bács-Kiskun megyéből: Lakitelek,

Szentkirály (Lászlófalva),

Tiszakécske közigazgatási területe,

Tiszaug közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része;

f) Pest megyéből:

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemő,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenő,

Kocsér,

Kőröstetétlen,

Mikebuda,

Nagykőrös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószőlős,

Törtel,

Újszilvás közigazgatási területe;

g) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

Tiszavalk és Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső része.

11. NeKI ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KIRENDELTSÉGE

Működési köre

a) Csongrád megye - kivéve

Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét.

Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára eső részét;

b) Bács-Kiskun megyéből

Balotaszállás,

Bócsa,

Bugac,

Bugacpusztaháza,

Csólyospálos,

Fülöpjakab,

Gátér,

Harkakötöny,

Jászszentlászló,

Kecskemét,

Kelebia,

Kiskunfélegyháza,

Kiskunhalas,

Kiskunmajsa,

Kisszállás,

Kömpöc,

Kunfehértó,

Kunszállás,

Móricgát,

Nyárlőrinc,

Pálmonostora,

Petőfiszállás,

Szank,

Tiszaalpár,

Tompa,

Városföld,

Zsana közigazgatási területe, valamint

Tiszaug közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része;

c) Békés megyéből:

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádoros,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyház,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezőhegyes,

Mezőkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztaottlaka,

Tótkomlós,

Végegyháza közigazgatási területe;

d) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:

Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső része,

Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső része,

Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

12. NeKI KÖRÖS-VIDÉKI KIRENDELTSÉGE

Működési köre

a) Békés megye - kivéve

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Bucsa,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádoros,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyháza,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezőhegyes,

Mezőkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztaottlaka,

Tótkomlós,

Végegyháza közigazgatási területét,

Biharugra közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét,

Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső részét és a

Hamvas-Sárréti belvízrendszer területére eső részét,

Kőrösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét,

Szeghalom közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partja és a Berettyó bal partja közé eső részét;

b) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:

Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal és a Hármas-Körös jobb partjának a Hortobágy-Berettyó torkolat feletti része és a Hármas-Körös bal parti része, valamint

Túrkeve város közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára eső része;

c) Hajdú-Bihar megyéből:

Komádi és

Kőrösszakál közigazgatási területének a Sebes-Körös bal partjára eső része,

Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partjára, valamint

Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső része.

2. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

I. A vízügyi igazgatóságok elnevezése és székhelye[147]

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Győr

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Budapest

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, Baja

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár

Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Pécs

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Szombathely

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Nyíregyháza

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Miskolc

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, Debrecen

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szolnok

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Szeged

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Gyula

II. A vízügyi igazgatóságok működési köre[148]

1. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG[149]

A) Működési köre

a) Győr-Moson-Sopron megye - kivéve

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Bakonypéterd,

Csáfordjánosfa,

Csér,

Csikvánd,

Egyházasfalu,

Fenyőfő,

Gyalóka,

Gyarmat,

Iván,

Lázi,

Répcevis,

Románd,

Sikátor,

Sopronhorpács,

Szakony,

Szerecseny,

Veszprémvarsány,

Und,

Zsira

közigazgatási területét.

b) Komárom-Esztergom megye - kivéve Szárliget közigazgatási területét,

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét az Ipoly torkolattól a folyásirányban lefelé.

c) Vas megyéből

Csánig,

Csönge,

Jákfa,

Kenyeri,

Nick,

Ostffyasszonyfa,

Pápoc,

Rábapaty,

Répcelak,

Uraiújfalu

közigazgatási területe.

d) Veszprém megyéből

Egyházaskesző,

Kemenesszentpéter,

Malomsok,

Marcaltő,

Várkesző közigazgatási területe.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Duna a nyugati országhatártól az Ipoly-torkolatig (1850,2-1708,2 fkm) 142 km, a Mosoni-Duna-ág országhatártól a torkolatig terjedő 122,5 km, a Rába a sárvári vasúti hídtól a torkolatig 86,7 km hosszban, továbbá a Marcal a 22 fkm-től a torkolatig, a Lajta országhatártól a torkolatig terjedő 18,6 km hosszú szakasza; valamint a Fertő tó;

b) árvízvédelmi művek:

a Duna jobb part a rajkai országhatár és Pilismarót között, a Lajta mindkét part, a Lajta jobb és bal parti csatornák, valamint az összekötő csatorna jobb- és bal parti töltései, a Mosoni-Duna jobb és bal parti töltései, a Rábca mindkét oldali töltése Bősárkány és Abda között, a Répce árapasztó töltései Répcelakig, illetve Répceszemeréig,a Rába jobb és bal parti töltése Sárvár és Győr között, a Marcal bal és jobb parti védvonal a Bakonyér visszatöltésezésével együtt;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények.

C) Kapcsolattartás:

Győr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megye.

2. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG[150]

A) Működési köre

a) Budapest főváros

teljes közigazgatási területe.

b) Pest megye - kivéve

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemő,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenő,

Kocsér,

Kőröstetétlen,

Mikebuda,

Nagykőrös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószőlős,

Törtel,

Újszilvás

közigazgatási területét.

c) Nógrád megye

teljes közigazgatási területe.

d) Heves megyéből

Apc,

Boldog,

Hatvan,

Heréd,

Kerekharaszt,

Lőrinci,

Nagykökényes,

Zagyvaszántó

közigazgatási területe.

e) Fejér, tolna és Bács-Kiskun megyében azon Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe, melyek a folyam folyásirányát tekintve a dunaföldvári híd felső éléig helyezkednek el.

f) Komárom-Esztergom megyében a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területe az Ipoly torkolattól folyásirányban lefelé.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Duna az Ipoly-torkolattól a dunaföldvári hídig (1708,2-1560,5 fkm) 147,7 km, a Szentendrei Duna-ág 32 km és a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág 58 km hosszban, az Ipoly szlovák-magyar határszakasza 141 km hosszban, a Zagyva Jobbágyitól a jászfelsőszentgyörgyi elbontott hídig 41 km hosszban;

b) árvízvédelmi művek:

a Duna jobb part Pilismarót-Dunafüred között, a Duna bal part Szob-Dunaegyháza között, a Szentendrei-sziget és Csepel-sziget védvonalai - kivéve Budapest és Szentendre saját szervezettel védekező városok védvonalait -, a Zagyva mindkét parti védvonalai Jobbágyi és Jászfelsőszentgyörgy között és az Ipoly bal parti védvonalai;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül Bács-Kiskun megyében:

Kunpeszér határában a XX. jelű belvízcsatorna; Kunszentmiklós határában a XXXI. jelű belvízcsatornának a XXXIII. jelű belvízcsatorna betorkolása feletti szakasza; Tass határában az I. főcsatorna és a Szivárgó-csatorna kezelése;

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

a Galga és az Egyesült-Tápió patakok kezelése;

Fejér megyében:

Kígyós, Sajgó, Etyeki, Mányi, Zámori patakok és mellékágaik.

C) Kapcsolattartás:

Budapest főváros, Salgótarján megyei jogú város, Pest és Nógrád megye.

3. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG[151]

A) Működési köre

a) Bács-Kiskun megye - kivéve

Balotaszállás,

Bócsa,

Bugac,

Bugacpusztaháza,

Csólyospálos,

Fülöpjakab,

Gátér,

Harkakötöny,

Jászszentlászló,

Kecskemét,

Kelebia,

Kiskunhalas,

Kiskunmajsa,

Kisszállás,

Kiskunfélegyháza,

Kömpöc,

Kunfehértó,

Kunszállás,

Lakitelek,

Móricgát,

Nyárlőrinc,

Pálmonostora,

Petőfiszállás,

Szank,

Szentkirály (Lászlófalva),

Tiszaalpár,

Tiszakécske,

Tiszaug

Tompa,

Városföld,

Zsana

közigazgatási területét,

továbbá Baja város és

Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső részét.

b) Baranya megyéből

Homorúd közigazgatási területe, továbbá

Mohács város közigazgatási területének a Duna bal partjára eső része.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Duna a dunaföldvári híd felső élétől a déli országhatárig (1560,5-1433 fkm) 127,5 km;

b) árvízvédelmi művek:

a Duna bal part Solt-déli országhatár között, kivéve a Baja város belterületét védő fővédvonal 0+000-2+655 tkm szakasza;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Bács-Kiskun megyében:

Bócsa község határában a VII. számú csatorna;

Pest megyében:

Tatárszentgyörgy határában a XXIII. jelű belvízcsatorna kezelése: Bugyi határában a Duna-völgyi főcsatorna a Kunpeszér-Bugyi közútig.

C) Kapcsolattartás:

Kecskemét megyei jogú város, Bács-Kiskun megye.

4. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG[152]

A) Működési köre

a) Fejér megye teljes közigazgatási területe - kivéve

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét.

b) Veszprém megye - kivéve

Egyházaskesző,

Kemeneshőgyész,

Kemenesszentpéter,

Magyargencs,

Malomsok,

Marcaltő,

Várkesző közigazgatási területét.

c) Tolna megye - kivéve

Attala,

Csikóstőttős,

Jágónak,

Kaposszekcső,

Kapospula,

Lápafő,

Nak közigazgatási területét, továbbá

Váralja Völgységi patak jobb partjára eső részét,

Várong közigazgatási területét, továbbá

Kismányoknak és

Nagymányoknak a Völgységi patak jobb partjára eső részét, valamint

a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási területét.

d) Somogy megyéből

Balatonszabadi,

Kánya,

Siófok (Balatonkiliti),

Siójut,

Tengőd

közigazgatási területe, valamint

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási része.

e) Baranya megyéből

Ófalu területe, továbbá

Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára eső része.

f) Bács-Kiskun megyéből

Baja város és

Érsekcsanád közigazgatási területének a Duna jobb partjára eső része.

g) Győr-Moson-Sopron megyéből

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Bakonypéterd,

Csikvánd,

Fenyőfő,

Gyarmat,

Lázi,

Románd,

Sikátor,

Szerecseny,

Veszprémvarsány

közigazgatási területe.

h) Komárom-Esztergom megyéből:

Szárliget

közigazgatási területe.

i) Zala megyéből

a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási része.

B) Működési vonalai:

a) folyók, tavak:

a Balaton és a Velencei-tó; a Sió a Balatontól a torkolatig;

b) árvízvédelmi művek:

a Duna jobb part Ercsi-Adony és Bölcske-Báta között, a Szt. László-vízfolyás bal parti és a Váli vízfolyás jobb és bal parti torkolati szakasz, a Sió Simontornya-Sióagárd közötti bal parti, Sióagárd és Sió-torkolat közötti jobb és bal parti, a Sióba ömlő Völgységi árok torkolati szakaszának kétparti töltései, a Nádor-csatorna Kölesd alatti jobb és bal parti töltései;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Baranya megyében:

Mágocs határában a Kapos-csatorna jobb parti oldala és jobb parti depóniája;

Tolna megyében:

Kaposszekcső és Csikóstőttős határában a Kapos-csatorna jobb parti depóniája a Dombóvár-Kaposszekcső út hídjától lefelé; Nak határában a Kis-Konda patak.

C) Kapcsolattartás:

Székesfehérvár, Dunaújváros, Szekszárd és Veszprém megyei jogú városok, Fejér, Tolna és Veszprém megye.

5. DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG[153]

A) Működési köre

a) Pécs megyei jogú város.

b) Baranya megye - kivéve

Homorúd, valamint

Ófalu közigazgatási területét, továbbá

Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal partjára eső részét, valamint Mohács közigazgatási területének

a Duna bal partjára eső részét.

c) Somogy megye - kivéve

Balatonszentgyörgy,

Balatonszabadi,

Csákány,

Főnyed,

Hollád,

Iharosberény,

Inke,

Kánya,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Őrtilos,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Siófok (Balatonkiliti),

Siójut,

Somogysámson,

Somogysimonyi,

Somogyzsitfa,

Szegerdő,

Szőkedencs,

Tapsony,

Tengőd,

Tikos,

Varászló,

Vése,

Vörs

közigazgatási területét, továbbá

Marcali közigazgatási területének a Zala folyóvízgyűjtőjére eső részét Horvátkút lakott hellyel,

a Balaton parti településekneka tó medrébe (jogi partvonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási része.

d) Tolna megyéből

Attala,

Csikóstőttős,

Jágónak,

Kapospula,

Kaposszekcső,

Lápafő,

Nak,

Várong,

Váralja, továbbá Kismányok és

Nagymányok közigazgatási területének a Völgységi patak jobb partjára eső része.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Dráva a Mura torkolatától az országhatárig (236-225 fkm és 200-68 fkm) 143 km hosszban;

b) árvízvédelmi művek:

a Duna jobb part Mohács és a déli országhatár között, a Dráva bal part Korcsina átvágás és Eperjes között, a Fekete-víz bal partja a Pécsi-víz torkolata és a Dráva között, a Pécsi-víz bal partja Kémes és a Fekete-víz között, a Fekete-víz jobb partja a cuni híd és a Dráva között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Tolna megyében:

Dombóvár határában a Kapos-vízfolyás medre a Dombóvár-kaposszekcsői út hídjától vízfolyás szerint felfelé; Váralja, Kismányok és Nagymányok határában a Völgységi patak medre.

C) Kapcsolattartás:

Pécs, Kaposvár megyei jogú városok, Baranya és Somogy megye.

6. NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG[154]

A) Működési köre

a) Vas megye - kivéve

Csánig,

Csönge,

Jákfa,

Kenyeri,

Nick,

Ostffyasszonyfa,

Pápoc,

Rábapaty,

Répcelak,

Uraiújfalu közigazgatási területét.

b) Zala megye

teljes közigazgatási területe.

c) Győr-Moson-Sopron megyéből

Csáfordjánosfa,

Csér,

Egyházasfalu,

Gyalóka,

Iván,

Répcevis,

Sopronhorpács,

Szakony,

Und,

Zsira közigazgatási területe.

d) Veszprém megyéből

Kemeneshőgyész,

Magyargencs közigazgatási területe.

e) Somogy megyéből

Balatonszentgyörgy,

Csákány,

Főnyed,

Hollád,

Iharosberény,

Inke,

Nagyszakácsi,

Nemesdéd,

Nemesvid,

Őrtilos,

Pogányszentpéter,

Sávoly,

Somogysámson,

Somogysimonyi,

Somogyzsitfa,

Szegerdő,

Szőkedencs,

Tapsony,

Tikos,

Varászló,

Vése,

Vörs

közigazgatási területe, valamint

Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyűjtőjére eső része Horvátkút lakott hellyel.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Mura az országhatártól a Dráva torkolatig 48,6 km hosszban, a Rába a sárvári vasúti hídtól az országhatárig (86,7 fkm -216,3 fkm) 129,6 km hosszban, a Lapincs az országhatártól a Rába torkolatig 0,7 km hosszban (a 0,7 fkm - 1,57 fkm között határfolyó);

b) árvízvédelmi művek:

a Zala árvízvédelmi rendszer Bókaháza és a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer között, a Mura bal parti árvízvédelmi rendszer, a Rába árvízvédelmi fővédvonalai a sárvári vasúti híd és az országhatár között, valamint a Lapincs árapasztó vápa Szentgotthárdon;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Vas megyében:

a Répce a répcelaki osztómű feletti szakaszán az országhatárig; a Kőris patak a jákfai hídtól felfelé: a Marcal a Győr-Moson-Sopron, Veszprém megyék határától (Mórichida) Vas és Veszprém megyék határáig Megyer.

C) Kapcsolattartás:

Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa megyei jogú városok, Vas és Zala megye.

7. FELSŐ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG[155]

A) Működési köre

a) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - kivéve

Nyírlugos,

Penészlek,

Szorgalmatos,

Tiszadada,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári települések közigazgatási területét,

Balsa,

Dombrád,

Ibrány,

Timár,

Tiszabercel,

Tiszakanyár,

Tiszatelek,

Gávavencsellő települések közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét, továbbá

Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati részét,

Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a 38-as számú út által alkotott vonaltól délre eső területét.

b) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

Cigánd,

Kenézlő,

Tiszakarád,

Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.

c) Hajdú-Bihar megyéből

Téglás közigazgatási területe, valamint

Nyíradony közigazgatási területének északi része.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Tisza a tiszabecsi országhatártól a Bodrog-torkolatig (744,8-543,7 fkm), Túr az országhatártól a torkolatig 30 km és a Szamos az országhatártól a torkolatig 49,5 km hosszban;

b) árvízvédelmi művek:

a Tisza jobb part Tarpa-Lónya között; Tisza bal part Tiszabecs-Rakamaz között, a Batár bal part Kispalád-Tiszabecs között, a Túr jobb és bal part Garbolc-Tiszakóród között, a Palád jobb és bal part, a Sáréger jobb és bal part, a Szamos jobb és bal part az országhatár és Olcsva, illetőleg Olcsvaapáti között a Kraszna jobb és bal part Ágerdő-Vásárosnamény között, a Szamos-Túr közi zárógát, az Olcsvaapáti körgát, a Lónyay-főcsatorna jobb és bal part, valamint a Lónyay-főcsatorna bal parti szakaszán beömlő Nyíri-főfolyások visszatöltésezett torkolati szakaszai;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Hajdú-Bihar megyéből:

Hajdúhadház határában a Hadházi (VIII/7-2.) mellékág, Téglás határában a Téglási (VIII/7.) mellékág kezelése.

C) Kapcsolattartás:

Nyíregyháza megyei jogú város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

8. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG[156]

A) Működési köre

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye - kivéve

Ároktő,

Cigánd,

Hejőkürt,

Kenézlő,

Oszlár,

Révleányvár, valamint

Ricse közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét,

Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét (a Tisza 440 fkm szelvénye alatt),

Tiszacsermely,

Tiszadorogma,

Tiszakarád,

Tiszakeszi,

Tiszapalkonya,

Tiszatardos,

Tiszatarján, valamint

Tiszaújváros közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét,

Tiszavalk közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét,

Tokaj és

Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét.

b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből

Balsa,

Dombrád,

Ibrány,

Timár,

Tiszadada,

Tiszabercel,

Tiszadob,

Tiszaeszlár,

Tiszakanyár,

Tiszalök,

Tiszatelek, valamint

Gávavencsellő közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

c) Heves megye - kivéve Apc,

Átány,

Boldog,

Erdőtelek,

Hatvan,

Heréd,

Heves,

Hevesvezekény,

Kerekharaszt,

Kisköre,

Lőrinci,

Nagykökényes,

Pély,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána,

Zagyvaszántó közigazgatási területét, továbbá

Kömlő közigazgatási területének a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső részét,

Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső részét,

Sarud és Újlőrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső részét, valamint a Kiskörei-tározó területére eső részét.

d) Hajdú-Bihar megyéből

Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

e) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa,

közigazgatási területe, továbbá

Jászberény közigazgatási területének az Ágói patak és a Tarna patak bal partjára eső része,

Jászjákóhalma közigazgatási területének a Tarna bal partjára eső része.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Tisza a Bodrog-torkolattól Tiszabábolnáig (543,7-440,0 fkm) 103,7 km, a Bodrog az országhatártól a torkolatig 51,1 km, a Hernád az országhatártól a torkolatig 118,4 km és a Sajó az országhatártól a torkolatig 125,1 km hosszban;

b) árvízvédelmi művek:

a Tisza jobb part Zemplénagárd-Sarud között, a Bodrog jobb és bal part az országhatár és a Tisza között, a Hernád jobb és bal part az országhatár és a torkolat között a Gönci, Vadász és Garadna patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Takta mindkét parti töltései Szerencs és a torkolat között, a Sajó jobb és bal part Sajópüspöki és a torkolat között, a Szinva, Mercse, Hangony, Vörös J., Szuha, Szörnyűvölgyi, Keleméri, Névtelen patakok visszatöltésezett szakaszaival, a Csincse, Eger és Rima mindkét parti torkolati szakaszai, a Laskó visszatöltésezett szakaszának bal partja, a Tarna két part Kál-Jászjákóhalma közötti szakasza a Zagyváig, a Tarna jobb parti mellékvízfolyásainak a Tarnóca, Bene, Gyöngyös, Gyangya és Szarvágy, Ágói patakok visszatöltésezett szakaszai;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Heves megyében:

Sarud határában a Laskó patak medre; Sarud, Tiszanána, Kömlő határában a Csincsa belvízcsatorna vízgyűjtő területe;

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

Jászberény határában az Ágói patak és a bal parti vízgyűjtője, a Tarna patak és a bal parti vízgyűjtője, Jászjákóhalma határában a Tarna patak;

Nógrád megyében:

a ceredi Tarna patak, a Zabar, Kőverő, Utas patakok, Verscsátér és a Szilas patak.

C) Kapcsolattartás:

Miskolc, Eger megyei jogú városok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye.

9. TISZÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG[157]

A) Működési köre

a) Hajdú-Bihar megye - kivéve

Téglás közigazgatási területét,

Nyíradony közigazgatási területének északi részét, Tiszacsege közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét,

Komádi és

Körösszakál Sebes-Körös bal partjára eső részét,

Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partján a közúti híd alatt,

Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső részét.

b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből

Nyírlúgos,

Penészlek,

Szorgalmatos,

Tiszanagyfalu,

Tiszavasvári közigazgatási területe, továbbá

Tiszaeszlár,

Tiszalök,

Tiszadob,

Tiszadada közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része,

Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati része, valamint

Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfalu-Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza-Tokaj vasútvonal és a 38. sz. út által alkotott vonaltól délre eső területe.

c) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

Tokaj,

Tiszatardos,

Tiszaújváros,

Tiszapalkonya,

Oszlár,

Hejőkürt,

Tiszatarján,

Tiszakeszi,

Ároktő, valamint

Tiszadorogma közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.

d) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:

Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső része,

Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső része,

Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti része,

Nagyiván közigazgatási területe,

Kunmadaras közigazgatási területének keleti része,

Karcag Kisújszállás közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy-Berettyó bal oldali hullámterét és töltését érintő része.

e) Békés megyéből:

Bucsa közigazgatási területe,

Ecsegfalva közigazgatási területének északkeleti része,

Szeghalom közigazgatási területének a Berettyó és a Sebes-Körös közé eső része,

Biharugra és

Körösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső része.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Berettyó az országhatártól a torkolatig, Hortobágy-Berettyó Bucsától az Ágotai hídig;

b) árvízvédelmi művek:

a Tisza bal part Rakamaz-Tiszafüred között, a Keleti-főcsatorna visszatöltésezett szakasza mindkét parti védtöltésével, a Tiszavasvári zsilipig, a Hortobágy-Berettyó bal part Nádudvar-Bucsa között, a Berettyó jobb part az országhatár-Darvas között, a Berettyó bal part országhatár Sebes-Körös között, a Berettyóba torkoló Ér- és Kálló-főcsatorna visszatöltésezett jobb és bal partja (az Ér-főcsatornának az országhatárig, a Kálló-főcsatornánál a Bakonszegi útig), a Sebes-Körös jobb part az országhatár és a Berettyó-torkolat között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

Ecsegfalva határában a Sárréti-főcsatorna kezelése;

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében:

Nyírbéltek határában az országhatárt metsző Penészleki belvízcsatornák kezelése;

Jász-Nagykun-Szolnok megyében:

Tiszaörs és Tiszaigar határában a Sarkad-Mérges-Sáros-ér kezelése.

C) Kapcsolattartás:

Debrecen megyei jogú város, Hajdú-Bihar megye.

10. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG[158]

A) Működési köre

a) Jász-Nagykun-Szolnok megye - kivéve

Jászágó,

Jászárokszállás,

Jászdózsa,

Nagyiván közigazgatási területét, továbbá

Jászberény közigazgatási területének az Ágói patakés a Tarna patak bal partjára eső részét,

Jászjákóhalma közigazgatási területének a Tarna bal partjára eső részét,

Karcag közigazgatási területének a Német-ér és a Hortobágy-Berettyó bal oldalára eső részét,

Kunmadaras közigazgatási területének a keleti részét,

Tiszafüred közigazgatási területének a 33. sz. közúttól északra, a karcagi közúttól és a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső részét,

Tiszaigar közigazgatási területének a Tiszafüredi öntöző főcsatornától keletre eső részét,

Tiszaörs közigazgatási területének északkeleti részét,

Túrkeve közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára eső részét,

Mezőtúr közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó, valamint a Hármas-Körös bal partjára eső részeit,

Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső részét,

Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső részét,

Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső részét.

b) Heves megyéből:

Átány,

Erdőtelek,

Heves,

Hevesvezekény,

Kisköre,

Pély,

Tarnaszentmiklós,

Tenk,

Tiszanána közigazgatási területe, továbbá

Kömlő közigazgatási területének a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső

része,

Poroszló közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső része,

Sarud és Újlőrincfalva közigazgatási területének a Laskó patak és a Csincsa belvízcsatorna jobb partjára eső része, valamint a Kiskörei-tározó területére eső része.

c) Békés megyéből:

Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső része.

d) Csongrád megyéből

Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része, Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára eső része.

e) Bács-Kiskun megyéből:

Lakitelek,

Szentkirály (Lászlófalva),

Tiszakécske közigazgatási területe,

Tiszaug közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső része.

f) Pest megyéből:

Abony,

Albertirsa,

Cegléd,

Ceglédbercel,

Csemő,

Dánszentmiklós,

Jászkarajenő,

Kocsér,

Kőröstetétlen,

Mikebuda,

Nagykőrös,

Nyársapát,

Pilis,

Tápiószőlős,

Törtel,

Újszilvás közigazgatási területe.

g) Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

Tiszavalk és Tiszabábolna közigazgatási területének a Kiskörei-tározó területére eső része.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Tisza Tiszabábolnától Csongrád város északi közigazgatási határáig (Csongrád-Bokros) (440,0-253,8 fkm) 186,2 km hosszban, a Kiskörei-tározó a Tisza 440,0 fkm-ig, a Zagyva a jászfelsőszentgyörgyi elbontott hídtól a torkolatig 83,9 km hosszban;

b) árvízvédelmi művek:

a Tisza jobb part Sarudtól Lakitelek és Tiszaalpár közigazgatási határáig, a Laskó visszatöltésezett szakaszának jobb partja, Tisza bal part a tiszafüredi vasúti hídtól a Hármas-Körös torkolatáig, a Zagyva mindkét partja Jászfelsőszentgyörgy-Szolnok között, a Tápió jobb és bal part visszatöltésezett szakasza Tápiógyörgyéig, a Német-éri-főcsatorna mindkét parti töltései, Hortobágy-Berettyó jobb parti töltése, a Német-éri-főcsatorna és a Hármas-Körös közötti szakaszon, a Hármas-Körös jobb parti szakasza a Hortobágy-Berettyó torkolat és a Tisza között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Heves megyében:

Dormánd, Füzesabony, Kál, Kompolt, Kápolna és Kerecsend határában a Hanyi belvízi főcsatorna vízrendszeréhez tartozó mellékcsatornák;

Pest megyében:

Tápiószentmárton határában a Perje-felső-, Söregi- és Kutyatejes-csatornák.

Kiemelt vízi létesítmények:

a Kiskörei Vízlépcső, a Kiskörei-tározó, a Nagykunsági-főcsatorna (Keleti-ág, Nyugati-ág, NK III-2), a Jászsági-főcsatorna.

C) Kapcsolattartás:

Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok megye.

11. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG[159]

A) Működési köre

a) Csongrád megye - kivéve

Csongrád város közigazgatási területének a Tisza bal partjára eső részét.

Szentes-Magyartés közigazgatási területének a Hármas-Körös jobb partjára eső részét.

b) Bács-Kiskun megyéből

Balotaszállás,

Bócsa,

Bugac,

Bugacpusztaháza,

Csólyospálos,

Fülöpjakab,

Gátér,

Harkakötöny,

Jászszentlászló,

Kecskemét,

Kelebia,

Kiskunfélegyháza,

Kiskunhalas,

Kiskunmajsa,

Kisszállás,

Kömpöc,

Kunfehértó,

Kunszállás,

Móricgát,

Nyárlőrinc,

Pálmonostora,

Petőfiszállás,

Szank,

Tiszaalpár,

Tompa,

Városföld,

Zsana közigazgatási területe, valamint

Tiszaug közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

c) Békés megyéből:

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádoros,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyház,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezőhegyes,

Mezőkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztaottlaka,

Tótkomlós,

Végegyháza közigazgatási területe.

d) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:

Öcsöd közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső része,

Kunszentmárton és Szelevény közigazgatási területének a Hármas-Körös bal partjára eső része,

Tiszasas közigazgatási területének a Tisza jobb partjára eső része.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Tisza Csongrád város északi közigazgatási határától (Csongrád-Bokros) a déli országhatárig (253,8-159,6 fkm) 94,2 km és a Maros a keleti országhatártól a torkolatig 49,6 km hosszban;

b) árvízvédelmi művek:

a Tisza jobb part Lakitelek és Tiszaalpár közigazgatási határa, valamint a déli országhatár közötti szakasza, a Dong-éri-főcsatorna torkolati szakaszának jobb és bal parti visszatöltésezése, a Tisza bal part a Hármas-Körös torkolattól a déli országhatárig, a Hármas-Körös bal part a Horgavölgy-ér mellékága alatti Darurampától a Tiszáig, a Maros mindkét parti töltés az országhatár és a torkolat között, a Sámson-Apátfalvi-főcsatorna jobb és bal parti töltése a Maros és a Királyhegyesi-főcsatorna között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

Mágócs-éri-főcsatorna Csorvás közigazgatási területén,

Bács-Kiskun megyében:

Félegyházi-vízfolyás Helvécia közigazgatási területén.

C) Kapcsolattartás:

Szeged, Kecskemét, Hódmezővásárhely megyei jogú városok, Csongrád megye.

12. KÖRÖS-VIDÉKI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG[160]

A) Működési köre

a) Békés megye - kivéve

Almáskamarás,

Battonya,

Békéssámson,

Bucsa,

Csanádapáca,

Dombegyháza,

Dombiratos,

Gádoros,

Kardoskút,

Kaszaper,

Kevermes,

Kisdombegyháza,

Kunágota,

Magyarbánhegyes,

Magyardombegyház,

Medgyesbodzás,

Medgyesegyháza,

Mezőhegyes,

Mezőkovácsháza,

Nagybánhegyes,

Nagyszénás,

Orosháza,

Pusztaföldvár,

Pusztaottlaka,

Tótkomlós,

Végegyháza közigazgatási területét,

Biharugra közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét,

Ecsegfalva közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó jobb partjára eső részét és a

Hamvas-Sárréti belvízrendszer területére eső részét,

Kőrösnagyharsány közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partjára eső részét,

Szeghalom közigazgatási területének a Sebes-Körös jobb partja és a Berettyó bal partja közé eső részét

b) Jász-Nagykun-Szolnok megyéből:

Mezőtúr közigazgatási területéneka Hortobágy-Berettyó bal és a Hármas-Körös jobb partjának a Hortobágy-Berettyó torkolat feletti része és a Hármas-Körös bal parti része, valamint

Túrkeve város közigazgatási területének a Hortobágy-Berettyó bal partjára eső része.

c) Hajdú-Bihar megyéből:

Komádi és

Kőrösszakál közigazgatási területének a Sebes-Körös bal partjára eső része,

Darvas közigazgatási területének a Berettyó jobb partjára, valamint

Zsáka közigazgatási területének a Kálló-csatorna jobb partjára eső része.

B) Működési vonalai:

a) folyók:

a Sebes-Körös az országhatártól a torkolatig 59 km, a Fekete-Körös az országhatártól a torkolatig 20 km, a Fehér-Körös az országhatártól a torkolatig 10 km, a Kettős- és Hármas-Körös teljes 37 km, illetőleg 91 km hosszban, a Hortobágy-Berettyó a torkolattól Ecsegfalva és Bucsa közigazgatási határáig 54,8 km hosszban;

b) árvízvédelmi művek:

a Hortobágy-Berettyó bal parti töltés a torkolattól Ecsegfalva és Bucsa közigazgatási határáig 43 km hosszban és a Hármas-Körös jobb parti töltése a Hortobágy-Berettyó és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös jobb parti töltése a Hármas-Körös és Berettyó torkolata között, a Berettyó jobb parti töltése Darvas és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös bal parti töltése az országhatár és a Hármas-Körös között, a Hármas-Körös bal parti töltése a Horgavölgyi-ér mellékága alatti Darurampaés a Sebes-Körös között, a Kettős-Körös, a Fekete-Körös és a Fehér-Körös mindkét parti töltései, a Fehér-Körös bal parti lokalizációs töltés, a mérgesi és a mályvádi árvízi szükségtározók töltései, a Kisdelta szükségtározó zárótöltése (a Fehér-Körös jobb oldali és a Fekete-Körös bal oldali védtöltései között), a Gyulavári és Dénes-majori körtöltések, a Fehér-Körös és a Fekete-Körös közötti lokalizációs töltés, a Fekete-Körös és a Sebes-Körös közötti lokalizációs töltés, az Öcsöd-Békésszentandrási lokalizációs töltés az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság határáig;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízilétesítmények:

a működési területén kizárólagos állami tulajdonban lévő kisvízfolyások, csatornák, tározók, holtágak és az azokon lévő vízilétesítmények, ezen kívül

Békés megyében:

a Dögös-Kákafoki-főcsatorna Nagyszénás, Orosháza területén;

Hajdú-Bihar megyében:

Biharnagybajom-Nagyrábé-Darvas község határában az Ó-Berettyó-csatorna.

3. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez[161]

I. A nemzeti park igazgatóságok elnevezése és székhelye

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Esztergom

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen[162]

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Őriszentpéter

II. A nemzeti park igazgatóságok működési köre[163]

1. AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területéből

a Sajó, a Hernád és az országhatár által bezárt terület a Sajó kisvízi medrével együtt, továbbá

Abaújalpár

Abaújkér

Abaújszántó

Abaújvár

Alsóberecki

Alsódobsza

Alsóregmec

Arka

Baskó

Bekecs

Bodroghalom

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Bodrogolaszi

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Bózsva

Cigánd

Dámóc

Erdőbénye

Erdőhorváti

Felsőberecki

Felsődobsza

Felsőregmec

Filkeháza

Fony

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Gesztely

Golop

Gönc

Göncruszka

Györgytarló

Háromhuta

Hejce

Hercegkút

Hernádbűd

Hernádcéce

Hernádkércs

Hollóháza

Karcsa

Karos

Kéked

Kenézlő

Kishuta

Kisrozvágy

Komlóska

Korlát

Kovácsvágás

Lácacséke

Legyesbénye

Mád

Makkoshotyka

Megyaszó

Mezőzombor

Mikóháza

Mogyoróska

Monok

Nagyhuta

Nagykinizs

Nagyrozvágy

Nyíri

Olaszliszka

Pácin

Pálháza

Pányok

Pere

Pusztafalu

Rátka

Regéc

Révleányvár

Ricse

Sárazsadány

Sárospatak

Sátoraljaújhely

Semjén

Sima

Sóstófalva

Szegi

Szegilong

Szentistvánbaksa

Szerencs

Tállya

Tarcal

Telkibánya

Tiszacsermely

Tiszakarád

Tiszaladány

Tokaj

Tolcsva

Újcsanálos

Vágáshuta

Vajdácska

Vámosújfalu

Vilmány

Vilyvitány

Viss

Vizsoly

Zalkod

Zemplénagárd

Zsujta települések közigazgatási területe.

2. BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Veszprém megye.

b) Győr-Moson-Sopron megye területén:

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Fenyőfő,

Románd,

Sikátor,

Veszprémvarsány

települések közigazgatási területe.

c) Zala megye területe - kivéve

Csöde,

Felsőszenterzsébet,

Magyarföld,

Szentgyörgyvölgy,

Zalalövő

települések közigazgatási területén az Őrségi Nemzeti Park területe.

d) Somogy megye területén:

Ádánd,

Nagyberény,

Nyim,

Som,

Szőkedencs

települések közigazgatási területe, valamint

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó települések, kivéve Marcali település teljes közigazgatási területét.

3. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe - kivéve az Aggteleki és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.

b) Heves megye - kivéve a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területe.

c) Nógrád megye - kivéve a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe.

d) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén:

a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban.

e) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Hevesi füves puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településhatárban.

4. DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Baranya megye.

b) Somogy megye területe - kivéve

Ádánd,

Nagyberény,

Nyim,

Som,

Szőkedencs, valamint

a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó

települések közigazgatási területe, Marcali település közigazgatási területe nélkül.

c) Tolna megye.

d) Bács-Kiskun megye területén:

Bátmonostor,

Csátalja,

Dávod,

Dunafalva,

Hercegszántó,

Nagybaracska,

Szeremle

települések közigazgatási területe, illetve

Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe.

e) Fejér megye területén:

a Dél-Mezőföldi Tájvédelmi Körzet területe Alsószentiván, Cece, Vajta településhatárokban

5. DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Budapest főváros.

b) Fejér megye.

c) Komárom-Esztergom megye - kivéve

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom településhatásban

d) Pest megye területe - kivéve

a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi településhatárokban.

e) Nógrád megye területén:

a Duna-Ipoly Nemzeti Parkterülete, Balassagyarmat, Borsosberény, Dejtár, Diósjenő, Drégelypalánk, Hont, Ipolyvece, Nagyoroszi, Nógrád, Patak településhatárokban.

f) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban.

6. FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Győr-Moson-Sopron megye területe - kivéve

Bakonygyirót,

Bakonyszentlászló,

Fenyőfő,

Románd,

Sikátor,

Veszprémvarsány

települések közigazgatási területét.

b) Komárom-Esztergom megye területén:

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe

Komárom településhatárban.

c) Vas megye területén:

a Fertő-Hanság Nemzeti Park területe Vámoscsalád és Nagygeresd községhatárokban.

d) Veszprém megye területén:

a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Gic településhatárban.

7. HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Hajdú-Bihar megye.

b) Jász-Nagykun-Szolnok megye, kivéve a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint a Tisza jobb partjára eső területek Tiszasas településhatárban, a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány településhatárban, a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet területe Újszász településhatárban, a Körös-Maros Nemzeti Park területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár településhatárokban.

c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kivéve a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob településhatárban.

d) Heves megye területén:

a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Kisköre és Pély településhatárban,

valamint a Tisza-tó területe Poroszló, Újlőrincfalva, Sarud, Tiszanána és Kisköre településhatárban.

e) Bács-Kiskun megye területén:

a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske és Tiszaug településhatárokban.

f) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén:

a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület területe Tiszakarád, Tiszacsermely településhatárokban,

a Tiszadorogmai Göbe-erdő Természetvédelmi Terület területe Tiszadorogma községhatárban,

a Hortobágyi Nemzeti Park területe Ároktő, Négyes, Tiszabábolna, Tiszavalk településhatárokban.

8. KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Bács-Kiskun megye területe - kivéve

Bátmonostor,

Csátalja,

Dávod,

Dunafalva,

Hercegszántó,

Nagybaracska,

Szeremle,

települések közigazgatási területe, illetve

Baja,

Érsekcsanád,

Fajsz,

Sükösd

településhatárokban a Duna-Dráva Nemzeti Park területe,

kivéve továbbá

a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet területe Lakitelek, Tiszakécske, Tiszaug településhatárokban.

b) Csongrád megye területén:

Algyő,

Ásotthalom,

Baks,

Balástya,

Bordány,

Csanytelek,

Csongrád,

Csengele,

Dóc,

Domaszék,

Felgyő,

Forráskút,

Kistelek,

Mórahalom,

Ópusztaszer,

Öttömös,

Pusztamérges,

Pusztaszer,

Röszke,

Ruzsa,

Sándorfalva,

Szatymaz,

Szeged, kivéve a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban,

Tiszasziget,

Tömörkény,

Újszentiván,

Üllés,

Zákányszék,

Zsombó települések közigazgatási területe, valamint a

Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe Mindszent, Mártély és Hódmezővásárhely településhatárokban, továbbá a a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe Szentes településhatárban.

c) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Kiskunsági Nemzeti Park területe Tiszasas településhatárban, valamint a Tisza jobb partjára eső területek Tiszasas településhatárban.

d) Pest megye területén:

a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlacháza, Tatárszentgyörgy és Bugyi településhatárokban.

9. KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

Működési területe:

a) Békés megye.

b) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:

a Körös-Maros NP területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár településhatárokban.

c) Csongrád megye területén:

Ambrózfalva,

Apátfalva,

Árpádhalom,

Csanádalberti,

Csanádpalota,

Derekegyház,

Deszk,

Eperjes,

Fábiánsebestyén,

Ferencszállás,

Földeák,

Hódmezővásárhely, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,

Királyhegyes,

Kiszombor,

Klárafalva,

Kövegy,

Kübekháza,

Magyarcsanád,

Makó,

Maroslele,

Mártély, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,

Mindszent, kivéve a Mártélyi Tájvédelmi Körzet területe,

Nagyér,

Nagylak,

Nagymágocs,

Nagytőke,

Óföldeák,

Pitvaros,

Szegvár,

Szentes, kivéve a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet területe,

Székkutas,

települések közigazgatási területe, valamint

a Körös-Maros Nemzeti Park területe Szeged II. kerület Tápé településhatárban.

10. ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Működési köre

a) Vas megye területe - kivéve

a Fertő-Hanság Nemzeti Park Vámoscsalád és Nagygeresd településhatárok közé eső területét.

b) Zala megye területén:

Csöde,

Felsőszenterzsébet,

Magyarföld,

Szentgyörgyvölgy,

Zalalövő

települések közigazgatási területéből a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén kívül eső területek.

4. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez[164]

Az előzetes vizsgálati, a környezet hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kijelölt szakhatóságok

[165]
Bevonás és közreműködés feltétele
Előzetes vizsgálatKörnyezeti hatásvizsgálatEgységes környezethasználati engedélyezésSzakkérdésElső fokMásodfok
1.Minden esetben.A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiénés követelmények teljesülésére kiterjedően.fővárosi és megyei
kormányhivatal illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szerve
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
2.Ha a tevékenység gyógyhelyen vagy gyógyhelyre, természetes gyógytényezőre hatást gyakorló módon valósul meg.Természetes gyógytényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, valamint a természetes gyógytényezőket érintő hatások vizsgálatára kiterjedően.Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi FőigazgatóságaEgészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
3.Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme a hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja.Az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás műemléki területet régészeti lelőhelyet vagy régészeti védőövezetet érint.Kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően.illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalaha az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás régészeti lelőhelyet, vagy régészeti védőövezetet érint, Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, ha az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás műemléki területet érint, az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala
4.Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utaljaA helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedőenérintett települési önkormányzat jegyzőjefővárosi és megyei kormányhivatal
[166]
5.Ha az eljárás termőföld, erdő vagy azzal szomszédos földrészlet igénybevételével megvalósuló beruházás, illetve tevékenység engedélyezésére irányul.A termőföldre és az erdőre gyakorolt hatások vizsgálata.termőföld minőségi védelme esetében a megyei kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, erdő esetében a megyei
kormányhivatal
Erdészeti
Igazgatósága
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
6.Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utaljaHa az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás termőföldet érint.Termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében.járási földhivatal, több járási
földhivatal
illetékességi
területét érintő
esetekben a
megyei
kormányhivatal földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala
megyei kormányhivatal
földhivatala, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal
földhivatala, ha első fokon a megyei kormányhivatal földhivatala vagy a fővárosban a fővárosi kormányhivatal földhivatala járt el, akkor a földügyért felelős miniszter
7.Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörükbe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja, és a vizsgálat (engedély megszerzése) nem bányászati tevékenységre vonatkozik.Az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából.BányakapitányságMagyar Bányászati és Földtani Hivatal
8.Ha a tevékenység következtében olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály feladat- és hatáskörébe utalja.Az egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló eljárás nukleáris anyagot érint.Az atomenergia biztonságos alkalmazásával, a nukleáris balesetelhárítással kapcsolatos kérdésben.Országos Atomenergia Hivatal
9.Ha a kérelem a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló jogszabály szerinti országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok jelentős módosítására irányul.A területrendezési tervekkel való összhang tekintetében.illetékes állami főépítészterületrendezésért felelős miniszter

5. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez[167]

A felügyelőség nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásában közreműködő szakhatóságok

Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásbanKereskedelem, közvetítés,
szállítás
Hasznosítás. illetve
kapcsolódó előkezelés,
tárolás
Ártalmatlanítás, illetve
kapcsolódó előkezelés,
tárolás
1.Minden esetbenKörnyezet-
egészségügyi
szakkérdésekre, így
különösen az
egészségkárosító
kockázatok és
esetleges hatások
felmérésére,
a fertőző
betegségek
terjedésének
megakadályozására,
a rovar- és
rágcsálóirtás,
a veszélyes
készítményekkel
végzett
tevékenység
vizsgálatára,
a települési szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi
vonatkozású
követelmények
érvényesítésére
kiterjedően.
fővárosi és megyei
kormányhivatal
járási (fővárosi
kerületi) hivatalának
járási (fővárosi
kerületi)
népegészségügyi
intézete
fővárosi és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
szakigazgatási
szerve
IGENIGENIGEN
2.Ha a tevékenység
helyi jelentőségű
védett természeti
területet érint
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a tevékenység
a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
települési
önkormányzat
jegyzője
fővárosi és megyei
kormányhivatal
IGENIGENIGEN
3.Ha a tevékenység
termőföldön valósul
meg
A termőföld
minőségi védelme
követelményeinek
való megfelelés.
megyei
kormányhivatal
növény-
és talajvédelmi
igazgatósága
Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
IGENIGENIGEN
4.NyilvántartottFöldtani környezet,bánya-kapitányságMagyar BányászatiNEMIGENIGEN
ásványi nyersanyagföldtaniés Földtani Hivatal
lelőhely, bányatelekveszélyforrások,
érintettsége,földtani gátak és
ásványi nyersanyagaz ásványvagyon-
kitermelése ésvédelem értékelése,
annak használata,a fizetendő
értékesítése,bányajáradék
hasznosítása eseténmértékének
meghatározása,
az építésföldtani
megalapozottság
vizsgálata, a földtani
veszélyeztetettség
vizsgálata,
figyelemmel
a vízzáró rétegre,
a felszínen folyásra
alkalmas
képződmények
meglétére,
tektonikai
jelenségekre
(vetők, csúszásra
alkalmas felületek),
védelemre érdemes
földtani
képződményekre,
a felszínmozgás
veszélyeztetésének
vizsgálata

6. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez[168]

A Tvt. 51. § (1) bekezdésében foglalt természetvédelmi hatóságként az alábbi felügyelőségek járnak el:

a) a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az alábbi illetékességi területtel:

1. Budapest főváros,

2. Pest megye,

3. Nógrád megye,

4. Győr-Moson-Sopron megye,

5. Komárom-Esztergom megye,

6. Vas megye,

7. Veszprém megye,

8. Zala megye,

9. Somogy megye,

10. Fejérmegye,

11. Tolna megye,

12. Baranya megye,

13. Heves megye területén:

- Apc,

- Boldog,

- Hatvan,

- Heréd,

- Kerekharaszt,

- Lőrinci,

- Nagykökényes,

- Petőfibánya,

- Zagyvaszántó

települések közigazgatási területe;

b) az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az alábbi illetékességi területtel:

1. Borsod-Abaúj-Zemplén megye,

2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,

3. Hajdú-Bihar megye,

4. Jász-Nagykun-Szolnok megye,

5. Békés megye,

6. Csongrád megye,

7. Bács-Kiskun megye,

8. Heves megye az a) pont 13. alpontjában felsorol települések kivételével.

Lábjegyzetek:

[1] A cím szövegét módosította a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 125. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011.02.09.

[2] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.07.30.

[3] Megállapította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[5] A cím szövegét megállapította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[6] Megállapította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[7] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2011.02.09.

[8] Hatályon kívül helyezte a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 172. § - a. Hatálytalan 2011.01.01.

[9] A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 126. § (1) bekezdése 6. pontja. Hatálytalan 2011.02.09.

[10] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.07.30.

[11] Megállapította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[12] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.07.30.

[13] Megállapította a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatályos 2010.07.30.

[14] Hatályon kívül helyezte a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[16] Megállapította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[17] Megállapította a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[18] Módosította a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.04.15.

[19] Megállapította a 319/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[20] Beiktatta a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[21] Beiktatta a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[22] Beiktatta a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[23] Beiktatta a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[24] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 517. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[25] A felvezető szöveget módosította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (16) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[26] Megállapította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[27] Megállapította a 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.08.24.

[28] Módosította a 410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[29] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 517. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 362/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § -a. Hatálytalan 2011.01.01.

[31] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 517. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[32] Megállapította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[33] Megállapította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatálytalan 2013.08.24.

[35] Módosította a 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.08.24.

[36] Módosította a 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.07.20.

[37] Megállapította a 15/2008. (I. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2008.04.01.

[38] Megállapította a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[39] Megállapította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[40] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 517. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[41] Megállapította a 106/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.05.17.

[42] Beiktatta a 106/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.05.17.

[43] Beiktatta a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[44] Beiktatta a 106/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2013.04.08.

[45] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 518. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[46] Megállapította a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[47] Beiktatta a 108/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.06.04.

[48] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 518. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[50] Megállapította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[51] Beiktatta a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.16.

[53] Megállapította a 39/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2007.04.01.

[54] Megállapította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[55] Megállapította a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[56] Megállapította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (10) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[57] Beiktatta a 11/2007. (II. 6.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.02.09.

[58] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 14. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 14. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[60] Megállapította a 106/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.05.17.

[61] Megállapította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[62] Megállapította a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 14. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 14. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 14. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[66] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[67] Módosította a 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.08.24.

[68] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 44. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[69] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 170. § (1)-(2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 45. § c) pontja. Hatálytalan 2011.01.15.

[71] Módosította a 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.08.24.

[72] Megállapította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[73] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 170. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[74] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 44. § b) pontja. Hatályos 2012.07.27.

[75] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.15.

[76] Megállapította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (12) bekezdése. Hatálytalan 2013.01.01.

[78] Megállapította a 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.08.24.

[79] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[80] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 44. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[81] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 170. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[82] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.15.

[83] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.15.

[84] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 170. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[85] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 44. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[86] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.15.

[87] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 44. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[88] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.15.

[89] Beiktatta a 323/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.09.01.

[90] Beiktatta a 323/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.09.01.

[91] Beiktatta a 323/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.09.01.

[92] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 170. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[93] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 44. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[94] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.15.

[95] Megállapította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 68. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[96] Módosította a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[97] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 170. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[98] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 170. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[99] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 170. § (4) bekezdése c) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[100] Módosította az 51/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2013.02.26.

[101] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 170. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[102] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 170. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011.01.01.

[103] Módosította a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 68. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[104] Beiktatta a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 68. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[105] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 170. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[106] Beiktatta a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (9) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[107] Módosította a 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.20.

[108] Beiktatta a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.03.01.

[109] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.15.

[110] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 44. § a) pontja, valamint a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (10) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[111] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.15.

[112] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 44. § b) pontja. Hatályos 2012.07.27.

[113] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 44. § c) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[114] Módosította a 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 44. § b) pontja. Hatályos 2012.07.27.

[115] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.15.

[116] Hatályon kívül helyezte a 323/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.09.01.

[117] Módosította a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.03.15.

[118] A cím szövegét megállapította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (11) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[119] Megállapította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (11) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[120] A címet beiktatta a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (12) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[121] Megállapította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (12) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[122] Megállapította a 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.12.12.

[123] Beiktatta a 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.12.12.

[124] Hatályon kívül helyezte a 15/2008. (I. 30.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.04.01.

[125] Megállapította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (13) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[126] Megállapította a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[127] Módosította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 170. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[128] Hatályon kívül helyezte a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.01.

[129] Megállapította a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatályos 2010.01.01.

[130] Hatályon kívül helyezte a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. § g) pontja. Hatálytalan 2012.04.15.

[131] Hatályon kívül helyezte a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. § g) pontja. Hatálytalan 2012.04.15.

[132] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (85) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[133] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 14. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[134] Beiktatta a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet 39. §-a. Hatályos 2011.09.15.

[135] Megállapította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (14) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[136] Megállapította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (14) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[137] Beiktatta a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet 40. §-a. Hatályos 2011.09.15.

[138] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 180. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[139] Megállapította a 15/2008. (I. 30.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2008.04.01.

[140] Beiktatta a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2011.12.23.

[141] Beiktatta a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2011.12.23.

[142] Beiktatta a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet 41. §-a. Hatályos 2011.09.15.

[143] Beiktatta a 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet 41. §-a. Hatályos 2011.09.15.

[144] Megállapította a 15/2008. (I. 30.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2008.04.01.

[145] Megállapította a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[146] Beiktatta a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (15) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[147] Módosította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[148] Módosította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[149] Módosította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[150] Módosította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[151] Módosította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[152] Módosította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[153] Módosította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[154] Módosította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[155] Módosította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[156] Módosította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[157] Módosította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[158] Módosította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[159] Módosította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[160] Módosította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 30. § a) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[161] Megállapította a 15/2008. (I. 30.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2008.04.01.

[162] Módosította a 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (18) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[163] Megállapította a 344/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.01.01.

[164] Megállapította a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 171. § - a. Hatályos 2011.01.01.

[165] Módosította a 394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[166] Módosította a 296/2012. (X. 17.) Korm. rendelet 26. § b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[167] Megállapította a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (11) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[168] Beiktatta a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

Tartalomjegyzék