285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

a kötvényről

Egyes veszélyhelyzeti V./háborús normák:

89/2023. (III. 22.) Korm. rendelet (különösen: 1. § (2)-(3) bekezdés)

A Kormány a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 451. § (1) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. §[1]

Kötvénynek a Tpt.-ben ilyenként meghatározott értékpapír minősül.

2. §[2]

3. §[3]

4. §

(1) A kötvény átruházható értékpapír; az átruházással a kötvényből eredő valamennyi jog átszáll az új kötvénytulajdonosra.

(2) A kötvényátruházáshoz fűzött bármilyen feltétel, illetőleg a részleges kötvényátruházás semmis.

5. §

(1) A kötvény átruházását jogszabály vagy a kibocsátó korlátozhatja, kizárhatja. Az ilyen rendelkezést tartalmazó jogszabály csak törvény vagy kormányrendelet lehet.

(2) A kötvénynek a korlátozásba ütköző átruházása semmis.

6. §

A kötvényen alapuló követelés a kibocsátóval szemben nem évül el.

7. §

A nyomdai úton előállított kötvény elvesztése vagy megsemmisülése esetére az értékpapírok közjegyzői úton történő megsemmisítésére vonatkozó általános szabályok az irányadók.

8. §

(1)[4] Amennyiben a kötvény kibocsátására a Tpt.-ben meghatározott zártkörű forgalomba hozatal útján vagy az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (4) bekezdésében foglalt esetekkel megegyezően kerül sor, a kibocsátónak információs összeállítást kell készítenie, amelyben a kötvény törvényes kellékein túlmenően meg kell jelölni:

a) a kibocsátás teljes összegét, a címletbeosztást és a kötvények darabszámát,

b) a kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezetét,

c) a kötvényvásárlók tervezett körét,

d) az érdekeltek tájékoztatásának módját, valamint

e) a kibocsátó pénzügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatást.

(2) Az információs összeállításhoz csatolni kell a kötvény szövegének javaslatát.

(3) Az információs összeállítást a kibocsátás előtt hét nappal az érdekeltek részére hozzáférhetővé kell tenni.

(4)[5]

9. §

Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba.

10. §[6]

A 8. § (1) bekezdése az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 9. § - a. Hatályos 2014.03.15.

[2] Hatályon kívül helyezte a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatálytalan 2014.03.15.

[3] Hatályon kívül helyezte a 80/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatálytalan 2014.03.15.

[4] Megállapította a 316/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 274/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2022.07.30.

[6] Beiktatta a 316/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2020.01.01.