Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

316/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § b) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés f) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés d) pontjában,

az 5. alcím tekintetében hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 6. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § a) pontjában,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában,

a 8. alcím tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A lakás-előtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés a) pontjában említett iratok különösen a következők:]

"b) lakás vagy családi ház építése, bővítése esetén 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat, az építési engedély vagy építési engedélyhez nem kötött eljárásban a bejelentés vagy a hatóság tudomásul vételi határozata, továbbá a felhasználást igazoló számlák;"

(2) A 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A lakás-takarékpénztár a lakáscélú felhasználás igazolásaként olyan számlát, lakáscélú kölcsön, pénzügyi lízing kiváltásáról szóló igazolást, illetve adásvételi szerződés vagy a tulajdonjog visszterhes átruházására irányuló egyéb okirat alapján a vételár vagy a pénzügyi lízing önerejének kifizetéséről szóló okiratot fogadhat el, amely az elfogadott kiutaláshoz tartozó kiutalási időszak első napján, kiutalást megelőzően benyújtott hitelkérelem esetén a hitelkérelem lakás-takarékpénztárhoz való megérkezésének napján, illetve felmondással történő megszűnés esetén a felmondásról szóló nyilatkozat lakás-takarékpénztárhoz való megérkezésének napján vagy azt követően keletkezett."

(3) A 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A lakás-takarékpénztár jogosult a lakáscélú felhasználást igazoló okiratok eredeti, másolati vagy elektronikus másolati példányát a lakás-előtakarékoskodótól vagy a kedvezményezettől bekérni és elfogadni. A lakás-előtakarékoskodó vagy a kedvezményezett a lakáscélú felhasználás igazolásáról szóló dokumentumokat, míg a társasház, vagy a lakásszövetkezet azokat az eredeti számlákat, amelyekről a (3) bekezdés a) pont 2. alpontjában foglalt esetben hitelesített másolatot adott ki, öt évig megőrzi, és azokat az állami adóhatóság kérésére bemutatja."

2. § A 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

a) 7. § (4a) bekezdésében a "hiteles tulajdonilap-másolatot" szövegrész helyébe a "nem hiteles tulajdonilapmásolatot" szöveg,

b) 7. § (6) bekezdés a) pontjában a "30 napon belül" szövegrész helyébe a "60 napon belül" szöveg,

c) 7. § (6) bekezdés c) pontjában a "120 napon belül" szövegrész helyébe a "180 napon belül" szöveg

lép.

2. A lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § A lakástakarékpénztár általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet] 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Olyan szerződéses módozatokra vonatkozó általános szerződési feltételek esetén, amelyekhez nem kapcsolódik állami támogatás, a (2)-(6) bekezdést nem kell alkalmazni."

4. § A 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § A lakás-előtakarékoskodó a szerződés módosítása nélkül bármikor jogosult a lakáskölcsön törlesztése során rendkívüli - a szerződésben meghatározott törlesztőrészletnél magasabb - törlesztés teljesítésére. A rendkívüli törlesztést - állami támogatásra jogosult lakáselőtakarékossági szerződések esetén - külön díj, költség nem terhelheti."

5. § A 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A lakás-takarékpénztár a szerződést felmondja, ha a megtakarítási idő a szerződés megkötését követő hat hónapon belül, társasházhoz, lakásszövetkezethez, közműfejlesztési társulathoz kapcsolódó szerződés esetén tizenkettő hónapon belül nem kezdődik el."

6. § A 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Állami támogatásra jogosult lakáselőtakarékossági szerződések esetén a lakás-takarékpénztár a lakáskölcsönt azonnali hatállyal felmondja, ha az adós a szerződésben vagy a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi, vagy a lakáskölcsönt nem lakás célra használja fel."

7. § Hatályát veszti a 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése.

3. A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

8. § A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet] 2. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A dematerializált értékpapír előállítása, nyilvántartása, továbbítása és az ezekkel kapcsolatos adatkezelés csak olyan - a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) által jóváhagyott, az 5. §-ban meghatározott - szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) alapján és olyan jóváhagyott számítógépprogram, valamint adathordozó felhasználásával történhet, amely biztosítja:]

"d) a dematerializált értékpapírba foglalt jogok és kötelezettségek (osztalék, kamat, törlesztés) mindenkori megállapíthatóságát, valamint dematerializált kötvény esetén a kezességvállaló egyoldalú jognyilatkozatának a megállapíthatóságát, ha a kötvényben a kibocsátójáért egyoldalú kezességet vállaltak,"

9. § A 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet

a) 19. § (1) bekezdésében a "kibocsátó köteles értesíteni" szövegrész helyébe a "kibocsátó vagy jogszabályban meghatározott esetben a bíróság értesíti" szöveg,

b) 19. § (2) bekezdésében a "kibocsátó értesítése" szövegrész helyébe a "kibocsátó vagy a bíróság értesítése" szöveg, az "érvénytelenítésének (törlésének)" szövegrész helyébe a "törlésének" szöveg, az "érvényteleníti (törli)" szövegrész helyébe a "törli" szöveg, az "érvénytelenítés (törlés)" szövegrész helyébe a "törlés" szöveg,

c) 19. § (3) bekezdés a) pontjában az "érvénytelenítését" szövegrész helyébe a "törlését" szöveg,

d) 19. § (4) bekezdésében az "érvénytelenítése" szövegrész helyébe a "törlése" szöveg

lép.

4. A kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

10. § A kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet] 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben a kötvény kibocsátására a Tpt.-ben meghatározott zártkörű forgalomba hozatal útján vagy az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (4) bekezdésében foglalt esetekkel megegyezően kerül sor, a kibocsátónak információs összeállítást kell készítenie, amelyben a kötvény törvényes kellékein túlmenően meg kell jelölni:

a) a kibocsátás teljes összegét, a címletbeosztást és a kötvények darabszámát,

b) a kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezetét,

c) a kötvényvásárlók tervezett körét,

d) az érdekeltek tájékoztatásának módját, valamint

e) a kibocsátó pénzügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatást."

11. § A 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:

"10. § A 8. § (1) bekezdése az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg."

5. A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

12. § A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Lakás-takarékpénztár esetén a kereskedelmi kommunikációban az EBKM értékét havi 20 000 forint folyamatos betételhelyezést feltételezve kell meghatározni. Ha a havi 20 000 forintos folyamatos betételhelyezésre nincs lehetőség a lakás-takarékpénztárnál, akkor az EBKM értékét az ahhoz legközelebb eső, az adott lakás-takarékpénztári termék vonatkozásában elérhető folyamatos havi betételhelyezést feltételezve kell meghatározni, amelyet a kereskedelmi kommunikációban feltűnő módon jelezni kell."

6. A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

13. § A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kereskedelmi kommunikációban a THM-et legalább olyan feltűnően kell szerepeltetni, mint a kamatot és értékét az alábbi feltételekkel nyújtott, egyenletes törlesztésű hitelre kell meghatározni:)

"a) a lakás-takarékpénztár által nyújtott lakáskölcsönnél a hitel összege 2 millió forint, futamideje 5 év, a lakás-takarékpénztár által nyújtott áthidaló kölcsönnél a hitel összege 5 millió forint, futamideje lakáskölcsönnel együtt 15 év,"

7. A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosítása

14. § A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet] 18/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az igénylő több hallgatói hitellel is rendelkezik, akkor választása alapján csak az egyikre igényelheti a gyermektámogatást."

15. § Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 23/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező vagy a hallgatói jogviszonyát szüneteltető hallgató, valamint a felsőoktatási intézményben végbizonyítványt szerzett, de az előírt nyelvvizsga hiányában oklevéllel nem rendelkező hallgató az oklevélszerzésre való jogosultság fennállásáig (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: hallgató) a Diákhitel szervezettől nyelvtanulási hallgatói hitelt igényelhet."

16. § (1) Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 23/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A nyelvtanulási hallgatói hitel legmagasabb összege 500 000 forint, amely az üzletszabályzatban meghatározott módon bármikor igényelhető, és folyósítására egy összegben kerül sor a jogosultsági feltételek fennállásának igazolását követően."

(2) Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 23/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A hitelfelvevő a nyelvtanulási hallgatói hitelhez kapcsolódóan a törlesztés mérséklését vagy szüneteltetését nem kezdeményezheti, célzott kamattámogatásra nem jogosult."

17. § Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet "Záró rendelkezések" alcíme a következő 34/F. §-sal egészül ki:

"34/F. § A nyelvtanulási hallgatói hitel esetén a 18/A-18/C. §-t a 2020. január 1-jét követően megszületett vagy örökbefogadott gyermek esetén kell alkalmazni azzal, hogy a gyermektámogatás megállapításánál figyelembe kell venni a hitelfelvevő nő korábban született vagy örökbefogadott gyermekét is."

18. § Az 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet

a) 23/A. § (3) bekezdésében az "előírt számú nyelvvizsgával" szövegrész helyébe az "előírt számú vagy típusú nyelvvizsgával" szöveg,

b) 23/A. § (4) bekezdésében az "alapján ellenőrzi" szövegrész helyébe az "alapján, valamint a 13. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott módon ellenőrzi" szöveg,

c) 23/B. § (1) bekezdésében a "megszűnésére" szövegrész helyébe a "megszűnésére, a hiteltartozásra igényelhető gyermektámogatásra" szöveg,

d) 23/B. § (5) bekezdésében az "új kamatperiódus kezdetéig" szövegrész helyébe az "új kamatperiódus kezdetét követő 15 napon belül" szöveg

lép.

8. A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III.14.) Korm. rendelet módosítása

19. § A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 44. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Ha az ingatlanértékeléssel megbízott ingatlanértékelő természetes személy, az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban egyidejűleg legfeljebb tizenöt ingatlanalapnál vagy ingatlantársaságnál láthat el ingatlanértékelői feladatot, egy adott alap esetében legfeljebb 5 évig, és az egy befektetési alapkezelőtől és az általa kezelt ingatlanalapoktól származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg az éves jövedelmének (bevételének) 30%-át.

(6) Ha az ingatlanértékeléssel megbízott ingatlanértékelő nem természetes személy, az (1) bekezdésben előírtakon túlmenően további követelmény az ingatlanértékelő szervezettel szemben, hogy az ingatlanértékelő szervezet alkalmazásában álló, az értékelést ténylegesen végző természetes személy egyidejűleg legfeljebb tizenöt ingatlanalapnál vagy ingatlantársaságnál láthat el ingatlanértékelői feladatot, és az ingatlanértékelő szervezet egy befektetési alapkezelőtől és az általa kezelt ingatlanalapoktól származó bevétele nem haladhatja meg az éves nettó árbevételének 10%-át."

9. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2020. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 12. és a 13. § az e rendelet kihirdetését követő 60. napon lép hatályba.

(3) A 8. § 2020. március 1-jén lép hatályba.

21. § A 4. alcím az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék