274/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet

a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése.

2. A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdésében a "ki kell függesztenie" szövegrész helyébe a "közzé kell tenni" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében a "kifüggesztett üzletszabályzatában" szövegrész.

3. A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

3. § A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontjában az "5 millió forint" szövegrész helyébe a "12 millió forint" szöveg lép.

4. A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

4. § A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében a "2. §-ban meghatározott" szövegrész helyébe a "8-12. §-ban meghatározott" szöveg lép.

5. Az ÁÉKBV-alapkezelőkre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az ÁÉKBV-alapkezelőkre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és kockázatkezelési követelményekről szóló 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § E rendelet alkalmazásában

1. fenntarthatósági kockázat: a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 2. cikk 22. pontjában meghatározott fogalom;

2. fenntarthatósági tényezők: a 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 24. pontjában meghatározott fogalom;

3. kockáztatott érték módszer: a piaci kockázatok mérésének olyan módszere, amely adott valószínűségi szinten (konfidencia) és időintervallumban határozza meg egy portfólió piaci értékének várható maximális veszteségét;

4. likviditási kockázat: annak a kockázata, hogy a kollektív befektetési forma portfóliójának valamely pozíciója nem adható el, számolható fel vagy zárható le korlátozott költséggel megfelelően rövid időhatáron belül, és ezáltal sérül a nyílt végű kollektív befektetési forma futamidejére előírt folyamatos forgalmazás követelménye;

5. működési kockázat: a kollektív befektetési formát érő olyan veszteség kockázata - ideértve a jogi és dokumentációs kockázatokat és a kollektív befektetési forma nevében működtetett kereskedési, elszámolási és értékelési eljárásokból származó kockázatokat -, amely a nem megfelelő belső folyamatokból, illetve az ÁÉKBV-alapkezelőnek az emberi erőforrásokkal és a rendszerekkel kapcsolatos hibáiból ered, vagy azt külső események okozzák;

6. partnerkockázat: a kollektív befektetési formát érő olyan veszteség kockázata, amely abból ered, hogy az ügyletben részt vevő másik fél nem teljesíti a kötelezettségeit, azt megelőzően, hogy az ügylet pénzforgalmát véglegesen elszámolnák;

7. piaci kockázat: a kollektív befektetési formát érő olyan veszteség kockázata, amely a kollektív befektetési forma portfóliójában lévő pozíciók piaci értékének a piaci változók - például a kamatlábak, a valutaárfolyamok, az értékpapírok és az áruk ára vagy a kibocsátó hitelképessége - változásából származó fluktuációjából ered."

6. § A 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az ÁÉKBV-alapkezelő olyan üzletmenet-folytonossági politikát fogad el, amely az ÁÉKBV-alapkezelő által alkalmazott rendszerek és eljárások megszakadása esetén biztosítja azon lényeges adatok és funkciók megőrzését, amelyek lehetővé teszik a szolgáltatások és tevékenységek fenntartását, vagy amennyiben ez nem lehetséges, lehetővé teszi az adatok és funkciók mielőbbi helyreállítását, a szolgáltatások és tevékenységek mielőbbi újraindítását.

(2) Az ÁÉKBV-alapkezelő a Kbft. 22. §-ában meghatározott feladatai ellátása, valamint a 6-9. §-ban meghatározott követelményeknek való megfelelés során figyelembe veszi a fenntarthatósági kockázatokat."

7. § A 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 4. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(Az ÁÉKBV-alapkezelő - üzleti tevékenységének jellegével, összetettségével, valamint az általa kezelt kollektív befektetési formák számával, méretével és diverzifikációjával összhangban -)

"d) biztosítja azon erőforrások és szakértelem rendelkezésre állását, amely a fenntarthatósági kockázatok hatékony integrálásához szükséges."

8. § A 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(A felső vezetés biztosítja)

"g) a fenntarthatósági kockázatoknak az a)-f) pontban meghatározott tevékenységekbe való integrálását."

9. § A 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az érdek-összeütközések feltárása érdekében figyelembe kell venni az ÁÉKBV-alapkezelő)

"a) érdekeit, ideértve a csoporttagságból, a szolgáltatások nyújtásából és a tevékenységek végzéséből származó érdekeket, ideértve a fenntarthatósági kockázatok eljárásaikba, rendszereikbe és belső kontroljaikba történő integrálása során keletkező érdekeket, az ügyfelek érdekeit, és"

10. § A 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az ÁÉKBV-alapkezelő az (1)-(4) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés során figyelembe veszi a fenntarthatósági kockázatokat.

(6) Ha az ÁÉKBV-alapkezelő a 2019/2088 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy 4. cikk (3) vagy (4) bekezdése alapján figyelembe veszi a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásait, akkor ezeket a főbb káros hatásokat az (1)-(4) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés során is figyelembe veszi."

11. § A 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott kockázatkezelési politika]

"a) tartalmazza azokat az eljárásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ÁÉKBV-alapkezelő képes legyen az általa kezelt valamennyi ÁÉKBV tekintetében felmérni az adott ÁÉKBV piaci, likviditási, fenntarthatósági és partnerkockázatnak való kitettségét, továbbá az ÁÉKBV kitettségét minden olyan egyéb kockázatnak, ideértve a működési kockázatokat is, amelyek az általa kezelt valamennyi ÁÉKBV tekintetében lényegesek lehetnek,"

12. § A 79/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 31. §-a a következő c) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

"c) a 2010/43/EU irányelvnek az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) esetében figyelembe veendő fenntarthatósági kockázatok és fenntarthatósági tényezők tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. április 21-i (EU) 2021/1270 bizottsági irányelvnek"

(való megfelelést szolgálja.)

6. A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

13. § A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. §-ában a "szakirányú közgazdasági" szövegrész helyébe a "közgazdasági, műszaki, informatikai, rendészeti, katasztrófavédelmi" szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2022. október 31-én lép hatályba.

15. § E rendelet 5. alcíme a 2010/43/EU irányelvnek az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) esetében figyelembe veendő fenntarthatósági kockázatok és fenntarthatósági tényezők tekintetében történő módosításáról szóló, 2021. április 21-i (EU) 2021/1270 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére