A TANÁCS 1030/2002/EK RENDELETE

a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról

(2002. június 13.)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 63. cikke 3. pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára (1)[1]

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),[2]

mivel:

(1) Az Amszterdami Szerződés célul tűzi ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség fokozatos létrehozását, és nem kizárólagos kezdeményezési jogot ruház a Bizottságra annak érdekében, hogy megtegyék az összehangolt bevándorlási politikára vonatkozó megfelelő intézkedéseket.

(2)[3] Az Amszterdami Szerződésnek a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó rendelkezései legcélszerűbb megvalósításáról szóló tanácsi és bizottsági cselekvési terv (3) 38. intézkedése c) pontjának ii. alpontja szabályozza a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumoknak és tartózkodási engedélyeknek a tagállamok által történő kiadása eljárásaival kapcsolatos szabályok kidolgozását.

(3) Az Európai Tanács 1999. október 15-16-i tamperei ülésén hangsúlyozta az ilyen összehangolt bevándorlási politika szükségességét, tekintetbe véve különösen a Szerződés harmadik országok állampolgárainak beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos rendelkezéseit.

(4)[4] A tartózkodási engedélyek egységes formátumáról szóló 97/11/IB tanácsi együttes fellépés (4) megerősíti, hogy szükség van a tagállamok által a harmadik országok állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedélyek formátumának összehangolására. Következésképpen helyénvaló az, hogy ezentúl a 97/11/IB együttes fellépést közösségi jogi aktus váltsa fel.

(5) Alapvető fontosságú, hogy a tartózkodási engedélyek egységes formátuma tartalmazza az összes szükséges információt és nagyon magas szintű műszaki szabványoknak feleljen meg, különösen a hamisítás és meghamisítás elleni védelem tekintetében. Ez hozzájárul az illegális bevándorlás és illegális tartózkodás megelőzéséhez és az ilyen jelenségek elleni küzdelemhez. A formátumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy az összes tagállam használhassa, és mindenki által felismerhető, összehangolt és szabad szemmel is látható biztonsági jellemzőkkel kell rendelkeznie.

(6) A tartózkodási engedélyek hamisítás és meghamisítás elleni védelmének javítása érdekében a tagállamok és a Bizottság rendszeres időközönként megvizsgálják, hogy a technikai fejlődéssel összhangban milyen változtatásokat kell végrehajtani az engedélyeken található biztonsági jellemzőkön, különös tekintettel az új biometriai jellemzők beépítésére és használatára.

(7)[5] Ez a rendelet csak azokat az előírásokat állapítja meg, amelyek nem titkosak. Ezeket az előírásokat a hamisítás és meghamisítás megelőzése érdekében olyanoknak is ki kell egészíteniük, amelyek titkosak maradnak, és amelyek nem tartalmaznak személyes adatokat vagy ilyen adatokra történő utalást. Az ilyen kiegészítő műszaki előírások elfogadásának hatáskörét a Bizottságra kell ruházni, amelynek segítséget nyújt a vízumok egységes formátumának megállapításáról szóló 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendelet (5) 6. cikke által létrehozott bizottság. Ebben a vonatkozásban biztosítani kell, hogy az 1997. december 17-i és 2001. június 8-i tanácsi határozatokon alapuló tartózkodási engedélyek tekintetében a folyamatosság bármiféle megszakadása elkerülhető legyen.

(8) Annak biztosítása érdekében, hogy az említett információkat ne hozzák a szükségesnél több személy tudomására, alapvető fontosságú az is, hogy minden egyes tagállam egyetlen szervet jelöljön ki az egységes formátumú tartózkodási engedélyek nyomtatására, miközben fenntartja e szerv szükség esetén történő lecserélésének lehetőségét. Biztonsági okokból minden egyes tagállamnak közölnie kell az illetékes szerv nevét a Bizottsággal és a többi tagállammal.

(9)[6] A tagállamoknak a Bizottsággal egyeztetve végre kell hajtaniuk azokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a személyes adatok kezelése megfeleljen a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) említett védelem szintjének.

(10)[7] Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása szabályainak megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatnak (2) megfelelően kell alkalmazni.

(11) Ez a rendelet nem érinti a tagállamok hatáskörét az államok és területi egységek, valamint azok hatóságai által kiállított útlevelek, illetve úti és személyazonossági okmányok elismerésére vonatkozóan.

(12) Dánia az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően e rendelet elfogadásában nem vesz részt, ezért e rendelet nem kötelezi, ez Dániára nem alkalmazható. Mivel e rendelet a jogalkotók szándéka szerint az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik része IV. címének rendelkezései alapján a schengeni vívmányok fejlesztésére irányul, Dánia a fenti jegyzőkönyv 5. cikkének megfelelően az e rendeletnek a Tanács általi elfogadását követő hat hónapos határidőn belül határoz arról, hogy ezt a rendeletet nemzeti jogába átülteti-e.

(13)[8] Az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság tekintetében ez a rendelet a schengeni vívmányok továbbfejlesztését jelenti az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazásának egyes szabályairól szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (3) 1. cikkének B. pontjában említett területhez tartozik.

(14) Az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt jegyzőkönyv 3. cikkének megfelelően az Egyesült Királyság 2001. július 3-án kelt levelében közölte, hogy ennek az irányelvnek az elfogadásában és alkalmazásában részt kíván venni.

(15) Az említett jegyzőkönyv 1. cikkével összhangban Írország nem vesz rész e rendelet elfogadásában. Következésképpen, és a fent említett jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül, e rendelet rendelkezései Írországra nem alkalmazhatók,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A tagállamok által harmadik országok állampolgárai számára kiadott tartózkodási engedélyeket egységes formátumban állítják ki, és elegendő helyet biztosítanak rajta a mellékletben megállapított adatok számára. Az egységes formátum öntapadó bélyeg vagy önálló okmány formájában használható. Az egységes formátum megfelelő mezőjében minden egyes tagállam olyan fontos kiegészítő információkat adhat meg, amelyek az engedély fajtájára és az érintett személy jogállására vonatkoznak, különös tekintettel az azzal kapcsolatos információkra, hogy az illető számára engedélyezett-e a munkavállalás.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) "tartózkodási engedély" az alábbiak kivételével a tagállam hatóságai által kiadott bármely engedély, amely lehetővé teszi, hogy egy harmadik ország állampolgára jogszerűen tartózkodjon a területén:

i. vízumok;

ii. tartózkodási engedély vagy menedékjog iránti kérelem elbírálása időtartamára kiadott engedélyek;

iii.[9] a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, az 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 21. cikkének rendelkezéseit nem alkalmazó tagállamok által, hat hónapot meg nem haladó időtartamú tartózkodásra kiadott engedélyek (4);

b) "harmadik ország állampolgára" bármely olyan személy, aki a Szerződés 17. cikkének (1) bekezdése értelmében nem uniós állampolgár.

2. cikk

(1) A 7. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően további műszaki előírásokat állapítanak meg a tartózkodási engedélyek egységes formátumára vonatkozóan:

a) további biztonsági elemek és követelmények, ideértve a hamisítás és meghamisítás elleni emelt szintű szabványokat;

b) az egységes tartózkodási engedély kitöltésével kapcsolatos technikai eljárások és szabályok;

c) az egységes tartózkodási engedély kitöltésével kapcsolatban betartandó egyéb szabályok.

(2) Az egységes tartózkodási engedély színei a 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás szerint megváltoztathatók.

3. cikk

A 2. cikkben említett előírások titkosak és nem kerülnek közzétételre. Ezek csak a tagállamok által kijelölt, a nyomtatásért felelős szervek, valamint a tagállamok vagy a Bizottság által megfelelően felhatalmazott személyek számára hozzáférhetőek.

Minden egyes tagállam egyetlen szervet jelöl ki, amely az egységes tartózkodási engedélyek nyomtatásáért felelős. Ennek a szervnek a nevét közli a Bizottsággal és a többi tagállammal. Ugyanazt a szervet két vagy több tagállam is kijelölheti. Minden egyes tagállam jogosult a kijelölt szervet lecserélni. Erről tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot.

4. cikk

Az adatvédelmi szabályok sérelme nélkül azok a személyek, akik számára tartózkodási engedélyt adtak ki, jogosultak ellenőrizni a tartózkodási engedélyen szereplő személyes adatokat, és adott esetben kijavíttathatják vagy töröltethetik azokat.

A tartózkodási engedélyek nem tartalmaznak géppel olvasható adatokat, kivéve ha a melléklet rendelkezik ezekről, illetve ezek a vonatkozó úti okmányban szerepelnek.

5. cikk

Ez a rendelet nem alkalmazható harmadik országok azon állampolgáraira, akik:

- uniós polgárok olyan családtagjai, akik gyakorolják a szabad mozgáshoz való jogukat,

- az Európai Szabadkereskedelmi Társulás olyan tagállamainak állampolgárai, amelyek részes felei az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak, valamint ezek olyan családtagjai, akik a megállapodással összhangban gyakorolják a szabad mozgáshoz való jogukat,

- olyan harmadik országok állampolgárai, akik mentesek a vízumkötelezettség alól, és akik jogosultak három hónapnál rövidebb ideig tartózkodni valamely tagállamban.

6. cikk

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 7. cikk (2) pontjában említett szabályozási eljárásnak megfelelően kell meghozni.

7. cikk

(1) A Bizottságot az 1683/95/EK rendelet 6. cikkének (2) bekezdésével létrehozott bizottság segíti.

(2) Amennyiben erre a bekezdésre hivatkoznak, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartamot két hónapban határozzák meg.

(3) A bizottság fogadja el saját eljárási szabályzatát.

8. cikk

Ez a rendelet nem érinti a tagállamok hatáskörét az államok, a területi egységek, valamint azok hatóságai által kiadott útlevelek, személyazonossági okmányok és úti okmányok elismerésére vonatkozóan.

9. cikk

A tagállamok az egységes formátumú tartózkodási engedélyeket legkésőbb a 2. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett további biztonsági elemek és követelmények elfogadása után egy évvel bevezetik.

Ettől az időponttól kezdődően az érintett tagállamokban e rendelet váltja fel a 97/11/IB együttes fellépést.

Harmadik ország állampolgárának öntapadó bélyeg formájú tartózkodási engedélyén a melléklet 14. pontjában előírt fénykép beillesztése legkésőbb öt évvel azt követően történik, hogy elfogadják az ezen intézkedés alkalmazására a 2. cikkben meghatározott műszaki előírásokat.

Az egységes formájú tartózkodási engedélyek bevezetése azonban nem érinti a már más tartózkodási engedély-formátumban kiadott engedélyek érvényességét, kivéve ha erről az érintett tagállam eltérően rendelkezik.

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően.

Kelt Luxembourgban, 2002. június 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. RAJOY BREY

MELLÉKLET

a) Leírás

A tartózkodási engedélyt lehetőség szerint vagy ID 2 formátumú öntapadó bélyeg, vagy ID 1 vagy ID 2 formátumú önálló okmány formájában állítják elő. Alapját a géppel olvasható vízumokról (9303. dokumentum, 2. rész) vagy géppel olvasható úti okmányokról (kártyákról) (9303. dokumentum, 3. rész) szóló ICAO dokumentumokban meghatározott leírások képezik. A következő adatokat tartalmazza:

1. Az okmány elnevezése (tartózkodási engedély) a kiadó tagállam nyelvén (nyelvein) (*).

2. Az okmány száma (különleges biztonsági jellemzőkkel ellátva és előtte azonosító betűvel).

3.1. Név: vezetéknév és utónév (utónevek), ebben a sorrendben (*).

4.2. Az "érvényességi idő" megadja az érvényesség lejáratának időpontját, vagy adott esetben a korlátlan érvényességet jelző szót.

5.3. A kiadás helye és az érvényesség kezdetének időpontja: a tartózkodási engedély kiadásának helye és érvényessége kezdetének időpontja (*).

6.4. Az engedély típusa: a tagállam által a harmadik ország állampolgára számára kiadott tartózkodási engedély konkrét típusa (*). Európai uniós polgár olyan családtagjának tartózkodási engedélye, aki még nem gyakorolta a szabad mozgáshoz való jogát, kötelezően tartalmazza a "családtag" bejegyzést.

7.5.-9. Megjegyzések: a tagállamok feltüntethetnek olyan, nemzeti használatra szolgáló adatokat és bejegyzéseket, amelyek a harmadik ország állampolgáraira vonatkozó saját rendelkezéseik értelmében szükségesek, ideértve a munkavállalási engedéllyel kapcsolatos megjegyzéseket (*).

8. Dátum/aláírás/engedély: a kiállító hatóság aláírása és bélyegzője, és/vagy a birtokos aláírása.

9. Itt szerepel a tagállam nemzeti emblémája a tartózkodási engedély megkülönböztetése és a nemzeti eredet biztosítása érdekében.

10. Géppel olvasható terület. A géppel olvasható terület megfelel az ICAO iránymutatásainak.

11. A géppel olvasható terület tartalmaz egy kizárólag az érintett tagállamot feltüntető nyomtatott szöveget. Ez a szöveg nem módosíthatja a géppel olvasható terület műszaki jellemzőit.

12. Öntapadó bélyeg használata esetén fémezett rejtett kép, amely tartalmazza a tagállam országkódját.

13. Optikailag változó jel (OVD = optically variable device) (kinegram vagy azzal egyenértékű jel), amely biztosítja, hogy az azonosítás minősége és a biztonság szintje legalább olyan legyen, mint a jelenlegi egységes formátumú vízumoknál használt jel esetében.

14. Ha a tartózkodási engedélyt önálló okmányként adják ki, erre a helyre azonosító fényképet illesztenek, és azt vagy a kártya anyagába való integrálással, vagy hegesztéses laminálás útján biztosítják, és mindkét esetben beépítik az optikailag változó jelet.

Ha a tartózkodási engedélyt öntapadó bélyeg formájában adják ki, ezen a helyen van a magas szintű biztonsági szabványoknak megfelelően készített fénykép.

15. Önálló okmány esetében a hátoldalon további kiegészítő információk céljára szolgáló rovatok vannak:

- születési hely és idő (*),

- állampolgárság (*),

- nem (*),

- megjegyzések (*).

Az engedély birtokosának címe is feltüntethető (*).

b) Szín és nyomtatási eljárás

A színt és a nyomtatási eljárást a tagállamok határozzák meg az e mellékletben megállapított egységes formátumnak és az e rendelet 2. cikkével összhangban meghatározott műszaki előírásoknak megfelelően.

(*) Amennyiben ez az információ nem latin betűket használó hivatalos nyelven jelenik meg, azokat át kell írni latin betűkkel.

c) Anyag

A személyes vagy egyéb adatokat tartalmazó tartózkodási engedélyekhez felhasznált papírnak meg kell felelnie az alábbi minimális követelményeknek:

- nem tartalmaz optikai színélénkítő anyagokat,

- duplex nyomásos vízjeleket tartalmaz,

- a vegyi úton történő törlési kísérletek ellen védő biztonsági reagenseket tartalmaz,

- színes (részben látható, részben UV fény alatt fluoreszkáló) szálakat tartalmaz,

- UV fény alatt fluoreszkáló lapkákat tartalmaz.

Az öntapadó bélyeg formájában kiadott tartózkodási engedélynél a vízjel nem szükséges.

Ha a személyes adatokat tartalmazó kártya teljes egészében műanyagból készül, általában nem lehetséges beépíteni a papírban használt hitelesítő jeleket. Az ilyen jelek hiányát ezért biztonsági nyomtatási technikák, OVD-k vagy az alábbi minimális biztonsági szabványokon túlmenő kiadási technikák alkalmazásával kell kompenzálni. A felhasznált anyagok alapvető biztonsági jellemzőit egységesen kell kialakítani.

d) Nyomtatási technikák

Az alábbi nyomtatási technikákat alkalmazzák:

- háttérnyomtatás: kéttónusú gilos,

fluoreszkáló szivárványszínezés,

UV fény alatt fluoreszkáló felülnyomás,

a hamisítás és meghamisítás ellen eredményes védelmet nyújtó motívumok, a papírkártyákon és a matricákon reagens festéket kell használni.

A kártya előoldala elrendezésének különböznie kell a kártya hátoldalának elrendezésétől.

- Űrlapnyomtatás:

integrált mikronyomtatással (kivéve ha már tartalmazza a háttérnyomtatás).

- Számozás:

nyomtatva (ahol lehet, speciális típusú számokkal vagy betűtípussal, valamint UV fény alatt fluoreszkáló festékkel), vagy kártyák esetében integrálva, ugyanazt a technikát használva, mint a személyes adatok esetében. Öntapadó bélyegek esetében a nyomtatott számozásnál kötelező az UV fény alatt fluoreszkáló festék és a speciális típusú számok használata.

Öntapadó bélyegek használata esetén ezenkívül még mélynyomást kell alkalmazni rejtett képeffektussal, mikroszöveggel és optikailag változó festékkel. A teljes egészében műanyagból készült kártyákon további, optikailag változó biztonsági jeleket is alkalmaznak, legalább egy optikailag változó festék vagy más, ezzel egyenértékű eljárás használatával. A biztonsági nyomtatás alapvető jellemzőit egységesen kell kialakítani.

e) Másolás elleni védelem

Az öntapadó bélyeg formájú tartózkodási engedélyeken és a kártya formájú tartózkodási engedélyek előoldalán olyan optikailag változó jelet (OVD) használnak, amely biztosítja, hogy az azonosítás minősége és a biztonság szintje legalább a jelenlegi egységes formátumú vízumokénak megfeleljen. Ezt az OVD-t beépítik a kártya szerkezetébe vagy a hegesztéses laminálásba, illetve OVD bevonatként alkalmazzák, vagy az öntapadó bélyegeken fémezett OVD-t használnak (mélynyomásos felülnyomással).

f) Kiállítási technikák

Annak biztosítása érdekében, hogy a tartózkodási engedély adatait megfelelően védjék a hamisítási és meghamisítási kísérletek ellen, a személyes adatokat, beleértve a fényképet és a birtokos aláírását is, és az egyéb lényeges adatokat a jövőben az okmány anyagába integrálják. A fénykép rögzítésének hagyományos módszereit többé nem lehet használni.

A következő kiállítási technikák használhatóak:

- lézernyomtatás,

- hőnyomtatás,

- tintasugaras nyomtatás,

- fotónyomtatás,

- lézergravírozás.

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatokat megfelelően védjék a megváltoztatási kísérletek ellen, lézernyomtatási, hőnyomtatási vagy fotónyomtatási technikák alkalmazása esetén kötelező a biztonsági OVD-vel ellátott hegesztéses laminálás. A kártya formájú tartózkodási engedélyeket is laminálni kell ilyen módon, ha kiállításuk tintasugaras nyomtatással történik. Mivel az úti okmányok többszörös hegesztéses laminálása nem oldható meg abban az esetben, ha a tartózkodási engedélyeket öntapadó bélyeg formájában ragasztják fel, a bélyegek egyetlen lehetséges kiállítási technikája a tintasugaras nyomtatás. A (teljesen vagy részben szintetikus anyagból készült) műanyag kártyák esetében lézergravírozást alkalmaznak.

g) A c), a d) és az e) pont tekintetében a tagállamoknak lehetőségük van további biztonsági elemeket bevezetni, amennyiben azok összhangban vannak az e téren már meghozott határozatokkal.

A műszaki követelmények és a biztonsági jellemzők megfelelnek a vízumok egységes formátumának megállapításáról szóló 1683/95/EK rendeletben meghatározott követelményeknek és leírásoknak.

A harmadik ország állampolgárainak kártya formájú tartózkodási engedélye

A harmadik ország állampolgárainak matrica formájú tartózkodási engedélye

Lábjegyzetek:

[1] (1) HL C 180., E, 2001.6.26., 304. o.

[2] (2) 2001. december 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] (3) HL C 19., 1999.1.23., 1. o.

[4] (4) HL L 7., 1997.1.10., 1. o.

[5] (5) HL L 164., 1995.7.14., 1. o. A legutóbb a 334/2002/EK rendelettel (HL L 53., 2002.2.23., 7. o.) módosított rendelet.

[6] (1) HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

[7] (2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[8] (3) HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

[9] (4) HL L 239., 2000.9.22., 19. o.

Tartalomjegyzék