10/2002. (III. 26.) KöM rendelet

a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet módosításáról

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"b) egy vagy több, nagyon mérgezőnek besorolt* anyag összkoncentrációja** (R 26-tal, R 27-tel, R 28-cal jellemezve) ≥ 0,1%,"[1]

(2) A Rendelet 1. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"c) egy vagy több, mérgezőnek besorolt anyag összkoncentrációja (R 23-mal, R 24-gyel, R 25-tel jellemezve) ≥ 3%,"

(3) A Rendelet 1. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"d) egy vagy több, ártalmasnak besorolt anyag összkoncentrációja (R 20-szal, R 21-gyel, R 22-vel jellemezve) ≥ 25%,"

2. §

A Rendelet 1. számú mellékletének A) pontjában levő Alaplistában
a) a "01 ásványok kutatásából, bányászatából, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezelésből származó hulladékok" főcsoporton belül
a"01 05 04víznyerő kutak fúrásának iszapja és hulladékai" szövegrész helyébe a
"01 05 04édesvíz diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok" szövegrész lép,
b) a "06 szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok" főcsoporton belül
ba)a"06 01 03*folsav (hidrogén-fluorid)" szövegrész helyébe a
"06 01 03*folysav (hidrogén-fluorid)" szövegrész lép,
bb)a"06 08 02klór-szilánokat tartalmazó hulladékok" szövegrész helyébe a
"06 08 02*veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladékok" szövegrész lép,
c) a "07 szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok" főcsoporton belül
a"07 02 16szilícium-vegyületeket tartalmazó hulladékok" szövegrész helyébe a
"07 02 16*veszélyes szerves szilícium-vegyületeket tartalmazó hulladékok" szövegrész lép,
d) a "10 termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok" főcsoporton belül
da)a"10 03alumínium olvadék elektrolíziséből származó hulladékok" szövegrész helyébe a
"10 03alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladékok" szövegrész lép,
db)a"10 03 09*másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak)" szövegrész helyébe a
"10 03 09*másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)" szövegrész lép,
dc)a"10 03 15*gyúlékony fölözékek, amelyek vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztenek" szövegrész helyébe a
"10 03 15*vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok" szövegrész lép,
dd)a"10 03 16gyúlékony fölözékek, amelyek különböznek a 10 03 15-től" szövegrész helyébe a
"10 03 16fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 03 15-től" szövegrész lép,
de)a"10 03 29*sósalak és fekete kohósalak (fémsalak) kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok" szövegrész helyébe a
"10 03 29*sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok" szövegrész lép,
df)a"10 03 30sósalak és fekete kohósalak (fémsalak) kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 29-től" szövegrész helyébe a
"10 03 30sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 29-től" szövegrész lép,
dg)a"10 05 10*kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztenek" szövegrész helyébe a
"10 05 10*vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok" szövegrész lép,
dh)a"10 05 11kohósalakok (fémsalakok) és gyúlékony fölözékek, amelyek különböznek a 10 05 10-től" szövegrész helyébe a
"10 05 11fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 05 10-től" szövegrész lép,
e) a "17 építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)" főcsoporton belül
a"17 06 05azbesztet tartalmazó építőanyagok" szövegrész helyébe a
"17 06 05*azbesztet tartalmazó építőanyagok" szövegrész lép,
f) a "19 kóddal jelölt hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok" főcsoporton belül
a"19 08 09*olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék"szövegrész helyébe a
"19 08 09olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék" szövegrész lép,
g) a "20 kóddal jelölt települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is" főcsoporton belül
a"20 01 26*étolaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től" szövegrész helyébe a
"20 01 26*olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től" szövegrész lép.

3. §

A Rendelet 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a kővetkező szöveg lép:

"(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz: a Bizottság 2000/532/EK határozata a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikke a) pontja szerinti hulladékjegyzékről szóló 94/3/EK határozat és a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése szerinti veszélyes hulladék listáról szóló 94/904/EK határozat felváltására, valamint az azt a hulladékjegyzék tekintetében módosító 2001/118EK és 2001/119/EK bizottsági és 2001/573/EK tanácsi határozatok."

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Turi-Kovács Béla s. k.,

környezetvédelmi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] * Az R. mondatok értelmezését a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet tartalmazza. A veszélyes anyagok minősítésére vonatkozó információk az ETTSZ-től szerezhetők be a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényben foglaltak szerint. ** Tömegszázalékban, gázok esetén térfogatszázalékban kifejezve.