147/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet

a Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról

A Kormány, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatának végrehajtása érdekében, a természetes személyek számára kiírt tanulmányi és kutatási ösztöndíjak adományozásának összehangolása, a közös információrendszer biztosítása, az érdekeltek tájékoztatása, a hatékony és a nemzeti felemelkedést szolgáló átfogó ösztöndíj-politika feltételeinek továbbfejlesztése céljából az alábbi rendeletet alkotja:

A Nemzetközi Ösztöndíj Fórum

1. §

(1) A kormányzati ösztöndíj-politika feltételeinek továbbfejlesztése céljából a Kormány Nemzetközi Ösztöndíj Fórumot (a továbbiakban: Fórum) működtet.

(2)[1] A Fórum tagja lehet - az oktatásért felelős miniszter felkérése alapján - minden olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amely alaptevékenysége körében nemzetközi tanulmányi és kutatási ösztöndíjak odaítélésével foglalkozik, vagy ilyen tevékenységben részt vesz.

(3)[2] A Fórum szervezetét és működését az oktatásért felelős miniszter határozza meg.

(4) A tagság megszűnik

a) a tag kilépésével, illetve

b)[3] a felkérésnek - az oktatásért felelős miniszter által történő - visszavonásával.

2. §

A Fórum tevékenységének célja

a) javaslat készítése az egyeztetett ösztöndíj stratégia kidolgozására,

b) a tagok által kezelt nemzetközi ösztöndíjprogramok nyilvántartása és összehangolása,

c) tapasztalatcsere biztosítása az ösztöndíjasok részére,

d) egységes, országos ösztöndíj információs rendszer kiépítése, valamint adatszolgáltatás a tagok részére.

A Magyar Ösztöndíj Bizottság

3. §[4]

A Magyar Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: MÖB) országos hatáskörrel ellátja a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjjal (a továbbiakban: MAEÖ), valamint az egyéb, a hatáskörébe utalt ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatokat.

(2) A MÖB különösen:

a)[5] ajánlásokat fogalmaz meg az oktatásért felelős miniszter számára a kialakítandó ösztöndíj-politikához,

b) meghatározza a pályázati feltételeket,

c) kialakítja az ösztöndíjak értékelési rendszerét,

d) testületi ülésen odaítéli a MAEÖ-t, illetve javaslatot tesz az egyéb ösztöndíjak adományozására, valamint

e) meghatározza az ösztöndíj-szerződések feltételeit.

4. §

(1)[6] A MÖB 10 tagból áll, elnökét a tagok választják maguk közül.

(2)[7] A MÖB-be két tagot delegál az oktatásért felelős miniszter, egy-egy tagot pedig a külpolitikáért felelős miniszter, a Felsőoktatási Tervezési Testület, a Magyar Rektori Konferencia, a Főiskolai Főigazgatói Konferencia, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája.

(3)[8] A MÖB tagjait az oktatásért felelős miniszter bízza meg hároméves időtartamra.

(4)[9] Az elnök, illetve a tag megbízatása megszűnik

a) a tagságról történő lemondással,

b)[10] a megbízásnak a visszavonásával,

c) az elnök, illetve a tag halálával, továbbá

d) a megbízási idő lejártával.

(5)[11] A MÖB ülésére tanácskozási joggal meghívja az 5. §-ban meghatározott kollégiumok képviselőit, az ülésre esetenként más személyek is meghívhatóak.

(6)[12] A MÖB ülésére az ösztöndíjat adományozó, illetőleg az ösztöndíjasokat fogadó országok képviselőit is meg lehet hívni.

5. §

(1)[13] A MÖB döntéseinek előkészítése céljából szakmai kollégiumok (a továbbiakban: kollégium) létrehozását kezdeményezheti az oktatásért felelős miniszternél.

(2)[14] A kollégiumok elnökeit és tagjait - hároméves időtartamra - a MÖB elnöke javaslatára az oktatásért felelős miniszter bízza meg.

(3)[15] A MÖB, valamint a kollégiumok ügyrendjét a MÖB határozza meg, és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá.

6. §

A MÖB az ülései közötti időszakban a sürgős döntést igénylő ügyek elbírálására tagjaiból háromtagú Intéző Bizottságot hozhat létre, melynek elnöke a MÖB elnöke. Az Intéző Bizottság a két ülés között végzett tevékenységéről a soron következő MÖB bizottsági ülésen köteles beszámolni.

A Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája

7. §

(1) A MÖB és a kollégiumok működési feltételeinek biztosítását, a Fórum működtetésével kapcsolatos titkársági feladatokat a MÖB Irodája (a továbbiakban: Iroda) látja el.

(2)[16] Az Iroda az oktatásért felelős miniszter által kijelölt szervezeti keretben működő, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

(3)[17]

(4)[18]

(5)[19] Az Iroda jogosult Magyarország címerének használatára.

(6)[20] A MÖB, a kollégiumok, az Iroda és a Fórum működtetésével kapcsolatos költségeket, továbbá a kezelt ösztöndíjakhoz kapcsolódó költségeket az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetében kell biztosítani.

(7)[21] Az Iroda feladata a Nemzetközi Ösztöndíj Almanach szerkesztése. Az Iroda alaptevékenységét az oktatásért felelős miniszter szabályozza.

8. §

(1) A MÁEÖ mellett adományozható további ösztöndíjak:

a) az államközi egyezmények alapján biztosított ösztöndíjak,

b) a külföldi magyar intézetekbe irányuló ösztöndíjak, valamint

c) a magyar állami - oktatási, tudományos, kutatási, kulturális és művészeti területre vonatkozó - külföldi ösztöndíjak, továbbá

d) az államközi egyezmények alapján külföldiek részére magyarországi felsőfokú tanulmányokra, kutatói tevékenységre, tudományos tanulmányútra vonatkozó ösztöndíjak.

(2)[22] Az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott ösztöndíjakat az oktatásért felelős miniszter adományozza a MÖB javaslatára. Az Iroda, az oktatási miniszter, illetve a MAEÖ esetén a MÖB döntésének megfelelően ellátja az ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatokat.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[23] E rendelet hatálybalépését követően az Eötvös József Ösztöndíj Közalapítvány a bírósági nyilvántartásból való törléséig folyósítja az általa megállapított ösztöndíjakat, de újabb ösztöndíjak odaítélésére az oktatásért felelős miniszter jogosult. A bírósági nyilvántartásból való törlést követően az Eötvös József Ösztöndíj Közalapítvány valamennyi feladatát - az oktatásért felelős miniszter döntési jogkörének meghagyásával - a MÖB, illetve az Iroda látja el.

(3)[24] A Magyar Művészeti Akadémia első alkalommal 2013. január 31-ig delegál tagot a Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 4. § (2) bekezdése alapján. Az ily módon delegált, és az oktatásért felelős miniszter által kinevezett tag megbízatása a már kinevezett tagok megbízatásával egyidejűleg szűnik meg.

(4)[25]

(5)[26]

(6)[27]

(7) E rendelet hatálybalépését követően, ahol jogszabály Eötvös József Ösztöndíj Közalapítványt említ, azon Magyar Ösztöndíj Bizottságot kell érteni.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[2] Módosította a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[3] Módosította a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[4] Megállapította a 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2002.11.15.

[5] Módosította a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[6] Megállapította a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[7] Megállapította a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[8] Módosította a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[9] Számozását módosította a 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2002.11.15.

[10] Módosította a 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.11.15.

[11] Számozását módosította a 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2002.11.15.

[12] Számozását módosította a 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2002.11.15.

[13] Módosította a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése b) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[14] Módosította a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[15] Módosította a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[16] Módosította a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 32. § b) pontja. Hatálytalan 2008.02.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.03.01.

[19] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 237. §-a. Hatályos 2014.09.05.

[20] Módosította a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése c) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[21] Módosította a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[22] Módosította a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[23] Módosította a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[24] Beiktatta a 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 949. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[26] Hatályon kívül helyezte a 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése . Hatálytalan 2002.11.15.

[27] Hatályon kívül helyezte a 228/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése . Hatálytalan 2002.11.15.

Tartalomjegyzék