407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 8. § (3) bekezdésében, valamint a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

a 3. § tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjalapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Bizottság tagjai:)

"c) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Magyar Művészeti Akadémia elnöke,"

(2) Az R1. 9. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A Bizottság elnöke a művészeti élet mértékadó képviselői köréből a Magyar Művészeti Akadémia elnöke javaslatára kér fel tagot vagy tagokat."

2. § (1) A Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 147/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A MÖB 10 tagból áll, elnökét a tagok választják maguk közül.

(2) A MÖB-be két tagot delegál az oktatásért felelős miniszter, egy-egy tagot pedig a külpolitikáért felelős miniszter, a Felsőoktatási Tervezési Testület, a Magyar Rektori Konferencia, a Főiskolai Főigazgatói Konferencia, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája."

(2) Az R2. 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Magyar Művészeti Akadémia első alkalommal 2013. január 31-ig delegál tagot a Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 4. § (2) bekezdése alapján. Az ily módon delegált, és az oktatásért felelős miniszter által kinevezett tag megbízatása a már kinevezett tagok megbízatásával egyidejűleg szűnik meg."

(3) Az R2.

a) 1. § (2) bekezdésében, 1. § (3) bekezdésében, 1. § (4) bekezdés b) pontjában, 3. § (2) bekezdés a) pontjában, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 7. § (7) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében és 9. § (2) bekezdésében az "oktatási miniszter" szövegrészek helyébe az "oktatásért felelős miniszter" szöveg,

b) 5. § (1) bekezdésében az "oktatási miniszternél" szövegrész helyébe az "oktatásért felelős miniszternél" szöveg,

c) 7. § (6) bekezdésében az "Oktatási Minisztérium" szövegrész helyébe az "oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

3. § (1) Az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az elnököt - az UNESCO általános tevékenysége és programjai figyelembevételével - a miniszter - a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnökével és a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) elnökével egyetértésben - kéri fel négyéves időtartamra."

(2) Az R3. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szakbizottságok elnökeit a miniszter - az MTA elnökével és az MMA elnökével egyetértésében - kéri fel négyéves időtartamra."

(3) Az R3. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 407/2012. (XII. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) megállapított 7. § (2) bekezdését és 12. § (4) bekezdését először a Korm. rendelet hatálybalépését követő új felkérések esetén kell alkalmazni."

4. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök