372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

a felsőoktatás területét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban felsőoktatási törvény) 153. §-ának (1) bekezdés 3., 5., 7., 8., 10., 11., 14., 15. és 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelembe véve a 129. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakat - a 13-15. § tekintetében a Magyar Rektori Konferencia, a 28. § tekintetében a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság egyetértésével - a következőket rendeli el:

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. §

(1) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VHR.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kollégium, valamint a diákotthon (a továbbiakban együtt: diákotthon) működésének minimális (kötelező) feltételeit e rendelet 2. számú melléklete határozza meg. "

(2) A VHR. 2. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A felsőoktatási intézmény maximális hallgatói létszáma meghatározásának szabályait e rendelet 4. számú melléklete állapítja meg. "

2. §

A VHR. 3. § (1)-(2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felsőoktatási intézmény - beleértve a szakközépiskolában megállapodás alapján történő indítást - az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképzés indításáról, a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott szakmai és vizsgakövetelmények alapján kidolgozott intézményi szakképzési program jóváhagyásáról a felsőoktatási törvény 27. §-a (6) bekezdése a) pontjában, 31. §-a (2) bekezdésének c) pontjában és a 32. §-a (l)-(2) bekezdésében meghatározott rendelkezései figyelembevételével dönt.

(2) A felsőfokú szakképzés indításának feltétele - beleértve a felsőoktatási törvény 32. § (4) bekezdése alapján a szakközépiskolával kötött megállapodás szerint szervezett felsőfokú szakképzést is -, hogy a felsőoktatási intézmény a felsőfokú szakképzésnek - a 6. számú mellékletben meghatározottak szerint - megfelelő képzési területen legalább alapképzést folytasson, rendelkezzen a szakmai és vizsgakövetelményeknek megfelelő, a szakképesítéséért felelős miniszter által ajánlott szakképzési program figyelembevételével készült szakképzési programmal, a szakmai és vizsgakövetelményekben előírt eszközjegyzékkel, valamint az elméleti ismeretek átadásához és a gyakorlati képzés oktatásához megfelelő szervezeti, tárgyi és személyi feltételekkel, továbbá a felsőoktatási intézmény az adott szakmacsoportban jogosult legyen felsőfokú szakképzést folytatni. "

3. §

(1) A VHR. 3. § (3) bekezdés felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A felsőfokú szakképzés indítására vonatkozó dokumentáció tartalmazza"

(2) A VHR. 3. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felsőfokú szakképzés indítására vonatkozó dokumentáció tartalmazza]

"g) a felsőoktatási intézményben a felsőfokú szakképzésért felelős szakmai vezető nevét, oktatói azonosítóját, munkakörét, továbbá amennyiben a képzést szakközépiskola indítja, a felsőfokú szakképzés szakközépiskolai szakmai irányítójának nevét, alkalmazotti azonosítóját, "

(3) A VHR. 3. § (3) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felsőfokú szakképzés indítására vonatkozó dokumentáció tartalmazza]

" m) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) szerint létrejött tanulói, hallgatói szerződésekre vonatkozó megállapodást. "

4. §

A VHR. 3. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A felsőfokú szakképzés a felsőoktatási intézmény képzési programjának részét képező szakképzési program szerint folyik, amelynek kötelező elemei: ]

" b) a felsőoktatási intézmény által indított azon alapképzési szakok megnevezése, amelyeken - a (2) bekezdés szerint meghatározottak szerinti szakirányú továbbtanulás esetén - kredit beszámítható, illetve krediteket feltétel nélkül be kell számítani, "

5. §

A VHR. 4. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Felsőfokú szakképzés szakközépiskolában - a felsőoktatási intézmény, a szakközépiskola fenntartója és a szakközépiskola között létrejött együttműködési megállapodás alapján - a szenátus által elfogadott szakképzési program szerint folytatható. A megállapodás tartalmazza: ]

"f) a felsőoktatási intézményben - a 3. § (4) bekezdés b) pontja szerint - az alapképzésben kreditértékként figyelembe vehető, illetve figyelembe vett ismeretköröket, "

6. §

A VHR. 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a felsőoktatási törvény 110. §-ának (1) bekezdése c) pontja szerinti eljárás során a vizsgálatot a szakképzési program szakmai és vizsgakövetelményeknek való megfelelése, a szakképzési program megvalósulása tekintetében is lefolytatja, beleértve a szakközépiskolával folytatott együttműködést, a szakképzésre vonatkozó követelményekre figyelemmel. "

7. §

(1) A VHR. 6. §-át megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:

"Az adattovábbítás eljárási kérdései a felsőoktatási információs rendszerben, a kötelezően használt nyomtatványok tartalmi és formai követelményei [az Ftv. 35. §-ának (11) bekezdéséhez]".

(2) A VHR. 6-9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A felsőoktatási információs rendszer (a továbbiakban: FIR) a felsőoktatási törvény 2. számú mellékletében meghatározott személyes adatokat, valamint e rendelet 7. számú mellékletében meghatározott adatokat tartalmazza.

(2) A FIR-be adatot közöl

a) a felsőoktatási intézménytörzs tekintetében a Hivatal;

b) az alkalmazotti személyi törzs tekintetében a felsőoktatási intézmény;

c) a hallgatói, doktorjelölti személyi törzs tekintetében a felsőoktatási intézmény;

d) a. 7. számú mellékletben meghatározott további adatok esetében az ugyanott meghatározott szerv, személy.

(3) A FIR-t elektronikus nyilvántartásban kell kezelni, melyet az Oktatási Hivatal működtet. Az elektronikus nyilvántartás kezeléséhez szükséges informatikai háttér biztosítását, valamint a FIR-rel kapcsolatos adatkezelés tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerinti, adatfeldolgozói feladatot az Oktatási Hivatal - az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság bevonásával - látja el. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság jogosult a feladatellátással összefüggésben felmerült, szükséges és igazolt költségeinek számla ellenében történő megtérítésére. Az igazolt költségtérítés kifizetéséről az Oktatási Hivatal gondoskodik.

(4) A FIR részére történő elektronikus adatközlés hitelesítése közigazgatási célra alkalmas elektronikus aláírással vagy a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer üzemeltetőjével kötött megállapodás alapján az Ügyfélkapu által biztosított rendszerben történhet.

(5) A felsőoktatási intézmény rektora, illetve a diákotthon vezetője kijelöli azt a személyt, aki a FIR kérdésében a Hivatallal tartja a kapcsolatot. A kijelölt kapcsolattartók adatait a Hivatal részére továbbítani kell, aki ezeket - a (4) bekezdés szerinti hitelesítés ellenőrzése érdekében - nyilvántartja.

7. § (1) A FIR működtetéséhez szükséges informatikai rendszert úgy kell megtervezni és működtetni, hogy

a) a FIR, illetve alrendszerei kapcsolódni tudjanak más információs rendszerekhez;

b) aFIR útján a felsőoktatási intézményekkel, a képzési rendszerükkel és oktatási tevékenységükkel összefüggő és a FIR-ben tárolt egyéb adatok, információk elektronikus formában hozzáférhetőek legyenek a felsőoktatási intézmények és fenntartóik, a felsőoktatás működésében érdekelt szervezetek, a felsőoktatás irányításában közreműködők, az oktatók, a hallgatók, a felsőoktatásba jelentkezők, a szakmai és érdek-képviseleti szervezetek valamint - személyes adatok esetén - az érintettek részére;

c) a FIR a Hivatal által meghatározott szakmai specifikáció szerint biztosítsa

ca) aFIR-rel kapcsolatos hatósági feladatok ellátásának lehetőségét;

cb) adiákigazolványok kiadásával kapcsolatos feladatok ellátásának lehetőségét;

cc) afelsőoktatási statisztikai adatközlési feladatok ellátásának lehetőségét.

(2) A FIR működésével összefüggésben, a Hivatal hatósági feladataihoz kapcsolódóan - saját szolgáltatásaival és a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer igénybevételével - biztosítani kell

a) afelsőoktatási intézmények számára azokat a követelmény-meghatározásokat (specifikációkat), amelyek alapján a felsőoktatási intézmények fel tudják készíteni az általuk üzemeltetett nyilvántartó rendszereket az adatszolgáltatásra;

b) a jelen rendeletben meghatározott adatok szolgáltatásához és az adatszolgáltatás hitelesítéséhez szükséges technikai feltételeket;

c) együttműködve a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerrel az e rendeletben meghatározott nyilatkozatok elektronikus kitöltéséhez és kinyomtatásához szükséges programokat;

d) a FIR létrejöttéhez, működéséhez szükséges in-fo-kommunikációs rendszerek, programok fejlesztését, üzemeltetését;

e) a FIR működésével kapcsolatos tájékoztatás megszervezését, tájékoztató kiadványok elkészítését és megjelentetését, telefonos és egyéb ügyfélszolgálat fenntartását;

f) a FIR működéséhez szükséges adatrögzítési feladatok ellátását;

g) a FIR-ben kezelt közérdekű, illetőleg közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságát, valamint - ügyfélszolgálatán és honlapján - a személyes adatokba való betekintést, az érintettek jogainak érvényesítését, a felsőoktatási intézmények és fenntartóik, a felsőoktatás működésében érdekelt szervezetek, a felsőoktatás irányításában közreműködők, az oktatók, a hallgatók, a felsőoktatásba jelentkezők, a szakmai és érdekképviseleti szervezetek, és egyéb jogosultak, valamint - személyes adatok esetén - az érintettek elektronikus és egyéb módon történő tájékoztatását.

8. § (1) A FIR működtetéséhez szükséges informatikai rendszer keretében biztosítani kell, hogy

a) a felsőoktatási intézmények eleget tehessenek az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény szerinti közzétételi kötelezettségeiknek;

b) a doktori fokozatot szerzett személy a doktori értekezését - kérésére és az adott felsőoktatási intézmény egyetértő nyilatkozatával - térítésmentesen az interneten nyilvánosságra hozza.

9. § (1) A hatályos működési engedéllyel rendelkező felsőoktatási intézmény, illetve diákotthon részére, legkésőbb a működési engedély hatálybalépésével egyidejűleg egyedi - e rendelet 8. számú mellékletében leírt módon képzett - intézményi azonosítót kell kiadni.

(2) A felsőoktatási intézmény, illetve a diákotthon okiratain, szerződésein, pályázatain, továbbá e rendeletben vagy más jogszabályban meghatározott esetben hivatalos iratain köteles feltüntetni az intézményi azonosítót. Az azonosító hiányában az irat érvénytelen.

(3) A felsőoktatási intézmény a 6. § (5) bekezdés szerinti meghatalmazásoknak a Hivatalhoz történő benyújtásával teljesíti a felsőoktatási törvény 35. §-ának (2) bekezdésében meghatározott bejelentkezési kötelezettségét. "

8. §

(1) A VHR. 12-13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A felsőoktatási intézmény a hallgatói jogviszony létrejöttétől számított tizenöt napon belül köteles bejelenteni a hallgató személyes adatait és a hallgatói jogviszony létrejöttének tényét a FIR felé.

(2) A felsőoktatási intézmény a hallgatónak a FIR-ben nyilvántartott személyes adataiban bekövetkezett változást a saját nyilvántartásában történt átvezetést követő tizenöt napon belül köteles bejelenteni.

(3) A hallgatói jogviszony megszűnésének tényét az intézmény vezetője a megszűnést követő tizenöt napon belül továbbítja a FIR felé. Amennyiben a hallgató újabb hallgatói jogviszonyt nem létesít, a felsőoktatási törvényben szabályozott határidővel a hallgató adatait törölni kell a FIR-ből.

(4) A felsőoktatási intézmény az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben foglalkoztatottakat (a továbbiakban: oktatók) a jogviszony létrejöttét követő tizenöt napon belül köteles a FIR-be bejelenteni.

(5) A felsőoktatási intézmény az oktatónak a FIR-ben nyilvántartott személyes adataiban bekövetkezett változást a saját nyilvántartásában történt átvezetést követő tizenöt napon belül köteles bejelenteni.

(6) Amennyiben az oktató foglalkoztatása megszűnik, a munkáltató a jogviszony megszűnését a megszűnést követő tizenöt napon belül jelenti a FIR felé. Amennyiben az oktató másik felsőoktatási intézménnyel jogviszonyt nem létesít, a rá vonatkozó adatokat a felsőoktatási törvényben szabályozott határidővel törölni kell a FIR-ből.

(7) A felsőoktatási intézmény a felsőfokú bizonyítványok, alap- és mesterképzési, valamint szakirányú továbbképzési oklevelek és doktori fokozatok adatait, legkésőbb azok kiadásától számított 30 napon belül megküldi a FIR részére.

13. § A felsőoktatási intézmény a kollégiumi tagsági jogviszonnyal rendelkező hallgatók adatairól, azok változásáról a jogviszony létrejötte, megszűnése, illetve e hallgatók adataiban bekövetkezett változásokat követő tizenöt napon belül tájékoztatást ad a FIR felé. "

(2) A VHR. 14. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) A Hivatal félévente - szeptember 30-ig, illetve február 28-ig - tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket a hallgatóik által igénybe vett államilag támogatott félévek számáról. Az ebben bekövetkezett változásról a FIR üzemeltetője a változást eredményező adatközlést követő 5 munkanapon belül tájékoztatja az érintett felsőoktatási intézményt. A felsőoktatási intézmény - szükség esetén - intézkedik a hallgató átsorolásáról.

(2) A felsőoktatási intézmény a felsőoktatási törvény 34. §-ának (6) bekezdése alapján működtetett pályakövetési rendszer statisztikai adatait az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott körben továbbítja a FIR felé. "

(3) A VHR. 14. §-a kiegészül a következő (3)-(6) bekezdéssel:

"(3) A felsőoktatási intézmények részére megküldött állandó diákigazolványok, ideiglenes diákigazolvány-nyomtatványok, valamint a 15/A. § (1) bekezdés c), g), o)-r) pont szerinti iratok formanyomtatványai a 7. számú mellékletben meghatározott adatait az előállító a felsőoktatási intézmény felé történő továbbítást követő 5 munkanapon belül bejelenti a Hivatal felé, amely a közölt adatokat nyilvántartásba veszi.

(4) A felsőoktatási intézmények a (3) bekezdésben meghatározott nyomtatványok átvételét, illetve az átvétel visszaigazolását követő 15 munkanapon belül bejelenti a 7. számú mellékletben meghatározott adatokat a Hivatal felé, amely a közölt adatokat nyilvántartásba veszi.

(5) A felsőoktatási intézmények a (3) bekezdésben meghatározott nyomtatványok felhasználásáról (kiállításáról, átadásáról, rontásáról, megsemmisítéséről) a felhasználást követő 15 munkanapon belül bejelenti a 7. számú mellékletben meghatározott adatokat a Hivatal felé, amely a közölt adatokat nyilvántartásba veszi. Az oklevél, oklevélmelléklet esetében az adatközlés a 12. § (7) bekezdés szerinti adatközléssel együttesen is teljesíthető.

(6) A felsőoktatási intézmény az elveszett, ellopott, megsemmisült oklevél, oklevélmelléklet, leckekönyv formanyomtatványokról a tudomására jutástól számított 15 munkanapon belül bejelenti a 7. számú mellékletben meghatározott adatokat a Hivatal felé, amely a közölt adatokat nyilvántartásba veszi. "

9. §

A VHR. 15. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Hivatal a Minisztérium hivatalos lapjában az elveszett vagy megsemmisült üres oklevél-nyomtatvány, oklevélmelléklet-nyomtatvány érvénytelenségéről szóló közlemény közzétételét kezdeményezi. "

10. §

A VHR. a 15. §-t követően a következő alcímmel és 15/A.-15/N. §-sal egészül ki:

"Kötelezően használt nyomtatványok

15/A. § (1) A felsőoktatási intézmények által kötelezően használt nyomtatványok:

a) törzslap;

b) doktorjelölti törzslap;

c) leckekönyv;

d) beiratkozási lap;

e) doktorjelölti regisztrációs lap;

f) adatbejelentő lap;

g) jogviszony igazolás;

i) záróvizsga-jegyzőkönyv;

j) doktori szigorlati jegyzőkönyv;

k) doktori védési jegyzőkönyv;

l) vizsgalap;

m) átadókönyvek

ma) az oklevél-, illetve bizonyítvány-átadókönyv;

mb) az oklevélmelléklet-, illetve bizonyítvány-kiegészítés átadókönyv;

mc) a leckekönyv-átadókönyv;

n) felsőoktatási törvény 84. § (5) bekezdése szerinti oktatói, kutatói, tanári nyilatkozat;

o) a felsőoktatási törvény 62. § (7) bekezdése szerinti igazolás;

p) az oklevél kiállításáról szóló igazolás;

q) oklevél;

r) oklevélmelléklet;

s) kreditigazolás;

t) a hallgatói adatkezelési nyilatkozat.

(2) Az (1) bekezdés d) és f) pontjában, valamint az m) pont alpontjaiban meghatározott formanyomtatványok összevonhatók.

(3) Az (1) bekezdés g), n)-t) pont szerinti formanyomtatványok magyar nyelvű szövegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

15/B. § (1) A törzslap a hallgató személyes és tanulmányi adatainak nyilvántartására szolgál.

(2) A törzslapon fel kell tüntetni a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját, címét, a hallgató nevét és hallgatói azonosítóját.

(3) A törzslap sorszámozásáról a felsőoktatási intézmény szabadon dönt azzal, hogy a törzslapok egyedi sorszámozását biztosítani kell.

(4) A törzslap minden lapján fel kell tüntetni a felsőoktatási intézmény nevét és intézményi azonosítóját, a hallgató nevét és hallgatói azonosítóját, a törzskönyvi számot és az oldalszámot. Az oldalszámozás egyesével növekvő számozás, a kiállítás sorrendjében. A törzslap első lapja a törzslap részét képező oldalak sorszámát és funkcióját összesítő felsorolás.

(5) Egy felsőoktatási intézményben ugyanarról a személyről hallgatói jogviszonya fennállása alatt egy törzslap vezethető. A hallgatói jogviszony megszűnése után, újabb jogviszony létesítésekor új törzslapot kell nyitni. A felsőoktatási intézmény folytathatja az eredeti törzslapot, amennyiben a hallgató jogviszonya egy éven belül szűnt meg.

(6) A törzslapon fel kell tüntetni - a teljes képzési időre kiterjedően - a hallgató tanulmányi értékelésének adatait, továbbá a hallgató számára jogokat és kötelezettségeket megállapító rendelkezések alapján hozott döntéseket és határozatokat.

(7) A törzslap részei:

a) a hallgató felsőoktatási törvény szerint nyilvántartandó személyes adatai, a hallgató részére kiadott leckekönyv-nyomtatvány sorszáma, a részére kiadott diákigazolvány-nyomtatvány sorszáma;

b) a hallgatói jogviszony létesítésével és a bejelentkezéssel, a hallgatói jogviszony szüneteltetésével, a vendéghallgatói, a további (párhuzamos) hallgatói jogviszonnyal, az átvétellel és a hallgatói jogviszony megszűnésével kapcsolatos adatok;

c) a hallgató képzéseinek adatai (szak megnevezése, finanszírozási forma, munkarend);

d) az államilag támogatott félévek nyilvántartása;

e) a kreditnyilvántartásra épülően a tanulmányi követelmények teljesítésének, a vizsgák, a szakmai gyakorlat, a szakdolgozat vagy diplomamunka, a végbizonyítvány adatai és a záróvizsga adatai;

f) a fegyelmi és kártérítési adatok;

g) a fogyatékossággal kapcsolatos adatok, feltüntetve a szakvéleményt kiállító szakértő, bizottság neve, címe, a szakvélemény kelte;

h) a hallgatói jogok és kötelezettségek tárgyában hozott határozatok;

i) a nyelvi követelményekre és azok teljesítésére vonatkozó adatok.

(8) A teljes egészében idegen nyelven vagy a nemzeti és etnikai kisebbség nyelvén folyó oktatásban a törzslapot magyar nyelven és az oktatás nyelvén is vezetni kell.

(9) A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett - a rendelkezésre álló iratok és adatok alapján - póttörzslapot kell kiállítani.

(10) Elektronikus ügyintézés esetén a törzslap részeit a következő rend szerint kell kinyomtatni és személyi iratgyűjtőben elhelyezni:

a) személyes adatok esetében a hallgatói jogviszony létrejöttekor és megszűnésekor;

b) hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó adatok esetében a hallgatói jogviszony megszűnésekor;

c) államilag támogatott félévek nyilvántartása részt a hallgatói jogviszony megszűnésekor;

d) tanulmányi követelmények teljesítése esetén a tanulmányi időszak lezárását követően;

e) fegyelmi és kártérítési adatok esetében a hallgatói jogviszony megszűnésekor;

f) fogyatékossági adatok esetében a hallgatói jogviszony megszűnésekor;

g) a hallgatói jogok és kötelezettségek alapján hozott határozatok esetében a hallgatói jogviszony megszűnésekor.

(11) A vendéghallgatói jogviszonyban a hallgatóról a fogadó felsőoktatási intézmény a törzslapot azzal az eltéréssel vezeti, hogy a törzslapon csak a következő adatokat kell feltüntetni:

a) a hallgató felsőoktatási törvény szerint nyilvántartandó személyes adatai, törzskönyvi száma;

b) a vendéghallgatói jogviszony létesítésével és a bejelentkezéssel, megszűnésével kapcsolatos adatok;

c) a hallgató hallgatói jogviszonyával érintett felsőoktatási intézmény neve, címe, intézményi azonosítója, ottani törzskönyvi száma;

d) a kreditnyilvántartásra épülően a tanulmányi követelmények teljesítésének, a vizsgák adatai;

e) fegyelmi és kártérítési adatok;

f) fogyatékossággal kapcsolatos adatok, feltüntetve a szakvéleményt kiállító szakértő, bizottság nevét, címét, a szakvélemény keltét;

g) a hallgatói jogok és kötelezettségek alapján hozott határozatok.

15/C. § (1) A felsőoktatási intézmény a doktorjelölti jogviszony létesítésekor a doktorjelöltről doktorjelölti törzslapot állít ki.

(2) A doktorjelölti törzslapon fel kell tüntetni a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját, címét, a hallgató nevét és hallgatói azonosítóját.

(3) A doktorjelölti törzslap sorszámozásáról a felsőoktatási intézmény szabadon dönt azzal, hogy a doktorjelölti törzslapok egyedi - a törzslapoktól is eltérő - sorszámozását biztosítani kell.

(4) A törzslap minden lapján fel kell tüntetni a felsőoktatási intézmény nevét és intézményi azonosítóját, a hallgató nevét és hallgatói azonosítóját, a törzskönyvi számot és az oldalszámot. Az oldalszámozás egyesével növekvő számozás, a kiállítás sorrendjében. A törzslap első lapja a törzslap részét képező oldalak sorszámát és funkcióját összesítő felsorolás.

(5) A felsőoktatási intézményben ugyanarról a személyről doktorjelölti jogviszonya fennállása alatt annyi doktori törzslapot kell vezetni, ahány doktori fokozat megszerzésére elfogadták jelentkezését.

(6) A doktorjelölti törzslapon fel kell tüntetni a doktori eljárás adatait, továbbá a doktorjelöltre jogokat és kötelezettségeket megállapító rendelkezések alapján hozott döntéseket és határozatokat.

(7) A doktorjelölti törzslap részei:

a) a doktorjelölt felsőoktatási törvény szerint nyilvántartandó személyes adatai;

b) a doktorjelölti jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos adatok;

c) a doktorjelölt doktori képzéseinek adatai (egyéni vagy szervezett képzés, ez utóbbi esetében: intézmény, program megnevezése, intézmény intézményi azonosítója, abszolutórium adatai, finanszírozási forma, munkarend);

d) a doktori fokozat megszerzésének feltételei teljesítésére vonatkozó adatok;

e) fegyelmi és kártérítési adatok;

f) fogyatékossággal kapcsolatos adatok, feltüntetve a szakvéleményt kiállító szakértő, bizottság nevét, címét, a szakvélemény keltét;

g) a doktorjelölti jogok és kötelezettségek tárgyában hozott határozatok.

(8) A teljes egészében idegen nyelven vagy a nemzeti és etnikai kisebbség nyelvén folyó eljárásban a törzslapot magyar nyelven és az eljárás nyelvén is vezetni kell.

(9) Elektronikus nyilvántartás esetén a doktorjelölti adatlap részeit a következő rend szerint kell kinyomtatni és személyi iratgyűjtőben elhelyezni:

a) személyes adatok esetében a doktorjelölti jogviszony létrejöttekor és megszűnésekor,

b) a többi rész esetében a doktorjelölti jogviszony megszűnésekor.

15/D. § (1) A felsőoktatási intézmény által alkalmazott leckekönyv lehet

a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött formanyomtatvány;

b) elektronikus okirat;

c) a felsőoktatási intézmény elektronikus ügyintézési rendszeréből kinyomtatott, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott rend szerint hitelesített és szét-választhatatlanul összetűzött okirat.

(2) A leckekönyv tartalmazza:

a) a hallgató személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely és idő, anyja születési neve);

b) a felsőoktatási intézmény nevét, székhelyét, intézményi azonosítóját,

c) a hallgatói jogviszony adatait, törzskönyvi számát;

d) a hallgató képzésének adatait,

e) a képzési időszaknak megfelelő bontásban a tanulmányok során felvett tantárgyakat, (tantervi egységeket), hozzárendelt kreditértékeket, értékelések adatait;

f) a végbizonyítvány (abszolutórium) igazolását;

g) a szakdolgozat vagy diplomamunka adatait, illetve teljesítésének igazolását;

h) a nyelvvizsga adatait;

i) a záróvizsga, illetve szakmai vizsga részeit, eredményét;

j) az oklevél, illetve bizonyítvány minősítését;

k) a hallgató tanulmányait befolyásoló határozatokat;

l) más felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányok igazolását;

m) korábbi tanulmányok alapján beszámított tanulmányok igazolását;

n) az okirat egyedi sorszámát.

(3) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetben

a) egy felsőoktatási intézményben ugyanarról a személyről a hallgatói jogviszonyának fennállása alatt - a különböző képzési szinten egyidejűleg folytatott tanulmányok kivételével - egy leckekönyvet kell vezetni;

b) a leckekönyvnek a hallgató személyes adatait tartalmazó részét a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon kell kitölteni, illetve hitelesíteni;

c) a felsőoktatási intézmény rektora vagy a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezető a leckekönyvben a hallgató felvételét és beiratkozását aláírásával igazolja.

d) a bejelentkezett hallgató tantárgyainak (tantervi egységeinek) adatait és felvételét, valamint az oktató, tanár nevét a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon kell bejegyezni a leckekönyvbe, a bejegyzés hitelességét a tanulmányi hivatal igazolja;

e) a tantárgy, tantervi egység követelményeinek teljesítését az oktató, tanár, illetve akadályoztatása esetén az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott más személy saját kezű aláírásával igazolja;

f) a tanulmányi időszak lezárását követően a hallgató által felvett és megszerzett kreditek számát, a kreditinde-xet, a tanulmányi átlagot a leckekönyvben fel kell tüntetni; az adatokat a felsőoktatási intézmény vezetője vagy a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezető igazolja;

g) javítást a leckekönyvben csak az végezhet, aki a javítandó bejegyzés megtételére jogosult; a javítást az arra jogosult személy aláírásával és keltezéssel köteles igazolni.

(4) A felsőoktatási intézmény az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti leckekönyvet az alábbi feltételek együttes fennállása esetén alkalmazhatja:

a) szóbeli számonkérés esetén a hallgató a számonkérés értékelésének megállapításakor, egyéb esetben az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott időpontban írásbeli (papír alapú) értesítést kap az eredményről;

b) a hallgató a tárgyfelvételről az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott időpontban írásbeli (papír alapú) vagy elektronikus levélértesítést kap az általa felvett tárgyakról;

c) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában szabályozott annak módja, hogy a hallgató a tanulmányi időszak lezárulta után legalább 14 napon belül kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben;

d) az intézmény szervezeti és működési szabályzatában szabályozott annak módja, hogy a hallgató a tárgyfelvételi időszak lezárulta után legalább 5 napon belül kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben;

e) a c)-d) pont szerinti kifogás kivizsgálásának és esetleges javításának módja a szervezeti és működési szabályzatban rendezett.

(5) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti leckekönyv alkalmazása esetén

a) a kinyomtatott okiratnak tartalmaznia kell a felsőoktatási intézményben a hallgató egyazon képzési szinten folytatott valamennyi tanulmányának adatát;

b) a tanulmányi időszak lezárását követően a hallgató által a felvett és megszerzett kreditek számát, a kreditinde-xet, a tanulmányi átlagot az elektronikus ügyintéző rendszerben rögzíteni kell;

c) a szervezeti és működési szabályzatban szabályozni kell az elektronikus ügyintéző rendszerhez való hozzáférésnek, a bejegyzések rögzítésének szabályait;

d) a hallgató félévente egy alkalommal jogosult ingyenesen kivonatot kapni a leckekönyvről.

(6) Ha a hallgató tanulmányait átvétellel más felsőoktatási intézményben folytatja, az elbocsátó felsőoktatási intézmény a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontját a leckekönyvbe bejegyzi és a leckekönyvet - a hallgatói jogviszony megszűnését követő tizenöt napon belül - hivatalból átteszi az átvevő felsőoktatási intézményhez.

(7) A tanulmányok folytatásától történő eltiltást, a felsőoktatási intézményből való kizárást vagy a tanulmányok sikertelen befejezését a tanulmányi és vizsgaszabályzat megfelelő rendelkezésére hivatkozva a leckekönyvbe be kell vezetni.

(8) A hallgató részére hallgatói jogviszonyának megszűnésekor - a (6) bekezdésben írt eset kivételével - a leckekönyvet ki kell adni. A leckekönyv betelése esetén a hallgató részére újabb leckekönyvet kell kiadni úgy, hogy azt az eredeti leckekönyvhöz szétválaszthatatlanul hozzá kell fűzni, és a leckekönyvekben a hozzájuk rögzített leckekönyvek sorszámát fel kell tüntetni.

(9) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti leckekönyv esetén a Hivatal által kibocsátott vagy a Hivatal által erre irányuló kérelem alapján jóváhagyott nyomtatványt lehet alkalmazni. Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti leckekönyv esetén a Hivatal által - erre irányuló kérelem és a tartalmi elemek alapján, hatósági eljárás keretében - jóváhagyott nyomtatási képet és formát kell alkalmazni.

(10) A vendéghallgatónak külön leckekönyvet kiadni nem lehet. Ez alól kivételt képeznek azok a külföldi felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók, akik számára - erre irányuló írásbeli kérelemre - vendéghallgatói leckekönyv adható ki, amely tartalmazza

a) a hallgató személyazonosító adatait;

b) a hallgatói jogviszony adatait, törzskönyvi számát;

c) a képzési időszaknak megfelelő bontásban a tanulmányok során felvett tantárgyakat (tantervi egységeket), hozzárendelt kreditértékeket, értékelési formák adatait;

d) a hallgató tanulmányait befolyásoló határozat hivatkozási számát.

15/E. § (1) A beiratkozási lap a beiratkozáskor a hallgatói jogviszony létesítésének igazolására szolgáló nyomtatvány.

(2) A beiratkozási lap tartalmazza:

a) a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, a hallgató aláírását, egyéb nyilvántartási alapadatokat;

b) szak, felsőfokú szakképzés, doktori iskola megnevezését, munkarendjét;

c) a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját;

d) a hallgató nyilatkozatát az intézményi tanulmányi tájékoztató átvételéről és megismeréséről.

(3) A beiratkozási lap mellékletei:

a) a felsőoktatási intézmény és hallgató között létrejött, a tanulmányok folytatásának feltételeire (is) vonatkozó képzési szerződés egy példánya, mely megfelel a külön jogszabályban meghatározott felnőttképzési szerződésnek;

b) a hallgatói adatkezelési nyilatkozat.

(4) Amennyiben a hallgató - jogviszonya fennállása idején - ugyanazon intézményben újabb szakot vesz fel, ennek tényét az eredeti beiratkozási lapon kell feltüntetni.

15/F. § (1) A doktorjelölti regisztrációs lap a doktorje-lölti jogviszony létesítésének igazolására szolgáló nyomtatvány.

(2) A doktorjelölti regisztrációs lap tartalmazza a hallgató nevét, hallgatói azonosító számát, a doktori téma címét, a témavezető nevét, a hallgató aláírását, a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját, egyéb nyilvántartási alapadatokat.

(3) A doktorjelölti regisztrációs lap része a doktorjelölt nyilatkozata az intézmény doktori fokozatszerzés feltételeiről és folyamatáról szóló tájékoztatója átvételéről és megismeréséről.

15/G. § (1) Az adatbejelentő lap szolgál a hallgató, doktorjelölt számára személyi adataiban bekövetkezett változások bejelentésére.

(2) Az adatbejelentő lap tartalmazza:

a) a hallgató, doktorjelölt nevét, azonosítóját;

b) a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját;

c) a bejelentett adatokat;

d) a hallgató, doktorjelölt aláírását.

(3) A felsőoktatási intézmény elektronikus ügyintézési rendszer alkalmazása esetén a hallgató, doktorjelölt aláírásától az értesítési adatok (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím) esetében eltekinthet.

15/H. § (1) A jogviszony-igazolás (a továbbiakban e § tekintetében: igazolás) tanúsítja a hallgató, a doktorjelölt, illetve a művészeti előkészítésben részt vevő ezen jogviszonyának fennállását vagy korábbi fennállását.

(2) Az igazolás kiállítható

a) a Hivatal által kibocsátott, nyomdai úton előállított nyomtatványon;

b) a felsőoktatási intézmény elektronikus ügyintéző rendszere által előállított nyomtatott formában.

(3) Az igazolás tartalmazza:

a) a felsőoktatási intézmény nevét, címét, intézményi azonosítóját;

b) a hallgató, doktorjelölt nevét, személyazonosító alapadatait, hallgatói azonosítóját (ennek hiányában törzskönyvi számát);

c) annak tényét, hogy a hallgató jogviszonya az igazoláson megjelölt tanulmányi félévben (oktatási időszakban) szünetel-e, és ha igen, milyen indok alapján;

d) annak tényét, hogy a hallgató mely szakon, illetve szakokon, milyen munkarend szerint, államilag támogatott vagy költségtérítéses formában folytat tanulmányokat;

e) a jogviszony kezdetét és várható végét;

f) az igazolás kiadásának célját;

g) a felsőoktatási intézmény illetékesének aláírását és bélyegzőlenyomatát.

(4) Az igazolást sorszámmal kell ellátni, amely

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti nyomtatvány esetében sorfolytonos számozású;

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti kiállítás esetén tartalmazza a felsőoktatási intézmény intézményi azonosítóját, egy nyolc számjegyű, évenként 1-el indított, egyesével növekvő sorszámot és a kiállítás évét.

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti alkalmazás esetén a sorszámozás rendjét a felsőoktatási intézmény a Hivatalnak bejelenti.

(6) A (2) bekezdés a) pontja szerinti nyomtatványokat úgy kell nyilvántartani, hogy a gyártás pillanatától kezdve a kiadásukig folyamatosan nyomon követhető legyen fellelhetőségük és sorsuk; továbbá megsemmisítésüket jegyzőkönyvezni kell.

(7) Az igazoláson - amennyiben a jogviszony nem szűnik meg félév közben - az első félév esetén a szeptember 1. és január 31. közötti, a második félév esetén a február 1. és augusztus 31. közötti időszakot kell feltüntetni.

(8) A kiállított igazolásokat nyilván kell tartani.

15/I. § (1) A záróvizsga jegyzőkönyv - hallgatónként - a záróvizsga jegyzőkönyvezését szolgáló nyomtatvány. A záróvizsga jegyzőkönyv tartalmazza a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, a záróvizsga időpontját, részeinek megnevezését, értékelését, a záróvizsga bizottság tagjainak nevét, aláírását, a szakdolgozat vagy diplomamunka címét, a szakdolgozat vagy diplomamunka megvédésének időpontját, a szakdolgozat vagy diplomamunka témavezetőjének és külső bírálójának nevét. A záróvizsga jegyzőkönyvet a hallgató törzslapjához kell csatolni.

(2) A doktori szigorlati jegyzőkönyv tartalmazza a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját, a doktorjelölt nevét, hallgatói azonosítóját, egyetemi végzettségét, a témavezető nevét, oktatói azonosítóját, a megszerzendő fokozat tudományágát, a szigorlaton elhangzott kérdéseket és a válaszok minősítését, a szigorlat minősítését, a szigorlati bizottság elnökének és tagjainak nevét, oktatói azonosítóját és aláírását.

(3) A doktori védési jegyzőkönyv tartalmazza a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját, a doktorjelölt nevét, hallgatói azonosítóját, egyetemi végzettségét, a megszerzendő fokozat tudományágát, az értekezés, alkotás címét, a témavezető nevét, oktatói azonosítóját, a nyilvános vita időpontját, helyét és nyelvét, a bíráló bizottság elnökének és tagjainak nevét, oktatói azonosítóját, aláírását, a hivatalos bírálók véleményét, a nyilvános vitában feltett kérdések és az elhangzott felszólalások lényegét, a vitában részt vevők nevét, a bírálóbizottság véleményét és értékelését.

(4) A vizsgalap tartalmazza a tantárgy (tantervi egység) megnevezését, a vizsga időpontját, a vizsgáztató oktató nevét, oktatói azonosítóját és aláírását, a vizsgán részt vevő hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, a vizsga értékelését. Nem vizsga keretében szerzett érdemjegyekről is vizsgalap állítandó ki.

15/J. § (1) Az oklevél-, bizonyítvány-átadókönyv az oklevél, bizonyítvány átadásának igazolására szolgáló nyomtatvány, amely tartalmazza:

a) a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, törzskönyvi számát;

b) a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját;

c) az átadott oklevél, bizonyítvány kiállítására szolgáló nyomtatvány sorszámát;

d) az átvétel időpontját, az átvevő nevét, lakcímét és aláírását.

(2) Az oklevélmelléklet-, bizonyítvány-kiegészítés átadókönyv az oklevélmelléklet, bizonyítvány-kiegészítés átadásának igazolására szolgáló nyomtatvány, amely tartalmazza:

a) a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, törzskönyvi számát;

b) a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját;

c) az átadott oklevélmelléklet, bizonyítvány-kiegészítés kiállítására szolgáló nyomtatvány sorszámát;

d) az átvétel időpontját, az átvevő nevét, lakcímét és aláírását.

(3) A leckekönyv-átadókönyv a leckekönyv átadásának igazolására szolgáló nyomtatvány, amely tartalmazza:

a) a hallgató nevét, hallgatói azonosítóját, törzskönyvi számát;

b) a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját;

c) az átadott leckekönyv kiállítására szolgáló nyomtatvány sorszámát;

d) az átvétel időpontját, az átvevő nevét, lakcímét és aláírását.

15/K. § A felsőoktatási törvény 62. § (7) bekezdése szerinti igazolást és az oklevél kiállításáról szóló igazolást a Hivatal által kibocsátott, nyomdai úton előállított formanyomtatványon kell kiadni, mely egy A4 méretű lapból áll, amelyen a Magyar Köztársaság címere nyomdai úton feltüntetésre került.

15/L. § (1) Az oklevél-formanyomtatvány a Hivatal által kibocsátott nyomtatvány, mely

a) két (az egyik a magyar nyelvű a másik az idegen nyelvű változat kiállítására szolgáló) A4 méretű lapból áll, melyeken a Magyar Köztársaság címere nyomdai úton feltüntetésre került, vagy

b) egy A3 méretű lapból áll, melyen a Magyar Köztársaság címere nyomdai úton feltüntetésre került.

(2) Az oklevél-formanyomtatványt a felsőoktatási intézmények dossziéban kötelesek kiadni.

15/M. § (1) Az oklevélmelléklet a képesítések és a szak-mai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2241/2004/EK határozata (2004. december 15.) szerinti okirat.

(2) Az oklevélmelléklet formanyomtatványa A4 méretű, mindkét oldalon nyomtatható lapokból és egységes, lefűzésre alkalmas dossziéból áll. A formanyomtatvány kibocsátói feladatait a Hivatal látja el.

(3) Az oklevélmelléklet magyar nyelvű formaszövegét a 10. számú melléklet tartalmazza azzal, hogy a magyar felsőoktatási rendszerre vonatkozó adatokat tartalmazó részt évente egy alkalommal a Hivatal határozza meg.

15/N. § (1) A kreditigazolás a hallgató által teljesített tanulmányi követelményekről kiadott igazolás, mely tartalmazza a tantárgy (tantervi követelmény) tematikájának olyan leírását, mely lehetővé teszi a felsőoktatási törvény 58. §-ának (7) bekezdése szerinti döntéshozatalt.

(2) A hallgatói adatkezelési nyilatkozat a nem kötelezően kezelt adatok kezeléséhez való hozzájárulásra szolgál. "

11. §

A VHR. 18. § (5) bekezdés b) pontja a következő bg) alponttal egészül ki:

[Beszéd- és más fogyatékos (különösen súlyos beszédhiba, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) hallgató esetében: [... ]

b) a diszlexiás - diszgráfiás hallgató]

"bg) ha fogyatékossága miatt nem képes az államilag elismert "C" típusú nyelvvizsga szóbeli és írásbeli követelményeinek teljesítésére, felmentést kaphat a nyelvvizsga letétele alól, "

12. §

A VHR. 19. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakvélemény kiadására

a) amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányai során is fennállt, és erre tekintettel tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott szakértői és rehabilitációs bizottság,

b) amennyiben a fogyatékosságot később állapították meg, az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet

jogosult. "

13. §

A VHR. 23. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az intézmény az általa ajánlott tantervben - a szakirányú továbbképzések kivételével - az egyes félévek kre-ditértéke - figyelembe véve az intézmény által meghatározott képzési időszakot - legfeljebb három kredittel térhet el felfelé vagy lefelé a harminc kredittől. Szakirányú továbbképzés esetében az intézmény az általa ajánlott tantervben a szakdolgozat tíznél nem nagyobb kreditértéké-nek levonása után az egyes félévekre jutó átlagos kreditér-téktől legfeljebb tíz százalékkal térhet el. "

14. §

(1) A VHR. 24. § (5) bekezdés a következő o)-r) ponttal egészül ki:

[A kreditrendszerű képzésben szabályozni kell]

" o) a felsőoktatási törvény 44/A. §-a szerinti részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés meghirdetésének és az arra történő felvétel szabályait,

p) a továbbtanulást vagy áthallgatást megelőző előzetes kreditátviteli eljárás szabályait,

q) a felsőfokú szakképzés során elsajátított ismeretek kötelező beszámításának, az o) pont szerinti képzés során elsajátított ismeretek, valamint a korábbi munkatapasztalatok beszámításának módját. "

(2) A VHR. 24. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A kreditrendszerű képzés keretében a hallgató részképzése során az intézmény részéről tett előzetes nyilatkozat a hallgatói teljesítmény elismeréséről utólagosan nem vonható vissza. Az előzetes nyilatkozathoz szükséges a felsőoktatási törvény 58. §-a (7) bekezdése szerinti bizottság döntése.

(7) A felsőoktatási intézmény kérelemre köteles az előzetes kreditátviteli eljárást lefolytatni. Az előzetes kreditátviteli eljárás során a kérelmező által teljesített, valamint a kérelem benyújtásakor folyamatban levő félév végéig várhatóan teljesítendő tanulmányi követelmények (a teljesítés feltételéhez kötött) kreditelismeréséről és egyben a felvételi feltételekben szereplő kreditek (teljesítés feltételéhez kötött) meglétéről hoz döntést a kreditátviteli bizottság. A felsőoktatás intézmény a kreditátviteli bizottság által elismert krediteket a tanulmányok tényleges megkezdésekor újabb kérelem nélkül elismertnek tekinti. "

15. §

A VHR. 25. § (1) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok kreditekben mért teljesítéséről az intézmény a felsőoktatási törvény 57. §-ának (5) bekezdése alapján nyilvántartást vezet, melynek során a felsőoktatási törvény 2. számú melléklete I/B rész 1. bb) pontja alapján a következő adatokat tartja nyilván: "

16. §

(1) A VHR. 36. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A 2006. január 1-jén államilag elismert felsőoktatási intézmények esetében a 4. számú melléklet előírásaitól eltérően a 2005. október 15-i állapotot rögzítő statisztikai adatszolgáltatásban szereplő hallgatói létszám a maximális hallgatói létszám. Ezt a létszámot a 4. számú melléklet előírásai szerint legkésőbb 2008. március 31-ig az intézmény kérelme alapján felül kell vizsgálni. A maximális hallgatói létszámot az eljárás megindításakor ténylegesen meglévő feltételek és adatok alapján kell meghatározni. "

(2) A VHR. 36. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 36. § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az e rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében foglalt előírásokat a rendelet hatálybalépésekor működő intézményekre 2010. december 31. után kell alkalmazni.

(9) A rendelet hatálybalépésekor működő gyakorló közoktatási intézmények esetében a 3. számú mellékletben meghatározott feltételeket az intézmény maximális hallgatói létszámának megállapításkor vizsgálni kell. "

17. §

A VHR. a következő 37. §-sal egészül ki:

"37. § (1) Az 1993. évi LXXX. törvény alapján indított egyetemi szintű képzés, főiskolai szintű képzés, szakirányú továbbképzés esetén e rendelet hatálybalépésekor használt okleveleket kell alkalmazni.

(2) A felsőoktatási intézmény a 15/B. § (10) bekezdés, a 15/C. § (8) bekezdés, 15/D. § (14) bekezdés, 15/H. § (3) bekezdés szerinti eljárást 2015. július 15-ét követően akkor alkalmazhatja, ha az általa alkalmazott elektronikus ügyintézési rendszer rendelkezik a Hivatal által kiadott megfelelőségi igazolással. "

18. §

A VHR. 2. számú mellékletének "Személyi feltételek tekintetében biztosítandó" című felsorolása helyébe az alábbi szövegrész lép:

"- diákotthon vezető,

- pedagógiai szakképzettséggel rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatárs,

- 24 órás ügyelet,

- 24 órás portaszolgálat, ami kiváltható beléptető rendszerrel,

- a fűtés üzemeltetése. "

19. §

(1) A VHR. 3. számú mellékletének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A gyakorló közoktatási intézményként való működésének feltételei: "

(2) A VHR. 3. számú melléklete kiegészül a következő rendelkezéssel:

"Közoktatási intézmény részbeni gyakorló intézményként való működésekor a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 33. §-ának (1) bekezdése a)-c) pontja szerinti intézménynek - a felsőoktatási intézmény pedagógusképzési feladatainak megfelelő -, a közoktatási törvény 8. §-ának (1) bekezdése szerinti nevelési szakaszok, illetve a kollégium feladatai vizsgálandók. "

(3) A VHR. 4. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.

(4) A VHR. 6. számú melléklete helyébe a 2. számú melléklet lép.

(5) A VHR. 7. számú melléklete helyébe a 3. számú melléklet lép.

(6) A VHR. 10. számú melléklete helyébe a 4. számú melléklet lép.

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

20. §

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TJR.) 3. §-ának (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

[Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatónak minősül az államilag finanszírozott képzésre felvett, és]

" f) 2006. március 1-je előtt felsőfokú szakképzés keretében tanulmányokat kezdett hallgató a felsőfokú szakképzés képzési idejét kettővel meghaladó számú félévig. "

21. §

A TJR. 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A képzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól mentesül - a bejelentkezett hallgatókról szakonként, képzési áganként, képzési területenként vagy az intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott egyéb tanulmányi osztályozás szerint - az összesített kre-ditindex alapján képzett rangsor szerint a képzési hozzájárulás fizetésére kötelezett hallgatók tizenöt százaléka. "

22. §

A TJR. 26. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatási és kulturális miniszter ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente tíz vagy tizenkét hónapra szól. "

23. §

A TJR. a következő 26/A. §-sal egészül ki:

"26/A. § (1) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatási és kulturális miniszter tíz hónapra szóló ösztöndíjat adományozhat.

(2) A miniszteri ösztöndíj havi összege megfelel a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói normatíva 15%-ának.

(3) A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázatot az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt szervezet bonyolítja le.

(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) az ösztöndíj célját,

b) az ösztöndíjra jogosultak körét;

c) azösztöndíjasnak az ösztöndíjjal összefüggésben álló jogait, illetve az őt terhelő kötelezettségeket;

d) a döntésre jogosultat;

e) a pályázat lebonyolítóját, illetve a szerződéskötésre jogosultat;

f) az ösztöndíjas adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségeit;

g) a pályázati határidők (benyújtás, elbírálás, értesítés) megnevezését és ezek idejét, helyét;

h) hiánypótlási lehetőséget.

(5) Az ösztöndíj kifizetésére a 26. §-ban foglaltakat kell alkalmazni. "

Záró rendelkezések

24. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-7. §-a, 8. §-ának (1)-(2) bekezdése, 9-11. §-a, 13. §-a, 15-19. §-a, 25. §-a, 29. §-a, 32. §-ának a)-g) pontja 2008. február 1-jén, 32. §-ának j) pontja 2007. december 31-én, 12. §-a, 20-23. §-a, 26. §-ának (2) bekezdése, 28. §-a 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3) A VHR. - e rendelet 2-5. §-ával módosított - 3. § (3)-(4) bekezdését, 4. § (1) bekezdés f) pontját az e rendelet hatálybalépését követően indított felsőfokú szakképzések, illetve megkötött együttműködési megállapodások tekintetében kell alkalmazni. A felsőoktatási intézmény az e rendelet hatálybalépésekor már folytatott felsőfokú szakképzése tekintetében 2008. április 30-ig köteles módosítani szakképzési programját, együttműködési megállapodását.

(4) A VHR. - e rendelet 10. §-ával megállapított 15/A-15/N. §-ait a rendelet hatálybalépést követően hallgatói jogviszonyt létesített személyek esetében kötelező alkalmazni.

(5) E rendelet 2008. május 1-jén hatályát veszti.

25. §

A VHR.

a) 5. §-a (1) bekezdésében, 10. §-ának (3) bekezdésében, 30. §-ának (12) bekezdésében "a regisztrációs központ" szövegrész helyébe "a Hivatal" szövegrész;

b) 5. §-a (1) bekezdésében "a regisztrációs központtól" szövegrész helyébe "az Oktatási Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal) " szövegrész;

c) 10. §-ának (2) bekezdésében "az Országos Felsőoktatási Információs Központ" szövegrész helyébe "a Hivatal" szövegrész;

d) 21. §-ában "Az Országos Felsőoktatási Információs Központ" szövegrész helyébe "A FIR" szövegrész,

e) 27. §-ának (1) bekezdésében, a 28. §-ának (3) bekezdése első mondatában, 28. §-ának (5) bekezdésében, 30. §-ának (1) bekezdésében, 33. §-ának (l)-(2) bekezdésében, 34. §-ának (2)-(3) bekezdésében "az oktatási miniszter" szövegrész helyébe "a miniszter" szövegrész;

f) 27. §-ának (2) bekezdésében "az oktatási miniszternek" szövegrész helyébe "a miniszternek" szövegrész;

g) 28. §-ának (3) bekezdése második mondatában "Az oktatási miniszter" szövegrész helyébe "A miniszter" szövegrész;

h) 28. §-ának (5) bekezdésében, 30. §-ának (10) bekezdésében "az Oktatási Minisztérium" szövegrész helyébe "a Minisztérium" szövegrész;

i) 30. §-ának (12) bekezdésében "Az Oktatási Minisztérium" szövegrész helyébe "A Minisztérium" szövegrész;

j) 28. §-ának (7) bekezdésében "az Oktatási Minisztériumnak" szövegrész helyébe "a Minisztériumnak" szövegrész lép.

26. §

(1) A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BR.)

a) 6. §-ának (2) bekezdésében, 10. §-ának (1) bekezdésében "az oktatási miniszter" szövegrész helyébe "az oktatási és kulturális miniszter" szövegrész;

b) 10. §-ának (3) bekezdése b) pontjában, 11. §-ának (2) bekezdésében, 11. §-ának (4)-(5) bekezdésében a "Magyar Akkreditációs Bizottság" szövegrész helyébe a "Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság" szövegrész lép;

c) 1. számú mellékletének harmadik oszlopa a műszaki képzési területen, a bio-, környezet- és vegyészmérnöki képzési ágban, a vegyészmérnöki alapképzési szakot követően kiegészül a "molekuláris bionika" szövegrésszel;

d) 1. számú mellékletének informatika képzési terület, informatikai képzési ág sor helyére a következő rendelkezés lép:

[Képzési terület][Képzési ág][Alapképzési szakok][Szakhoz rendelt kreditek száma]
"informatikainformatikaigazdaságinformatikus210
mérnökinformatikus210
programtervező informatikus180"

e) 1. számú mellékletének harmadik oszlopában, a művészeti képzési területen, film- és videóművészet képzési ágban a "televíziós műsorvezető, műsorrendező" szövegrész helyébe a "televíziós műsorkészítő" szövegrész lép;

f) 2. számú mellékletének, a teljes alapképzési szak beszámításával induló mesterképzési szakok felsorolását tartalmazó oszlopában, a művészeti képzési területen, a filmés videóművészet képzési ágban a "televíziós műsorvezető, műsorrendező művész" szövegrész helyébe a "televíziós műsorkészítő művész" szövegrész lép;

g) 3. számú melléklete az "ógörögtanár" szövegrész alatt kiegészül a "hollandtanár" szövegrésszel,

(2) A TJR.

a) 10. § (4) bekezdésében a "havonta" szövegrész helyébe a "havonta vagy egyszeri alkalommal" szövegrész,

b) 33. § (3) bekezdésében a "képzés helyén bejelentett lakcímmel rendelkező" szövegrész helyébe a "képzés helyén bejelentett lakóhellyel rendelkező" szövegrész lép.

27. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OHR.) 1. számú melléklete helyébe az 5. számú melléklet lép.

28. §

(1) A doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről szóló 33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DOR.) 10. § (9) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

"A felsőoktatási intézmény a doktori tanács által odaítélt doktori fokozatról a doktori törzslapon rögzített határozat alapján a tudományterületet, azon belül tudományágat, illetve művészeti ágat is megjelölő oklevelet állít ki és teljesíti adatközlés kötelezettségét a felsőoktatási információs rendszer felé. "

(2) A DOR. kiegészül a következő 10/A. §-sal:

"10/A. § A doktori fokozatszerzési eljárás a doktori tanács döntésével zárul, a doktori fokozat odaítélését a doktori tanács - doktorjelölti törzslapon is rögzített - határozatban mondja ki. "

29. §

A Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet 4. § (2) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A pályázónak a pályázathoz mellékelni kell: ]

" d) a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet szerinti jogviszony-igazolást"

30. §

(1) A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FR.) 3. §-a (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A felsőoktatási intézmények adatokat szolgáltatnak a Felsőoktatási felvételi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) összeállításához, továbbá a felvételi kérelemhez kapcsolódó eljáráshoz és ennek keretében a központi nyilvántartás létrehozásához az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) számára. "

(2) Az FR. 3. § (4) és (5) bekezdésében, a 12. § (2) bekezdésben, a 13. § (1) bekezdésében, a 29. § (1) bekezdésben "Az OFIK" szövegrész helyébe "A Hivatal" szövegrész lép.

(3) Az FR. 3. § (7) bekezdésében, a 6. § (2) bekezdés a) pontjában, a 8. § (3) bekezdés e) pontjában, a 11. §-ban, a 12. § (1) és (5) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében, a 29. § (3) bekezdésben, a 30. § (1) bekezdésben, a 38. § (2) bekezdésben, a 42. § (2) bekezdésben, a 45. § (8) bekezdésben "az OFIK" szövegrész helyébe "a Hivatal" szövegrész lép.

(4) Az FR. 8. §-a (3) bekezdés h) pontjában, a 9. § (5) bekezdésében, a 45. § (11) bekezdésben "az OFIK-ot" szövegrész helyébe "a Hivatalt" szövegrész lép.

(5) Az FR. 12. § (3) bekezdésében, a 45. § (7) bekezdésében "az OFIK-hoz" szövegrész helyébe "a Hivatalhoz" szövegrész lép.

(6) Az FR. 39. § (2) bekezdésében, a 43. § (2) bekezdésében "az OFIK-nak" szövegrész helyébe "a Hivatalnak" szövegrész lép.

(7) Az FR. 7. § (2) bekezdésében a "regisztrációs központ" elnevezés helyére a "Hivatal" elnevezés kerül.

(8) Az FR. 1. számú mellékletének I. pontja kiegészül az "Agrár képzési terület: állatorvos" szövegrésszel.

31. §

(1) A diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DGR.) 6. § (1) bekezdésében "az adatkezelő" szövegrész helyébe "az Oktatási Hivatal" szövegrész lép.

(2) A DGR. 6. § (2) bekezdésében "Az adatkezelő" szövegrész helyébe "Az Oktatási Hivatal" szövegrész lép.

(3) A DGR. 13. § (1) bekezdésében az "Országos Felsőoktatási Információs Központhoz" szövegrész helyébe az "Oktatási Hivatalhoz" szövegrész lép.

32. §

Hatályát veszti:

a) a BR. 15. §-ának (3)-(4) bekezdése;

b) a Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 147/2002. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdése;

c) a VHR. 10. §-ának (1) bekezdése, 11. §-a, 19. §-ának (3) bekezdése, 35. §-ának (3) bekezdése, 36. §-ának (2) bekezdése;

d) a VHR. 1. számú melléklet "Személyi feltételként biztosítani kell" rész b) pontjában és "Tárgyi, infrastrukturális feltételként biztosítani kell" rész a) pontjának második francia bekezdésében a "felvehető" szó;

e) az OHR. 13. § (6) bekezdése és 2. számú melléklete;

f) a DOR 12. § (2)-(5) bekezdése;

g) a TJR 26. §-a (2) bekezdésének a) pontja;

h) az FR. 9. § (4) bekezdése;

i) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 233/2007. (IX. 4.) Korm rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 372/2007. (XII. 23.) Korm, rendelethez

"4. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási intézmény maximális hallgatói létszámának meghatározása

1.A maximális hallgatói létszámot a felsőoktatási intézmény feladat-ellátási helyeiként, a teljes idejű, a részidős képzés és a távoktatás tekintetében elkülönítve, továbbá

- a felsőfokú szakképzés tekintetében szakmacsoportonként,

- az alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés tekintetében képzési területenként,

- a doktori képzés tekintetében tudományterületenként kell megállapítani.

2. Feladat-ellátási helyek azok a települések, amelyeken a felsőoktatási intézmény képzést folytat. Feladat-ellátási helynek tekintendő továbbá az az ingatlan (ingatlancsoport), melyben a felsőoktatási intézmény oly módon folytat képzést, hogy az ugyanazon a településen levő más feladat-ellátási helyet az adott képzés során legfeljebb 10%-os mértékben veszik igénybe.

3. A maximális hallgatói létszám az államilag támogatott és költségtérítéses képzésekre együttesen vonatkozik.

4. A maximális hallgatói létszámot a felsőoktatási intézmény kérelme alapján kell meghatározni. A kérelemben a felsőoktatási intézmény a maximális hallgatói létszámot az egyes képzésekre felvenni tervezett létszám (a továbbiakban: évfolyamlétszám) és a képzési idő alapján számítja ki.

5. Az Oktatási Hivatal elutasítja a kérelemben megjelölt létszám megállapítását, amennyiben

a) a felsőoktatási intézmény által a kérelemben az adott képzési területen, szakmacsoportban oktató alkalmazottak számát és a megtartandó órák számát figyelembe véve nem teljesíthető a felsőoktatási törvény 84. §-ában előírt követelmény azzal, hogy amennyiben ugyanaz a személy több képzési helyen (településen) is részt vesz az oktatásban, akkor óraszámát - a közalkalmazotti kinevezésében, illetve munkaszerződésében munkavégzés helyeként megjelölt települést kivéve - másfélszeres számban kell figyelembe venni;

b) a hallgatók számára ingyenesen és szabadon, egyidejűleg igénybe vehető, hálózati kapcsolattal ellátott számítógépek száma nem éri el a maximális hallgatói létszám táblázatban meghatározott arányát;

c) a hallgatók számára ingyenesen rendelkezésre álló könyvtári infrastruktúra, illetve szolgáltatás keretében a könyvtári olvasóhelyek száma nem éri el a maximális hallgatói létszám táblázatban meghatározott arányát;

d) a rendelkezésre álló oktatásirányítási létszám (különösen tanulmányi adminisztráció, életpálya és tanulmányi tanácsadás) nem éri el a maximális hallgatói létszám 0, 2%-át;

e) a feladatok ellátásához szükséges, az oktatói létszámhoz igazodó egyéb technikai személyzet nem biztosított;

f) a felsőoktatási intézmény nem rendelkezik a képzés lebonyolításához szükséges teremkapacitással, melynek megállapítása során

fa) a felsőoktatási intézmény által - a befogadóképesség és az intézmény minőségi elvei alapján -megállapított csoportlétszámot, a felsőoktatási intézmény által meghatározott évfolyamlétszámot és óraszámot kell figyelembe venni,

fb) két tanóra megtartásához százperces időszakot kell figyelembe venni,

fc) a képzésekhez egy tantermet hetente legfeljebb 60 órás időtartamra - amennyiben a felsőoktatási intézményben a heti pihenőnapon is sor kerülhet képzésre további 12 órás időtartamban - lehet figyelembe venni,

fd) a foglalkozások teremszükségletét a következő kategóriákba kell besorolni: laborgyakorlat (max. 5 főig), laborgyakorlat (max. 15 főig), laborgyakorlat (max. 25 főig), számítógépes gyakorlat (max. 15 főig), számítógépes gyakorlat (max. 25 főig), számítógépes gyakorlat (max. 50 főig), gyakorlat (max. 15. főig), gyakorlat (max. 25 főig), gyakorlat (max. 50 főig), előadás (max. 50 főig), előadás (max. 100 főig), előadás (max. 150 főig), előadás (max. 200 főig), előadás (max. 300 főig), előadás (max. 400 főig), előadás (max. 600 főig), külső helyszíni gyakorlat,

fe) a termeket a következő kategóriákba kell besorolni: labor (max. 5 főig), labor (max. 15 főig), labor (max. 25 főig), számítógépes labor (max. 15 főig), számítógépes labor (max. 25 főig), számítógépes labor (max. 50 főig), tanterem (max. 15. főig), tanterem (max. 25 főig), tanterem (max. 50 főig), tanterem (max. 100 főig), tanterem (max. 150 főig), tanterem (max. 200 főig), tanterem (max. 300 főig), tanterem (max. 400 főig), tanterem (max. 600 főig), külső helyszíni gyakorlat,

ff) csak a használatba-vételi engedéllyel rendelkező és legalább 8 éven keresztül az intézmény kezelésében (használatában, tulajdonában) levő épületek vehetők figyelembe;

g) a felsőoktatási intézmény - az egyes képzésekhez igénybe veendő - tantermei (a szakmai vagy terepgyakorlatokat kivéve) irreális utazási távolságra vannak;

h) a felsőoktatási intézmény által benyújtott kérelem szerint az egyes képzéseken nem teljesül a felsőoktatási törvény 33. §-a szerinti előírás;

i) a felsőoktatási intézmény által benyújtott kérelem szerint az egyes képzéseken nem teljesül a felsőoktatási törvény 147. §-ának 3/A., 26/A. pontja szerinti előírás;

j) a képzési terület (a művészeti és művészetközvetítési képzési terület kivételével), a tudományterület (a művészetek tudományterület kivételével), a szakmacsoport évfolyamlétszáma nem éri el a húszat;

k) a felsőoktatási intézmény nem tudja szerződéssel, vagy legalább 3 év tapasztalatával igazolni, hogy képes a féléves szakmai gyakorlatok biztosítására;

l) a felsőoktatási intézmény nem tudja igazolni, hogy a csoportbontásokra (párhuzamos tanórákra) valóban lehetőséget biztosít;

m) a felsőoktatási intézmény nem tudja igazolni, hogy biztosított a tanulmányi és életpálya, valamint az egészségügyi tanácsadás;

n) a felsőoktatási intézmény nem tudja igazolni, hogy biztosított a hallgatók legalább heti 2 óra időtartamú ingyenes sportolásának lehetősége;

o) a felsőoktatási intézmény nem tudja igazolni, hogy legfeljebb 3 éven belül a kialakított tanulótereken az elérhető hálózati végpontok (vezeték nélküli kapcsolódási lehetőségek) száma eléri a maximális hallgatói létszám táblázat szerinti arányának kétszeresét.

6. Közös képzés esetében a hallgatókat minden intézményben teljes mértékben figyelembe kell venni, azonban a tanórák közül csak az adott intézmény által oktatott tanórákat kell megfelelő számban biztosítani.

Képzési terület5. b) pont szerinti arány5. c) pont szerinti arány
agrár (kivéve állatorvosi)5%2%
állatorvosi képzés5%2%
bölcsészettudományi3%4%
társadalomtudományi3%4%
informatika10%2%
jogi- és igazgatási3%4%
nemzetvédelmi és katonai5%2%
gazdaságtudományok5%4%
műszaki5%2%
orvos- és egészségtudományi10%2%
pedagógusképzés5%4%
sporttudomány5%2%
természettudomány10%2%
művészet5%2%
művészetközvetítés5%2%

2. számú melléklet a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

" 6. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A felsőfokú szakképzésnek megfelelő képzési területek az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti szakmacsoportok esetében

SzakmacsoportKépzési terület
egészségügyorvos- és egészségtudomány
szociális szolgáltatásoktársadalomtudomány
oktatás (oktatás, pedagógia)pedagógusképzés
művészet, közművelődés, kommunikáció (zene-, tánc-, képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, színházművészet, sajtó, közművelődés)művészet
művészetközvetítés
társadalomtudomány
gépészet (gépgyártás, gépszerelés, gépkezelés, bányászat, kohászat, finommechanika, anyagvizsgálat, automatika, hegesztés, felületkezelés, minőségbiztosítás)műszaki
elektrotechnika-elektronika (elektrotechnika, elektronika, távközléstechnika)műszaki informatika
informatika (szoftver)informatika
SzakmacsoportKépzési terület
vegyipar (vegyipar, laborvizsgálatok)műszaki természettudományok
építészet (építészet, építőipar, építőanyag-ipar)műszaki
könnyűipar (ruha-, textil-, bőr-, szőrme-, cipőipar)műszaki
faiparműszaki
nyomdaiparműszaki
közlekedésműszaki
környezetvédelem-vízgazdálkodásműszaki
közgazdasággazdaságtudományok
ügyvitelbölcsészettudomány, gazdaságtudományok, jogi és igazgatási
kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, menedzselés, nem gazdasági ügyintézés, szervezés)gazdaságtudományok
vendéglátás -idegenforgalom (vendéglátás, idegenforgalom, turizmus)gazdaságtudományok
egyéb szolgáltatások (személyi, biztonsági, polgári védelmi, rendészeti szolgáltatások, honvédelem, tűzvédelem, munkavédelem, kis- és kézművesipar)nemzetvédelmi és katonai
mezőgazdaság (növénytermesztés, kertészet,
állattenyésztés, erdészet, vadászat, halászat, térképészet)
agrár
élelmiszeriparagrár

A felsőfokú szakképzésnek megfelelő képzési területek az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítések/elágazások esetében

SzakképesítésKépzési terület
adóigazgatási szakügyintézőgazdaságtudományok
agrárkereskedelmi menedzserasszisztensagrár, gazdaságtudományok
általános rendszergazdainformatika, műszaki
audiovizuális szakasszisztenstársadalomtudomány, művészet,
művészetközvetítés, műszaki, informatika
banki szakügyintézőgazdaságtudományok
SzakképesítésKépzési terület
baromfitenyésztő és
baromfitermék-előállító
technológus
agrár
bortechnológusagrár
csecsemő- és gyermeknevelőgondozópedagógusképzés, társadalomtudomány
élelmiszeripari menedzseragrár, gazdaságtudományok
energetikai mérnökasszisztensműszaki, gazdaságtudományok
építettkörnyezetmérnök-asszis ztensműszaki
értékpapírpiaci szakügyintézőgazdaságtudományok
Európai Uniós üzleti szakügyintézőgazdaságtudományok, társadalomtudomány
faipari terméktervezőműszaki
faipari termelésszervezőműszaki
farmakológus szakasszisztenstermészettudomány
felületvédelmi technológustermészettudomány, műszaki
gazdálkodási menedzserasszisztensgazdaságtudomány
gazdasági idegen nyelvű levelezőbölcsészettudomány
gépipari mérnökasszisztensműszaki
gyakorlati oktatópedagógusképzés
gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozóagrár, természettudomány
hálózati informatikusműszaki, informatika
hulladékgazdálkodási technológusagrár, műszaki
idegenforgalmi szakmenedzsergazdaságtudományok
idegennyelvi kommunikátorbölcsészettudomány, társadalomtudomány
ifjúságsegítőpedagógusképzés, társadalomtudomány
informatikai statisztikus és gazdasági tervezőinformatika, gazdaságtudományok
intézményi kommunikátorbölcsészettudomány, társadalomtudomány
jogi asszisztensjogi- és igazgatási
képi diagnosztikai és intervenciós asszisztensorvos- és egészségtudományi
képzési szakasszisztenspedagógusképzés, társadalomtudomány
kereskedelmi szakmenedzsergazdaságtudományok
kis- és középvállalkozási menedzsergazdaságtudományok
kohómérnök asszisztensműszaki
költségvetés-gazdálkodási szakügyintézőgazdaságtudományok
könnyűipari mérnökasszisztensműszaki
külgazdasági üzletkötőgazdaságtudományok
SzakképesítésKépzési terület
logisztikai műszaki menedzserasszisztensműszaki, gazdaságtudományok
mechatronikai mérnökasszisztensműszaki, gazdaságtudományok
médiatechnológus asszisztenstársadalomtudomány, művészet,
művészetközvetítés, műszaki, informatika
ménesgazdaagrár
mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztensagrár, műszaki
mezőgazdasági menedzserasszisztensagrár, gazdaságtudományok
mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztensagrár, műszaki
minden más felsőfokú szakképzésaz Oktatási Hivatal döntése szerint
moderátorbölcsészettudomány, társadalomtudomány
műszaki informatikai mérnökasszisztensműszaki
nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintézőgazdaságtudományok, műszaki
növénytermesztő és növényvédő technológusagrár
orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológusorvos- és egészségtudományi
ökológiai gazdálkodóagrár
pénzügyi szakügyintézőgazdaságtudományok
projektmenedzser-asszisztensgazdaságtudományok
reklámszervező szakmenedzsergazdaságtudományok
sajtótechnikusbölcsészettudomány, társadalomtudomány
sertéstenyésztő és
sertéstermék-előállító
technológus
agrár
sportkommunikátorbölcsészettudomány, társadalomtudomány
számviteli szakügyintézőgazdaságtudományok
telekommunikációs asszisztensinformatika, műszaki
televízióműsor gyártó szakasszisztenstársadalomtudomány, művészet, művészetközvetítés, műszaki
terméktervező műszaki menedzserasszisztensműszaki
titkárságvezetőgazdaságtudományok,
bölcsészettudomány,
társadalomtudomány
üzletviteli szakmenedzsergazdaságtudományok
vadgazdálkodási technológusagrár
vegyész mérnökasszisztensműszaki, természettudomány
vegyipari gépészmérnök-asszisztensműszaki, természettudomány
SzakképesítésKépzési terület
vegyipari méréstechnológustermészettudomány, műszaki
vendéglátó szakmenedzsergazdaságtudományok
villamosmérnök-asszisztensműszaki
web-programozóinformatika, műszaki

3. számú melléklet a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

" 7. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A felsőoktatási információs rendszerben a felsőoktatási törvény 2. számú mellékletében meghatározott adatokon túl tárolt adatok

I. Hozzájárulás esetén tárolt adatok

1. 1. a hallgató telefonszáma, e-mail címe;

1. 2. adatközlő a felsőoktatási információs rendszer felé: felsőoktatási intézmény;

2. 1. oktató, kutató, tanár telefonszáma, e-mail címe;

2. 2. adatközlő a felsőoktatási információs rendszer felé: felsőoktatási intézmény;

II. Kötelező adatszolgáltatás alapján tárolt adatok

1. 1. a felsőoktatási intézmény számára átadott oklevél, oklevélmelléklet, leckekönyv és jogviszony-igazolás, formanyomtatványok gyártási azonosítói, ezek felhasználási módja (felhasznált, rontott, érvénytelenített);

1. 2. adatközlő a felsőoktatási információs rendszer felé: előállító, illetve a felsőoktatási intézmény;

III. Az intézménytörzs keretében tárolt adatok

A. Felsőoktatási intézmények:

1. az alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok:

a) az intézmény hivatalos neve (magyarul és idegen nyelven), rövidített neve, székhelyének címe, intézményi azonosítója, internet címe, gazdálkodási rendje, gazdasági tanács működtetésének ténye, fenntartójának típusa, statisztikai számjele (a Magyar Állam kivételével);

b) a felsőoktatási intézmény jogelődjeinek intézmény azonosítója, megnevezése, a jogutódlás típusa;

c) alaptevékenység; kiegészítő tevékenység; alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok;

d) azok a képzési területek, tudományterületek, művészeti ágak, képzési szintek, ahol képzést folytat(hat) a székhelyen, illetve telephelyen;

e) azok a képzési területek, tudományterületek, művészeti ágak, képzési szintek, ahol képzést folytat(hat) a székhelyen kívül (a székhely megjelölésével);

f) felsőfokú szakképzés szakmacsoportjai, ahol az intézmény képzést folytathat;

g) ellátott közoktatási feladatok (a közoktatási intézmény OM azonosítója, megnevezése, típusa, gyakorlóintézményi jellege);

h) közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, más feladatok (megnevezés, típus, engedélyezés, gyakorlóintézményi jelleg);

i) szakképzési, felnőttképzési, pedagógus továbbképzési tevékenység (megnevezés, engedélyezés, azonosító), felnőttképzési azonosító és felnőttképzési akkreditációs azonosító;

j) vállalkozási tevékenységek (megnevezés, besorolás, tevékenység kezdete és vége);

k) székhely; telephelyek és székhelyen kívüli képzési helyek települése, szakirányú továbbképzés helyszíne(i);

l) kutatási alaptevékenység tudományterületei és fajtái, és annak helyszínei;

m) szervezeti tagolás elvei, az intézmény szervezeti tagolása;

n) használt ingatlanvagyon (az ingatlan címe, helyrajzi szám, a rendelkezés módja és mértéke);

o) az alapító okiratban foglalt maximális hallgatói létszám;

2. további intézményi adatok

a) a kollégium hivatalos neve, rövidített neve, székhelyének címe, szakkollégiumi jellege, férőhelyeinek száma komfortfokozat szerint, felsőoktatási tevékenységben való részvételére, a felsőfokú tanulmányokra való felkészítésben való részvételre vonatkozó adatok;

b) képzéssel kapcsolatos együttműködési megállapodásokról az együttműködő szervezet típusa, hivatalos neve, azonosítója, székhelyének címe, megállapodás célja, kelte, kezdete és tervezett vége;

c) a működési engedélyben engedélyezett képzési helyek és képzési területek, tudományterületek, szakmacsoportok;

d) a működési engedélyben engedélyezett maximális hallgatói létszám;

3. az intézmény által bejelentett képzések (felsőfokú szakképzések, alapszakok, mesterszakok, doktori iskolák, szakirányú továbbképzések, egyetemi és főiskolai szintű szakok) adatai:

a) megnevezés;

b) esetleges szakirányok, specializációk;

c) doktori képzés tudományága, művészeti ága, kutatási területe;

d) megszerezhető végzettség(ek) és szakképzettség(ek), illetve szakképesítések, címek;

e) a képzés folytatásához szükséges határozat adatai;

f) meghirdetés kezdő tanéve;

g) meghirdetés utolsó tanéve;

h) kapcsolódó képzési együttműködések;

i) a képzés helye;

j) a képzés közös képzés keretében történő megvalósítására vonatkozó adatok, az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója;

k) a képzés végén az oklevelet (bizonyítványt) kiállító intézmény adatai;

4. a közhasznúsági nyilvántartás keretében kezelt adatok:

a) közhasznúsági fokozat;

b) a közhasznúsági fokozat megszerzésének, módosításának és törlésének időpontja;

5. a nyilvántartott adatok bejelentésének időpontja, tudomásul vevő intézkedés száma;

6. az intézmény működésével kapcsolatos határozatok

B. A diákotthonokról:

1. az alapító okiratban szereplő és ahhoz kapcsolódó adatok:

a) az intézmény hivatalos neve, rövidített neve, székhelye, OM azonosítója, internetcíme, gazdálkodási rendje, telephelyeinek száma;

b) fenntartó(k) típusa, statisztikai számjele (a Magyar Állam kivételével);

c) az intézmény jogelődjeinek OM azonosítója, megnevezése;

d) a diákotthon szakkollégiumi jellege, férőhelyeinek száma komfortfokozat szerint, felsőoktatási tevékenységben való részvételre, a felsőfokú tanulmányokra való felkészítésben való részvételre vonatkozó adatok;

e) ingatlanvagyon (az ingatlan címe, helyrajzi megjelölése, birtokolt terület és annak aránya az összterületben, a rendelkezés módja);

f) a felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodásokról az érintett felsőoktatási intézmény azonosítója, az együttműködés célja, keretei, kezdete és vége, az együttműködési megállapodás kelte.

C. Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményekkel kapcsolatban kötelezően nyilvántartandó adatok:

1. Az intézményről

a) az intézmény hivatalos neve;

b) az intézmény székhelye, postacíme;

c) a Magyarországon működtetni kívánt intézmény megnevezése;

d) a magyarországi működési forma;

e) a külföldi működési engedélyre, illetve az akkreditá-cióra vonatkozó adatok;

f) a felsőoktatási intézményt külföldön felsőoktatási intézménnyé minősítő jogszabály azonosító száma/egyéb megjelölése;

2. Az intézmény által folytatott képzésekről

a) a képzés megnevezése (honos nyelven/magyar nyelven);

b) a képzés szintje, szintjének ISCED besorolása;

c) a képzési idő (tanulmányi félévekben);

d) a képzés elvégzését követően megszerezhető végzettség;

e) a képzés elvégzését követően megszerezhető szakképzettség;

f) az egyenértékűnek tekintett magyarországi végzettség/szakképzettség.

IV. A felsőfokú képzésekről

1. A képzés

a) megnevezése;

b) szintje és annak ISCED szerinti besorolása, esetleges típusa;

c) besorolása képzési terület, képzési ág vagy tudományterület vagy szakmacsoport szerint;

d) képzési ideje félévekben.

e) során megszerezhető szakképzettség vagy szakképesítés;

f)képzés során megszerzendő kreditek száma;

2. A képzés képzési és kimeneti követelménye vagy szakmai és vizsgakövetelménye;

3. A képzés azonosítója;

4. A képzés létrejöttével, megszűntetésével kapcsolatos határozatok, jogszabályok adatai. "

4. számú melléklet a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

" 10. számú melléklet a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelethez

A kötelezően használt okiratok formaszövegei

I. Jogviszony-igazolás

I/A. Magyar állampolgárságú személyek hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony-igazolás a

Sorszám: 00000000

Hallgatói jogviszony-igazolás

(magyar állampolgárságú személyek esetére)

A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy ... nevű... születési nevű hallgatója/vendéghallgatója akinek születési helye... (ország) ... (település) születési ideje... év... hónap... nap, anyja születési neve:... állampolgársága: magyar; lakóhelye... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz); hallgatói azonosítója:... hallgatói jogviszonya a... tanév... félévében (melynek első hónapja... év... hónap, utolsó hónapja... év... hónap)

aktív (nem szünetelő) 1

passzív (szünetelő), a hallgató bejelentése szerint a hallgató betegsége, illetve szülése miatt

passzív (szünetelő), egyéb okból

Nevezett hallgató hallgatói jogviszonya... év... hó... napján jött létre és hallgatói jogviszonya megszűnésének-a tanulmányi teljesítmény és a követelmények alapján - becsült időpontja:... év... hó... nap. A hallgató az intézményben a következő képzéseken folytat tanulmányokat:

SorszámKépzésSzint (a felsőoktatási törvény 11. §-a szerint)MunkarendFinanszírozási forma

Az igazolás kiadásának célja: 1

ösztöndíj-igénylés

állami, önkormányzati juttatások igénylése, jogosultság igazolása

magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás

munkavállalás

egyéb,...

Keltezés, bélyegző, aláírás

1 A megfelelő X jellel megjelölendő

I/B. Külföldi állampolgárságú személyek hallgatói (vendéghallgatói) jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Hallgatói jogviszony-igazolás

(külföldi állampolgárságú személyek esetére)

A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy ... nevű... születési nevű hallgatója/vendéghallgatója, akinek születési helye... (ország) ... (település) születési ideje... év... hónap... nap, anyja születési neve:... állampolgársága:...; lakóhelye... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz); hallgatói azonosítója:...

hallgatói jogviszonya a... tanév... félévében (melynek első hónapja... év... hónap, utolsó hónapja... év... hónap)

aktív (nem szünetelő) 1

passzív (szünetelő), a hallgató bejelentése szerint a hallgató betegsége, illetve szülése miatt passzív

(szünetelő),

A hallgató állami (miniszteri) ösztöndíjban részesül/nem részesül. 1

Az intézmény által folyósított támogatás havi mértéke:

Nevezett hallgató hallgatói jogviszonya... év... hó... napján jött létre és hallgatói jogviszonya megszűnésének-a tanulmányi teljesítmény és a követelmények alapján - becsült időpontja:... év... hó... nap. A hallgató az intézményben a következő képzéseken folytat tanulmányokat:

SorszámKépzésSzint (a felsőoktatási törvény 11. §-a szerint)MunkarendFinanszírozási forma

Az igazolás kiadásának célja: 1

ösztöndíj-igénylés

állami, önkormányzati juttatások igénylése, jogosultság igazolása

magyar hatóság előtt a magyarországi tartózkodás jogszerűségének igazolása

magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás

munkavállalás

egyéb,...

keltezés, bélyegzőlenyomat helye, aláírás

1 A megfelelő X jellel megjelölendő

I/C. megszűnt jogviszonyú személyek hallgatói jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás

(megszűnt jogviszonyú személyek esetére)

A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy

... nevű... születési nevű hallgatója/vendéghallgatója akinek születési helye... (ország) ... (település) születési ideje... év... hónap... nap, anyja születési neve:... állampolgársága:...; lakóhelye... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz);

hallgatói azonosítója (ennek hiányában törzskönyvi száma):... hallgatói jogviszonya... év... hó... napján jött létre és... év... hó... napján szűnt meg. Nevezett hallgató jogviszonya... félév időtartamban nem szünetelt.

Az igazolás kiadásának célja: 1

ösztöndíj-igénylés

állami, önkormányzati juttatások igénylése,

jogosultság igazolása

magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás

munkavállalás

egyéb,...

keltezés, bélyegzőlenyomat helye, aláírás

1 A megfelelő X jellel megjelölendő.

I/D. Magyar állampolgárságú személyek doktorjelölti jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás

(magyar állampolgárságú személyek esetére)

A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy

... nevű... születési nevű doktorjelöltje akinek születési helye... (ország) ... (település) születési ideje... év... hónap... nap, anyja születési neve:...

állampolgársága: magyar; lakóhelye... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz); hallgatói azonosítója:...

Nevezett doktorjelölti jogviszonya... év... hó... napján jött létre és doktorjelölti jogviszonya megszűnésének - a teljesítmény és a követelmények alapján - becsült időpontja:... év... hó... nap.

A doktorjelölti jogviszonyra -jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a hallgatói jogviszonyra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az igazolás kiadásának célja: 1

ösztöndíj-igénylés

állami, önkormányzati juttatások igénylése,

jogosultság igazolása magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás

munkavállalás

egyéb,...

Keltezés, bélyegző, aláírás

1 A megfelelő X jellel megjelölendő.

I/E. Külföldi állampolgárságú személyek doktorjelölti jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás

(külföldi állampolgárságú személyek esetére)

A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy

... nevű... születési nevű doktorjelöltje, akinek születési helye... (ország) ... (település) születési ideje... év... hónap... nap, anyja születési neve:... állampolgársága:...; lakóhelye... (irsz) ... település... utca, hsz; hallgatói azonosítója:...

Nevezett doktorjelölti jogviszonya... év... hó... napján jött létre és doktorjelölti jogviszonya megszűnésének - a teljesítmény és a követelmények alapján - becsült időpontja:... év... hó... nap.

A doktorjelölti jogviszonyra -jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a hallgatói jogviszonyra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az igazolás kiadásának célja: 1 ösztöndíj-igénylés

állami, önkormányzati juttatások igénylése, jogosultság igazolása magyar hatóság előtt a magyarországi tartózkodás jogszerűségének igazolása magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás munkavállalás egyéb,... Keltezés, bélyegző, aláírás

A megfelelő X jellel megjelölendő.

I/F. Megszűnt jogviszonyú személyek doktorjelölti jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás

(megszűnt jogviszonyú személyek esetére)

A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy

... nevű... születési nevű doktorjelöltje akinek születési helye... (ország) ... (település) születési ideje... év... hónap... nap, anyja születési neve:...

állampolgársága:...; lakóhelye... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz);

hallgatói azonosítója (ennek hiányában törzskönyvi száma):... doktorjelölti jogviszonya... év... hó... napján jött létre és... év... hó... napján szűnt meg.

A doktorjelölti jogviszonyra -jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a hallgatói jogviszonyra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az igazolás kiadásának célja: 1

ösztöndíj-igénylés

állami, önkormányzati juttatások igénylése,

jogosultság igazolása magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás

munkavállalás

egyéb,...

keltezés, bélyegzőlenyomat helye, aláírás

1 A megfelelő X jellel megjelölendő.

I/G. Magyar állampolgárságú személyek művészeti előkészítő jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás

(magyar állampolgárságú személyek esetére)

A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy

... nevű... születési nevű személy akinek születési helye... (ország) ... (település) születési ideje... év... hónap... nap, anyja születési neve:...

állampolgársága: magyar; lakóhelye... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz); hallgatói azonosítója:...

a... nevű... OM-azonosítójú középfokú művészetoktatási intézmény tanulója, az igazolást kiállító intézmény a művészeti felsőoktatási intézménybe való belépésre készíti fel, és ekként... év... hó... napján nyilvántartásba vette. Nevezett előkészítő jogviszonya megszűnésének - a teljesítmény és a követelmények alapján - becsült időpontja:... év... hó... nap. Az igazolás kiadásának célja: 1

ösztöndíj-igénylés

állami, önkormányzati juttatások igénylése,

jogosultság igazolása

magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás

munkavállalás

egyéb,...

Keltezés, bélyegző, aláírás

1 A megfelelő X jellel megjelölendő.

I/H. Külföldi állampolgárságú személyek művészeti előkészítő jogviszony-igazolása

Sorszám: 00000000

Jogviszony-igazolás

(külföldi állampolgárságú személyek esetére)

A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy

... nevű... születési nevű hallgatója, akinek születési helye... (ország) ... (település) születési ideje... év... hónap... nap, anyja születési neve:...

állampolgársága:...; lakóhelye... (irsz) ... (település) ... (utca, hsz); hallgatói azonosítója:...

a... nevű... OM-azonosítójú középfokú művészetoktatási intézmény tanulója, az igazolást kiállító intézmény a művészeti felsőoktatási intézménybe való belépésre készíti fel, és ekként... év... hó... napján nyilvántartásba vette. Nevezett előkészítő jogviszonya megszűnésének - a teljesítmény és a követelmények alapján - becsült időpontja:... év... hó... nap. Az igazolás kiadásának célja: 1

ösztöndíj-igénylés

állami, önkormányzati juttatások igénylése,

jogosultság igazolása

magyar hatóság előtt a magyarországi tartózkodás

jogszerűségének igazolása magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás

munkavállalás

egyéb,...

Keltezés, bélyegző, aláírás

1 A megfelelő X jellel megjelölendő.

II. Oktatói, kutatói, tanári nyilatkozat

I/I. megszűnt jogviszonyú személyek művészeti előkészítő jogviszony-igazolása
Sorszám: 00000000
Jogviszony-igazolás
(megszűnt jogviszonyú személyek esetére)
A... nevű... című... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény igazolja, hogy
... nevű... születési nevű hallgatója akinek születési helye... (ország)... (település) születési ideje... év... hó-
nap... nap, anyja születési neve:...
állampolgársága:...; lakóhelye... (irsz)... (település)... (utca, hsz);
hallgatói azonosítója (ennek hiányában törzskönyvi száma):... a... nevű... OM-azonosítójú középfokú művészet-
oktatási intézmény tanulója, az igazolást kiállító intézmény a művészeti felsőoktatási intézménybe való belépésre készíti
fel, és ekként... év... hó... napján nyilvántartásba vette. A jogviszony... év... hó... napján szűnt meg.
Az igazolás kiadásának célja: 1
� ösztöndíj-igénylés
� állami, önkormányzati juttatások igénylése, jogosultság igazolása
� magyar vagy külföldi hatóság előtti felhasználás
� munkavállalás
� egyéb,...
keltezés, bélyegzőlenyomat helye, aláírás
A megfelelő X jellel megjelölendő.
II/A. Az intézmény működési feltételeinek meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozat
Alulírott... (név) (születési név:..., anyja születési neve:..., születési hely és idő:... ) felhatalmazom
a... nevű,... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézményt, hogy
a) a működési feltételek mérlegelése (szakindítás, doktori iskola létesítése, működési engedélyezés, a MAB eljárásai,
maximális hallgatói létszám megállapítása stb. ) és a felsőoktatási törvény szerinti normatív állami költségvetési támoga-
tás megállapítása során
b) a működési feltételek mérlegelése (szakindítás, doktori iskola létesítése, működési engedélyezés, a MAB eljárásai,
maximális hallgatói létszám megállapítása stb. )
figyelembe vegyen. 1
Tudomásul veszem, hogy az a) pont választása esetén
- 2007. szeptember 1-jét követően más magyar felsőoktatási intézmény által kezdeményezett szakindítási vagy dok-
tori iskola létesítésére irányuló eljárás,
- 2007. szeptember 1-jét követően kezdeményezett más magyar felsőoktatási intézmény létesítésére irányuló eljárás,
- 2010. szeptember 1-jét követően más magyar felsőoktatási intézmény működési engedélyezése, MAB eljárása, ma-
ximális hallgatói létszám megállapítása
során nem vehetnek figyelembe.
Tudomásul veszem, hogy a b) pont választása esetén a fent megjelölt intézmény által
- 2007. szeptember 1-jét követően kezdeményezett szakindítási vagy doktori iskola létesítésére irányuló eljárás
- 2010. szeptember 1-jét követően a működési engedélyezésre, MAB eljárásra, maximális hallgatói létszám megálla-
pításra irányuló kérelem elbírálása
során nem vehetnek figyelemben.
Tudomásul veszem, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény előírásai szerint nyilatkozatom megté-
telét a megjelölt intézmény a felsőoktatási információs rendszer felé jelenti.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben egyidejűleg több, egymásnak ellentmondó vagy a felsőoktatásról szóló 2005.
évi CXXXIX. törvénnyel ellentétes nyilatkozatot tettem, egyik nyilatkozatomat sem veszik figyelembe.
Dátum, aláírás
A megfelelő X jellel megjelölendő.

II/B. Az intézmény működési feltételei meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozat visszavonása

Alulírott... (név) (születési név:..., anyja születési neve:..., születési hely és idő:...) a... nevű,... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézményrészére a működési feltételek meglétének mérlegeléséhez és a költségvetési támogatáshoz adott nyilatkozatomat... dátummal visszavonom. 1

Tudomásul veszem, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény előírásai szerint nyilatkozatom megtételét a megjelölt intézmény a felsőoktatási információs rendszer felé jelenti.

Dátum, aláírás

1 A nem kívánt rész törlendő.

II/C. Az intézmény költségvetési támogatásának megállapításához tett nyilatkozat

Alulírott... (név) (születési név:..., anyja születési neve:..., születési hely és idő:...) felhatalmazom a... nevű,... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézményt, hogy a költségvetési támogatás megállapítása során figyelembe vegyen.

Tudomásul veszem, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény előírásai szerint nyilatkozatom megtételét a megjelölt intézmény a felsőoktatási információs rendszer felé jelenti.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben egyidejűleg több felsőoktatási intézmény számára tettem ilyen nyilatkozatot, egyik nyilatkozatomat sem veszik figyelembe.

Dátum, aláírás

II/D. Az intézmény költségvetési támogatásának megállapításához tett nyilatkozat visszavonása

Alulírott... (név) (születési név:..., anyja születési neve:..., születési hely és idő:...) a... nevű,... intézményi azonosítójú felsőoktatási intézmény részére a költségvetési támogatás megállapítása során való figyelembevételhez adott nyilatkozatomat... dátummal visszavonom.

Tudomásul veszem, hogy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény előírásai szerint nyilatkozatom megtételét a megjelölt intézmény a felsőoktatási információs rendszer felé jelenti.

Dátum, aláírás

III. A felsőoktatási törvény 62. § (7) bekezdése szerinti igazolás

Sorszám:

Intézményi azonosító:

Törzskönyvi szám:

IGAZOLÁS

Igazolom, hogy... hallgató, aki... év... hó... napján... ország... településén... néven született, a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett (abszolutóriumot szerzett) .

A záróvizsga-bizottság előtt... év... hó... napján sikeres záróvizsgát tett.

A hallgató az oklevél kiállításának feltételéül szabott nyelvvizsga kötelezettségének nem tett eleget, így részére az oklevél nem adható ki.

Az előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását követő 30 napon belül a felsőoktatási intézmény kiállítja és kiadja az oklevelet a jogosult részére.

Jelen igazolás az oklevelet nem helyettesíti, szakképzettséget nem igazol.

Keltezés, aláírás

IV Igazolás az oklevél kiállításáról

Sorszám:

Intézményi azonosító:

Törzskönyvi szám:

IGAZOLÁS

Igazolom, hogy... hallgató, aki... év... hó... napján... ország... településén... néven született, a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett (abszolutóriumot szerzett) .

A záróvizsga-bizottság előtt... év... hó... napján záróvizsgát tett és annak határozata alapján... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése...

Fent nevezett az oklevél kiállításához szükséges valamennyi feltételt teljesítette, az oklevél kiadása... számon folyamatban van.

Keltezés, aláírások, záradékok

V. Az oklevél formaszövege

V/A. Alapképzésben szerezhető oklevél

Sorszám:

Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet... számára állítottuk ki, aki... év... hó... napján... ország... településén... néven született, és a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje... félév.

A záróvizsga-bizottság... év... hó... napján kelt határozata alapján nevezett alapfokozatot és... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése...

Keltezés, aláírások, záradékok

V/B. Alapképzésben szerezhető oklevél, közös képzés esetén

Sorszám:

Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet... számára állítottuk ki, aki... év... hó... napján... ország... településén... néven született, és a(z) ..., és a(z) ...., és a(z) .... nevű felsőoktatási intézmények közös képzésének keretében... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje... félév. A tanulmányi adminisztrációt a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény végezte.

A záróvizsga-bizottság... év... hó... napján kelt határozata alapján nevezett alapfokozatot és... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése...

Keltezés, aláírások, záradékok

V/C. A felsőfokú szakképzés után szakirányú továbbtanulás esetén alapképzésben szerezhető oklevél

Sorszám:

Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet... számára állítottuk ki, aki... év... hó... napján... ország... településén... néven született, és a(z) ... nevű... intézményi azonosítójú intézményben folytatott... félév időtartamú tanulmányai végén megszerzett... szakképesítést igazoló bizonyítvány birtokában, a bizonyítvány által tanúsított ismeretekből 30-60 kredit beszámításával a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje... félév..

A záróvizsga-bizottság... év... hó... napján kelt határozata alapján nevezett alapfokozatot és... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése... Keltezés, aláírások, záradékok

V/D. Mesterképzésben szerezhető oklevél

Sorszám:

Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet... számára állítottuk ki, aki... év... hó... napján... ország... településén... néven született, és a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje... félév.

A záróvizsga-bizottság... év... hó... napján kelt határozata alapján nevezett mesterfokozatot és... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése...

Keltezés, záradékok, aláírás

V/E. Mesterképzésben szerezhető oklevél, közös képzés esetén

Sorszám:

Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet... számára állítottuk ki, aki... év... hó... napján... ország... településén... néven született, és a(z) ..., és a(z) ...., és a(z) .... nevű felsőoktatási intézmények közös képzésének keretében... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje... félév. A tanulmányi adminisztrációt a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény végezte.

A záróvizsga-bizottság... év... hó... napján kelt határozata alapján nevezett mesterfokozatot és... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése...

Keltezés, záradékok, aláírás

V/F. Szakirányú továbbképzésben szerezhető oklevél

Sorszám:

Intézményi azonosító:

OKLEVÉL

Ezt az oklevelet... számára állítottuk ki, aki... év... hó... napján... ország... településén... néven született, és a(z) ... nevű felsőoktatási intézményben szerzett... év... hó... napján kelt... számon kiállított oklevéllel igazolt... fokozat és... szakképzettsége alapján a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett.

A záróvizsga-bizottság... év... hó... napján kelt határozata alapján nevezett... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése...

Keltezés, aláírások, záradékok

VI. Az oklevelekben használható záradékok

Másodlat kiadásakor:

"Másodlat! Ezt az oklevelet a... számú törzslap alapján állítottuk ki, tartalmában az eredeti oklevéllel mindenben megegyezik. Keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás"

Korábbi tanulmányok beszámításakor ugyanazon képzési szinten:

"Az oklevél tulajdonosa a tanulmányi követelményeket a... felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaiból... számú kredit beszámításával teljesítette. Keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás"

Jogelőd felsőoktatási intézmény megjelenítésére:

"Az oklevél tulajdonosa tanulmányait a kiállító intézmény jogelődjében, a... nevű felsőoktatási intézményben folytatta. A jogutódlásra... év... hó... napján került sor. Keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás"

Specializáció (önálló szakképzettséget nem eredményező szakirány) elvégzésekor:

"Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a... specializáció (önálló szakképzettséget nem eredményező szakirány) követelményeit teljesítette. Keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás"

VII. Az oklevél melléklet formaszövege

Oklevélmelléklet

Az oklevéltörzskönyvi száma:

A kiállítás éve:

1. Az oklevél megszerzőjének adatai

1. 1. Vezetéknév

1. 2. Utónév

1. 3. Születési hely (ország, város) és idő

1. 4. Hallgatói azonosító

2. Az oklevél adatai

2. 1. A szakképzettség és a vele járó cím (teljes és rövidített formában)

2. 2. Az oklevél megszerzése érdekében elvégzett szak/szakok

2. 3. Az oklevelet kibocsátó intézmény neve, intézményi azonosítója és jogállása

2. 4. A képzést folytató intézmény neve, intézményi azonosítója és jogállása (amennyiben eltér a 2. 3. pontban megjelölttől)

2. 5. A képzés nyelve

3. A képzés szintjének adatai

3. 1. A képzés szintje

3. 2. A képzési idő a képzési és kimeneti követelmény szerint

3. 3. A képzésbe való belépés feltételei

4. A képzés tartalmára és az elért eredményekre vonatkozó adatok

4. 1. A képzés munkarendje

4. 2. A képzés követelményei

4. 2. 1. A szak követelményeit meghatározó jogszabály, határozat

4. 2. 2. A képzési cél

4. 2. 3. A megszerzendő kreditek száma

4. 2. 4. Az ismeretek ellenőrzésének rendszere

4. 2. 5. A szakmai gyakorlat jellege, hossza, kreditértéke

4. 3. Az egyes tantárgyak/érdemjegyek/kreditpontok

4. 3. 1. Más tanulmányok alapján elismert tudás (követelmény megnevezése, kreditpont, érdemjegy)

4. 3. 2. Munkatapasztalat alapján elismert tudás (követelmény megnevezése, kreditpont, érdemjegy)

4. 3. 3. Tanulmányok során megszerzett tudás (követelmény megnevezése, kreditpont, érdemjegy)

4. 4. Az értékelés rendszere

4. 5. Az oklevél minősítése

5. Az oklevéllel járó jogosultságok

5. 1. Továbbtanulási jogosultságok

5. 2. Szakmai jogosultságok

6. További információk

6. 1. 1. Egyéb információk

6. 1. 2. Intézményi információk

6. 2. Egyéb hasznos információk forrásának megjelölése

7. Az oklevélmelléklet hitelesítése

8. A magyar felsőoktatási rendszer leírása

VIII. Kreditigazolás

Kreditigazolás

1. Törzskönyvi szám:

2. A hallgató adatai

2. 1. Vezetéknév

2. 2. Utónév

2. 3. Születési név

2. 4. Születési hely (ország, város) és idő

2. 5. Hallgatói azonosító

3. Szak/szakok

4. A képzést folytató intézmény

4. 1. neve

4. 2. intézményi azonosítója

5. A képzés

5. 1. nyelve

5. 2. munkarendje

6. Az egyes tantárgyak/érdemjegyek/kreditpontok

(tantárgy (kurzus) megnevezése, számonkérés módja, tematikája, kreditpont, érdemjegy)

7. A kreditigazolás hitelesítése

IX. Hallgatói adatkezelési nyilatkozat

Alulírott... (hallgató neve) (születéskori név:... születési hely, idő:..., anyja születéskori neve:... ) hozzájárulok, hogy a... nevű... azonosítójú felsőoktatási intézmény az alábbi adataimat nyilvántartsa: telefonszám
e-mail cím
� Hozzájárulok továbbá, hogy a telefonszámomat és e-mail címemet a megjelölt felsőoktatási intézmény a felsőoktatási információs rendszer részére átadja. 1
�Hozzájárulok, hogy az Oktatási Hivatal az értesítési adataim segítségével tanulmányaimmal kapcsolatos értesítéseket, információkat juttasson el részemre. 1
�Hozzájárulok, hogy az Oktatási Hivatal más szervezet megbízásából megkeressen engem. 1
Dátum, aláírás
1 A megfelelő X jellel megjelölendő".

5. számú melléklet a 372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

" 1. számú melléklet a 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az Oktatási Hivatal közoktatási értékelési és vizsgaközpontként ellátandó feladataihoz kapcsolódó regionális szervezeti egységei

1. Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság

Illetékességi területe: Győr-Moson-Sopron megye, Zala megye, Vas megye.

Központja: Győr

2. Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság

Illetékességi területe: Veszprém megye, Fejér megye, Komárom-Esztergom megye.

Központja: Veszprém

3. Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság

Illetékességi területe: Tolna megye, Baranya megye, Somogy megye.

Központja: Kaposvár

4. Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság

Illetékességi területe: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye.

Központja: Miskolc

5. Észak-alföldi Regionális Igazgatóság

Illetékességi területe: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Központja: Debrecen

6. Dél-alföldi Regionális Igazgatóság

Illetékességi területe: Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye.

Központja: Szeged

7. Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság

Illetékességi területe: Budapest, Pest megye.

Központja: Budapest

Tartalomjegyzék