276/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet

a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásáról és állami kezességvállalásáról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Kormány a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 90. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §

(1) E rendelet 2003. január l-jén lép hatályba, azzal, hogy az 1. § rendelkezéseit 2002. január l-jétől kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, hatályát veszti az R. 9. §-a (1) bekezdésének c) pontja, valamint a 11. §-a (2), (3) és (4) bekezdései, továbbá a 12-16. §-ai, valamint a 3., 4. számú mellékletei és a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásáról és állami kezességvállalásáról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az azt módosító 33/2002. (III. 4.) Korm. rendelet azzal, hogy ezek rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni kell.

A miniszterelnök helyett:

Dr. Kiss Elemér s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 905. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 905. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.