85/2002. (IX. 18.) FVM rendelet

a termelői csoportokról

Az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a Tv. 5. §-ának e) és j) pontjaira - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) E rendeletben meghatározott feltételek szerint az Európai Unióhoz való csatlakozás sikerességének elősegítése, az elégtelen termelői szerveződés következtében fellépő strukturális hiányosságok orvoslása és a termelők piaci érdekérvényesítő képességének megerősítése érdekében államilag elismert termelői csoportok alapíthatóak.

(2) A termelői csoportok az azonos termék, illetve termékcsoport szerint szerveződő termelők olyan együttműködései, amelyekben piaci pozícióik megerősítése érdekében az általuk önállóan végzett mezőgazdasági, erdészeti vagy halászati alaptevékenységükhöz illeszkedő tevékenységre, különösen az általuk előállított növényi és állati termékek termelési folyamatának elősegítésére, termékeik feldolgozásra való átvételére, tárolására, piacképes áruvá történő előkészítésére, valamint közös értékesítésére, az e rendeletben meghatározott szabályok betartásának vállalásával önkéntesen társulnak.

(3) Nem tartoznak a rendelet hatálya alá a zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezetekről szóló 25/1999. (III. 5.) FVM rendelet hatálya alá tartozó szervezetek.

2. §

(1) Termelői csoport tagja az a mezőgazdasági, erdészeti vagy halászati alaptevékenységet folytató természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: termelő) lehet, aki (amely) piaci vagy feldolgozóipari értékesítésre szánt terméket termel, és a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásról és nyilvántartásba vételről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben, illetve a hegyközségek adatszolgáltatási rendjéről szóló 34/1997. (V. 9.) FM rendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett, és nyilvántartásba vették.

(2) A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) termelői csoportnak a termelők által létrehozott szövetkezeti vagy korlátolt felelősségű társasági, illetve zártkörű részvénytársasági formában működő gazdálkodó szervezeteket ismeri el.

(3) Egy adott termelői csoport csak egy termékre vagy termékcsoportra szakosodottan működhet.

3. §

Az e rendelet értelmében elismert vagy előzetesen elismert termelői csoport (a továbbiakban együtt: termelői csoport) alatt bármely a 2. § (2) bekezdésében meghatározott gazdálkodó szervezet értendő, amelynek célja különösen:

a) biztosítani a termelés megszervezését és hozzáigazítását a kereslethez, különösen a minőség és mennyiség tekintetében;

b) biztosítani a tagok termékeinek tárolásához, áruvá történő előkészítéséhez és értékesítéséhez szükséges technikai hátteret;

c) ösztönözni a kínálati oldal koncentrációját, és elősegíteni a tagok által előállított termékek forgalomba hozatalát;

d) csökkenteni a termelési költségeket és stabilizálni a termelői árakat;

e) ösztönözni a tagokat környezetkímélő termesztés technológiai és termelési, tenyésztési módszerek, valamint hulladék-felhasználási eljárások alkalmazására, különösen a víz, a talaj és a táj minőségének védelme, a biológiai sokszínűség megóvása és/vagy elősegítése érdekében.

Az elismerés feltételei

4. §

(1) Termelői csoportot legalább tizenöt termelő alapíthat azzal a feltétellel, hogy a tagok által előállított termék értékesítéséből származó tárgyévi várható árbevétel legalább százötvenmillió forint, méhészet, juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartás, valamint dohány- és gyógynövénytermesztés esetében pedig hetvenötmillió forint legyen. Legfeljebb ötéves időtartamra, előzetes elismerés adható az elismerést kérő azon termelői csoport részére, amelynek tárgyévi várható árbevétele legalább hatvanmillió forint, méhészet, juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartás, valamint dohány- és gyógynövénytermesztés esetében pedig harmincmillió forint.

(2) Amennyiben a termelői csoport tárgyévi várható árbevétele természeti katasztrófa (fagykár, jégkár stb.) következtében jelentős mértékben csökken, akkor köteles erről a kár bekövetkezésétől számított 8 napon belül a területileg illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivataltól (a továbbiakban: hivatal) igazolást kérni. Az igazolásnak tartalmaznia kell a becsült kárértéket.

(3) A termelői csoportnak a tagjai által termelt termék értékesítéséből (beleértve a saját előállítású feldolgozott termékek értékesítését is) származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint az összes árbevételének 70%-a.

(4) Termelői csoportként az a szervezet ismerhető el, amelynek létesítő okirata tartalmazza a tagok kötelezettségvállalását arra, hogy

a) az értékesítésre a termelői csoporttal szerződést kötnek;

b) a szervezet finanszírozásához, a termelői csoporton keresztül forgalmazott termék értéke vagy tervezett értéke alapján a létesítő okiratban meghatározott mértékű működési költség hozzájárulást fizetnek;

c) a létesítő okiratban meghatározott módon termelési, saját célú termék felhasználási adatokat szolgáltatnak a szervezetnek (különösen a termőterület, a betakarított, illetve előállított termék mennyisége, hozama, valamint termékeinek értékesítése vonatkozásában);

d) a tagok egy adott termék értékesítésére csak egy termelői csoportnak lehetnek tagjai;

e) az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel termelésük100%-át a termelői csoporton keresztül forgalmazzák;

f) vállalják, hogy belépésüket követően legalább három évig a termelői csoportból nem lépnek ki.

(5) A (4) bekezdés e) pontjában foglaltaktól kizárólag a termelői csoport legfőbb szerve hozzájárulásával, a létesítő okiratban rögzített módon lehet eltérni az alábbi esetekben:

a) a tagok közvetlenül a fogyasztók számára értékesíthetik teljes termelésük legfeljebb 25%-át;

b) a tagok önállóan, illetve saját termelői csoportjuk által kijelölt másik termelői szervezeten keresztül értékesíthetik azon termékeket, melyek értékesítése saját szervezeten keresztül nem oldható meg.

(6) A termelői csoport létesítő okiratának tartalmaznia kell továbbá

a) a tagok által vállalt kötelezettségek megsértése esetére a taggal szemben alkalmazható jogkövetkezményeket;

b) a működési költség hozzájárulás fizetésének módját és mértékét, elmulasztásának következményeit;

c) a csoport érdekeltségi rendszerének alapelveit, az eredményfelosztás módját;

d) azon szabályokat, amelyek alapján a tagok demokratikusan felügyelik a szervezetet és annak működését;

e) új tagok felvételére, illetve minimális tagsági időre vonatkozó rendelkezéseket;

f) a tagok kilépésének, illetve üzletrészük vagy részvényeik átruházásának a legfőbb szerv hozzájárulásához kötését.

(7) Ha a termelői csoport a 2. § (2) bekezdésében meghatározott gazdasági társaságként alakult meg, úgy a termékre, illetve termékcsoportra jellemző tagi beszállítói érdekérvényesítő szabályokat kell rögzítenie társasági szerződésében, illetve alapító okiratában.

(8) Korlátolt felelősségű társasági (a továbbiakban: Kft.) formában működő termelői csoport csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha a társasági szerződés rendelkezik arról, hogy

a) egyetlen tag sem rendelkezhet 15% feletti részesedéssel, illetve szavazati joggal;

b) a tagok az üzletrész kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezéséhez kell hogy kössék,

c) a b) pontban meghatározott beleegyezés megadásának, illetve megtagadásának milyen feltételei vannak.

(9) Részvénytársasági (a továbbiakban: Rt.) formában működő termelői csoport csak abban az esetben ismerhető el termelői csoportként, ha az alapító okirat rendelkezik arról, hogy

a) egyetlen részvényes részesedése és szavazati aránya sem haladhatja meg a társaság alaptőkéjének 15%-át,

b) a részvények átruházásához az Rt. beleegyezésére van szükség.

5. §

(1) Az (előzetes) elismeréshez a szervezetnek elismerési tervet kell készítenie, amely éves bontásban tartalmazza, hogy a szervezet hogyan tervezi működésének beindítását, illetve hogyan kívánja elérni a 3. §-ban foglalt célokat és a 4. §-ban előírt feltételeknek való teljes megfelelést.

(2) Az elismerési terv legfeljebb öt évre szólhat, és legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a terv időtartamát;

b) a kezdeti állapot leírását (tagok létszáma és termelési adatai, létesítmények, árbevételi terv, értékesítés módja stb. a 2. számú mellékletben foglaltak szerint);

c) a terv megvalósulásával elérhető célokat;

d) a célok eléréséhez végrehajtandó feladatokat, megvalósításuk módját, azok költségvonzatát, különösen:

da) a tagok számára a tárolási, csomagolási, feldolgozási és értékesítési feltételek biztosítását,

db) megfelelő szintű gazdasági és pénzügyi irányítást,

dc) termelési költségek csökkentését, termelői árak stabilizálását,

dd) termelés megszervezését (fajtahasználat, termelés vagy tenyésztés, technológiai ajánlások stb.),

de) kereskedelmi stratégiát, forgalmazási módszereket, támogatásokat,

df) termékminőség javításának módszereit,

dg) környezetbarát módszerek alkalmazását;

e) azokat az intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy a szervezet az e rendeletben szabályozott összes feltételnek megfeleljen; valamint

f) a szükséges beruházások megvalósításának tervezett költségeit éves bontásban,

(3) Az elismerési tervet a 6. § (2) bekezdésében foglalt dokumentumokkal együtt a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) kell benyújtani, amely - szükség szerint helyszíni szemle alapján - jogosult

a) a tervet elfogadni, és az előzetes vagy végleges elismerést a termelői csoport részére megadni;

b) megfelelő szempontok meghatározásával a tervben változtatásokat előírni,

c) a tervet visszautasítani, ha az nem felel meg az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

(4) Az elismerési terv végrehajtását az elfogadását követő hónap első napján kell megkezdeni.

(5) A terv megvalósítása során, amennyiben a 4. § (1) bekezdésében meghatározott feltétel teljesül, az előzetesen elismert termelői csoport bármikor kezdeményezheti végleges elismerését.

(6) Az elismerési terv utólag megváltoztatható, amennyiben a megváltoztatott elismerési tervet indokolással együtt jóváhagyásra a minisztériumnak bejelentik, és azt a minisztérium jóváhagyja. A megváltoztatott elismerési tervet csak a jóváhagyás után lehet alkalmazni.

(7) Amennyiben a termelői csoport az elismerési tervben vállalt kötelezettségeit a terv ütemezésének megfelelően nem teljesíti, úgy a minisztérium három hónapos határidő kitűzésével felhívja, hogy a tervben foglaltaknak tegyen eleget. A három hónapos határidő eredménytelen elmúlása esetén a miniszter az (előzetes) elismerésről szóló határozatát visszavonja.

Az elismerés eljárási rendje

6. §

(1) Az (előzetes) elismerés iránti kérelmet a hivatal részére öt példányban, folyamatosan lehet benyújtani. A hivatal a kérelmet a beérkezésétől számított öt napon belül továbbítja a minisztériumhoz. A kérelmet a benyújtott dokumentumok - szükség szerint helyszíni szemle - alapján a minisztérium bírálja el.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) az elismerést kérő cégbírósági nyilvántartásba vételét igazoló határozat eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát, vagy eredeti vagy hitelesített cégkivonatát;

b) létesítő okiratának eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát;

c) a rendelet 1. számú melléklete szerinti A) vagy B) adatlapot, a kérelem benyújtásának időpontját;

d) a kérelem benyújtását megelőző év árbevételét, ennek hiányában a tárgyévi várható árbevételt tagi bontásban;

e) az illetékes terméktanácsok kérelemre vonatkozó véleményét;

f) az elismerési tervet.

(3) A kérelem elbírálásához a minisztérium egyéb iratokat (pl. belső szabályzatot, ügyrendet) is bekérhet.

(4) Az (előzetes) elismerésről, illetve a kérelem elutasításáról a határozatot a miniszter a kérelem benyújtását követő harminc napon belül adja ki. Az előzetes elismerés legfeljebb öt évre, a végleges elismerés határozatlan időre szól.

(5) Ha a kérelem nem felel meg az e rendeletben foglalt feltételeknek, a minisztérium az elismerést kérő szervezetet megfelelő határidő tűzésével egyszeri hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlási felhívás eredménytelensége esetén a miniszter az elismerés iránti kérelmet elutasítja.

(6) Amennyiben a termelői csoport az elismerést követően az e rendeletben foglalt feltételek valamelyikének nem felel meg, a feltételek teljesítésére a minisztérium megfelelő határidőt állapít meg. Amennyiben a termelői csoport a megfelelést a határidő lejártával sem biztosítja, akkor a miniszter az (előzetes) elismerésről szóló határozatát visszavonja.

Jelentéskészítési kötelezettség

7. §

(1) A termelői csoport köteles a tárgyévet követő év május 31. napjáig a tárgyévi zárómérlegét, valamint e rendelet 1.A) vagy B) és 2. számú mellékleteiben foglalt adatokat a minisztérium részére a hivatal útján nyomtatott és elektronikus formában megküldeni.

(2) Az előzetesen elismert termelői csoport köteles a tárgyévet követő év március 31. napjáig az elismerési terv végrehajtásáról a minisztériumnak a hivatal útján írásban beszámolni.

Termelői csoportok szövetségei

8. §

(1) A kizárólag azonos termékre, illetve termékcsoportra alakult termelői csoportok a nyitott tagság elve alapján termelői csoportok szövetségét (a továbbiakban: szövetség) hozhatják létre. A szövetséget legalább tíz termelői csoport alapíthatja. Egy-egy szakági tevékenység vonatkozásában csak egy szövetség hozható létre.

(2) A szövetség alapszabályában és éves operatív programjában részletezni kell a következő intézkedéseket:

a) a termelés és piac ismeretének és átláthatóságának javítása;

b) a termékek forgalomba hozatalának jobb koordinálásában való részvétel, különösen piackutatás és piacfejlesztési tanulmányok készítése, marketingprogramok;

c) a termék, illetve termékcsoport sajátosságának megfelelő és az EU közösségi szabályozásával összhangban álló típusszerződések kidolgozása;

d) a termelési potenciál teljesebb kihasználása, a termelői csoportok működési biztonságának növelése, érdekképviseletük ellátása;

e) megfelelő információk szolgáltatása és kutatások végzése, amelyek révén a termelést, a piaci igényeket a fogyasztói ízlést és elvárásokat jobban kielégítő termékek irányába lehet elmozdítani, különösen a termékminőség és környezetvédelem tekintetében;

f) olyan módszerek és eszközök kidolgozása, amelyek segítségével a termék minősége a termelés, a feldolgozás és a forgalomba hozatal összes szakaszában javítható;

g) az ökológiai gazdálkodás, az eredet megnevezése, minőséget igazoló címkék, logók és a földrajzi jelzések széles körű felhasználása és védelme.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek, valamint azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2759/1999/EK bizottsági rendelet 6. Cikkének (2) bekezdésével összeegyeztethető, valamint a mezőgazdasági szektor állami támogatására vonatkozó Közösségi Iránymutatással (2000/C28/02.) részben összeegyeztethető szabályokat tartalmaz.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 85/2002. (IX. 18.) FVM rendelethez

A) A termelők földterületére és termelésére vonatkozó adatok

Tag neveRegisztrá-ciós szám, v. ősterm. ig. sz.Belépés dátuma
(év, hó, nap)
Megye, település neveHelyrajzi számNagyság
(ha)
Használat jellege
(sz.föld, gyep, erdő stb.)
Használat jogcíme
(saját, bérelt/ha)
Teljes termés-mennyiség
(t)
Termelési érték
1000 Ft

B) A termelők állattartására vonatkozó adatok

Tag neveRegisztrá-
ciós szám, v. ősterm.
ig. sz.
Belépés dátuma
(év, hó,
nap)
Megye,
település neve
Átlagos
állat-
létszám
(db)
Éves
rotáció
(%)
Termék-féleség megnevezéseTeljes
termés-mennyiség
(t)
Termelési érték
1000 Ft

2. számú melléklet a 85/2002. (IX. 18.) FVM rendelethez

Termelői csoport jelentése a tervezett, illetve realizált tevékenységről

TermékTagi értékesítés a termelői szervezeten keresztülFelvásárlás
(nem tagi)
ImportFeldolgozóipari alapanyagSaját feldolgozás
mennyiség
(t)
érték
(1000 Ft)
mennyiség
(t)
érték
(1000 Ft)
mennyiség
(t)
érték
(1000 Ft)
mennyiség
(t)
érték
(1000 Ft)
mennyiség
(t)
érték
(1000 Ft)

Tartalomjegyzék