232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet

az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól

A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §[1]

E rendelet hatálya a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank) által az Etv. 2. § (2) bekezdése szerinti kötött segélyhitelek nyújtására és azoknak az Etv. 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Mehib Zrt.) által történő biztosítására terjed ki.

2. §[2]

E rendelet alkalmazásában

1. adományelem: a kötött segélyhitel névértékének egy összegben elengedésre kerülő, a hitel tőketörlesztéseként vissza nem térítendő része;

2. de minimis hitel: olyan kötött segélyhitel, amelynek névértéke 2 millió SDR-nél kisebb, a hitel nem képezi részét kapcsolt finanszírozásnak, és formáját tekintve nem vegyes hitel;

3.[3] forrásszerzési költség: az Eximbank által a két éven túli finanszírozáshoz igénybe vett források USD devizanemre vonatkozó 6 havi CME Term SOFR, EUR devizanemre vonatkozó 6 havi EURIBOR átlagával megegyező báziskamatláb feletti felárának negyedévente, a tárgynegyedévet megelőző hónap 25-éig megállapított százalékos mértéke, ahol az átlagolásnál alkalmazott 6 havi CME Term SOFR a Bloomberg TSFR6M oldalán, a 6 havi EURIBOR a Reuters EURIBOR= oldalán naponta megjelenő fixingek átlaga a legközelebbi 1/16-ra felkerekítve;

3a.[4] jelenérték különbözet: a hitelbiztosítási díj részletben történő fizetése esetén a díjrészlet számla nominális és diszkontált értékének különbsége, amelynek számítása során a diszkontálást - a biztosítási szerződés megkötésekor hatályos, OECD által meghatározott díj-diszkont rátával - a hitelbiztosítási díj első folyósítása és a részlet díjszámla kiállítása között eltelt időszak vonatkozásában végzik el, és amely a költségvetés által átvállalt biztosítási díjtámogatásként, a 13. § (2) bekezdés szerinti adományelem részét képezi.

4. kedvezményezettség mértéke: a segélyhitel névértéke és a hitelfelvevő által a jövőben fizetendő adósságszolgálat diszkontált jelenértéke közötti különbség, a segélyhitel névértékének százalékában kifejezve;

5. kötött segélyhitel: közvetlen hitelnyújtás, valamint finanszírozás, refinanszírozás, kamattámogatás, garanciavállalás vagy biztosítás útján állami támogatásban részesülő, a támogatást nyújtó országból történő áruk és szolgáltatások beszerzéséhez kötött vegyes hitel;

6. kötött segélyhitel névértéke: a kötött segélyhitel keretében finanszírozott projekt teljes értéke a hitel-visszafizetés kockázati díjával együtt, kamatok nélkül;

7. magas kedvezményezettségű hitel: olyan kötött segélyhitel, amelyben a kedvezményezettséget tartalmazó elemek összességében 80%-ot meghaladó kedvezményezettségi szintet adnak;

8. projekt: az a legkisebb, fizikailag és műszakilag összefüggő egészet alkotó beruházási egység, amely teljes mértékben felhasználja a finanszírozást és a hozzá kapcsolódó pénzügyi kedvezményeket, azaz olyan részegységek és értéktöbbletet hordozó tevékenységek együttese, amely magasabb hozzáadott értékű végterméket eredményez;

9. szubszuverén tagállami garancia: az egyes hitelszerződések biztosítékaként kibocsátott készfizető kezességgel egyenértékű olyan kötelezettségvállalás, amely - saját önálló költségvetésének terhére - külföldi államszövetség tagállamát terheli;

10. szubszuverén tagállami garanciát nyújtó: a hiteladós fizetési kötelezettsége teljesítéséért, a külföldi államszövetség tagállamának nevében, annak belső jogrendje szerint szubszuverén tagállami garancia kibocsátására jogosult;

11. szuverén garancia: az egyes hitelszerződések biztosítékaként a külföldi állam által kibocsátott készfizető kezességgel egyenértékű kötelezettségvállalás;

12. szuverén garanciát nyújtó: a hiteladós fizetési kötelezettsége teljesítéséért, a külföldi állam nevében, annak belső jogrendje szerint szuverén garancia kibocsátására jogosult;

13. vegyes hitel: olyan kötött segélyhitel, melyben a kedvezményes kamatozású hitelelemek és adományelem összekapcsolása együttesen biztosítja a kedvezményezettség mértékét.

3. §

A kötött segélyhitelezés alanyai:

a)[5] a külgazdasági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) mint a kötött segélyhitelezési program működtetője és az állami támogatás finanszírozója,

b)[6] Kötött Segélyhitel Koordinációs Szakértői Munkacsoport, mint a kötött segélyhitelezéssel összefüggő döntések előkészítője,

c) Eximbank, mint a kötött segélyhitel nyújtója,

d)[7] Mehib Zrt., mint a kötött segélyhitelek biztosítója,

e)[8] belföldi székhelyű, áru vagy szolgáltatás exportját végző gazdálkodó szervezet, amely cég Magyarországon bejegyzett fővállalkozóként, konzorcium vezetőjeként vagy a fogadó országban bejegyzett konzorcium vezetőjeként, vegyesvállalat tagjaként, vagy külföldi leányvállalata, fióktelepe által végzi a kötött segélyhitel tárgyát képező tevékenységet,

f)[9] külföldi hitelfelvevő, valamint

g)[10] szuverén garanciát nyújtó vagy szubszuverén tagállami garanciát nyújtó.

A kötött segélyhitel konstrukcióban megvalósuló ügyletek befogadása, a döntési mechanizmus

4. §[11]

(1)[12] A miniszter a kötött segélyhitelezéssel összefüggő döntések előkészítése céljából az államháztartásért felelős miniszter, a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter, az agrárpolitikáért felelős miniszter, az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter az Eximbank és a Mehib Zrt. által delegált képviselők bevonásával Kötött Segélyhitel Koordinációs Szakértői Munkacsoportot (a továbbiakban: Szakértői Munkacsoport) hoz létre.

(2) A Szakértői Munkacsoport elnökét a miniszter a Szakértői Munkacsoport tagjai közül jelöli ki.

(3)[13] A Szakértői Munkacsoport a kötött segélyhitelezési keretstratégiának, a külgazdasági és külügyi stratégiának, valamint a nemzetközi fejlesztési együttműködési politikának és stratégiának megfelelő segélyhitelezési gyakorlat érvényre juttatásával, a relációk és a segélyhitelre jogosult projektek kiválasztásával, a segélyhitelnyújtás feltételeire vonatkozó döntések előkészítésével kapcsolatos feladatokat lát el.

(4) A Szakértői Munkacsoport ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá.

(5) A Szakértői Munkacsoport a javaslatairól egyszerű többséggel határoz, és tevékenységéről évente tájékoztatja a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Kormánybizottságot.

5. §[14]

(1)[15] Kötött segélyhitel nyújtását a Szakértői Munkacsoport hatásvizsgálattal alátámasztott javaslata alapján a miniszter kezdeményezi. A hatásvizsgálat figyelembe veszi a kötött segélyhitel nyújtásának külpolitikai hatásai mellett annak a központi költségvetés és az államadósság alakulására gyakorolt hatására vonatkozó becslést is.

(2) Kötött segélyhitel nyújtásában minden, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) irányadó besorolása szerinti ország részesíthető az OECD által meghatározott korlátozások figyelembevételével.

(3) A segélyhitel felajánlásához - a (4) bekezdésben meghatározott eset kivételével - a miniszter javaslata alapján a Kormány jóváhagyása szükséges. A Kormány az (1) bekezdés szerinti hatásvizsgálat adatainak figyelembevételével nyilvános, egyedi ügyben hozott határozatával dönt a segélyhitel felajánlásának jóváhagyásáról.

(4) Ha a kötött segélyhitel felajánlása külföldi versenytárgyaláson történő ajánlattételhez szükséges, a támogatási ígérvény kiadására 20 millió EUR-nak megfelelő projekt összegig a miniszter a Szakértői Munkacsoport hatásvizsgálattal alátámasztott javaslatának figyelembevételével jogosult.

6. §[16]

(1) Kötött segélyhitelek nyújtásáról a kedvezményezett országokkal nemzetközi szerződésekben kell megállapodni. A kötött segélyhitelek feltételeit rögzítő nemzetközi szerződések előkészítéséről és végrehajtásáról a miniszter gondoskodik.

(2) A kötött segélyhitelek 5. § (1) és (3) bekezdése alapján történő felajánlásának, valamint a kötött segélyhitelek nyújtására vonatkozó nemzetközi szerződéseknek az OECD-nél és az Európai Uniónál az előírt adattartalommal és határidőben történő bejelentéséért a miniszter, az egyes hitelügyletek bejelentéséért pedig az Eximbank felelős.

7. §[17]

(1) A segélyhitelhez kapcsolódó kedvezményezettség mértékét az OECD hivatalosan támogatott exporthitelek irányelveiről szóló megállapodása (a továbbiakban: OECD Megállapodás) szerinti kalkulációs módszereket alkalmazva az Eximbank és a Mehib Zrt. számítja ki, és arról a Szakértői Munkacsoportot, az OECD-t és az Európai Uniót tájékoztatja.

(2) A kötött segélyhitelekre vonatkozó hitelszerződések a kedvezményezett országokkal létrejött hatályos nemzetközi szerződések alapján köthetők meg. A kötött segélyhitel folyósításáról szóló szerződést a kedvezményezett ország által arra felhatalmazott szervvel vagy hitelintézettel az Eximbank köti meg. Az OECD és az Európai Unió által előírt bejelentési, jóváhagyási és konzultációs eljárásokat minden egyes projekt esetében a Mehib Zrt.-vel együttműködve az Eximbank folytatja le.

(3) Valamely államszövetség, tagállam esetében a szubszuverén tagállami garancia biztosítékként történő kivételes elfogadását a miniszter a Szakértői Munkacsoport javaslata alapján kezdeményezi a Kormánynál. A Szakértői Munkacsoport ügyrendje szerint a Szakértői Munkacsoport a makrogazdasági és külgazdasági prioritásokra tekintettel, az Eximbank és a Mehib Zrt. együttes szakmai döntés-előkészítő információinak figyelembevételével eseti elbírálás alapján készíti el javaslatát.

(4) A miniszter a Szakértői Munkacsoport támogató előkészítő javaslata alapján előkészítő tárgyalásokat kezdeményezhet a 35%-osnál kötelezően magasabb minimális kedvezményezettség mértékkel rendelkező célországok kötött segélyhitelezésére.

A kötött segélyhitelnyújtás feltételei

8. §

A segélyhitelnyújtás feltételeinek meg kell felelniük az OECD Megállapodás szerződéskötés időpontjában hatályos rendelkezéseinek.

9. §[18]

(1) Kötött segélyhitel nem nyújtható olyan állami vagy magánprojekthez, amely piaci vagy az OECD Megállapodásban foglalt feltételekkel finanszírozva, üzleti alapon megvalósítható. E rendelkezés nem vonatkozik

a) a de minimis hitellel,

b) az ENSZ által a világ legelmaradottabb államai körébe sorolt országok részére nyújtott kötött segélyhitellel, valamint

c) a magas kedvezményezettségű hitellel

finanszírozott projektre, amely esetén a projekt jogosultságának vizsgálatát nem kell elvégezni.

(2) Kötött segélyhitelre csak az (1) bekezdésben és az 5. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő projekt jogosult, amely esetében az OECD Megállapodás aláírói az OECD Megállapodás jóváhagyási rendje szerint nem emeltek kifogást.

(3) Kötött segélyhitel-konstrukcióban a kedvezményezett ország nemzeti fejlesztési programjaival, prioritást élvező célkitűzéseivel összhangban lévő projektek finanszírozhatók.

(4) A kötött segélyhitelhez kapcsolódó kedvezményezettség mértékének el kell érnie

a) az OECD Megállapodásban rögzített 35%-os, vagy az ENSZ által a világ legelmaradottabb államai körébe sorolt országok esetében 50%-os minimumok, vagy

b) az OECD Fenntartható Hitelezés Elveiről Szóló Egyezményben előírt minimumok

közül a szigorúbb küszöbértéket.

(5)[19] A segélyhitelügyletben részt vevőknek írásban nyilatkozniuk kell arról, hogy az OECD "Vesztegetésről és a hivatalosan támogatott exporthitelekről" szóló tanácsi ajánlásában foglaltak értelmében nem vettek részt az ügylettel kapcsolatos vesztegetésben és nincs tudomásuk korrupcióról.

(6)[20] E rendelet alapján segélyhitel abban az esetben folyósítható, ha az Eximbank által az OECD "Államilag támogatott exporthitelek közös környezetvédelmi szemléletéről" szóló tanácsi ajánlásának megfelelően előzetesen elvégzett környezeti célú átvilágítás és a környezeti hatástanulmány alapján a finanszírozott ügylet nem minősül a környezetre nézve károsnak.

10. §[21]

Kötött segélyhitel konstrukcióban az áruk és szolgáltatások származásával kapcsolatos előírásokra, az igazolás és ellenőrzés módjára a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható, nem-piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28. ) Korm. rendelet 7. § (1)-(8) és (11) bekezdéseit kell alkalmazni.

11. §[22]

A kötött segélyhitelügyletek hitelszerződéseinek hatálybalépési feltételei között szerepelnie kell az alábbiaknak:

a) amennyiben a külföldi hitelfelvevő nem szuverén vagy szubszuverén tagállami kockázatúnak minősül, a 2. § 9. és 11. pontjában foglaltak szerinti, a szuverén garanciát vagy szubszuverén tagállami garanciát nyújtó állam vagy tagállam belső jogrendje szerint érvényes garanciájának megléte, valamint

b) az Eximbanknak a Mehib Zrt.-vel a segélyhitelre megkötött hitelbiztosítási szerződése.

A kötött segélyhitelek finanszírozása és támogatása

12. §[23]

A kötött segélyhiteleket saját forrásaiból az Eximbank nyújtja. A kötött segélyhitelek nem piacképes kockázat elleni hitelbiztosítását a Mehib Zrt. végzi.

13. §[24]

(1)[25] A kötött segélyhitelekben a kapcsolódó állami támogatás a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: KKM) költségvetési fejezetében szereplő "Kötött segélyhitelezés" megnevezésű előirányzatból nyújtott kamattámogatás és adományelem.

(2) E rendelet alapján folyósított segélyhitelekhez kapcsolódó kedvezményezettség mértékének a 9. § (4) bekezdés szerinti mértékét vegyes hitelek esetén a kamattámogatás és az adományelem együttesen, de minimis hitelek esetén csak a kamattámogatás teljesíti. Az adományelem a hitelbiztosítási díjjal azonos vagy annál kisebb.

(3) A kamattámogatás mértéke legfeljebb a forrásszerzési költség és a kedvezményes kamatszint különbsége alapján számított összeg.

Az Eximbank központi költségvetéssel történő, a segélyhitelezéssel összefüggő elszámolásának szabályai

14. §[26]

Az Eximbank a kiajánlott, valamint a szerződött segélyhitelekről folyamatos nyilvántartást vezet. A kiajánlott segélyhitelek és a szerződött segélyhitelek tárgynegyedév végén fennálló állományairól az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával, a segélyhitelek lejáratáig számított 13. § szerinti támogatási igények várható forintösszegéről pedig a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15. napjáig devizanemenként összesítve, szerződésenkénti részletezettségben tájékoztatást készít a miniszter részére, melyet egyidejűleg az államháztartásért felelős miniszternek, valamint a Magyar Államkincstárnak is megküld papír alapon és elektronikus úton is. A tájékoztatást az Eximbank a tárgynegyedév utolsó munkanapján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamok alkalmazásával készíti el.

15. §[27]

Az Eximbank a folyósított segélyhitelek alapján negyedévente a 3. melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával előrejelzést készít a következő negyedévben elszámolásra kerülő kamattámogatási igények, valamint a befizetési kötelezettségek várható forintösszegéről és azt hitelszerződésenkénti részletezettséggel a tárgynegyedév első hónapjának 15. napjáig papír alapon és elektronikus úton megküldi a miniszternek.

16. §[28]

Az Eximbank a Mehib Zrt.-vel a segélyhitelre megkötött hitelbiztosítási szerződések vonatkozásában - a Mehib Zrt. előzetes biztosítási díjajánlatának birtokában - a következő negyedévben elszámolásra kerülő adományelemek várható forintösszegéről szerződésenkénti részletezettséggel a 4. melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával előrejelzést készít, és azt a tárgynegyedév első hónapjának 15. napjáig papír alapon és elektronikus úton megküldi a miniszternek.

17. §[29]

Az Eximbank a jelen rendelet alapján folyósított kamattámogatásokkal kapcsolatosan naptári negyedévenként, utólagosan, az 18-20. §-okban foglaltak szerint számol el a miniszterrel.

18. §[30]

(1) Az Eximbank a segélyhitel szerződésekre vonatkozóan szerződésenként megállapítja a segélyhitel-szerződés szerinti, fix kamatlábbal számított, a tárgynegyedévben időarányosan járó kamatokat, valamint a tárgynegyedévre vonatkozó forrásszerzési költsége alkalmazásával számított, azonos időszakra vonatkozó összeget. Amennyiben a forrásszerzési költség figyelembevételével számított összeg nagyobb az időarányosan járó kamatoknál, a különbözet a segélyhitel tárgynegyedévi kamattámogatási igénye, ellenkező esetben a kamatkülönbözet befizetési kötelezettsége.

(2) Az Eximbank a 20. §-ban meghatározott jelentéssel egyidejűleg, a jelentésben szereplő ügyletek szakmai teljesítésre vonatkozóan nyilatkozatot tesz a miniszternek, amellyel igazolja, hogy a segélyhitelek folyósítására a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kormányközi kötött segélyhitel megállapodásokban, valamint az egyedi hitelszerződésekben foglaltak szerint került sor és a fennálló segélyhitel állomány a hiteladós közreműködésével ellenőrzött, illetve nyomon követett kereskedelmi vagy fővállalkozói szerződés szerinti, számlákkal igazolt teljesítés alapján keletkezett.

19. §

A hitelszerződésenként megállapított különbözeteket az Eximbank a tárgynegyedév utolsó munkanapján érvényes, hivatalosan közzétett MNB árfolyamok alkalmazásával forintra átszámítja, és azok összesítéseként kimutatott forintösszegeket a 20. § szerint rendezi a központi költségvetéssel.

20. §[31]

(1) Az Eximbank a kamattámogatási igényről és kamatkülönbözet-befizetési kötelezettségről, a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig, a vonatkozó szerződésszámok és az azokhoz kapcsolódó összegek feltüntetésével, az 5. melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával papír alapon és elektronikus úton jelentést nyújt be a miniszternek.

(2) A miniszter a jelentés szerinti kamattámogatás a KKM 10032000-01220108-50000005 számú Kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlája terhére történő folyósításáról a jelentés papír alapon történő beérkezésétől számított 8 munkanapon belül intézkedik. Az elszámolás szerint mutatkozó kamatkülönbözet befizetési kötelezettség összegét az Eximbank a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig átutalja a KKM 10032000-01220108-50000005 számú Kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlája javára.

21. §[32]

(1) Az Eximbank a segélyhitelekre vonatkozóan megkötött hitelbiztosítási szerződések alapján a Mehib Zrt. által az Eximbanknak a 22. § szerint kiszámlázott hitelbiztosítási díjból a központi költségvetés által adományelemként átvállalásra kerülő részének esedékes részösszegéről és a kapcsolódó jelenérték különbözet összegéről, devizaneméről és fizetési esedékességének értéknapjáról a 6. melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával papír alapon és elektronikus úton értesíti a minisztert, és egyidejűleg - számlaszámának megjelölésével - kéri az összeg központi költségvetésből történő átutalását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igény benyújtásával egyidejűleg az Eximbank a jelentésben szereplő ügyletek szakmai teljesítésére vonatkozóan nyilatkozatot tesz a miniszternek, amellyel igazolja, hogy a Mehib Zrt. által kiállított díjszámla a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kormányközi kötött segélyhitel megállapodások alapján, az egyedi hitelszerződésekre vonatkozó hitelbiztosítási szerződések alapján került kiállításra.

(3) A miniszter az igénylés papír alapon történő beérkezésétől számított 10 munkanapon belül megküldi a Magyar Államkincstár részére az adományelem összegét tartalmazó utalványt. Az utalványon szereplő összeget a Magyar Államkincstár átutalja az Eximbank által megjelölt devizanemben, a megjelölt értéknapra és számla javára.

22. §[33]

(1) Az Eximbank - a biztosítási szerződésben foglaltak szerint - a biztosítási szerződés megkötésekor a biztosítási díjról kiállított számla vagy a számviteli szabályoknak megfelelő bizonylat alapján az első hitelfolyósításig megfizeti a teljes hitelbiztosítási díjat, vagy részletekben történő díjfizetés esetén az első díjrészletet.

(2)[34] Részletekben történő díjfizetés esetén a hitelbiztosítási díj fennmaradó részét az Eximbank kötelezettségként, a Mehib Zrt. követelésként köteles kimutatni. Részletekben történő fizetés esetén a futamidő kezdetén teljes összegben elszámolt díjbevétel alapján a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. §-a szerint képzett meg nem szolgált díjak tartaléka tekintetében a díjbevétellel szemben elszámolt követelés figyelembe vehető a tartalék eszközfedezetéül szolgáló befektetésként.

23. §[35]

A segélyhitelnek a hiteladós által történő előtörlesztése esetén az Eximbank a felmerülő díjvisszatérítést - a kedvezményezettet illető adományrész kivételével, a díjvisszatérítésnek a Mehib Zrt. általi visszafizetését követően - haladéktalanul átutalja a KKM 10032000-01220108-50000005 számú Kötött segélyhitelezés fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla javára.

24. §[36]

Ha a hiteladós nem tesz eleget a hitelszerződésben foglalt azon kötelezettségeinek, amelyek megszegése miatt kárveszély áll fenn, illetve átütemezés vagy 5 munkanapon túli nem fizetés esete következik be, az Eximbank haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a minisztert, a Mehib Zrt.-t és a Magyar Államkincstárt. Átütemezés esetén a Mehib Zrt.-t átütemezési díj a miniszternek a Szakértői Munkacsoport javaslata alapján meghozott döntése esetén illeti meg.

Záró rendelkezések

25. §

(1)[37]

(2)[38] Az Eximbank a 2010. negyedik negyedévi időszakra vonatkozó elszámolásában az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-ával és 10. §-ával megállapított 18. § és 20. §, valamint a 19. § szerint rendezi a költségvetéssel azt a kamattámogatási igényt vagy kamatkülönbözet-befizetési kötelezettséget, amely 2010. év második és harmadik negyedévében kamatfizetési esedékességű ügyletekhez kapcsolódik, és amit az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző időszakra vonatkozó elszámolások alapján a költségvetéssel pénzügyileg nem rendezett.

(2a)[39] Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 186/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR.) 1. §-ával megállapított 2. § 3. pontja szerint számított forrásszerzési költségeket az Eximbank a MódR. hatálybalépését követő költségvetési elszámolások során az R. 17. §-ában előírt teljes elszámolási időszakra figyelembe veheti.

(2b)[40] Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 287/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR2.) 1. §-ával megállapított 2. § 3. pontja szerint számított forrásszerzési költségeket az Eximbank a MódR2. hatálybalépését követően első alkalommal a 2023. harmadik negyedévre vonatkozó költségvetési elszámolások során a jelen rendelet 17. §-ában előírt teljes elszámolási időszakra veszi figyelembe.

(3) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségeknek a bizonyos iránymutatásoknak az állami exporthitel-támogatás területén való alkalmazásáról szóló, 1978. április 4-i határozat felváltásáról hozott 2000. december 22-i 2001/76/EK számú tanácsi határozatta, valamint a hitelbiztosítást, a hitelgaranciákat és a pénzügyi hiteleket érintő konzultációs és információs eljárásokról szóló 73/391/EGK tanácsi határozattal és az azt módosító 76/641/EGK határozattal részlegesen összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. melléklet a 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelethez[41]

Kiajánlott és szerződött segélyhitelek ... negyedév végén fennálló állománya
1. Kiajánlott, de nem szerződött
AB
1.Kormányközi megállapodás
2.Ország
3.Projekt
4.Összeg (devizában)
5.Jelenlegi helyzet
2. Fennálló állomány, szerződött
ABCDEFGH
Projekt megnevezése
(kormányközi
megállapodás,
hitelszerződés alapján)
SzerződésszámSzámlaszámÜgyfélOrszágDevizaÖsszeg
devizában
Összeg
forintban
1.
2.Összesen
3.Mindösszesen (Ft)
3. Fennálló állomány, lehívható
ABCDEFGH
Projekt megnevezése
(kormányközi
megállapodás,
hitelszerződés alapján)
SzerződésszámSzámlaszámÜgyfélOrszágDevizaÖsszeg
devizában
Összeg
forintban
1.
2.Összesen
3.Mindösszesen (Ft)
4. Fennálló állomány, folyósított
ABCDEFGH
Projekt megnevezése
(kormányközi
megállapodás,
hitelszerződés alapján)
SzerződésszámSzámlaszámÜgyfélOrszágDevizaÖsszeg
devizában
Összeg
forintban
1.
2.Összesen
3.
4.Összesen
5.Mindösszesen (Ft)
Készült: (év, hónap, nap)
(cégszerű aláírás)

2. melléklet a 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelethez[42]

1. Kötött segélyhitelezési portfólió tervezett teljes támogatási igénye
ABCDEFGH
1.Megvalósult kormányközi
megállapodások
Aláírt kormányközi
megállapodások
Összes kormányközi megállapodás együttesenÚj felajánlásTervezett
felajánlás
Összes új felajánlás együttesen
2.törlesztés
alatt
folyósítás
alatt
3.Projekt megnevezéseProjekt megnevezéseProjekt megnevezéseProjekt megnevezéseProjekt megnevezése
4.Év
5.Összesen:
Készült: (év, hónap, nap)
2. Kötött segélyhitelezési portfólió tervezett kamattámogatási igénye
ABCDEFGH
1.Megvalósult kormányközi
megállapodások
Aláírt kormányközi
megállapodások
Összes kormányközi megállapodás együttesenÚj felajánlásTervezett
felajánlás
Összes új felajánlás együttesen
2.törlesztés
alatt
folyósítás
alatt
3.Projekt megnevezéseProjekt megnevezéseProjekt megnevezéseProjekt megnevezéseProjekt megnevezése
4.Év
5.Összesen:
Készült: (év, hónap, nap)
3. Kötött segélyhitelezési portfólió tervezett díjtámogatási igénye
ABCDEFGH
1.Megvalósult kormányközi
megállapodások
Aláírt kormányközi
megállapodások
Összes kormányközi megállapodás együttesenÚj felajánlásTervezett
felajánlás
Összes új felajánlás együttesen
2.törlesztés
alatt
folyósítás
alatt
3.Projekt megnevezéseProjekt megnevezéseProjekt megnevezéseProjekt megnevezéseProjekt megnevezése
4.Év
5.Összesen:
Készült: (év, hónap, nap)
(cégszerű aláírás)

3. melléklet a 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelethez[43]

Negyedéves előrejelzés az Eximbank Zrt. által folyósított segélyhitelek várható kamattámogatási igényéről és befizetési kötelezettségéről

Vonatkozási időszak:
Elszámolás időpontja:
ABCDE
1.SorszámSzerződésszámSzámlaszámVárható kamattámogatási igény (Ft)
2.
3.Összesen (Ft)
Készült: (év, hónap, nap)
(cégszerű aláírás)

4. melléklet a 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelethez[44]

Negyedéves előrejelzés a várható biztosítási díj támogatásának (adományelem) forint összegéről

Vonatkozási időszak:
Elszámolás időpontja:
ABCDEF
1.Hitelszerződés
száma
KötvényszámAdományelemként
átvállalásra kerülő
hitelbiztosítási díj esedékes
összege
(Pénzügyi értesítő,
up front egyenérték)
(Ft)
Jelenérték
különbözet
(Ft)
Díjtámogatás
összesen
(Ft)
2.
3.Összesen (Ft)
Készült: (év, hónap, nap)
(cégszerű aláírás)

5. melléklet a 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelethez[45]

A ... év ... negyedévi jelentés és elszámolás a segélyhitelekkel kapcsolatos kamattámogatási igényről és befizetési kötelezettségről

ABCDEFG
1.SorszámProjekt megnevezése
(kormányközi
megállapodás,
hitelszerződés
alapján)
Szerződés-
szám
SzámlaszámKamat-
támogatási
igény
(Ft)
Befizetési
kötelezettség
(Ft)
2.
3.Összesen (Ft)
Készült: (év, hónap, nap)
Melléklet:
- kamattámogatási igény magyarázat táblázata
(cégszerű aláírás)

6. melléklet a 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelethez[46]

A ... év ... negyedévi segélyhitelekkel kapcsolatos biztosítási díj támogatási igény lehívási kérelme

ABCDEFGH
1.Hitelszerződés
száma
Projekt
megnevezése
(kormányközi
megállapodás,
hitelszerződés
alapján)
KötvényszámPénzügyi
értesítő
(up front
egyenérték)
(Ft)
Jelenérték
különbözet
(Ft)
Díjtámogatás
összesen
(Ft)
Fizetés
esedékessége
2.
3.Összesen (Ft)
Készült: (év, hónap, nap)
Melléklet:
- biztosítási díjtámogatási igény magyarázat táblázata
- számla
(cégszerű aláírás)

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése. Hatályos 2010.12.31.

[2] Megállapította a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2010.12.31.

[3] Megállapította a 287/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[4] Beiktatta a 60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.04.04.

[5] Módosította a 93/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2015.04.10.

[6] Beiktatta a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.12.31.

[7] Módosította a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.12.31.

[8] Megállapította a 215/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.08.31.

[9] Megállapította a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.12.31.

[10] Megállapította a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.12.31.

[11] Beiktatta a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2010.12.31.

[12] Módosította a 441/2020. (IX. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.09.29.

[13] Megállapította a 93/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.04.10.

[14] Megállapította a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2010.12.31.

[15] Módosította a 441/2020. (IX. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.09.29.

[16] Megállapította a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2010.12.31.

[17] Megállapította a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2010.12.31.

[18] Megállapította a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2010.12.31.

[19] Megállapította a 60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.04.04.

[20] Beiktatta a 60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.04.04.

[21] Megállapította a 215/2015. (VII. 31.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2015.08.31.

[22] Megállapította a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2010.12.31.

[23] Megállapította a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2010.12.31.

[24] Megállapította a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2010.12.31.

[25] Módosította a 93/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2015.04.10.

[26] Megállapította a 60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2018.04.04.

[27] Megállapította a 60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 2018.04.04.

[28] Megállapította a 60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2018.04.04.

[29] Módosította a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.12.31.

[30] Megállapította a 60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2018.04.04.

[31] Megállapította a 60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2018.04.04.

[32] Megállapította a 60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 2018.04.04.

[33] Megállapította az 5/2007. (I. 24.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2007.02.01.

[34] Módosította a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.12.31.

[35] Módosította a 93/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2015.04.10.

[36] Megállapította a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2010.12.31.

[37] Hatályon kívül helyezte a 303/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § - a. Hatálytalan 2006.01.01.

[38] Beiktatta a 299/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a. Hatályos 2010.12.31.

[39] Beiktatta a 186/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2013.06.08.

[40] Beiktatta a 287/2023. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.07.01.

[41] Beiktatta a 60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.04.04.

[42] Beiktatta a 60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.04.04.

[43] Beiktatta a 60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.04.04.

[44] Beiktatta a 60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.04.04.

[45] Beiktatta a 60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.04.04.

[46] Beiktatta a 60/2018. (III. 27.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2018.04.04.

Tartalomjegyzék