233/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet

az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról

A Kormány a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatásaiból származó támogatások hatékony módon történő felhasználása érdekében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. § (2) bekezdésének t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai lebonyolításában részt vevő intézményekről szóló kormányrendelettel, valamint az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról szóló 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelettel összhangban az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. §

E rendelet hatálya a Strukturális Alapok által támogatott Operatív programok és a Kohéziós Alap projektek támogatásai felhasználásának pénzügyi tervezésében, lebonyolításában, ellenőrzésében részt vevő a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezédésének a) -f) pontjaiban meghatározott államháztartási szervezetekre, természetes vagy jogi személyekre és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

1. Forráslehívás: Strukturális Alapok esetén az irányító hatóság, illetve Kohéziós Alap esetén a Kohéziós Alap közreműködő szervezet azon tevékenysége, melynek során biztosítja a támogatás összegének rendelkezésre állását a lebonyolítási (bank) számlákon annak érdekében, hogy a kedvezményezett támogatásra jogosult számlái megtérítésre, a szállítói számlák ellenértéke kifizetésre, illetve az előfinanszírozás keretében nyújtott előleg átutalásra kerüljön.

2. Átutalás igénylés: adott időszakra vonatkozó, irányító hatóság által összeállított és hitelesített, valamint a kifizető hatóság által igazolt költségnyilatkozat eljuttatása az Európai Bizottság részére annak érdekében, hogy az Európai Bizottság az adott időszakban keletkezett költségeket jóváhagyja, és az európai uniós támogatást átutalja a kifizető hatóság számlájára.

3. Forrásgazda: adott intézkedés, illetve prioritás központi költségvetési finanszírozását biztosító fejezet a Strukturális Alapok esetében, adott projekt központi költségvetési finanszírozását biztosító fejezet a Kohéziós Alap esetében.

4. Költségigazolás: olyan tevékenység, mely a kifizető hatóság igazoló tevékenységét és az irányító hatóság hitelesítő tevékenységét foglalja magában.

5. Igazolás: olyan tevékenység, amely során a kifizető hatóság az Európai Bizottság felé tanúsítja a költségnyilatkozatok pontosságát és megfelelőségét, valamint az irányító hatóság és közreműködő szervezetei irányítási és ellenőrzési rendszereinek hatékony működését, továbbá utóbbiak jogszabályi előírásokkal, valamint közösségi politikákkal való összhangját.

6. Hitelesítés: olyan tevékenység, melynek során az irányító hatóság a kifizető hatóság felé tanúsítja az irányítási és ellenőrzési rendszereinek, beleértve közreműködő szervezetei irányítási és ellenőrzési rendszereinek hatékony működését, továbbá a jogszabályi előírásokkal, valamint a közösségi politikákkal való összhangját, illetve a költségnyilatkozatok valódiságát, valamint melynek során a közreműködő szervezet az irányító hatóság felé tanúsítja a támogatási igénylésben, Kohéziós Alap esetén a költségkimutatásban szereplő költségek megfelelőségét.

7. Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: ABPE Tárcaközi Bizottság) : a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap felhasználása ellenőrzési rendszerének kialakításával összefüggő koordinációs és konzultatív feladatokat ellátó tárcaközi bizottság.

8. Együttműködési megállapodás: ay irányító hatóság és a kifizető hatóság között a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései szerint létrejött, a programok szakmai és pénzügyi megvalósítására vonatkozó felelősségi és feladatköröket meghatározó dokumentum.

9. Támogatási szerződés: Strukturális Alapok esetében az irányító hatóságnak, illetve Kohéziós Alap esetében a közreműködő szervezetnek a kedvezményezettel kötött szerződése, amely a támogatás felhasználásának részletes feltételeit tartalmazza.

10. Ellenőrzési nyomvonal: az Európai Unió által előírt, a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap támogatásai felhasználásának rendszervizsgálati eszköze, melynek eredményeképp elkészül a program lebonyolítási és működési leírása szövegesen, táblázatba foglalva, illetve folyamatábrával szemléltetve, amely tartalmazza különösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, továbbá irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését.

11. Ellenőrzés tűrési kötelezettség: betekintés biztosítása a nyilvántartási, adatszolgáltatási és működési rendszerbe, lehetővé téve azt, hogy az arra felhatalmazott, megbízólevéllel ellátott ellenőrök a programra vonatkozó valamennyi információt megszerezhessék, és azok valódiságáról meggyőződhessenek.

12. "Négy szem elve": minden végrehajtási és pénzügyi tranzakció engedélyezését megelőzően az adott feladatot ellátó személy munkáját egy másik személy teljeskörűen felülvizsgálja, beleértve az ellenőrzési listák és a kitöltési útmutatók alkalmazását is.

13. Szabálytalanság: a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap felhasználása során, a vonatkozó nemzetközi szerződésekbe, a hazai jogszabályokba foglalt előírások, illetve a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek megsértése, amelyek eredményeképpen az Európai Közösségek vagy a Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek.

14. FIDIC: Tanácsadó Mérnökök Szövetsége.

15. Zárónyilatkozat: a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által készített nyilatkozat, mely összegzi a korábbi években végzett ellenőrzések során tett megállapításokat, elbírálja a záró kifizetés iránti kérelem megalapozottságát, valamint a kiadásokról szóló záró igazolás tárgyát képező ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét, az Európai Bizottság és a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatások alapján.

(2) Az itt nem szereplő fogalommeghatározások az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról szóló 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendeletben, illetve az Európai Unió Strukturális Alapjaiból és Kohéziós Alapjából származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményekről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint értelmezendők.

II. Fejezet

TERVEZÉS

Strukturális Alapok

3. §

(1) A Strukturális Alapok támogatásait az Áht. és a végrehajtásáról rendelkező jogszabályok, a mindenkori költségvetési törvény, illetve a tervezési körirat előírásai szerint kell megterveznie a forrásgazdának.

(2) A Strukturális Alapok támogatásaival megvalósuló programokra tervezett uniós forrást és a kapcsolódó hazai társfinanszírozást ugyanazon az előirányzaton kell megjeleníteni. Amennyiben a hazai társfinanszírozást bevételként és kiadásként tervezett pénzösszeg is fedezi (pl. átvett pénzeszköz), úgy az Uniótól kapott forrásokat és más bevételként és kiadásként feltüntetett forrásokat külön soron kell megjeleníteni.

(3) A forrásgazdának az előirányzatokat az irányító hatósággal egyeztetve kell megterveznie, figyelembe véve

a) a forrásgazda részére a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban az irányító hatóság által összeállított, a programidőszak kötelezettségvállalási keret-előirányzataira vonatkozó adatait és - az elmúlt év tényleges kifizetéseinek, a várható teljesítés, illetve az operatív program lezárulásáig várható kifizetési ütemére vonatkozó - kifizetési előrejelzését;

b) e rendelet 5. § d) pontja szerinti kifizetési előrejelzéseket; valamint

c) az Európai Bizottság által elfogadott operatív programokat, illetve Program Kiegészítő Dokumentumokat.

(4) Az irányító hatóságnak a (3) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatást az adott operatív programban szakmailag érintett minisztériumok, közreműködő szervezetek bevonásával kell teljesítenie.

(5) A Strukturális Alapok támogatásával megvalósuló program hazai társfinanszírozási kötelezettségeit kiemelten kell kezelni, mely nem jelenthet az érintett fejezet számára a költségvetési tervezés során meghatározott kereteken túli pótlólagos finanszírozási igényt.

(6) Az előre nem látható, a visszafizetéshez szükséges, illetve az árfolyam-különbözet elszámolására szolgáló fedezet uniós céltartalékként való költségvetési tervezése szintén a forrásgazda feladata az irányító hatóságok által benyújtott összesítések alapján a mindenkori tervezési körirat és a költségvetési törvény előírásaival összhangban.

Kohéziós Alap

4. §

(1) A Kohéziós Alap támogatásait az Áht. és a végrehajtásáról rendelkező jogszabályok, a mindenkori költségvetési törvény, illetve a tervezési körirat előírásai szerint kell megtervezni a forrásgazdának.

(2) A Kohéziós Alap támogatásaival megvalósuló projektekre tervezett uniós forrást és a kapcsolódó hazai társfinanszírozást ugyanazon az előirányzaton kell megjeleníteni. Amennyiben a hazai társfinanszírozást bevételként és kiadásként tervezett pénzösszeg is fedezi (pl. átvett pénzeszköz), úgy az Uniótól kapott forrásokat és más bevételként és kiadásként feltüntetett forrásokat külön soron kell megjeleníteni.

(3) A forrásgazdának az előirányzatokat a Kohéziós Alap közreműködő szervezetekkel egyeztetve kell megterveznie, figyelembe véve

a) a forrásgazda részére a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban az irányító hatóság által összeállított, a projekt megvalósulásának időtartama alatt kötelezettségvállalási keret-előirányzataira vonatkozó adatait és - az elmúlt év tényleges kifizetéseinek, a várható teljesítés, illetve a projekt lezárulásáig várható kifizetési ütemére vonatkozó - kifizetési előrejelzését;

b) e rendelet 12. § k) pontja szerinti kifizetési előrejelzéseket; valamint

c) az Európai Bizottságnak a projekt elfogadásáról hozott határozatát.

(4) A Kohéziós Alap projektjeinek hazai társfinanszírozási kötelezettségeit kiemelten kell kezelni, mely nem jelenthet az érintett fejezet számára a költségvetési tervezés során meghatározott kereteken túli pótlólagos finanszírozási igényt.

(5) Az előre nem látható, a visszafizetéshez szükséges, illetve az árfolyam-különbözet elszámolására szolgáló fedezet uniós céltartalékként való költségvetési tervezése szintén a forrásgazda feladata a Kohéziós Alap közreműködő szervezetek által benyújtott összesítések alapján a mindenkori tervezési körirat és a költségvetési törvény előírásaival összhangban.

III. Fejezet

PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEK ÁLTALÁNOS FELADATAI STRUKTURÁLIS ALAPOK

A kifizető hatóság feladatai

5. §

A kifizető hatóság az alábbi feladatokat látja el:

a) az európai uniós alapokból származó támogatások fogadására, illetve visszafizetésére - operatív programonként, alaponkénti bontásban - forint (bank) számlát nyit a Magyar Államkincstárban;

b) átutalja az operatív program irányító hatósága által összesített elszámolás alapján - az összesített elszámolás beérkezését követő 5 munkanapon belül - a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára az Alapok hozzájárulását, mellyel szemben semmilyen levonás, visszatartás vagy egyéb költség nem érvényesíthető;

c) igazolja az Európai Bizottság felé az irányító hatóság által elkészített kimutatásokon, illetve a kedvezményezettnél felmerült tényleges költségeken alapuló, alaponként hitelesített, időközi átutalás igénylés dokumentációját, valamint az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek irányítási és ellenőrzési rendszereinek jogszabályi előírásokkal való összhangját;

d) összeállítja az irányító hatóság által benyújtott kifizetési ütemezések alapján a tárgyévre és a következő évre vonatkozó kifizetési előrejelzéseket operatív programonként, Alaponként és évente, legkésőbb a tárgyév április 30-áig benyújtja az Európai Bizottság felé;

e) gondoskodik az irányító hatóság felelősségi körébe tartozó operatív programra vonatkozóan visszafizetett, az Alapokból származó összegek Európai Bizottság részére történő elszámolásáról, és az adminisztratív hibák, valamint a program megvalósítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók Európai Bizottság felé történő végrehajtásáról és elszámolásáról;

f) gondoskodik külön jogszabály szerint az EMIR rendszer napi működtetéséről;

g) gondoskodik belső ellenőrzési egység felállításáról és működtetéséről;

h) vezeti a kifizető hatóság Strukturális Alapokra vonatkozó számviteli nyilvántartásait;

i) tárgyévre vonatkozóan a közösségi hozzájárulásra eső árfolyam-különbözetből adódó nyereség, illetve veszteség elszámolása tárgyév december 31-én, illetve az utolsó banki napon a forrásgazda vonatkozó előirányzataival szemben, annak érdekében, hogy még tárgyévben rendezésre kerüljön.

Az operatív program irányító hatóság feladatai

6. §

Az irányító hatóság elszámolási kötelezettséggel tartozik a kifizető hatóság felé, a hozzá tartozó operatív program európai uniós és hazai forrásainak felhasználására vonatkozóan. Az elszámolás részletes eljárásrendjét az irányító hatóság és a kifizető hatóság által a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései szerint kötött együttműködési megállapodás tartalmazza. A kifizető hatóság csak az EMIR rendszerbe már rögzített adatokat veszi figyelembe az Európai Bizottsággal történő elszámolások alkalmával, valamint a közösségi hozzájárulás átutalásakor.

7. §

(1) Az irányító hatóság egy olyan lebonyolítási rendszert működtet, melyben egyértelműen szabályozottak és az eljárásrendekben rögzítettek az alábbi feladatok:

a) adott operatív programra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzat terhére támogatási szerződések megkötése a kedvezményezettel;

b) a forrásgazda által - adott operatív programra vonatkozóan - megnyitott fejezeti kezelésű előirányzatfelhasználási keretszámla feletti rendelkezés;

c) a felelősségi körébe tartozó adott operatív programra vonatkozóan intézkedésenkénti forint lebonyolítási (bank) számlák megnyitása;

d) a felelősségi körébe tartozó, e rendelet 2. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott forráslehívás biztosítása a fejezeti kezelésű felhasználási keretszámláról a vonatkozó intézkedés lebonyolítási számlájára, a kedvezményezett támogatásra jogosult számlái megtérítése, illetve kifizetés lebonyolítása, illetve előfinanszírozási forrás biztosítása céljából;

e) folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer működtetése, különös tekintettel az elszámolható költségek folyamatos ellenőrzésére, a számlák vagy számlát helyettesítő okmányok ellenőrzésére, a teljesítésigazolásra, valamint a kifizetés engedélyezése előtti ellenőrzésekre;

f) a központi költségvetési forrásból előfinanszírozott támogatások teljes összegének utólagos elszámolása a kifizető hatóság felé és a közösségi hozzájárulásra vonatkozó igény benyújtása;

g) a felelősségi körébe tartozó kifizetéseinek az Európai Bizottság felé történő elszámoláshoz e rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott átutalás igénylések összesítése, valamint az átutalás igényléshez tartozó hitelesítési jelentés kiállítása, mindezen dokumentumok jóváhagyása, és továbbítása a kifizető hatóság felé;

h) a közösségi hozzájárulások jogosulatlan vagy szabálytalan felhasználásból eredő összegének átutalása a kifizető hatóság által meghatározott határidőre a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a kifizető hatóság vonatkozó forint (bank) számlájára, valamint a program irányítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók végrehajtása;

i) a központi költségvetés által biztosított támogatásoknak jogosulatlan vagy szabálytalan utalásból, illetve felhasználásból eredő összegének átutalása a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára, valamint a program vagy projekt irányítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók végrehajtása;

j) a tárgyévre és a következő évre vonatkozó kifizetési előrejelzések összeállítása évente, alaponkénti bontásban, majd az összeállított kifizetési előrejelzések legkésőbb március 31-ig a kifizető hatósághoz történő benyújtása;

k) a tárgyévre és az azt követő évre vonatkozó aktualizált kötelezettségvállalási és kifizetési előrejelzés összeállítása és benyújtása a forrásgazda részére évente egy alkalommal, a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban;

l) az adatok folyamatos rögzítése a mindennapi tevékenység során az EMIR rendszerben operatív program, operatív programon belül finanszírozó Alap(ok), intézkedések és projektek (szerződések) szintjén, valamint ebből a rendszerből nyert jelentések, illetve adatszolgáltatás az irányító hatóság és a kifizető hatóság közötti együttműködési megállapodásban rögzített határidőre történő eljuttatása a kifizető hatóság részére.

(2) Az irányító hatóság nem ruházhatja át, ezért saját hatáskörében köteles ellátni az alábbi feladatokat:

a) adott operatív programra vonatkozó átutalás igénylések összeállítása, hitelesítése, valamint a hozzájuk tartozó hitelesítési jelentéseinek elkészítése és továbbítása a kifizető hatóság felé;

b) a felelősségi körébe tartozó e rendelet 2. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott forráslehívás biztosítása, illetve a központi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla feletti rendelkezés;

c) az operatív program szintű monitoring tevékenység ellátása;

d) a szabálytalansági jelentés kifizető hatóság részére történő megküldése.

8. §

(1) Az irányító hatóság pénzügyi és számviteli feladatait - lehetőség szerint - egy közreműködő szervezetre ruházhatja át a végső felelősség megtartása mellett.

(2) Az átruházott feladatokat ellátó közreműködő szervezet - az átruházás szabályai szerint - részt vehet az operatív programok terhére meghirdetett pályázatok keretében megítélt támogatások pénzügyi lebonyolításában, továbbá e tevékenysége keretében elláthatja az alábbi pénzügyi és számviteli feladatokat:

a) a benyújtott elszámolások, számlák, számlát helyettesítő okmányok vizsgálata annak alátámasztására, hogy azok megfelelnek a szerződéses feltételeknek, a költségek elismerhetőek, megfelelnek a hazai és közösségi előírásoknak;

b) a kedvezményezettek támogatásra jogosult számláinak összesítése, valamint a támogatás teljes összegének kifizetéséhez szükséges dokumentumok előkészítése;

c) rendelkezés adott intézkedésre nyitott forint lebonyolítási (bank) számla felett;

d) a támogatás - a kedvezményezettet illető - igazolt összegének forint lebonyolítási (bank) számlán történt jóváírását követő 3 munkanapon belüli átutalása a jogosult részére, mellyel szemben semmilyen levonás, visszatartás vagy egyéb költség nem érvényesíthető;

e) az irányító hatósággal, illetve az irányító hatóság által kijelölt szervezettel a helyszíni ellenőrzések végzése a projekt pályáztatásának és pénzügyi lebonyolításának megvalósítására vonatkozóan;

f) az irányító hatóság felelősségi körébe tartozó operatív program számviteli nyilvántartásainak vezetése;

g) a saját szervezetére vonatkozó, irányító hatóság által jóváhagyott finanszírozási és ellenőrzési szabályzatok elkészítése;

h) az irányító hatóság által meghatározott, továbbá a pályázatok lebonyolítása során felmerült rendszeres és eseti jellegű adatszolgáltatási igény teljesítése;

i) az adatkezeléssel kapcsolatosan a jogszabályokkal és a tényleges működéssel összhangban lévő, a pályázati adat-és dokumentumkezelés, feldolgozás, továbbítás és nyilvántartás folyamatát szabályozó eljárás rendjének írásban történő kidolgozása, különös tekintettel a pályázatokkal kapcsolatos adatok, információk és dokumentumok kezelésére vonatkozó, aktualizált informatikai biztonsági szabályzatra;

j) rendelkezés arról, hogy a folyamatba épített helyszíni ellenőrzést ellátó személy, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója nem vesz részt ugyanazon projektre vonatkozó pályázat elbírálásában, illetve pénzügyi lebonyolításban;

k) a kedvezményezett által elkövetett szerződésszegésből és visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatásokból eredő követelések kezelése.

KOHÉZIÓS ALAP

A kifizető hatóság feladatai

9. §

A kifizető hatóság az alábbi feladatokat látja el:

a) adott projektre vonatkozóan megnyitja az euró (bank) számlákat a Kohéziós Alapból származó közösségi hozzájárulások fogadása, illetve visszafizetése céljából a Magyar Államkincstárban;

b) átutalja a kedvezményezetteket illető, - a Kohéziós Alap projektek szállítói számláinak - közösségi hozzájárulási részt a Kohéziós Alap közreműködő szervezet által ellenőrzött és a kifizető hatósághoz benyújtott közösségi forráslehívás alapján - a benyújtás követő 5 munkanapon belül - a projekt lebonyolítási számlára;

c) igazolja az Európai Bizottság felé a költségnyilatkozatok pontosságát és megfelelőségét, valamint az irányító hatóság, illetve Kohéziós Alap közreműködő szervezetek irányítási és ellenőrzési rendszereinek jogszabályi előírásokkal való összhangját;

d) igazolja a Kohéziós Alap közreműködő szervezet által elkészített kimutatásokon, illetve a kedvezményezettnél felmerült tényleges költségeken alapuló, irányító hatóság által hitelesített időközi átutalás igénylés dokumentációját, és benyújtja az Európai Bizottság felé;

e) gondoskodik a Kohéziós Alap közreműködő szervezet felelősségi körébe tartozó Kohéziós Alapból támogatott projektre vonatkozóan visszafizetett, az Alapból származó összegek Európai Bizottság részére történő megtérítéséről, és az adminisztratív hibák, valamint a program irányítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók Európai Bizottság felé történő végrehajtásáról és elszámolásáról;

f) összeállítja az irányító hatóság által benyújtott kifizetési ütemezések alapján a tárgyévre és a következő évre vonatkozó kifizetési előrejelzéseket évente projektenként, legkésőbb a tárgyév április 30-áig benyújtja az Európai Bizottság felé;

g) gondoskodik külön jogszabályban szabályozottak szerint az EMIR rendszer napi működtetéséről, valamint a felelősségi körébe tartozó pénzügyi folyamatokkal kapcsolatban az irányító hatóság, illetve a Kohéziós Alap közreműködő szervezet rendszeres tájékoztatásáról;

h) gondoskodik belső ellenőrzési egység felállításáról és működtetéséről;

i) vezeti a Kohéziós Alap számviteli nyilvántartásait, elvégzi a kifizető hatóság és a Kohéziós Alap közreműködő szervezetek közötti számviteli egyeztetéseket;

j) elkészíti az évközi és éves adatszolgáltatásokat.

A Kohéziós Alap irányító hatóság feladatai

10. §

(1) Az irányító hatóság elszámolási kötelezettséggel tartozik a kifizető hatóság felé a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek európai uniós és hazai forrásainak felhasználására vonatkozóan. A kifizető hatóság csak az EMIR rendszerben már rögzített adatokat veszi figyelembe a forráslehívások, valamint az Európai Bizottsággal történő elszámolások alkalmával.

(2) Az irányító hatóság pénzügyi lebonyolítás szempontjából

a) a felelősségi körébe tartozó kifizetéseinek az Európai Bizottság felé történő elszámoláshoz, e rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott átutalás igényléseket jóváhagyja és továbbítja a kifizető hatóság felé;

b) a kifizető hatóság részére benyújtandó, Európai Bizottság felé irányuló átutalás igényléshez kiállítja hitelesítési jelentését;

c) valamennyi, Európai Bizottsághoz, a kifizető hatóságon keresztül benyújtandó dokumentumot az irányító hatóság vezetőjének alá kell írnia, mellyel igazolja, hogy az abban foglalt információk az azokat alátámasztó eredeti dokumentumokkal bizonyíthatóan megegyezők;

d) megküldi a szabálytalansági jelentést kifizető hatóság részére.

11. §

Az irányító hatóság saját hatáskörében köteles ellátni az alábbi feladatokat:

a) valamennyi, a kifizető hatóság felé benyújtandó ellenőrzési és hitelesítési jelentések elkészítése;

b) a Kohéziós Alapból támogatott projektek teljes szakmai és pénzügyi lebonyolításához kapcsolódó monitoring tevékenység ellátása.

A Kohéziós Alap közreműködő szervezet feladatai

12. §

(1) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet részt vehet a Kohéziós Alap projektek terhére meghirdetett pályázatok keretében megítélt támogatásoknál a pályáztatásban, szerződéskötésben és pénzügyi lebonyolításban, ideértve a benyújtott számlák, elszámolások vizsgálatát, a helyszíni ellenőrzést.

(2) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet egy olyan lebonyolítási rendszert működtet, melyben egyértelműen szabályozottak és működési kézikönyvben rögzítettek az (1) bekezdésben említett, alábbiakban részletezett feladatok:

a) pénzügyi kötelezettségvállalás adott Kohéziós Alap projekteket magába foglaló előirányzat terhére, támogatási szerződések megkötése a kedvezményezettel;

b) a forrásgazda által - adott Kohéziós Alap projektre vonatkozóan - megnyitott fejezeti kezelésű előirányzatfelhasználási keretszámla feletti rendelkezés;

c) a felelősségi körébe tartozó adott Kohéziós Alap projektekre vonatkozó euró lebonyolítási (bank) számlák megnyitása;

d) benyújtott elszámolások, számlák, számlát helyettesítő okmányok vizsgálata, hogy azok megfelelnek a szerződéses feltételeknek, a költségek elismerhetőek, megfelelnek a hazai és közösségi előírásoknak;

e) gondoskodik a saját erő adott projektre nyitott euró lebonyolítási (bank) számlára történő utalásáról;

f) átutalás egy adott projektre vonatkozó költségigény felmerülésekor a felelősségi körébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájáról adott euró lebonyolítási (bank) számlára;

g) felelősségi körébe tartozó e rendelet 2. § (1) bekezdés 1. pontban meghatározott forráslehívások összeállítása, jóváhagyása és továbbítása a kifizető hatóság számára;

h) a támogatás igazolt összegének a projekt euró lebonyolítási (bank) számlán történt jóváírását követő 3 munkanapon belüli átutalása a jogosult részére, mellyel szemben semmilyen levonás, visszatartás vagy egyéb költség nem érvényesíthető;

i) folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer működtetése, különös tekintettel az elszámolható költségek folyamatos ellenőrzésére, a számlák vagy számlát helyettesítő okmányok ellenőrzésére, a teljesítésigazolás, valamint a kifizetés engedélyezése előtti ellenőrzésekre;

j) a felelősségi körébe tartozó, adott projektre vonatkozó kifizetéseinek az Európai Bizottság felé történő elszámoláshoz e rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott átutalás igénylések összesítése, hitelesítése és továbbítása az irányító hatóság felé;

k) a tárgyévre és a következő évre vonatkozó kifizetési előrejelzések összeállítása évente, projektenként, majd az összeállított kifizetési előrejelzések legkésőbb március 31-ig a kifizető hatósághoz történő benyújtása;

l) a tárgyévre és a következő évre vonatkozó aktualizált kötelezettségvállalási és kifizetési előrejelzés összeállítása benyújtása a forrásgazda részére évente egy alkalommal, a költségvetési tervezés ütemezésével összhangban;

m) a közösségi hozzájárulásoknak jogosulatlan vagy szabálytalan felhasználásból eredő összegének átutalása a kifizető hatóság által meghatározott határidőre a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a kifizető hatóság vonatkozó euró (bank) számlájára, valamint a program irányítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók végrehajtása;

n) a központi költségvetés által biztosított támogatásoknak jogosulatlan vagy szabálytalan utalásból, illetve felhasználásból eredő összegének átutalása a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára, valamint a projekt irányítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók végrehajtása;

o) a közösségi hozzájárulásokról, valamint az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrásokról, illetve a kedvezményezett által kifizetett saját erő összegéről számviteli nyilvántartás vezetése, és az EMIR rendszeren keresztül adatszolgáltatások - rendszeres adatszolgáltatás esetén az irányító hatóság jóváhagyásával papír alapon - eljuttatása a kifizető hatóság részére;

p) finanszírozási és az ellenőrzési szabályzatok elkészítése, illetve annak irányító hatósággal történő jóváhagyatása;

q) az adatok folyamatos rögzítése a mindennapi tevékenység során az EMIR rendszerben projektenként és szerződésenként, valamint ebből a rendszerből nyert jelentések, illetve adatszolgáltatás eljuttatása a kifizető hatóság és az irányító hatóság részére;

r) rendelkezés arról, hogy a folyamatba épített helyszíni ellenőrzést ellátó személy, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója nem vesz részt ugyanazon projektre vonatkozó pályázat elbírálásában, illetve pénzügyi lebonyolításban.

IV. Fejezet

A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS RENDJE

STRUKTURÁLIS ALAPOK

A pénzügyi lebonyolítás általános szabályai

13. §

(1) Az Európai Bizottság általi kötelezettségvállalások jogi alapját adott programozási időszakra vonatkozó - és az Európai Bizottság részéről jóváhagyott - pénzügyi terv képezi. Ez a pénzügyi terv, egy adott programozási időszakra vonatkozóan, prioritásonként tartalmazza az Alapok támogatásainak keretszámait.

(2) Az operatív programok elfogadásával az Európai Bizottság operatív programok és Alapok szintjén határozza meg kötelezettségvállalásának mértékét. Adott évben tett kötelezettségvállalás az Európai Bizottság részéről az adott pénzügyi évre vonatkozóan a kiadások felső határát jelenti. Az operatív program szintű indikatív pénzügyi terv meghatározza az egyes operatív programokra adott évre vonatkozóan az egyes Alapokból igénybe vehető támogatási összegeket.

(3) A Programkiegészítő dokumentum pénzügyi terve meghatározza az egyes intézkedésekre vonatkozóan az egyes Alapok hozzájárulására előirányzott pénzügyi allokációt, az igénybe vehető teljes finanszírozás összegét, valamint egy Alap százalékos hozzájárulását egy intézkedéshez, a közösségi Alapok, teljes - az érintett prioritáshoz hozzárendelt - összegeihez képest.

Bankszámlák

14. §

(1) Az Európai Bizottságtól érkező előleg átutalás, időközi átutalások és végső átutalás a kifizető hatóság adott programozási időszakra nyitott (bank) számláira érkeznek meg. A kifizető hatóság forint (bank) számlákat nyit a Magyar Államkincstárban operatív programonként, finanszírozó Alapok szerinti bontásban, valamint rendelkezik ezen forint (bank) számlák felett. A forint (bank) számlákat a kettős aláírási rendszer alkalmazásával kell működtetni.

(2) A kifizető hatóság kezelésében lévő (bank) számlák minden köztehertől és költségtől mentes forintban vezetett bankszámlák.

15. §

(1) Az irányító hatóság hatáskörébe tartozó operatív program központi költségvetési forrását a forrásgazda biztosítja. A forrásgazda operatív programonként, valamint a saját hatáskörébe tartozó technikai segítségnyújtási projektekre fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlát nyit a Magyar Államkincstárban.

(2) Az operatív programonként nyitott fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlák felett a forrásgazda az irányító hatóságok részére rendelkezési jogosultságot biztosít.

(3) A (bank) számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

16. §

(1) Az irányító hatóság gondoskodik forint lebonyolítási (bank) számlák intézkedésenkénti megnyitásáról a Magyar Államkincstárban.

(2) A intézkedésenkénti lebonyolítási forint (bank) számla a kedvezményezett támogatásra jogosult számláinak megtérítésére és a szállítók részére történő kifizetés lebonyolítására, illetve az előfinanszírozási forrás biztosítására szolgál.

(3) A (bank) számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

17. §

A Magyar Államkincstár által kiállított számlakivonatok adatait a számla felett rendelkezőknek az EMIR rendszerben a kézhezvételt követő 2 munkanapon belül rögzíteni kell.

Elszámolás az Európai Bizottsággal, átutalás igénylés

18. §

(1) A kifizető hatóság euróban számol el az Európai Bizottsággal.

(2) A forintban teljesült kifizetések esetén az Európai Bizottsággal történő elszámolások alkalmával azt az Európai Bizottság Hivatalos lapjában közzétett árfolyamot kell használni, amely a kifizető hatóság által-az európai uniós jogszabályoknak megfelelően - megjelölt napot megelőző hónap utolsó előtti Bizottsági munkanapján volt érvényes.

19. §

Az Európai Bizottság kötelezettségvállalásának meghatározott százalékát előleg formájában utalja át a Strukturális Alapok esetén finanszírozó Alapok szerint, operatív programonkénti bontásban. Adott programozási időszak alatt a kifizető hatóság ezen összeget használja fel a támogatással kapcsolatos kiadásokhoz történő közösségi hozzájárulás kifizetésére.

20. §

Az Európai Bizottság részére benyújtott időközi és végső átutalás igénylések csak olyan költségeket tartalmazhatnak, amelyeket kifizetett és jóváhagyott, valamint az EMIR rendszerben hiánytanul rögzített számlák vagy számlát helyettesítő okmányok támasztanak alá, és amelyek a támogatott projektekre vonatkozóan elismerhető költségnek minősülnek.

21. §

(1) Az irányító hatóság biztosítja - a központi költségvetési és közösségi hozzájárulások, valamint saját források felhasználása alapján - az időközi átutalási igénylések összeállítását és eljuttatását a kifizető hatóság részére finanszírozó Alapok szerinti, intézkedésenkénti bontásban minden év március 15-éig, június 15-éig, szeptember 15-éig és december 1-jéig.

(2) A kifizető hatóság eljuttatja az időközi átutalás igénylést az Európai Bizottság részére minden év március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig és december 15-éig.

22. §

(1) Végső elszámoláskor az irányító hatóság összeállítja a ténylegesen kifizetett ráfordítások hiteles kimutatását, majd az operatív program kifizetési határidejét követő 2 hónapon belül benyújtja azt a kifizető hatóság részére.

(2) A kifizető hatóság a kimutatást - az irányító hatósággal folytatott egyeztetéseket követően - továbbítja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, mint a zárónyilatkozat kiadásáért felelős szerv felé az operatív program kifizetési határidejét követő 3 hónapon belül.

Forráslehívás

23. §

(1) Az irányító hatóság biztosítja a támogatás összegének rendelkezésre állását, annak érdekében, hogy a kedvezményezett támogatásra jogosult számlái teljes (közösségi hozzájárulás és központi költségvetési finanszírozás) összegben megtérítésre, kiegyenlítésre, illetve az előfinanszírozási forrás átutalásra kerüljenek.

(2) Minden egyes forráslehívási folyamat kezdetén az irányító hatóság az EMIR rendszerben összesíti a rendszerbe korábban bevitt támogatásra jogosult számlák adatait.

(3) Az irányító hatóság a vonatkozó operatív programra a forrásgazda által nyitott központi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla terhére megelőlegezi a jogosult támogatás teljes (közösségi hozzájárulás és központi költségvetési finanszírozás) összegét az intézkedésenkénti forint lebonyolítási (bank) számlára.

(4) A támogatás teljes összegének átutalásához szükséges dokumentumok összeállítása után, az irányító hatóság a támogatás igazolt, központi költségvetési forrásból előfinanszírozott teljes összegét a központi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról átutalja az adott intézkedés forint lebonyolítási (bankszámlára, majd onnan a kedvezményezett részére.

(5) A forráslehívás során a fejezeti kezelésű előirányzatfelhasználási keretszámláról csak úgy lehet átutalást kezdeményezni, hogy az operatív tevékenységekkel kapcsolatos adatok az EMIR rendszerben hiánytalanul rögzítettek.

Támogatás kifizetése

24. §

(1) Az irányító hatóság a kedvezményezett részére történő kifizetéseket a támogatás teljes összegének, a forint lebonyolítási (bank) számlán történt jóváírását követő 3 munkanapon belül teljesíti.

(2) A támogatások folyósítása a számlán vagy számlát helyettesítő okmányokon igazolt fizikai teljesítést követően kétféleképpen történhet:

a) kedvezményezett által kifizetett számlák támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett bankszámlájára, vagy

b) a számla kiegyenlítése közvetlenül - engedményezés útján - a szállító részére.

(3) Az irányító hatóság dönthet úgy, hogy a pályázati kiírásban és a támogatási szerződésben előlegfizetést biztosít a kedvezményezett részére, abban az esetben, ha a kedvezményezettek köre ezt indokolja. A folyósított előleg összege nem haladhatja meg intézkedésenként, illetve támogatási szerződésenként a 25%-ot. Az előleg kifizetése közösségi forrásból nem teljesíthető.

(4) A támogatás kifizetése során a lebonyolítási (bank) számláról csak úgy lehet átutalást kezdeményezni, hogy az operatív tevékenységekkel kapcsolatos adatot az EMIR rendszerben hiánytalanul rögzítettek.

Közösségi hozzájárulás rendezése

25. §

(1) Miután az irányító hatóság folyósította a kedvezményezetteknek a jogosult támogatás teljes összegét a központi költségvetési .forrásból, utólagosan elszámolja az előfinanszírozott támogatások teljes összegét, illetve benyújtja igényét a közösségi hozzájárulásra vonatkozóan a kifizető hatóság felé.

(2) A közösségi hozzájárulásokat - az irányító hatóság utólagos közösségi hozzájárulás elszámolási igény kitöltött dokumentációjának benyújtását követő 5 munkanapon belül - utólagosan elszámolás alapján utalja át a kifizető hatóság a vonatkozó operatív program forint (bankszámlájáról adott operatív programra vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára.

(3) Amennyiben az irányító hatóság előleget folyósított a kedvezményezett részére, akkor a közösségi hozzájárulások utólagos elszámolása a kifizető hatóság felé csak a teljesítést követően, a kedvezményezett által benyújtott számlát vagy számlát helyettesítő okmányok alapján történik.

(4) A közösségi hozzájárulás rendezése során a kifizető hatóság forint (bank) számlájáról csak úgy lehet átutalást kezdeményezni, hogy az operatív tevékenységekkel kapcsolatos adatot az EMIR rendszerben hiánytalanul rögzítettek.

KOHÉZIÓS ALAP

A pénzügyi lebonyolítás általános szabályai

26. §

A Kohéziós Alap esetében a kötelezettségvállalások jogi alapját az Európai Bizottság egyes projektek elfogadásáról hozott határozata képezi, amely tartalmazza az adott projektre a Kohéziós Alapból megítélt támogatás pontos összegét.

Bankszámlák

27. §

(1) Az Európai Bizottságtól érkező előleg átutalás, időközi átutalások és végső átutalás a kifizető hatóság adott programozási időszakra nyitott (bank) számláira érkeznek meg. A kifizető hatóság euró (bank) számlákat nyit a Magyar Államkincstárban, valamint rendelkezik ezen euró (bank) számlák felett.

(2) A (bank) számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(3) A kifizető hatóság kezelésében lévő (bank) számlák normál kereskedelmi feltételek mellett kamatozó, minden köztehertől és költségtől mentes euróban vezetett bankszámlák.

28. §

(1) Az egyes projektek lebonyolításához szükséges központi költségvetési forrást a forrásgazda biztosítja. Ennek érdekében a forrásgazda gondoskodik ágazatonként egy-egy fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla megnyitásáról a Magyar Államkincstárban.

(2) A fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla felett a forrásgazda a projektért felelős Kohéziós Alap közreműködő szervezet részére rendelkezési jogosultságot biztosít.

(3) A (bank) számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(4) A (bank) számlák vezetésével kapcsolatos forgalmi jutalék elszámolása közvetlenül a központi költségvetés terhére történik a Pénzügyminisztérium fejezet Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím terhére.

29. §

(1) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet gondoskodik euró lebonyolítási (bank) számlák projektenkénti megnyitásáról a Magyar Államkincstárban.

(2) A kifizető hatóság a közösségi hozzájárulás átutalását, a Kohéziós Alap közreműködő szervezet a központi költségvetési támogatás átutalását biztosítja a projektenként nyitott euró lebonyolítási (bank) számlára. A projektenkénti lebonyolítási euró (bank) számláról történik a szállítók részére a kifizetés bonyolítása.

(3) A (bank) számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

(4) A (bank) számlák vezetésével kapcsolatos forgalmi jutalék elszámolása közvetlenül a központi költségvetés terhére történik a Pénzügyminisztérium fejezet Egyéb költségvetési kiadások cím, Vegyes kiadások alcím terhére.

30. §

A Magyar Államkincstár által kiállított számlakivonatok adatait a számla felett rendelkezőknek az EMIR rendszerben a kézhezvételt követő 2 munkanapon belül rögzíteni kell.

Elszámolás az Európai Bizottsággal, átutalás igénylés

31. §

(1) Az Európai Bizottság kötelezettségvállalásának meghatározott százalékát előleg formájában utalja át projektenkénti bontásban. A támogatás időtartama alatt a kifizető hatóság ezt az összeget használja fel a támogatással kapcsolatos kiadásokhoz történő közösségi hozzájárulás kifizetésére.

(2) Az időközi és végső átutalás igénylések csak olyan költségeket tartalmazhatnak, amelyeket kifizetett és jóváhagyott, illetve az EMIR rendszerben rögzített számlák vagy számlát helyettesítő okmányok támasztanak alá, és amelyek megfelelnek a támogatott projektek elismerhető költségeit meghatározó feltételeknek.

(3) A kifizető hatóság euróban számol el az Európai Bizottsággal.

32. §

(1) Az irányító hatóság biztosítja - a központi költségvetési és közösségi hozzájárulások, valamint saját források felhasználása alapján - az időközi átutalási igénylések összeállítását és eljuttatását a kifizető hatóság részére projektenként február 15-éig, június 15-éig és október 15-éig.

(2) A kifizető hatóság eljuttatja az időközi átutalás igénylést az Európai Bizottság részére minden évben március 1-jéig, július 1-jéig és november 1-jéig.

33. §

(1) A Kohéziós Alap közreműködő szervezete összeállítja a ténylegesen kifizetett ráfordítások hiteles kimutatását, melyet az Európai Bizottságnak a projekt elfogadásáról hozott határozatában a munkálatok befejezésre megállapított határidőt követő 1 hónapon belül benyújt az irányító hatóság részére.

(2) Az irányító hatóság ellenőrzi, hogy a végső elszámolásban foglalt adatok az azokat alátámasztó eredeti dokumentumokkal bizonyíthatóan megegyezők, és az elszámolást az Európai Bizottságnak a projekt elfogadásáról hozott határozatában a munkálatok befejezésre megállapított határidőt követő 2 hónapon belül továbbítja a kifizető hatóság részére.

(3) A kifizető hatóság a kimutatást az Európai Bizottságnak a projekt elfogadásáról hozott határozatában a munkálatok befejezésre megállapított határidőt követő 3 hónapon belül - az irányító hatósággal folytatott egyeztetéseket követően - továbbítja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, mint a zárónyilatkozat kiadásáért felelős szerv felé.

Forráslehívás

34. §

(1) Minden egyes forráslehívási folyamat indítását megelőzően a finanszírozási arányok ismeretében a Kohéziós Alap közreműködő szervezet összesíti a kedvezményezettek támogatásra jogosult számláit, valamint előkészíti a központi költségvetési finanszírozás és a közösségi hozzájárulás lehívásához szükséges dokumentumokat.

(2) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet biztosítja az adott projektre vonatkozóan a saját erő beutalását az adott projekt vonatkozó euró lebonyolítási (bank) számlára, illetve a forráslehívást

a) egyrészt - a forrásgazda által - az adott Kohéziós Alap projektre vonatkozóan megnyitott fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról adott Kohéziós Alap projektekre vonatkozó euró lebonyolítási (bank) számlára a központi költségvetési finanszírozást,

b) másrészt igényli a kifizető hatóságtól adott Kohéziós Alap projektre vonatkozóan a közösségi hozzájárulást a kifizető hatóság projekt euró (bank) számláról adott Kohéziós Alap projektekre vonatkozó euró lebonyolítási (bank) számlára.

(3) A forráslehívás során a lebonyolítási (bank) számláról csak úgy lehet átutalást kezdeményezni, hogy az operatív tevékenységekkel kapcsolatos adatot az EMIR rendszerben hiánytalanul rögzítettek.

(4) Árfolyam-különbözetből adódó nyereség vagy veszteség összegét a vonatkozó fejezeti kezelésű előirányzatfelhasználási keretszámla javára vagy terhére kell pénzügyileg rendezni.

Szállító számláinak megtérítése

35. §

(1) A közösségi hozzájárulások, valamint az ehhez kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás összegei, valamint a kedvezményezettek saját erő összegei projektenként nyitott euró lebonyolítási (bank) számlákra kerülnek átutalásra a 34. §-ban foglaltak szerint.

(2) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet végzi a közösségi és központi költségvetési támogatás, valamint a kedvezményezett által fizetett saját erő összegének a projekt euró lebonyolítási (bank) számlára való megérkezését követően - a szállítói szerződésben rögzített feltételek szerint, engedményezés útján - a szállító részére történő kifizetéseket 3 munkanapon belül.

(3) A szállítói számlák megtérítése során a lebonyolítási (bank) számláról csak úgy lehet átutalást kezdeményezni, hogy az operatív tevékenységekkel kapcsolatos adatot az EMIR rendszerben hiánytalanul rögzítettek.

V. Fejezet

A STRUKTURÁLIS ALAPOK ÉS A KOHÉZIÓS ALAP EURÓPAI BIZOTTSÁG FELÉ TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁST SZOLGÁLÓ KÖNYVVEZETÉSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI RENDJE

36. §

(1) A kifizető hatóságnak a Strukturális Alapokra és a Kohéziós Alapra vonatkozó, az irányító hatóságoknak Strukturális Alapokra vonatkozó, a közreműködő szervezeteknek a Kohéziós Alapra vonatkozó, az Európai Bizottság felé történő elszámolást szolgáló könyvvezetési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek az e rendelet szerinti külön számviteli nyilvántartással kell eleget tenni.

(2) A Magyar Köztársaság számára átutalt és felhasznált - illetve fel nem használt - támogatások összegével az Európai Bizottság felé történő tételes elszámolást az Európai Bizottság támogatások pénzügyi lebonyolításában részt vevő szervezeteknek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli törvény) foglalt számviteli alapelvek figyelembevételével vezetett, elkülönített, eredményszemléletű kettős könyvviteli nyilvántartásokkal kell biztosítaniuk.

(3) A (2) bekezdés szerinti külön számviteli nyilvántartás részletes szabályait a kifizető hatóság a pénzügyminiszter külön tájékoztatójában jelenteti meg. Az irányító hatóságok a számviteli eljárásrendjüket ezen tájékoztató alapján készítik el.

(4) A számviteli nyilvántartás vezetéséhez a kifizető hatóság és az irányító hatóságok ugyanazt a - központilag beszerzett és a résztvevők rendelkezésére bocsátott - számviteli szoftvert kötelesek alkalmazni.

(5) A számviteli nyilvántartás vezetésére olyan számviteli szoftvert kell alkalmazni, amelyben a követelések és kötelezettségek analitikus nyilvántartása a főkönyvi nyilvántartáshoz integráltan kapcsolódik, vagyis az analitikus tételek egyidejűleg, egy adatrögzítéssel bekerülnek az analitikus és a főkönyvi nyilvántartásba is. Ezzel kell biztosítani a főkönyvi és analitikus nyilvántartások automatikus számszaki egyezőségét.

(6) A számviteli szoftverben mind a követeléseket és azok pénzügyi teljesítését, mind a kötelezettségeket és azok pénzügyi teljesítését partnerenként és azon belül tételenként kell kimutatni.

(7) Az irányító hatóságok a kifizető hatóság által a pénzügyminiszter külön tájékoztatójában megjelentetett előírások szerinti, számlarenddel kiegészített számlatükröt kötelesek alkalmazni, az abban foglaltaktól eltérni - a szoftver támogatásával biztosítandó egységes, összevont országos adatgyűjtés, adatszolgáltatás és beszámolás érdekében - nem lehet.

37. §

(1) A kifizető hatóságnak az Európai Bizottságtól beérkezett támogatási összegeknek és azok kifizetésének nyomon követhető nyilvántartásáról, az irányító hatóságoknak pedig az Európai Bizottság támogatásai és a hazai társfinanszírozás kedvezményezettek részére történő kiutalásáról és a kedvezményezettek által kifizetett saját erő összegének tételes nyilvántartásáról kell gondoskodniuk.

(2) A nyilvántartásokat Strukturális Alapok esetében forintban kell vezetni, és gondoskodni kell arról, hogy az euróra történő átszámítást - az Európai Bizottság által meghatározott elszámolási árfolyam berögzítését követően - az alkalmazott szoftver automatikusan biztosítsa. Arra vonatkozóan, hogy az átszámítás során mely időszak elszámolási árfolyamát kell figyelembe venni, a kifizető hatóság részére előírt követelmények az irányadók.

(3) A nyilvántartásokat a Kohéziós Alap esetében euróban kell vezetni, és gondoskodni kell arról, hogy a forintra történő átszámítást - az Európai Bizottság által meghatározott elszámolási árfolyamon, illetve napi árfolyamon - az alkalmazott szoftver automatikusan biztosítsa.

(4) A kifizető hatóságnak és az irányító hatóságoknak az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására elkülönített, részletes számviteli eljárásrendet kell készíteniük, amelynek részei:

a) Számviteli folyamatok eljárási rendje.

b) Számviteli politika, a 36. § (7) bekezdése szerinti számlatükör, számlarend,

c) Bizonylati album.

(5) A számviteli eljárásrendnek a pénzügyminiszter külön tájékoztatójában részletesen meghatározott előírások alapján történő elkészítéséért és az elkészült számviteli eljárásrend jóváhagyásáért, módosításáért, annak végrehajtásáért a Strukturális Alapok esetében az irányító hatóságok, Kohéziós Alap esetében a közreműködő szervezetek vezetői felelősek.

(6) A számviteli eljárásrend részét képező számlatükör és számlarend elfogadását és későbbi módosítását az irányító hatóságok és a közreműködő szervezet csak a kifizető hatósággal történt egyeztetést és jóváhagyást követően hajthatja végre.

(7) A kifizető hatóságnak, illetve Strukturális Alapok esetén az irányító hatóságoknak kell gondoskodniuk arról, hogy az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások vezetése és a pénzügyi lebonyolítás operatív programonként lehetőleg egy szervezetnél történjen, ahol biztosítani kell, hogy az e feladatokkal kapcsolatos eredeti banki és egyéb bizonylatok rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében a Magyar Államkincstár a bankszámlakivonatot két eredeti, sorszámozott példányban állítja ki, amelynek első példányát az uniós számviteli nyilvántartást végző szervezet részére, a második példányát pedig a bankszámla tulajdonosa részére küldi meg.

(8) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartások vezetésével és a pénzügyi lebonyolítással megbízott szervezet az irányító hatóságok beleegyezésével több operatív programra vonatkozóan is végezhet pénzügyi és számviteli feladatokat.

(9) A Kohéziós Alap esetében a közreműködő szervezetek vezetik az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokat, végzik a pénzügyi lebonyolítási feladatokat, ezen feladatok ellátása nem átruházható.

(10) A számviteli nyilvántartások vezetésének irányítására olyan szakembert kell alkalmazni, aki megfelel a számviteli törvény 151. § (1) bekezdésében foglalt képesítési követelményeknek, kiegészítve azzal, hogy felsőfokú végzettség és vállalkozási területre vonatkozó gyakorlat szükséges.

38. §

(1) A 36. §-ban foglalt külön számviteli nyilvántartásnak biztosítania kell, hogy az Európai Bizottság részére küldendő évközi adatszolgáltatások számvitelből nyerhető adatait, valamint, hogy az éves pénzügyi jelentések elkészítéséhez szükséges számviteli adatok megfelelő részletességgel rendelkezésre álljanak. E követelmény teljesítéséért a kifizető hatóság, a Strukturális Alapok irányító hatóságai és a Kohéziós Alap közreműködő szervezetek felelősek.

(2) A kifizető hatóság elkülönített számviteli nyilvántartásainak vezetése során gondoskodik arról, hogy az alábbi információk naprakészen rendelkezésre álljanak:

a) az Európai Bizottságtól beérkezett támogatások összege Strukturális Alapok esetében Alaponként, operatív programonként, illetve Kohéziós Alap esetében projektenként,

b) a Strukturális Alapok esetében az irányító hatósá-gok által intézkedésenként, a Kohéziós Alap esetében közreműködő szervezetek által projektenként megnyitott lebonyolítási bankszámlákra/továbbutalt támogatási összegek Strukturális Alapok esetében Alaponként, operatív programonként és intézkedésenként, Kohéziós Alap esetében projektenként,

c) a kifizető hatóság bankszámláinak tételes forgalma,

d) az Európai Bizottság által jóváhagyott (visszaigazolt), de még ki nem fizetett, illetve a szabálytalanságok miatt visszajáró összegek miatti követelések,

e) az Európai Bizottság felé visszafizetendő összegek, illetve a jóváhagyott, de még ki nem fizetett támogatás igénylések miatti kötelezettségek összege.

39. §

(1) Az elkülönített számviteli nyilvántartások vezetése során a Strukturális Alapok esetében az irányító hatóságok a (2) bekezdésben foglalt információk biztosításáért, a Kohéziós Alap esetében a közreműködő szervezetek a (3) bekezdésben foglalt információk biztosításáért felelősek.

(2) Strukturális Alapok

a) a kifizető hatóság által a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára utalt Európai Bizottság támogatásainak összege, valamint az irányító hatóság által a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a lebonyolítási bankszámlákra utalt hazai finanszírozás és ebből a közösségi támogatást megelőlegező összeg intézkedésenként,

b) a kedvezményezettek részére a lebonyolítási számláról kifizetett hazai finanszírozás összege intézkedésenként, azon belül kedvezményezettek (partnerek) szerinti bontásban,

c) a kedvezményezettek által kifizetett saját erő összege intézkedésenként,

d) az adott operatív programhoz tartozó intézkedések pénzügyi lebonyolításában résztvevő bankszámlák forgalma (fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla, intézkedésenkénti lebonyolítási bankszámla),

e) a kifizető hatóság részére utólagos visszatérítésre benyújtott, (a költségvetésből már előfinanszírozott) de a kifizető hatóság által még meg nem térített közösségi hozzájárulások összege, valamint a kedvezményezettektől szabálytalanság miatt behajtandó összegek, mint követelések,

f) a jóváhagyott, engedélyezett, de még a kedvezményezettek számára ki nem fizetett összegek, valamint a behajtott, de még a költségvetés vagy a kifizető hatóság részére vissza nem fizetett összegek, mint kötelezettségek.

(3) Kohéziós Alap

a) a kifizető hatóság által a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára utalt Európai Bizottság támogatásainak összege, valamint az irányító hatóság által a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a lebonyolítási bankszámlákra utalt hazai finanszírozás összege, projektenként,

b) a kifizetett hazai finanszírozás összege projektenként,

c) a kedvezményezettek által kifizetett saját erő összege projektenként,

d) az adott projekt pénzügyi lebonyolításában résztvevő bankszámlák forgalma (projektenkénti lebonyolítási bankszámla),

e) a benyújtott, jóváhagyott, de a lebonyolítási bankszámlára még át nem utalt közösségi hozzájárulás és költségvetési támogatás összegei, valamint a kedvezményezettektől szabálytalanság miatt behajtandó összegek, mint követelések,

f) a jóváhagyott, engedélyezett, de még a kedvezményezettek számára ki nem fizetett összegek, valamint a behajtott, de még a költségvetés vagy a kifizető hatóság részére vissza nem fizetett összegek, mint kötelezettségek.

(4) Az irányító hatóságoknak a kifizető hatóság által kért rendszeres és soron kívüli adatszolgáltatásokat a jóváhagyott számviteli eljárásrendben foglalt határidőre teljesíteniük kell.

(5) Az irányító hatóságoknak a Strukturális Alapok esetében a kedvezményezettek részéről megfizetett saját erő összegének igazolása, nyilvántartása érdekében a kedvezményezettekkel kötött szerződésekbe bele kell foglalniuk, hogy a finanszírozás milyen módon történik. Ugyancsak tartalmaznia kell a szerződésnek, hogy a kedvezményezett az általa benyújtott számlához csatolja az annak kifizetését igazoló bankszámlakivonatot vagy egyéb hiteles dokumentumot, a saját erő összegének a lebonyolítási számlára történő utalása esetén pedig a lebonyolítási számla e tételt tartalmazó banki kivonata automatikusan igazolásnak minősül.

(6) A Kohéziós Alap esetében a kedvezményezett a saját erő összegét annak a lebonyolítási bankszámlára történő átutalásával igazolja.

VI. Fejezet

KÖLTSÉGIGAZOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE

Igazolás

40. §

(1) A kifizető hatóság állítja ki és nyújtja be az időközi és végső átutalás igénylések igazolására szolgáló költségnyilatkozatokat az Európai Bizottság felé.

(2) A kifizető hatóság jogosult az átutalás igénylések és a végső átutalás igénylés alátámasztásához kapcsolódó, kiegészítő információ kérésére, melyet az irányító hatóság, illetve a közreműködő szervezet köteles a kifizető hatóság rendelkezésére bocsátani.

(3) A kifizető hatóság előzetes értesítése alapján az irányító hatóság és a közreműködő szervezet hozzáférést biztosít a kifizető hatóság által írásban felhatalmazott személyek részére az irányító hatóságnál és a közreműködő szervezetnél elektronikus és papír formában rendelkezésre álló, igazoláshoz kapcsolódó dokumentumokhoz és adatokhoz. A kifizető hatóság a közreműködő szervezeteknél kezdeményezett ellenőrzésekről minden esetben tájékoztatja az irányító hatóságot.

41. §

Az irányító hatóság a kifizető hatóság igazolási tevékenységének alátámasztása érdekében:

a) a szükséges információt az előírt módon (írásban, szóban, valamint az EMIR rendszerben hozzáférést biztosítva) a kifizető hatóság rendelkezésére bocsátja,

b) minden, az irányító hatóság, illetve a közreműködő szervezetek ellenőrzési rendszerében elkészült, vagy egyéb, ellenőrzésre jogosult szervezetek által elkészített ellenőrzési jelentést (beleértve az 5-15% ellenőrzéseket is) a jelentés jóváhagyását, illetve a végleges jelentés kézhezvételét követően haladéktalanul tájékoztatásul továbbít a kifizető hatóság részére,

c) legkésőbb az első költségnyilatkozat kifizető hatóságnak való benyújtása előtt 1 hónappal tájékoztatásul megküldi a kifizető hatóság részére az irányító hatóság vezetője által jóváhagyott működési kézikönyvet annak mellékleteivel és az ellenőrzési nyomvonallal együtt, beleértve a közreműködő szervezetek működési kézikönyveit, valamint az operatív program, illetve a Kohéziós Alap projektek lebonyolításában alkalmazott irányítási és ellenőrzési rendszerek összefoglaló leírását,

d) írásban tájékoztatja a kifizető hatóságot a működési kézikönyvek és az ellenőrzési nyomvonal módosításáról,

e) jelen rendelet VII. fejezetének előírásainak megfelelően rendszeresen tájékoztatja a kifizető hatóságot a szabálytalanságok kezeléséről.

Hitelesítés

42. §

(1) Az irányító hatóság a kifizető hatóság igazolási tevékenységének alátámasztására hitelesítési jelentési rendszert működtet.

(2) Amennyiben az operatív program irányító hatóság a kedvezményezettek költségei elszámolhatóságának a benyújtott számlák, számlát helyettesítő okmányok ellenőrzésén alapuló megállapítását közreműködő szervezetre ruházta át, a közreműködő szervezet a kedvezményezett (szállító) részére történő kifizetésekhez kapcsolódó, az irányító hatóság felé benyújtandó támogatási igényhez csatolja az adott intézkedésre vonatkozóan összesített információkat tartalmazó hitelesítési jelentését.

(3) A Kohéziós Alap közreműködő szervezet az irányító hatóság felé benyújtandó időközi átutalás igénylés mellékleteként csatolandó költségkimutatáshoz kiállítja az adott projektre vonatkozóan összesített információkat tartalmazó hitelesítési jelentését.

(4) A közreműködő szervezet által kiállított hitelesítési jelentés tanúsítja, hogy a költségek:

a) a jogosultsági időszakon belül,

b) számlákkal vagy ezekkel egyenértékű számviteli dokumentumokkal alátámasztva,

c) teljesítésigazolás mellett,

d) a köztartozásra és a kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó előírások figyelembevétele mellett,

e) elszámolható költségeknek, és

f) pályázatkezelési eljárásoknak és közbeszerzési szabályoknak, valamint

g) a vonatkozó állami támogatási, államháztartásra vonatkozó jogszabályoknak és a közösségi politikák előírásaiknak megfelelően,

h) az operatív program vagy a Kohéziós Alap keretében jóváhagyott projekt kapcsán merültek fel, és

i) a kiadások nem tartalmaznak olyan tételt, amely olyan projektet érint, amely szabálytalansági eljárás alatt áll.

(5) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a közreműködő szervezet által összeállított hitelesítési jelentések iktatásra és irattározásra kerüljenek az irányító hatóságnál.

(6) Amennyiben az irányító hatóság a kedvezményezettek költségei elszámolhatóságának a benyújtott számlák, számlát helyettesítő okmányok ellenőrzésén alapuló megállapítását maga látja el, akkor a kedvezményezettől befogadott számlák ellenőrzését követően az irányító hatóság gondoskodik a (4) bekezdésben leírt hitelesítési jelentés kiállításáról, iktatásáról, valamint irattározásáról.

43. §

(1) Az irányító hatóság a kifizető hatóság részére benyújtandó, a 21. §, illetve a 32. § szerinti átutalás igényléshez csatolja hitelesítési jelentését.

(2) Az irányító hatóság által a Strukturális Alapok, illetve Kohéziós Alap projektek szerinti bontásban összeállítandó hitelesítési jelentés tanúsítja, hogy a költségnyilatkozatban kimutatott kiadások ténylegesen kifizetésre kerültek és a 42. § (4) bekezdés szerinti hitelesítési jelentésekkel alátámasztottak, és hogy

a) az irányító hatóság és a közreműködő szervezetek irányítási és ellenőrzési rendszerei megfelelnek a hazai és közösségi szabályozásban, valamint a jelen rendeletben meghatározott követelményeknek, különös tekintettel a támogatások megfelelő pénzügyi gazdálkodás elveivel összhangban történő felhasználására, a szabálytalanságok megfelelő kezelésére, továbbá az időközi és a végső átutalás igénylés benyújtására vonatkozó előírások teljesítésére,

b) az a) pontban meghatározott feltétel teljesülése az ellenőrzésre jogosult szervezetek ellenőrzési jelentéseivel alátámasztott,

c) az irányító hatóság folyamatosan ellenőrzi az ellenőrzési nyomvonalban meghatározott folyamatok érvényesülését, különös tekintettel az irányítási és ellenőrzési folyamatokra.

(3) A kiadások megbízhatóságát az irányító hatóságnak az EMIR rendszerből nyert adatokkal kell alátámasztania.

VII. Fejezet

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

44. §

A szabálytalanságok kezelése során az irányító hatóság viseli a felelősséget az egyedi vagy rendszerjellegű szabálytalanságok kivizsgálásáért, a szükséges intézkedések megtételéért, a szabálytalanul kifizetett források visszafizette-téséért, a megfelelő számviteli és egyéb nyilvántartások vezetéséért, akövetelések tételes nyilvántartásáért, továbbá gondoskodik a szükséges pénzügyi korrekciók végrehajtásáról.

45. §

(1) A program lebonyolítása során az irányító hatóság a közreműködő szervezeteknél, a kedvezményezettnél, valamint saját szervezeténél tapasztalt szabálytalanságok felfedezése esetén, haladéktalanul köteles intézkedni:

a) a programok, valamint a Kohéziós Alap esetében a projektek előírásai szerinti, illetve a szabályszerű lebonyolítás érdekében szükséges korrekciókról,

b) kifizetett támogatás esetén a szabálytalansággal érintett összeg visszaköveteléséről, a behajtási eljárás elrendeléséről.

(2) Az irányító hatóság köteles a szabálytalansággal kapcsolatos eljárások során keletkezett adatokat az észleiésíiktől számított 1 munkanapon belül hiánytalanul rögzíteni az EMIR rendszerben.

46. §

Az 5-15%-os ellenőrzések végzéséért felelős belső ellenőrzési egységek és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a szabálytalanság tényének megállapításáról kötelesek haladéktalanul tájékoztatni az irányító hatóságot.

47. §

(1) Az irányító hatóság felelőssége annak biztosítása, hogy a már kifizetett, és a kifizető hatóságtól lehívásra került, de szabálytalanul felhasznált közösségi támogatási összegek a kifizető hatóság részére visszautalásra kerüljenek a kifizető hatóság által meghatározott határidőre, illetve a behajtott összeg lebonyolítási számlán történő jóváírásának dátumától számított 8 munkanapon belül.

(2) Amennyiben az irányító hatóság a kifizető hatóság által megadott határidőn belül be tudja hajtani a szabálytalanságban érintett összeget, akkor azt

a) Strukturális Alapok esetében a forrásgazda megfelelő fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell vissza utalni, majd erről a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról a közösségi támogatási részt a kifizető hatóság megfelelő bankszámlájára kell utalni,

b) Kohéziós Alap tekintetében a projekt lebonyolítási számlán jóváírt összeg költségvetési támogatás részét kell a forrásgazda megfelelő fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára utalni, míg a közösségi támogatás részt a kifizető hatóság megfelelő bankszámlájára kell utalni.

(3) Amennyiben az irányító hatóság a kifizető hatóság által megadott határidőn belül nem tudja behajtani a szabálytalanságban érintett összeget, akkor Strukturális Alapok esetében az irányító hatóság, illetve Kohéziós Alap esetében a közreműködő szervezet az érintett összeget a kifizető hatóság felé a forrásgazda megfelelő fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlája ellenében a céltartalék terhére számolja el.

(4) A kifizető hatóság felé Strukturális Alapok tekintetében az irányító hatóság, illetve Kohéziós Alap esetében a közreműködő szervezet kizárólag olyan közösségi hozzájárulásra vonatkozó igényt nyújthat be, amelyről a benyújtás időpontjában kimutatható, hogy szabálytalanságban érintett összeget nem tartalmaz.

(5) Amennyiben a kifizető hatóság által Strukturális Alapok tekintetében a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára, illetve Kohéziós Alap esetében a projekt lebonyolítási számlára már átutalt közösségi támogatási összegről utólag kiderül, hogy szabálytalanságban érintett, akkor az irányító hatóság köteles a kifizető hatósághoz a szabálytalanság tényének megállapítását követően benyújtott átutalás igénylésből a már behajtott és a kifizető hatóság megfelelő számlájára visszautalt összeget levonni. A kifizető hatóság a behajtott összeggel csökkentett átutalás igénylést nyújtja be az Európai Bizottságnak.

48. §

(1) Az irányító hatóság a szabálytalansági eljárások indításáról, a megtett intézkedésekről és azok eredményeiről a kifizető hatóság által meghatározott formában negyedévente jelentést küld a kifizető hatóság részére.

(2) Az irányító hatóságok a negyedéves szabálytalansági jelentések mellékleteként kimutatást küld a kifizető hatóság részére az operatív program, illetve a Kohéziós Alap projektjei keretében adott időpontban behajtásra váró, a behajtási eljárások megindításának éve szerint osztályozott összegekről, illetve tájékoztatja a kifizető hatóságot a behajtott összegek újrafelhasználásának módjáról.

49. §

(1) Minden negyedévet követő 6 héten belül az irányító hatóság által benyújtott negyedéves jelentések alapján a kifizető hatóság köteles összesített jelentést küldeni a Pénzügyminisztérium OLAF Koordinációs Iroda részére a programok, illetve a Kohéziós Alap esetében a projektek lebonyolítása során tapasztalt szabálytalanságokról vagy visszaélésekről, az ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről, illetőleg a folyamatban levő államigazgatási, bírósági eljárások helyzetéről. A jelentést a Pénzügyminisztérium OLAF Koordinációs Iroda megküldi Európai Bizottság (Európai Unió Csalás Ellenes Hivatala) és a KTK irányító hatóság részére.

(2) A negyedik negyedéves jelentéshez csatolva a kifizető hatóság, az irányító hatóság által negyedévente benyújtott jelentés alapján évente egyszer kimutatást küld a Pénzügyminisztérium OLAF Koordinációs Irodának a behajtásra váró összegekről, a behajtási eljárás megindításának éve szerinti csoportosításban, melyet a Pénzügyminisztérium OLAF Koordinációs Iroda továbbít az Európai Bizottság (Európai Unió Csalás Ellenes Hivatala) és a KTK irányító hatóság felé.

50. §

A szabálytalanságok és csalások megelőzése érdekében a kifizető hatóság, az irányító hatóság és a közreműködő szervezet saját szervezetükön belül kijelölnek egy-egy szervezeti egységet vagy személyt a Pénzügyminisztérium OLAF Koordinációs Irodával való együttműködés biztosítására.

VIII. Fejezet

FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉS

51. §

(1) A folyamatba épített ellenőrzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

(2) Az irányító hatóságok, a kifizető hatóság és a közreműködő szervezetek

a) olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert alakítanak ki és működtetnek, amely biztosítja, hogy a szervezetek tevékenysége szabályszerű és megfelelően szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes, az információk pontosak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak,

b) a pályáztatás, pénzügyi lebonyolítás és ellenőrzés feladatait funkcionálisan elkülönítik, ezen feladatok megfelelő szabályozásáról a vonatkozó belső szabályzataikban gondoskodnak,

c) teljes tevékenységükre vonatkozóan biztosítják a "négy szem elvének" érvényesülését,

d) gondoskodnak az ellenőrzési nyomvonal kialakításáról és az esetleges változások haladéktalan átvezetéséről.

52. §

(1) Az irányító hatóságok kötelesek a pályáztatás és a pénzügyi lebonyolítás teljes folyamatára részletes eljárásrendet kidolgozni és előírni annak alkalmazását a közreműködő szervezetek számára.

(2) Az irányító hatóság jóváhagyása szükséges:

a) a pályázatok kiírásához,

b) a pályázatok nyerteseinek kihirdetéséhez,

c) a támogatási szerződés megkötéséhez,

d) a kifizetések engedélyezéséhez.

(3) A pályáztatás és a támogatás odaítélése során, valamint a kifizetések teljesítését megelőzően ellenőrizni kell, hogy

a) a szükséges hazai (költségvetési és saját) forrás rendelkezésre áll,

b) a közösségi politikákkal összhangban van,

c) a versenypolitikai szabályoknak megfelel,

d) az állami támogatásokra (beleértve a támogatások halmozására vonatkozó szabályokat is), közbeszerzésre, környezetvédelemre, esélyegyenlőségre, tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó előírásoknak megfelel,

e) a támogathatósági követelményeknek megfelel.

(4) A pénzügyi lebonyolítás során kockázatelemzés alapján biztosítani kell a kifizetéseket megelőző helyszíni ellenőrzések lefolytatását, melyek keretében ellenőrizni kell a programok, illetve projektek szerződéseknek megfelelő előrehaladását, valamint azt, hogy a benyújtott számla összhangban van a szerződéses feltételekkel, a fizikai és teljesítmény mutatószámok teljesítésével.

(5) 250 millió forintot meghaladó értékű, építési jellegű nagyberuházási szerződések esetében FIDIC szabályoknak megfelelő ellenőri igazolást kell szerződéses feltételként előírni.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott értékhatár feletti egyéb szerződés esetében a számviteli törvény 151. § (3) -(5) bekezdésében meghatározott nyilvántartások valamelyikében szereplő személy hitelesítését kell követelményként előírni.

(7) A pályázati kiírásnak és a támogatási szerződésnek megfelelő részletezettséggel tartalmaznia kell a kedvezményezettek az Áht. 122. §-ában előírt ellenőrzéstűrési kötelezettségét, és annak megtagadása, illetve akadályozása esetére a szankciókat is.

53. §

(1) A Strukturális Alapok felhasználásában érintett szervek kötelesek a felhasználással kapcsolatos dokumentumokat a program Európai Bizottság által történő végső pénzügyi lezárását követő legalább 3 évig megőrizni figyelembe véve a számviteli jogszabályok előírásait is.

(2) A támogatási szerződésben vállalt kötelezettség (beruházás üzemeltetése, foglalkoztatás stb.) esetén az (1) bekezdésben említett határidőt a vállalt kötelezettség időtartamának lejártától kell számítani.

(3) A támogatási szerződésekben külön pontban szerepeltetni kell a vonatkozó jogszabályokban előírt dokumentációs és megőrzési kötelezettséget, illetve az annak megsértése esetén alkalmazásra kerülő szankciókat (pl. visszafizetés).

(4) A Kohéziós Alap felhasználásában érintett szervek kötelesek a felhasználással kapcsolatos dokumentumokat a projekt záró egyenlegének bizottsági kifizetését követő legalább 3 évig megőrizni, figyelembe véve a számviteli jogszabályok előírásait is.

IX. Fejezet

BELSŐ ELLENŐRZÉS

54. §

(1) Az ellátandó belső ellenőrzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet előírásai az irányadók.

(2) Az irányító hatóság, a kifizető hatóság, valamint a közreműködő szervezet működésének belső ellenőrzését biztosítani kell.

(3) Amennyiben az irányító hatóság, illetve a közreműködő szervezet minisztérium szervezeti keretein belül működik, a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap belső ellenőrzési tevékenységének ellátásával kapcsolatos feladatokat a minisztérium önálló belső ellenőrzési egysége látja el, melynek funkcionális függetlenségének biztosítása érdekében közvetlenül a miniszterhez, vagy a miniszter döntése alapján a közigazgatási államtitkárhoz kell tartoznia.

(4) A Strukturális Alapok Operatív irányító hatóságait, illetve a Kohéziós Alap közreműködő szervezeteit működtető minisztériumok az 5-15%-os ellenőrzési, illetve az irányító hatóság által működtetett pályáztatási és pénzügyi lebonyolítási rendszerellenőrzési feladatok ellátása érdekében, belső ellenőrzési egységeiket az irányító hatóságtól, illetve közreműködő szervezettől funkcionálisan elkülönítve vagy a minisztérium belső ellenőrzési egységének keretében elkülönítve, vagy önálló osztályként, kizárólag a fenti feladatok végrehajtását biztosítva alakítják ki.

(5) Amennyiben a közreműködő szervezet önálló vagy részben önálló költségvetési szervként működik, a belső ellenőrzés funkcionális függetlenségének biztosítása céljából tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi.

(6) A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzési jelentést köteles megküldeni az érintett irányító hatóság vezetőjének is.

55. §

(1) Az a minisztérium, amely a Strukturális Alapok tekintetében irányító hatóságot, illetve közreműködő szervezetet működtet, belső ellenőrzési tevékenységének ellátása során jogosult az operatív program végrehajtási funkcióihoz kapcsolódóan ellenőrzést végezni az adott operatív programhoz kapcsolódó közreműködő szervezeteknél és kedvezményezetteknél.

(2) Az a minisztérium, amely a Kohéziós Alap tekintetében közreműködő szervezetet működtet, belső ellenőrzési tevékenységének ellátása során jogosult a Kohéziós Alap projektek végrehajtási funkcióihoz kapcsolódóan ellenőrzést végezni az adott Kohéziós Alap projekthez kapcsolódó Lebonyolító Testületeknél és a kedvezményezetteknél.

Rendszerellenőrzések

56. §

(1) A Közösségi Támogatási Keret irányító hatóságot és a Kohéziós Alap irányító hatóságot működtető Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatalának belső ellenőrzése, és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal rendszerellenőrzéseket végez.

(2) A kifizető hatóság a kiadások megfelelő igazolása érdekében a pénzügyi lebonyolítás tekintetében a teljes rendszert ellenőrzi.

(3) A Strukturális Alapok Operatív irányító hatóságait, illetve a Kohéziós Alap közreműködő szervezeteit működtető minisztériumok önálló, funkcionálisan független belső ellenőrzési egységei az 5-15%-os ellenőrzések mellett kötelesek elvégezni az irányító hatóság és Kohéziós Alap közreműködő szervezet által működtetett pályáztatási és pénzügyi lebonyolítási rendszer ellenőrzését.

(4) Az ellenőrzést végző szervezeteknek minden egyes 5-15%-os ellenőrzés lezárását követően biztosítaniuk kell az ellenőrzési dokumentáció teljességét a programnak az Európai Bizottsággal történő végső pénzügyi lezárást követően legalább 3 évig.

(5) A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és a KTK irányító hatóságot, Kohéziós Alap irányító hatóságot működtető Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatalának belső ellenőrzése által végzett rendszerellenőrzésekről készült ellenőrzési jelentéseket az ellenőrzés lezárását követő 30 napon belül az ÁBPE Tárcaközi Bizottság részére meg kell küldeni. Ezen jelentéseket az ÁBPE Tárcaközi Bizottság megtárgyalja, és az ellenőrzések lezárását követő 60 napon belül a pénzügyminiszter megküldi az Európai Bizottságnak.

5-15%-os ellenőrzések

57. §

(1) A Strukturális Alapok operatív program irányító hatóságait, illetve a Kohéziós Alap közreműködő szervezeteit működtető minisztériumok funkcionálisan független belső ellenőrzési egységeinek és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak - az Európai Bizottság, valamint a pénzügyminiszter által közzétett módszertani iránymutatásoknak megfelelően - a Strukturális Alapok esetében a teljes támogatható kiadások legalább 5%-ának, a Kohéziós Alap esetében pedig a teljes támogatható kiadások legalább 15%-ának megfelelő ellenőrzéseket kell végezniük.

(2) Több fejezet által végrehajtott program esetén, az 5-15%-os ellenőrzést az adott operatív program irányító hatóságot működtető minisztérium önálló, funkcionálisan független belső ellenőrzési egysége köteles végezni.

(3) Az 5-15%-os ellenőrzést végzőknek korlátlan hozzáférést kell biztosítani a monitoring rendszerben tárolt, illetve a kifizető hatóság által rögzített adatokhoz.

(4) Az 5-15%-os ellenőrzésekről készült ellenőrzési jelentéseket a pénzügyminiszter által közzétett minta alapján kell elkészíteni, tartalmazva az elvégzett kockázatelemzés leírását és a minták kiválasztásának indoklását.

(5) A Strukturális Alapok operatív program irányító hatóságait, illetve a Kohéziós Alap közreműködő szervezeteit működtető minisztériumok önálló, funkcionálisan független belső ellenőrzési egységei a programozási ciklus időtartamára a rendszerellenőrzésekről és az 5-15%-os ellenőrzésekről ellenőrzési stratégiát készítenek, amelyet a programozási ciklus kezdetétől számított 3 hónapon belül megküldenek a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részére.

(6) A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a részére megküldött ellenőrzési stratégiák alapján - saját kockázatelemzését figyelembe véve - elkészíti ellenőrzési stratégiáját, és azt a programozási ciklus kezdetétől számított 6 hónapon belül megküldi az ÁBPE Tárcaközi Bizottság részére megvitatásra. Az ÁBPE Tárcaközi Bizottság köteles az ellenőrzési stratégiát 30 napon belül megtárgyalni, és véleményével együtt a pénzügyminiszter részére megküldeni. Ezt követően a stratégiát a pénzügyminiszter a programozási ciklus kezdetétől számított 9 hónapon belül megküldi az Európai Bizottság részére.

(7) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket az (1) -(2) bekezdésekben meghatározott ellenőrző szervezetek az ellenőrzési stratégiával összhangban és kockázatelemzésre alapozva, a következő évre szóló ellenőrzési tervükben megtervezik. A tervezett ellenőrzésekre vonatkozóan a Kormányzati Ellenőrzési Hivatallal előzetesen egyeztetnek annak érdekében, hogy az ellenőrzési minta kiválasztása a műveletek típusát és méretét tekintve az adott évre vonatkozóan kiegyensúlyozott legyen, valamint a legnagyobb kockázattal bíró kedvezményezettek a program időtartama alatt legalább egyszer ellenőrzésre kerüljenek.

(8) A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap lebonyolításában érintett minisztériumok önálló, funkcionálisan független belső ellenőrzési egységei az éves ellenőrzési tervüket minden év október 31-éig megküldik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke részére.

(9) A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke a megküldött ellenőrzési tervek és az általa végzett kockázatelemzés alapján a következő év 5%-os, illetve 15%-os ellenőrzéseire vonatkozó összefoglaló éves ellenőrzési tervet készít, amelyet minden év november 15-éig megküld a pénzügyminiszternek.

(10) A pénzügyminiszter az összefoglaló éves ellenőrzési tervet, az ÁBPE Tárcaközi Bizottság jóváhagyását követően minden év november 30-áig megküldi az Európai Bizottság részére.

58. §

(1) Az 57. § (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket végző önálló, funkcionálisan független belső ellenőrzési egységek, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal által elkészített éves összesített ellenőrzési jelentéseket az egység vezetője, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke megküldi a pénzügyminiszternek. A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap 5-15%-os ellenőrzésében részt vevő minisztériumok valamennyi ellenőrzési jelentésüket megküldik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések megállapításait tartalmazó éves összesített jelentést a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke minden év május 31-éig megküldi a pénzügyminiszternek.

(3) A jelentést az ÁBPE Tárcaközi Bizottsága megtárgyalja, amelyet követően a jelentést a pénzügyminiszter minden év június 30-áig megküldi az Európai Bizottság részére.

59. §

(1) Az 5-15%-os ellenőrzést végző szervezeteknek ellenőrzéseik során legalább az alábbiakat kell vizsgálniuk:

a) a pénzügyi, irányítási és ellenőrzési rendszerek gyakorlati megvalósítását és működésük hatékonyságát;

b) a számviteli nyilvántartásokban a kiválasztott számlák esetében egyeznek-e az adatok a közreműködő szervezeteknél, a kedvezményezetteknél és a programok, illetve projektek megvalósítását végző szervezeteknél;

c) az ellenőrzési nyomvonal kielégítő voltát;

d) megfelelő számú egyedi kiadási tétel típusának és ütemezési időpontjának európai uniós követelményeknek, a műveletek jóváhagyott leírásának, valamint a ténylegesen elvégzett munkának való megfelelőségét;

e) az egyes műveletek tényleges vagy szándékolt hasznosításának a közösségi társfinanszírozás iránti kérelemben leírt célokkal való megfelelőségét;

f) a megfelelő nemzeti társfinanszírozás tényleges rendelkezésre bocsátását;

g) a közösségi hozzájárulás előírt mérték szerinti folyósítását, késedelem és levonás nélküli tényleges átutalásának megtörténtét a kedvezményezettnek.

(2) Az ellenőrzési megállapításoknak ki kell terjedni az esetlegesen feltárt problémák rendszer jellegére, ennek okaira, az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételének szükségességére.

(3) Az ellenőrzést végző szervezetek a feltárt hiányosságok kapcsán elvégzett pénzügyi korrekciók megfelelőségét és az esetleges rendszerjellegű hibák kiküszöbölése érdekében megtett intézkedéseket nyomon követik.

60. §

Az irányító hatóságok gondoskodnak a rendszerellenőrzések, az 5-15%-os ellenőrzések alapján elkészített intézkedési tervek és az azokban megfogalmazott javaslatok megvalósítását tartalmazó nyilvántartások vezetéséről.

Zárónyilatkozatok

61. §

(1) A Strukturális Alapok programjainak és a Kohéziós Alap projektjeinek végső elszámolásához kapcsolódóan a zárónyilatkozat kiadásához szükséges ellenőrzéseket a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal hajtja végre, az Európai Bizottság által kiadott módszertan szerint, a nemzetközi ellenőrzési standardok és a pénzügyminiszter módszertani iránymutatásai alapján.

(2) Az irányító hatóságok vezetői az egyes programok, illetve projektek várható lezárását 6 hónappal korábban jelzik a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalnak, hogy a zárónyilatkozat kiadásához kapcsolódó ellenőrzéseket munkatervében tervezni tudja.

(3) A programok, illetve projektek lezárásáról az irányító hatóságok vezetői a lezárást követő 10 napon belül tájékoztatják a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt.

(4) A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal a Strukturális Alapok kiadásai záró igazolásának kibocsátását, illetve Kohéziós Alap esetén a projekt befejezését követően zárónyilatkozatot állít ki az Európai Bizottság részére, melyet megtárgyalásra és továbbításra az ÁBPE Tárcaközi Bizottságnak megküld.

X. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

62. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2004. év vonatkozásában az 57. § (5) bekezdésében meghatározott megküldési határidő 2004. február 28.

(3) A 2004. év vonatkozásában az 57. § (6) bekezdésében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal részére előírt megküldési határidő 2004. március 15., a pénzügyminiszter részére előírt megküldési határidő 2004. április 30.

(4) A pénzügyminiszter a folyamatba épített ellenőrzések és a belső ellenőrzések egységes végrehajtásának érdekében közzéteszi és rendszeresen felülvizsgálja a vonatkozó irányelveket, módszertani útmutatókat, kézikönyv-mintákat és nemzetközi standardokat.

(5) A 36. § (3) bekezdésében megfogalmazott részletes szabályok megjelentetésének határideje a pénzügyminiszter külön tájékoztatójában: 2004. január 31.

(6) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, az Európai Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény rendelkezéseivel összhangban az Európai Közösségek alábbi jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 1999. június 21-i, 1260/1999/EK rendelete a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról;

b) a Bizottság 2001. március 2-i, 438/2001/EK rendelete a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról;

c) a Bizottság 2001. március 2-i, 448/2001/EK rendelete a strukturális alapok keretében nyújtott támogatások pénzügyi korrekciós eljárásai tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról;

d) a Tanács 1994. május 16-i, 1164/94/EK rendelete a Kohéziós Alap létrehozásáról;

e) a Bizottság 2002. július 29-i, 1386/2002/EK rendelete az 1164/94/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályainak megállapításáról a Kohéziós Alapból nyújtott támogatások irányítási és ellenőrzési rendszere, valamint a pénzügyi korrekciós eljárás tekintetében.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Tartalomjegyzék